Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fentanyl Actavis

   25 mikrogram/timme, 50 mikrogram/timme, 75 mikrogram/timme, 100 mikrogram/timme depotplåster
   fentanyl

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fentanyl Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fentanyl Actavis
   3. Hur du använder Fentanyl Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fentanyl Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fentanyl Actavis är och vad det används för

   Fentanyl hör till en grupp starka smärtstillande medel som heter opioider.

   Det smärtstillande medlet, fentanyl, frisätts långsamt från plåstret via huden till blodomloppet.


   Vuxna

   Fentanyl Actavis används för behandling av svår långvarig smärta som endast kan lindras av starka smärtstillande läkemedel.


   Barn

   Fentanyl Actavis används för långtidsbehandling av svår och långvarig smärta hos barn i åldern 2 år eller äldre, som tidigare har behandlats med andra potenta smärtstillande.


   Fentanyl som finns i Fentanyl Actavis kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fentanyl Actavis

   Använd inte Fentanyl Actavis

   • om du är allergisk mot fentanyl eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har smärta som varar endast en kort period, t.ex. efter ett kirurgiskt ingrepp.

   • om ditt centrala nervsystem (hjärna och ryggrad) är allvarligt skadat, t.ex. på grund av en hjärnskada.

   • om du har allvarliga problem med andningen (andningsdepression).

   Varningar och försiktighet

   VARNING:

   Fentanyl Actavis är ett läkemedel som kan vara livshotande för barn.

   Detta gäller även använda depotplåster, vilket i somliga fall kan leda till en dödlig utgång.

   Tänk på att läkemedlets utformning kan vara lockande för barn.

   Fentanyl Actavis kan ge livshotande biverkningar hos personer som inte regelbundet medicinerar med receptbelagda opioidläkemedel.

   Depotplåster som fastnar på en annan person

   Plåstret ska endast användas på huden hos den person som depotplåstret ordinerats för av läkaren. Fall har rapporterats där depotplåstret av misstag fastnat på en annan familjemedlem, under nära fysisk kontakt eller genom att dela samma säng som plåstrerbäraren. Om ett depotplåster fastnar på en annan person (i synnerhet barn) kan det leda till en överdos. Om plåstret fastnar på huden hos en annan person, ta omedelbart bort plåstret och kontakta läkare.


   Din läkare kommer att använda behandlingen med Fentanyl Actavis som en integrerad del av en smärtbehandling, och kommer regelbundet att kontrollera ditt individuella svar på Fentanyl Actavis.


   Innan du börjar använda Fentanyl Actavis bör din läkare känna till om du har något av följande besvär, eftersom risken för biverkningar är större och/eller din läkare kan behöva ordinera en lägre dos av fentanyl:

   • astma, andningsbesvär eller någon lungsjukdom

   • lågt blodtryck

   • nedsatt leverfunktion

   • nedsatt njurfunktion

   • om du har haft en huvudskada, en hjärntumör, tecken på ökat tryck i skallen (t.ex. huvudvärk, synstörningar), förändringar i ditt medvetandetillstånd eller medvetslöshet eller koma

   • långsamma oregelbundna hjärtslag (bradyarytmi)

   • myasthenia gravis (en sjukdom som orsakar trötthet och svaghet i musklerna)

   • om du tar antidepressiva eller antipsykotiska läkemedel, se avsnitt ”Andra läkemedel och Fentanyl Actavis”.


   Informera läkaren om du får feber under behandlingen, eftersom ökad kroppstemperatur kan göra att för mycket läkemedel tas upp i kroppen genom huden. Av samma anledning ska du undvika att utsätta plåstret på huden för direkt värme, såsom värmedynor, elektriska värmetäcken, sängar med vattenburen värme, värmelampor, solarium, intensiv solexponering, varmvattenflaskor, långvariga varma bad, bastubad och heta spa bubbelbad. Det är tillåtet att vara ute i solen, men du ska skydda plåstret med något klädesplagg under heta sommardagar. Fentanyl-depotplåstren innehåller metall. Plåstren ska avlägsnas innan MR-undersökning eftersom plåstret kan överhettas under en MR-undersökning och ge upphov till brännskador i området av plåstret.


   Tolerans, fysiskt eller psykologiskt beroende kan utvecklas om du använder Fentanyl Actavis under en längre period. Detta är dock sällsynt vid behandling av smärta vid cancer.


   Fentanyl Actavis kan orsaka förstoppning. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om hur du förebygger förstoppning.


