• Hydrokortison
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fenuril-Hydrokortison

   kräm
   0,5% hydrokortison, 4% karbamid (urea), 4% natriumklorid
   cetostearylalkohol, metyl- och propylparahydroxibensoat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen, läkare eller sjuksköterska om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte blir bättre eller om du blir sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fenuril-Hydrokortison är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fenuril-Hydrokortison
   3. Hur du använder Fenuril-Hydrokortison
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fenuril-Hydrokortison ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fenuril-Hydrokortison är och vad det används för

   Fenuril-Hydrokortison är ett milt verkande hydrokortisonpreparat (mild steroid) med inflammationshämmande och klådstillande effekt för utvärtes bruk. Krämen innehåller även lika delar karbamid och natriumklorid (koksalt), vilket ger krämen en vattenbindande förmåga som ökar fuktigheten i huden.

   Fenuril-Hydrokortison används för behandling av olika typer av eksem.

   Hydrokortison, karbamid och natriumklorid som finns i Fenuril-Hydrokortison kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fenuril-Hydrokortison

   Använd inte Fenuril-Hydrokortison

   • om du är allergisk mot hydrokortison, karbamid, natriumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • vid hudinfektioner utan samtidig behandling av infektionen. Rådgör i så fall med läkare som beslutar om lämplig behandling.

   Varningar och försiktighet

   Att tänka på innan och när läkemedlet används:

   Ska inte användas för behandling av sår.

   Undvik att få preparatet i ögonen.

   Rådgör med läkare innan Fenuril-Hydrokortison används för långtidsbehandling på stora kroppsytor på små barn.

   Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar

   Graviditet och amning

   Graviditet:

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats vid användning under graviditet.

   Amning:

   Hydrokortison går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Fenuril-Hydrokortison kräm under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ej relevant.

   Fenuril-Hydrokortison innehåller cetostearylalkohol, metyl- och propylparahydroxibensoat

   Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

   Metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   3. Hur du använder Fenuril-Hydrokortison

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Krämen påstrykes tunt efter rengöring av huden 2 gånger dagligen, t.ex. morgon och kväll. När förbättring inträder kan antalet påstrykningar minskas. Effekten av behandlingen blir bättre om man samtidigt håller huden mjuk med en mjukgörande kräm utan hydrokortison.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): övergående lokal irritation i form av sveda eller värmekänsla kan förekomma.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): dimsyn

   Kontaktallergi mot preparatet (hydrokortison) i form av ökande klåda, rodnad och irritation kan förekomma men är mindre vanligt.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fenuril-Hydrokortison ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

   Oöppnad förpackning: Förvaras vid högst 15°C.

   Öppnad förpackning: Förvaras vid högst 25°C, dock högst 3 månader.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är hydrokortison, urea (karbamid), natriumklorid. 1 g kräm innehåller hydrokortison 5 mg, urea (karbamid) 40 mg, natriumklorid 40 mg.

   Övriga innehållsämnen: Flytande paraffin, makrogol-5-glycerolmonostearat, cetostearylalkohol, stearinsyra, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), trometamol och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Läkemedlets utseende: Vit kräm

   Förpackningsstorlekar: 50 gram och 100 gram polypropentub i ytterkartong.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   ACO Hud Nordic AB

   Box 622

   194 26 Upplands Väsby


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-10


  Fenuril®-Hydrokortison

  Kräm Hydrokortison 100 gram Tub

  • Varunummer: 044727
  • Tillverkare: ACO Hud Nordic AB

  137,39 kr

  Jämförpris: 1,37 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?