Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fentanyl Actavis

   12 mikrogram/timme depotplåster
   fentanyl

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fentanyl Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fentanyl Actavis
   3. Hur du använder Fentanyl Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fentanyl Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fentanyl Actavis är och vad det används för

   Namnet på ditt läkemedel är Fentanyl Actavis.

   Plåstren lindrar mycket svår och långvarig smärta:

   • hos vuxna som behöver kontinuerlig smärtbehandling

   • hos barn över 2 år som redan använder läkemedel med opioider och behöver kontinuerlig smärtbehandling.

   Fentanyl Actavis innehåller ett läkemedel som heter fentanyl. Den tillhör en grupp av starkt smärtstillande läkemedel som kallas opioider.

   Fentanyl som finns i Fentanyl Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fentanyl Actavis

   Använd inte Fentanyl Actavis

   • om du är allergisk mot fentanyl, soja, jordnötter eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du lider av smärta som endast varar en kort period, såsom plötslig smärta eller smärta efter ett kirurgiskt ingrepp

   • om du har andningssvårigheter med långsam eller ytlig andning

   Använd inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller dig eller ditt barn. Om du känner dig osäker, ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fentanyl Actavis.

   Varningar och försiktighet

   • Fentanyl Actavis kan ge livshotande biverkningar hos personer som inte redan regelbundet medicinerar med receptbelagda opioidläkemedel.

   • Fentanyl Actavis är ett läkemedel som kan vara livshotande för barn. Detta gäller även använda plåster. Tänk på att ett självhäftande plåster (oanvänt eller använt) kan vara lockande för ett barn och om plåstret fäster vid barnets hud eller om barnet stoppar det i munnen kan det få dödlig utgång.

   Depotplåster som häftat fast på en annan person

   Plåstret ska endast användas på huden hos den person som läkaren har ordinerat det för. Det finns rapporterade fall där ett plåster av misstag har fastnat på en familjemedlem vid nära fysisk kontakt eller då man har delat säng med bäraren av plåstret. Ett plåster som häftat fast på en annan person (särskilt ett barn) kan leda till att läkemedel går igenom huden på den andra personen och orsakar allvarliga biverkningar såsom andningssvårigheter med långsam och ytlig andning, vilket kan få dödlig utgång. Om plåstret häftat fast på huden hos en annan person, ta genast av plåstret och kontakta läkare.

   Var särskilt försiktig med Fentanyl Actavis

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel om något av följande gäller dig – din läkare kan behöva undersöka dig mer noggrant om:

   • du någon gång haft problem med lungorna eller andningen

   • du någon gång haft problem med hjärtat, levern, njurarna eller haft lågt blodtryck

   • du någon gång har haft en hjärntumör

   • du någon gång haft långvarig huvudvärk eller en huvudskada

   • du är äldre - du kan vara känsligare för detta läkemedels effekter

   • du har en sjukdom som heter myastenia gravis, då musklerna blir svaga och snabbt trötta

   • du någon gång missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller olagliga droger

   • du har kronisk förstoppning.

   Om något av det ovanstående gäller dig (eller om du känner dig osäker) ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fentanyl Actavis.

   Biverkningar och Fentanyl Actavis

   • Fentanyl Actavis kan göra dig ovanligt sömnig och göra att du andas långsammare eller ytligare. I mycket sällsynta fall kan dessa andningsproblem vara livshotande eller till och med ha dödlig utgång, särskilt hos personer som aldrig tidigare har använt starka smärtstillande läkemedel med opioider (som Fentanyl Actavis eller morfin). Om du eller din partner eller vårdnadsgivare märker att personen som bär plåstret är ovanligt sömnig och andas långsamt eller ytligt:

    • Ta av plåstret

    • Ring en läkare eller åk omedelbart till närmaste sjukhus

    • Se till att personen rör på sig och pratar så mycket som möjligt

   • Om du får feber medan du använder Fentanyl Actavis ska du tala om det för din läkare -det kan göra att en ökad mängd läkemedel går igenom din hud.

   • Fentanyl Actavis kan orsaka förstoppning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal för att få hjälp med att förebygga eller behandla förstoppning.