   Om du är en äldre patient eller om du är i mycket dålig fysisk kondition (kakektisk) kommer läkaren att kontrollera dig mer omsorgsfullt eftersom det kan vara nödvändigt att ordinera en lägre dos.


   Plåstren bör inte klippas i mindre bitar eftersom kvaliteten, effekten och säkerheten avseende delade plåster inte har visats.

   Barn och ungdomar

   Vanligtvis ska Fentanyl Actavis endast användas till barn och ungdomar i åldrarna 2 år eller äldre, som tidigare har behandlats med andra opioider (t.ex. morfin). Fentanyl Actavis ska inte användas till spädbarn och småbarn under 2 år.

   För att skydda barn mot oavsiktligt intag av läkemedel bör försiktighet iakttas vid val av applikationsstället för fentanyl-depotplåstren (se avsnitt ”3. Hur du använder Fentanyl Actavis”) och applicering av depotplåstret bör övervakas noga.

   Andra läkemedel och Fentanyl Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Tala om för din läkare om du tar barbiturater (används för behandling av sömnsvårigheter), buprenorfin, nalbufin eller pentazocin (andra starka smärtstillande medel). Samtidig användning av dem tillsammans med Fentanyl Actavis rekommenderas inte.


   Tala om för din läkare om du tar MAO-hämmare (t.ex. moklobemid mot depression eller selegilin mot Parkinsons sjukdom) eller har tagit sådana under de senaste 14 dagarna. Om dessa läkemedel tas tillsammans kan detta öka deras toxicitet.


   Risken för biverkningar ökar om du tar läkemedel såsom vissa antidepressiva eller antipsykotiska medel. Fentanyl Actavis kan påverka och påverkas av dessa läkemedel och du kan uppleva mentala förändringar (t.ex. upphetsning, hallucinationer, koma) och andra effekter såsom kroppstemperatur över 38°C, onormalt hög puls, instabilt blodtryck och överdrivna reflexer, muskelstelhet, försämrad koordination och/eller symtom från magtarmkanalen (t.ex. illamående, kräkningar, diarré). Din läkare kommer att berätta om Fentanyl Actavis är lämpligt för dig.


   Om du samtidigt tar mediciner som påverkar hjärnfunktionen är sannolikheten för att du får biverkningar större, särskilt svårighet att andas. Detta gäller till exempel:

   • mediciner för behandling av ångest (lugnande medel)

   • mediciner för behandling av psykologiska sjukdomar (neuroleptika)

   • bedövningsmedel; om du tror att du kommer att få ett bedövningsmedel ska du tala om för läkaren eller tandläkaren att du använder Fentanyl Actavis

   • mediciner för behandling av sömnstörningar (sömnmedel, lugnande medel)

   • mediciner för behandling av allergi eller åksjuka (antihistaminer/antiemetika)

   • andra starka smärtstillande medel (opioider)

   • vissa läkemedel mot ryggsmärta eller andra smärtsamma muskuloskeletala tillstånd (muskelavslappnande läkemedel)

   • alkohol.


   Du ska inte ta medicinerna som nämns nedan samtidigt som du använder Fentanyl Actavis om du inte kontrolleras noggrant av din läkare.

   Dessa mediciner kan öka effekterna och biverkningarna av Fentanyl Actavis. Detta gäller till exempel:

   • ritonavir (används för att behandla AIDS)

   • ketokonazol, itrakonazol (används för att behandla svampsjukdom)

   • diltiazem (används för att behandla hjärtsjukdom)

   • cimetidin (används för att behandla sjukdomar i matsmältningskanalen)

   • makrolidantibiotika (används för att behandla infektioner)

   • rifampicin (för behandling av TBC)

   • vissa läkemedel som används för behandling av epilepsi (såsom karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin).

   Fentanyl Actavis med alkohol

   Samtidig användning av Fentanyl Actavis och alkoholhaltiga drycker ökar risken för svåra biverkningar och kan ge upphov till andningsproblem, blodtrycksfall, sänkt medvetande och koma. Drick inte alkoholhaltiga drycker under behandlingen med Fentanyl Actavis.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Användning av Fentanyl Actavis under förlossningen (inklusive kejsarsnitt) rekommenderas inte eftersom fentanyl passerar över till fostret och kan orsaka andningssvårigheter hos det nyfödda barnet. Om du blir gravid under behandlingen med Fentanyl Actavis, rådfråga läkaren. Fentanyl Actavis ska inte användas under graviditet eller amning, om det inte är absolut nödvändigt. Säkerheten vid användning under graviditet är inte fastställd. Fentanyl utsöndras i bröstmjölk och kan orsaka biverkningar som t.ex. trötthet och nedsatt andning hos det ammade barnet. All bröstmjölk som producerats under behandlingen eller inom 72 timmar efter avlägsnandet av det sista plåstret ska kasseras.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Fentanyl Actavis har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Detta ska förväntas speciellt i början av behandlingen, vid ändring av doseringen samt i samband med alkohol eller lugnande medel. Om du har använt samma dos av Fentanyl Actavis under en längre period kan din läkare besluta att du får köra bil och använda farliga maskiner. Kör inte bil och använd inte farliga maskiner när du använder Fentanyl Actavis om inte din läkare har sagt att detta är tillåtet.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Fentanyl Actavis


   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Din läkare avgör vilken styrka av Fentanyl Actavis som är mest lämplig för dig. Läkaren baserar sin bedömning på hur svår smärta du har, ditt allmänna tillstånd och vilken typ av smärtbehandling du hittills har fått. Beroende på din reaktion måste plåstrets styrka eller antalet plåster eventuellt anpassas. Effekten nås inom 24 timmar efter det första plåstret har applicerats och effekten försvinner gradvis efter att plåstret avlägsnats. Avbryt inte behandlingen utan att först diskutera detta med läkaren.

   Ditt första plåster kommer att börja verka långsamt, detta kan dröja så länge som en dag, och läkaren kan ge dig extra smärtstillande medel tills ditt Fentanyl Actavis börjar verka fullt ut. Därefter bör Fentanyl Actavis depotplåstret bidra till att lindra smärta kontinuerligt och du bör kunna sluta ta extra smärtstillande medel. Emellertid kan du fortsättningsvis behöva ta extra smärtstillande medel ibland.


   Användning hos barn och ungdomar

   Fentanyl Actavis ska endast användas till barn och ungdomar i åldrarna 2 år eller äldre som tidigare har behandlats med andra opioider (t.ex. morfin). Fentanyl Actavis ska inte användas till spädbarn och småbarn under 2 år.


   Hur du applicerar Fentanyl Actavis

   • Hitta en yta på överkroppen (bålen) eller överarmen där huden är fri från hår, sår, fläckar eller andra hudproblem. Hudytan får inte ha blivit bestrålad i samband med strålbehandling.

   • Om det finns hår på huden, klipp av håret med en sax. Raka inte bort håret eftersom detta irriterar huden. Om huden behöver tvättas, tvätta med vatten. Använd inte tvål, olja, lotioner, alkohol eller andra rengöringsmedel som kan irritera huden. Huden ska vara helt torr innan plåstret fästs.

   • Plåster ska granskas före användning. Plåster som klippts, delats eller skadats på något sätt ska inte användas.

   • Fentanyl Actavis-plåstren ska tas ut ur den skyddande påsen genom att först vika in skåran (lokaliserad nära hörnet på påsens etikett) och sedan försiktigt riva påsens material. Om sax används för att öppna påsen ska detta ske nära den förseglade kanten för att inte skada plåstret inuti.

   • Plåstret ska fästas så fort förpackningen har öppnats. När skyddsfilmen har avlägsnats, fästs plåstret på huden genom att trycka hårt på det med handflatan i cirka 30 sekunder för att se till att plåstret fäster ordentligt på huden. Se speciellt till att plåstrets kanter fäster ordentligt på huden.

   • Ett Fentanyl Actavis depotplåster används i 72 timmar (3 dygn). På ytterförpackningen kan du notera datumet och klockslaget när du satte på plåstret. Detta kan hjälpa dig att komma ihåg när du ska byta plåstret.

   • Stället där plåstret fästes bör inte utsättas för värme från yttre källor (se ”Varningar och försiktighet”).

   • Eftersom depotplåstret skyddas av en yttre vattentät skyddsfilm, kan du även använda det medan du duschar.

   • På barn rekommenderas det att plåstret appliceras på övre delen av ryggen för att minimera risken för att barnet tar bort plåstret.


   Hur du byter Fentanyl Actavis

   • Ta bort plåstret efter den tid som läkaren har sagt. I de flesta fall är detta efter 72 timmar (3 dagar), hos vissa patienter efter 48 timmar (2 dagar). Vanligtvis lossnar inte plåstret av sig själv. Om rester av depotplåstret blir kvar på huden efter avlägsning kan dessa tvättas bort med rikliga mängder tvål och vatten.