   • Upprepad, långvarig behandling med plåstren kan göra läkemedlet mindre effektivt (du blir ”tolerant” mot det) eller göra dig beroende av det.

   • Andningsdepression kan kvarstå efter att Fentanyl Actavis plåster avlägsnats.

   Se avsnitt 4 för en fullständig lista på eventuella biverkningar.

   När du bär plåstret ska du inte utsätta det för direkt värme, såsom värmedynor, elektriska värmetäcken, varmvattenflaskor, uppvärmda vattensängar eller värme- eller sollampor. Du ska inte sola, ta långa varma bad, basta eller ta varma bubbelbad. Om du gör detta kan du få en ökad mängd läkemedel från plåstret.

   Barn

   Fentanyl Actavis ska inte användas av barn under 2 år, eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts.

   Fentanyl Actavis ska endast användas av barn över 2 år som redan använder sig av läkemedel med opioder.

   Andra läkemedel och Fentanyl Actavis

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Du ska också tala om för apotekspersonal att du använder Fentanyl Actavis om du köper några läkemedel på apoteket.

   Din läkare kommer att veta vilka läkemedel som är säkra att ta tillsammans med Fentanyl Actavis. Om du tar några av de typerna av läkemedel i listan nedan eller om du slutar ta några av dessa, kan du behöva övervakas noga eftersom det kan påverka den dos av Fentanyl Actavis som du behöver.

   Framförallt ska du tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar:

   • Andra smärtstillande läkemedel, såsom smärtillande läkemedel med opioider (såsom buprenorfin, nalbufin eller pentazocin).

   • Läkemedel som hjälper dig att sova (såsom temazepam, zaleplon eller zolpidem).

   • Läkemedel som gör att du känner dig lugnare (lugnande medel såsom alprazolam, klonazepam, diazepam, hydroxizin eller lorazepam) och läkemedel för psykiska problem (antipsykotiska medel såsom aripiprazol, haloperidol, olanzapin, risperidon eller fentiaziner).

   • Muskelavslappnande läkemedel (såsom cyklobenzaprin eller diazepam).

   • Vissa läkemedel som används för att behandla depression, som kallas SSRI eller SNRI (såsom citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin eller venlafaxin) – se nedan för mer information.

   • Vissa läkemedel mot depression eller Parkinsons sjukdom, som kallas MAO-hämmare (såsom isokarboxazid, fenelzin, selegilin eller tranylcypromin). Du ska inte ta Fentanyl Actavis inom 14 dagar efter att ha slutat ta dessa läkemedel – se nedan för mer information.

   • Vissa antihistaminer, särskilt de som gör dig sömnig (såsom klorfeniramin, klemastin, cyproheptadin, difenhydramin eller hydroxizin).

   • Vissa antibiotika som används mot infektioner (såsom erytromycin eller klaritromycin).

   • Läkemedel mot svampinfektioner (såsom itrakonazol, ketokonazol, flukonazol eller vorikonazol).

   • Läkemedel mot hiv-infektioner (såsom ritonavir).

   • Läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm (såsom amiodaron, diltiazem eller verapamil)

   • Läkemedel mot tuberkulos (såsom rifampicin)

   • Vissa läkemedel mot epilepsi (såsom karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin).

   • Vissa läkemedel mot illamående eller åksjuka (såsom fentiaziner).

   • Vissa läkemedel mot halsbränna eller magsår (såsom cimetidin).

   • Vissa läkemedel mot kärlkramp (bröstsmärtor) eller högt blodtryck (såsom nikardipin).

   • Vissa läkemedel som används för att behandla blodcancer (såsom idelalisib).

   Samtidig användning av Fentanyl Actavis och lugnande läkemedel eller läkemedel mot sömnbesvär såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

   Om läkaren förskriver Fentanyl Actavis samtidigt med lugnande läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren.

   Tala om för läkaren om du tar något lugnande läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.

   Fentanyl Actavis med läkemedel mot depression

   Risken för biverkningar ökar om du tar läkemedel såsom vissa läkemedel mot depression. Fentanyl Actavis kan interagera med dessa läkemedel och du kan uppleva att din mentala status ändras så att du exempelvis känner dig orolig eller ser, känner, hör eller känner lukten av något som inte finns (hallucinationer) samt upplever andra effekter som ändrat blodtryck, snabba hjärtslag, hög kroppstemperatur, överaktiva reflexer, brist på koordination, muskelstelhet, illamående, kräkningar och diarré.

   Operationer

   Om du tror att du ska få bedövning/narkos ska du tala om för din läkare eller tandläkare att du använder Fentanyl Actavis.

   Fentanyl Actavis och alkohol

   Drick inte alkohol medan du använder Fentanyl Actavis om du inte först talat med din läkare.

   Fentanyl Actavis kan göra dig sömnig och du kan andas långsammare. Om du dricker alkohol blir dessa effekter förvärrade.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Fentanyl Actavis ska inte användas under graviditet, om du inte först har diskuterat det med din läkare.

   Fentanyl Actavis ska inte användas under förlossning eftersom läkemedlet kan påverka andningen hos det nyfödda barnet.

   Använd inte Fentanyl Actavis om du ammar. Du ska inte amma på 3 dagar efter att du har tagit bort ditt Fentanyl Actavis depotplåster. Anledningen till detta är att läkemedlet kan passera över i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Fentanyl Actavis kan påverka din körförmåga och förmåga att använda maskiner eller verktyg eftersom det kan göra dig sömnig eller yr. Om detta händer, kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner. Kör inte under tiden du använder detta läkemedel tills du vet hur det påverkar dig.

   Om du känner dig osäker på om det är säkert för dig att framföra fordon medan du tar detta läkemedel ska du tala med läkare eller apotekspersonal.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Fentanyl Actavis innehåller sojaolja

   Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.


   3. Hur du använder Fentanyl Actavis

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt din läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Din läkare avgör vilken styrka av Fentanyl Actavis som är mest lämplig för dig. Läkaren baserar sin bedömning på hur svår smärta du har, ditt allmänna tillstånd och vilken typ av smärtbehandling du hittills har fått.

   Använda och byta plåster

   • Det finns tillräckligt med läkemedel i varje plåster för att räcka i 3 dagar (72 timmar)

   • Du ska byta plåster var tredje dag, om inte din läkare har sagt något annat

   • Ta alltid av det gamla plåstret innan du sätter på det nya

   • Byt alltid plåster vid samma tidpunkt på dagen var tredje dag (72 timmar)

   • Om du använder mer än ett plåster ska du byta alla plåster samtidigt

   • Skriv ner vilken dag, datum och tid som du sätter på plåstret, så att du vet när du behöver byta ditt plåster

   • Följande tabell visar dig när det är dags att byta plåster:

   Sätt på ditt plåster på


   Byt ditt plåster på

   måndag

   torsdag

   tisdag

   fredag

   onsdag

   lördag

   torsdag

   söndag

   fredag

   måndag

   lördag

   tisdag

   söndag

   onsdag

   Här sätter du på plåstret

   Vuxna

   • Sätt på plåstret på en platt del av din överkropp eller arm (inte över en led).

   Barn

   • Sätt alltid plåstret på övre delen av ryggen för att barnet inte ska komma åt plåstret eller ta av det.

   • Kontrollera då och då om plåstret sitter kvar på huden.

   • Det är viktigt att ditt barn inte tar av plåstret och stoppar det i munnen eftersom det kan vara livshotande och till och med få dödlig utgång.

   Iaktta ditt barn väldigt noga i 48 timmar efter att:

   • Det första plåstret har satts på.

   • Ett plåster med högre dos har satts på.

   Det kan ta lite tid innan plåstret får full effekt. Därför kanske ditt barn också kommer att behöva ta andra smärtstillande läkemedel innan plåstren får effekt. Din läkare kommer att tala med dig om detta.

   Vuxna och barn:

   Sätt inte fast plåstret på:

   • Samma ställe två gånger i rad.

   • Hudytor som rör sig mycket (leder), hud som är irriterad eller har sår

   • Hud som utsatts för strålning.

   • Hud med mycket hår. Om det finns hår ska det inte rakas bort (rakning irriterar huden). Klipp istället bort håret så nära huden som möjligt.

   Sätta på ett plåster

   Steg 1: Förbered huden

   • Se till att huden är helt torr, ren och sval innan du fäster plåstret.