   • Vik det använda plåstret på mitten så att den klibbiga sidan häftas ihop. Lägg tillbaka det använda plåstret i ytterförpackningen och lämna till apoteket.

   • Sätt på ett nytt plåster enligt beskrivningen ovan, men på ett annat ställe av huden. Minst 7 dygn bör gå innan samma ställe används igen.

   Om du använt för många Fentanyl Actavis

   Om du har satt på fler plåster än förskrivet, ta bort plåstren och kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Det vanligaste tecknet på en överdosering är nedsatt andningsförmåga. Symtom på detta är att personen andas onormalt sakta eller svagt. Om detta inträffar – avlägsna plåstren och kontakta en läkare omedelbart. Medan du väntar på läkaren ska du hålla personen vaken genom att då och då prata eller skaka honom/henne.

   Andra tecken och symtom på överdosering är sömnighet, låg kroppstemperatur, långsam puls, slapphet i musklerna, lågt blodtryck, sänkt medvetande, nedsatt muskelkoordination, sammandragna pupiller och ryckningar.

   Om du har glömt att byta Fentanyl Actavis

   Använd under inga omständigheter dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Du bör byta ditt plåster vid samma tidpunkt var tredje dag (var 72 timme), om du inte får andra instruktioner av din läkare. Om du glömmer att byta plåstret, byt då plåstret så fort du kommer ihåg det. Om du är mycket försenad när du ska byta plåster bör du kontakta läkaren, eftersom du kan behöva extra smärtstillande medel.

   Om du slutar att använda Fentanyl Actavis

   Om du vill avbryta eller avsluta behandlingen ska du alltid tala med läkaren om orsakerna för avbrottet och om din fortsatta vård. Långvarig användning av Fentanyl Actavis kan orsaka fysiskt beroende. Om du slutar använda plåstren kan du må dåligt. Eftersom risken för abstinenssymtom (illamående, kräkningar, diarré, ångest och muskeltremor) är större när behandlingen slutar plötsligt, ska du aldrig avsluta behandlingen med Fentanyl Actavis själv utan rådfråga alltid först läkaren.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Utvärderingen av biverkningar baserar sig på följande frekvenser:


   Mycket vanliga

   fler än 1 av 10 patienter

   Vanliga

   färre än 1 av 10 men fler än 1 av 100 patienter

   Mindre vanliga

   färre än 1 av 100 men fler än 1 av 1 000 patienter

   Sällsynta

   färre än 1 av 1 000 men fler än 1 av 10 000 patienter

   Mycket sällsynta

   färre än 1 av 10 000 patienter, inklusive enstaka rapporter


   Om någon av följande allvarliga, mycket sällsynta biverkningar förekommer ska du avbryta behandlingen och omedelbart kontakta läkaren eller besöka sjukhuset: svår andningsdepression (svår andnöd, rosslande andning) eller fullständigt stopp i magtarmkanalen (krampaktig smärta, kräkningar, gasbesvär).

   Om du får en allvarlig biverkning kan läkaren besluta att övervaka dig i 24 timmar eftersom fentanyl kan fortsätta att påverka kroppen under en tid efter det att plåstret har tagits bort.

   Övriga biverkningar

   Mycket vanliga:

   Dåsighet, huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, förstoppning.

   Vanliga:

   Röda ögon, aptitlöshet, trötthet, sömnsvårigheter, depression, generell rädsla, förvirring, hallucinationer, nervositet, ofrivilliga skakningar, myrkrypningar, yrsel vid höga höjder, obehagskänslor vid oregelbundna och/eller kraftiga hjärtslag, högt blodtryck, andningssvårigheter, diarré, muntorrhet, nedsatt eller frånvarande salivflöde, magsmärta, matsmältningsbesvär, ökad svettning, hudreaktion vid applikationsstället, klåda, hudutslag (erytem), muskelryckningar, svårigheter att urinera, överdriven dåsighet eller trötthet (dämpande effekt på hjärnfunktion), nedsatt fysisk styrka, allmänt obehag, köldkänsla.

   Mindre vanliga:

   Upphetsning, förvirring, euforiskt humör, minnesförlust, känselbortfall särskilt i huden, kramper (inklusive kloniska och grand mal-anfall), talsvårigheter, sänkt blodtryck och hjärtfrekvens, blå hud, nedsatt andning (andningsdepression), tarmobstruktion, eksem, dermatit, hudutslag, rodnad och klåda som normalt försvinner inom ett dygn efter att plåstret har avlägsnats. Muskelryckningar, manlig impotens, sexuell dysfunktion, hudreaktioner vid applikationsstället, influensaliknande sjukdom, läkemedelsabstinens, värmevallningar.