   • Om du behöver rengöra huden, använd bara kallt vatten.

   • Använd inte tvål eller andra tvättmedel, krämer, fuktgivande lotion, oljor eller talk innan du sätter på plåstret.

   • Sätt inte på ett plåster direkt efter ett varmt bad eller dusch.

   Steg 2: Öppna påsen

   • Varje plåster är inneslutet i en separat påse.


   • Råd avseende öppnande av barnskyddande påse: På påsen finner du en markering som visar var du klipper i påsen (använd sax!), klipp nära den förseglade kanten på påsen så att plåstret inte skadas.


   • Riv upp påsen längsgående med hjälp av klippet.


   • Öppna påsen, ta ut plåstret och använd det direkt.

   pict1

   • Spara den tomma påsen så att du kan lägga ditt använda plåster i det senare när plåstret ska slängas.


   • Varje plåster ska bara användas en gång.


   • Ta inte ut plåstret ur påsen förrän du är redo att använda det.


   • Kontrollera att plåstret inte är skadat.


   • Använd inte plåstret om det har delats, klippts eller ser skadat ut.


   • Du ska aldrig dela eller klippa i plåstret.


   Steg 3: Dra bort och tryck fast

   • Se till att plåstret kommer att täckas av löst sittande kläder och att det inte kommer att sitta under ett åtsittande eller elastiskt band.


   • Dra försiktigt av den ena halvan av den glansiga skyddsfilmen bort från plåstrets mitt. Undvik att röra vid plåstrets självhäftande sida.Dra försiktigt av den ena halvan av den glansiga skyddsfilmen bort från plåstrets mitt. Undvik att röra vid plåstrets självhäftande sida.

   pict2

   • Tryck fast den självhäftande sidan av plåstret på huden.


   • Ta bort den andra skyddsfilmen och tryck fast hela plåstret på huden med hjälp av din handflata.

   pict3

   • Tryck under minst 30 sekunder. Se till att det sitter bra, särskilt i kanterna.

   pict4

   Steg 4: Släng plåstret

   • Så fort du tar av plåstret ska du vika det noga på mitten så att den självhäftande sidan klistras ihop.

   • Lägg tillbaka det i dess ursprungliga påse och släng påsen enligt apotekspersonalens anvisningar.

   • Förvara använda plåster utom syn- och räckhåll för barn – även använda plåster innehåller lite läkemedel som kan skada barn och det kan även få dödlig utgång.

   Steg 5: Tvätta

   Tvätta alltid händerna med enbart rent vatten efter att du har hanterat plåstret.

   pict5

   Mer om att använda Fentanyl Actavis

   Vardagsaktiviteter när plåster används

   • Plåstren är vattentåliga.

   • Du kan duscha eller bada medan du har plåstret på, men gnugga inte på själva plåstret.

   • Om din läkare går med på det kan du träna och delta i sportaktiviteter medan du bär plåstret.

   • Du kan också simma medan du bär plåstret, men:

   • Bada inte i varma bubbelbad.

   • Sätt inte på åtsittande eller elastiska band över plåstret.

   • När du bär plåstret ska du inte utsätta det för direkt värme, såsom värmedynor, elektriska filtar, varmvattenflaskor, uppvärmda vattensängar eller värme- eller sollampor. Du ska inte sola, ta långa varma bad eller basta. Om du gör detta kan du få en ökad mängd läkemedel från plåstret.

   Hur snabbt ger plåstren effekt?

   • Det kan ta lite tid innan ditt första plåster får full effekt.

   • Din läkare kan också komma att ge dig andra smärtstillande läkemedel för den första dagen.

   • Därefter bör plåstret lindra smärtan kontinuerligt så att du kan sluta ta andra smärtstillande medel, men det är möjligt att din läkare skriver ut andra smärtstillande läkemedel då och då.

   Hur länge kommer du att använda plåstren?

   • Fentanyl Actavis plåster är avsedda för långvariga smärtor. Din läkare kan tala om för dig hur länge du kan förväntas använda plåstren.

   Om dina smärtor förvärras

   • Om dina smärtor förvärras medan du använder plåstren är det möjligt att din läkare kommer att pröva att ge dig plåster med högre styrka eller ytterligare smärtstillande medel (eller både och).

   • Om det inte hjälper att öka plåstrens styrka är det möjligt att din läkare avbryter användandet av plåstren.

   Om du använt för stor mängd av Fentanyl Actavis

   Om du använder för många plåster eller plåster med fel styrka

   Om du har satt på för många plåster eller plåster med fel styrka ska du ta av plåstren och omedelbart kontakta läkare.

   Tecken på överdos är exempelvis andningssvårigheter eller ytlig andning, trötthet, extrem sömnighet, oförmåga att tänka klart, gå eller tala normalt, matthet, yrsel och förvirring.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Fentanyl Actavis

   Om du glömmer att byta ditt plåster

   • Om du glömmer bort att byta ditt plåster, gör det så fort du kommer på det skriv ner dag och tid. Byt plåstret igen efter 3 dagar (72 timmar) som vanligt.

   • Om du är väldigt sen med att byta ditt plåster, ska du tala med din läkare, eftersom du kanske kommer att behöva mer smärtstillande medel, men sätt inte på ett extra plåster.

   Om ett plåster lossnar

   • Om ett plåster lossnar innan det är dags att byta ska du omedelbart sätta på ett nytt och skriva ner dag och tid. Använd en ny hudyta på:

   • din överkropp eller arm.

   • övre delen av ditt barns rygg.

   • Låt din läkare få veta att detta har hänt och lämna kvar plåstret ytterligare 3 dagar (72 timmar) eller den tid din läkare anger, innan du som vanligt byter till ett nytt plåster.

   • Om dina plåster hela tiden lossnar, ska du tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Om du vill sluta använda plåstren

   Tala med din läkare innan du slutar använda dessa plåster.

   • Om du har använt dem under en längre tid kanske din kropp har vant sig vid dem. Om du plötsligt slutar kan du börja må dåligt.

   • Om du slutar använda plåstren ska du inte börja igen utan att först fråga din läkare. Du kanske behöver en annan styrka på plåstren när du börjar om igen.

   Om du behöver tvätta bort plåsterrester som finns kvar på huden efter att du tagit av plåstret, använd rikligt med tvål och vatten. Använd inte alkohol eller andra lösningsmedel, eftersom dessa kan tränga igenom huden på grund av plåstrets effekt.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du eller din partner eller vårdnadsgivare märker något av följande hos personen som använder plåstret, ta av plåstret och ring en läkare eller åk omedelbart till närmaste sjukhus. Du kan behöva akut behandling.

   • Ovanlig dåsighet, långsammare eller ytligare andning än förväntat.

   • Följ råden ovan och se till att personen som använde plåstret rör på sig och pratar så mycket som möjligt. I mycket sällsynta fall kan dessa andningssvårigheter vara livshotande eller till och med få dödlig utgång, särskilt hos personer som aldrig tidigare har använt starka smärtstillande medel med opioider (som Fentanyl Actavis eller morfin). (Mindre vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • Plötslig svullnad i ansiktet eller hals, allvarlig irritation, rodnad eller blåsbildning på huden. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion. (Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare))

   • Krampanfall. (Mindre vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • Sänkt medvetandegrad eller medvetslöshet. (Mindre vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer).

   Följande biverkningar har också rapporterats

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Illamående, kräkningar, förstoppning

   • Sömnighet (somnolens)

   • Yrsel

   • Huvudvärk

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Allergisk reaktion

   • Aptitlöshet

   • Sömnsvårigheter

   • Depression

   • Känsla av oro och förvirring

   • Att se, känna, höra eller känna lukten av något som inte finns (hallucinationer)

   • Skakningar eller muskelryckningar

   • Onormal känsla i huden, såsom stickande eller krypande känsla (parestesier)

   • Yrsel (svindel)

   • Snabba eller oregelbundna hjärtslag (palpitationer, takykardi)

   • Högt blodtryck

   • Andnöd (dyspné)

   • Diarré

   • Muntorrhet

   • Magsmärtor eller matsmältningsbesvär

   • Kraftigt ökad svettning

   • Klåda, hudutslag eller hudrodnad

   • Oförmåga att kissa eller tömma blåsan ordentligt

   • Kraftig trötthet, svaghet eller allmän sjukdomskänsla

   • Att känna sig frusen

   • Svullna händer, fotleder eller fötter (perifert ödem)