   Sällsynta:

   Pupillkontraktion, oregelbundna hjärtslag, vidgade blodkärl, andningsstillestånd (apné), svag eller för långsam andning, som inte motsvarar kroppens behov (hypoventilation), hicka, magtarmkanalsblockad.

   Mycket sällsynta

   Generaliserade akuta allergiska reaktioner med blodtrycksfall och/eller andningssvårigheter (anafylaxi/ anafylaktiska reaktioner), vanföreställningar, upphetsningstillstånd, förvirring, försämrad syn, smärtsamma gasbesvär, produktion av ovanligt liten mängd urin (reducerad urinutsöndring), urinblåssmärta.


   Följande biverkningar kan också förekomma men frekvensen är okänd: anafylaktisk chock/ reaktion, långsam andning.


   Om du har använt Fentanyl Actavis under en längre period, kan det hända att Fentanyl Actavis har en mindre effekt så att det blir nödvändigt att justera din dos (tolerans kan utvecklas).

   Fysiskt beroende kan också utvecklas och du kan få abstinenssymtom om du plötsligt slutar använda plåstren. Abstinenssymtomen kan inkludera illamående, kräkningar, diarré, ångest och skakningar.


   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Barn och ungdomar som behandlats med fentanyl-depotplåster upplever liknande biverkningar som observerats hos vuxna.

   Det finns ingen specifik risk hos barn och ungdomar när läkemedlet används enligt anvisningarna.

   I kliniska prövningar på barn var feber, kräkningar och illamående mycket vanliga biverkningar.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   5. Hur Fentanyl Actavis ska förvaras


   Förvara oanvända och använda Fentanyl Actavis-plåster utom räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaringsanvisningar

   Förvaras vid högst 30°C.

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska använda, liksom överblivna och för gamla, plåster kasseras eller lämnas till apotek för omhändertagande. Använda plåster viks på mitten med den klibbiga sidan inåt och förvaras i ytterkartong tills de kasseras eller lämnas till apotek.


   Hantering av plåstret

   Använda plåster ska vikas så att den självhäftande sidan av plåstret fästs ihop och sedan ska de kasseras på ett säkert sätt. Oavsiktlig exponering för använda och oanvända plåster, särskilt hos barn, kan leda till en dödlig utgång. Oanvända plåster ska återlämnas till apoteket.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Fentanyl Actavis 25 mikrogram/timme depotplåster

   • Den aktiva substansen är fentanyl.

   Varje plåster frisätter 25 mikrogram fentanyl per timme. Varje plåster med en yta av 7,5 cm2 innehåller 4,125 mg fentanyl.


   Fentanyl Actavis 50 mikrogram/timme depotplåster

   • Den aktiva substansen är fentanyl.

   Varje plåster frisätter 50 mikrogram fentanyl per timme. Varje plåster med en yta av 15 cm2 innehåller 8,25 mg fentanyl.


   Fentanyl Actavis 75 mikrogram/timme depotplåster

   • Den aktiva substansen är fentanyl.

   Varje plåster frisätter 75 mikrogram fentanyl per timme. Varje plåster med en yta av 22,5 cm2 innehåller 12,375 mg fentanyl.


   Fentanyl Actavis 100 mikrogram/timme depotplåster

   • Den aktiva substansen är fentanyl.

   Varje plåster frisätter 100 mikrogram fentanyl per timme. Varje plåster med en yta av 30 cm2 innehåller 16,5 mg fentanyl.


   • Övriga innehållsämnen är:

   Vidhäftningsyta: polyakrylathäftmassa

   Skyddsfilm: polypropylenfilm, blå trycksvärta

   Frisättningsreglerande membran: polyetylentereftalatfilm (silikoniserad)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Fentanyl Actavis är ett genomskinligt depotplåster med en klibbig baksida så att det kan häftas på huden. Depotplåstren är försedda med en blå märkning med styrkan.


   Fentanyl Actavis tillhandahålls i förpackningar med 3, 4, 5, 8, 10, 16 eller 20 depotplåster.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   IS-220 Hafnarfjördur

   Island   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-11 24


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fentanyl Actavis

  Depotplåster 100 mikrogram/timme 16 styck Påse

  • Varunummer: 123630
  • Tillverkare: Actavis AB

  321,03 kr

  Jämförspris: 20,06 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?