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Oroskänsla eller förvirring

   • Stark lyckokänsla (eufori)

   • Nedsatt känsel eller känslighet, särskilt i huden (hypoestesi)

   • Minnesförlust

   • Dimsyn

   • Långsamma hjärtslag (bradykardi) eller lågt blodtryck

   • Blåfärgad hud orsakad av låg syrehalt i blodet (cyanos)

   • Tarmvred (ileus)

   • Kliande hudutslag (eksem), allergisk reaktion eller andra hudåkommor där plåstret sitter

   • Influensaliknande sjukdom

   • Känsla av förändrad kroppstemperatur

   • Feber

   • Muskelryckningar

   • Svårighet att få och behålla erektion (impotens) eller problem att ha sex

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Sammandragna pupiller (mios)

   • Tillfälliga andningsstillestånd (apné)

   Du kanske lägger märke till utslag, rodnad eller lätt klåda på huden där plåstret sitter. Dessa är vanligen milda och försvinner efter att du har avlägsnat plåstret. Om det inte försvinner eller om plåstret kraftigt irriterar huden, kontakta din läkare.

   Upprepad, långvarig behandling med plåstren kan göra läkemedlet mindre effektivt (du blir ”tolerant” mot det) eller göra dig beroende av det.

   Om du byter från ett annat smärtstillande medel till Fentanyl Actavis eller om du plötsligt slutar använda Fentanyl Actavis, kan du få abstinensbesvär såsom illamående, diarré, oro eller skakningar. Tala om för din läkare om du får något av dessa symtom.

   Det finns också rapporter om nyfödda barn som fått abstinensbesvär efter att deras mödrar har använt Fentanyl Actavis under en lång tid under graviditeten.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fentanyl Actavis ska förvaras

   Förvaringsplats

   Förvara alla plåster (använda och oanvända) utom syn- och räckhåll för barn. Stora mängder av läkemedlet finns kvar i depotplåstren även efter användning.

   Förvaringstid

   Använd inte Fentanyl Actavis efter det utgångsdatum som är tryckt efter EXP på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Om plåstren har passerat utgångsdatumet, ska du ta dem till ditt apotek.

   Hur du ska slänga använda plåster eller plåster du inte längre behöver

   Om ett använt eller oanvänt plåster oavsiktligt fastnar på en annan person, särskilt ett barn, kan det få dödlig utgång.

   Använt plåster ska vikas så att den självhäftande sidan av plåstret klistras ihop. Sedan ska det läggas tillbaka det i det ursprungliga kuvertet och förvaras utom syn- och räckhåll för andra personer, särskilt barn, tills det kastats på säkert sätt. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är fentanyl.

   Varje plåster frisätter 12,5 mikrogram fentanyl per timme. Varje plåster med en yta om 4,25 cm2 innehåller 2,55 mg fentanyl.

   Övriga innehållsämnen är:

   Matriskomponenter: bladextraktolja från aloe vera (med bas av tokoferylacetat från sojaolja), pentaerytritolestrar av hydrerad kolofonium, poly(2-etylhexylakrylat, vinylacetat) (50:50)
   Skyddsfilm: polyetentereftalat, silikoniserad polyester
   Baksidans folie med tryck: polyetentereftalatfolie, blå trycksvärta

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Fentanyl Actavis är ett genomskinligt, rektangulärt plåster med runda hörn med en vidhäftande baksida som fästs på huden. Depotplåstret har ”Fentanyl 12µg/h” tryckt på baksidans folie.

   Varje depotplåster är separat förpackat i en barnskyddande påse.

   Fentanyl Actavis finns tillgängligt i förpackningar om 5, 10, 16 och 20 plåster.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegur 76-78

   220 Hafnarfjördur

   Island

   Tillverkare

   Luye Pharma AG, Tyskland

   Actavis Group PTC ehf, Island


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-04


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fentanyl Actavis

  Depotplåster 12 mikrogram/timme 16 styck Påse

  • Varunummer: 429399
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  71,50 kr

  Jämförpris: 4,47 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.