Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


   Eurovet Animal Health B.V.
   Handelsweg 25
   5531 AE Bladel, Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Fentadon vet. 50 mikrogram/ml, injektionsvätska, lösning, för hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


   Varje ml innehåller:
   Aktiv substans:
   Fentanyl 50 mikrogram (motsvarar 78,5 mikrogram fentanylcitrat)


   Hjälpämne(n):
   Metylparahydroxybensoat (E218) 1,6 mg
   Propylparahydroxybensoat (E216) 0,2 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN


   För smärtlindring under och efter operation t.ex. kirurgi av mjukdelar och ortopediskkirurgi (behandling av frakturer och andra skador i rörelseapparaten).
   För smärtlindring hos hundar som genomgått stor ortopediskkirurgi och mjukdelskirurgi.

   5. KONTRAINDIKATIONER


   Skall inte användas vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
   Skall inte användas till hundar med nedsatt hjärtfunktion (hjärtsvikt), lågt blodtryck, för låg blodvolym (hypovolemi) som kan leda till cirkulationsvikt (chock när den cirkulerande blodmängden av olika anledningar blir otillräcklig), förträngningar av luftvägarna, nedsatt andningsförmåga, högt blodtryck, eller med tidigare känd epilepsi. Skall inte användas för djur med allvarligt nedsatt lever- och njurfunktion.
   Se avsnitt 12.

   6. BIVERKNINGAR


   Precis som för andra narkotiska smärtlindrande läkemedel (analgetika) är de vanligaste allvarliga biverkningarna med fentanyl nedsatt andningsförmåga och långsam hjärtrytm. Långsam hjärtrytm kan inträffa på grund av stimulering av hjärtat via vagusnerven (hjärnnerv X – som utgår ifrån förlängda märgen och som dämpar aktiviteten i icke viljestyrda kroppsfunktioner). Effekterna av en nedsatt andningsförmåga kan vara långdragna och ske i omgångar (tvåfasiskt mönster). Ett övergående blodtrycksfall kan inträffa efter injektion med fentanylcitrat i en ven (intravenösadministrering), även vid doser på 2,5 – 5 mikrogram/kg kroppsvikt. Tillstånd där kärntemperaturen (temperaturen i kroppens inre) sjunker under vad som krävs för normal ämnesomsättning och kroppsfunktioner (hypotermi) kan inträffa. Sänkt smärttröskel för vävnadsskada (nociceptiv tröskel) för hundar har beskrivits när effekterna av läkemedlet minskar.


   Följande reaktioner har observerats under studier med läkemedlet:
   snabb andning, flämtningar, urinering, tarmtömning, vokalisering (ljudgivning), framskjutande tunga, överaktivitet, irritation, kroppsskakningar, kräkningar, kliande och sedering.

   7. DJURSLAG


   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


   Ges med injektion via en ven (intravenösadministrering). Verkan sker inom 5 minuter. Varaktigheten för smärtlindringen är 20 (lägsta rekommenderade dos) till 40 minuter (högsta rekommenderade dos).


   Exempel på hur Fentadon kan ges:


   Smärtlindring via kontinuerliginfusion (dropp via ven)

   • 5–10 mikrogram/kg kroppsvikt (0,1–0,2 ml/kg) intravenöst som en engångsdos följt av 12–24 mikrogram/kg/timme (0,24–0,48 ml/kg/timme) intravenöst som kontinuerliginfusion, för att uppnå smärtlindring under operation.

   • 6–10 mikrogram/kg/timme (0,12–0,2 ml/kg/timme) intravenöst för smärtlindring efter operation, som kontinuerliginfusion för nedsövda djur. Under kontinuerliginfusion av fentanyl bör djuret övervakas noggrant.


   Kemisk-fysisk blandbarhet har endast uppvisats för spädningar 1:5 med följande infusionslösningar: natriumklorid 0,9 %, Ringer-lösning och glukos 5 %.


   Detta läkemedel har en snäv säkerhetsmarginal (risk för överdosering redan vid relativt liten dos) och det är viktigt att mäta dosen noggrant för att undvika överdosering.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

    

   10. KARENSTIDER


   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Får ej frysas.
   Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.
   Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar.
   Kemisk och fysisk hållbarhet för spädningarna har uppvisats i 4 timmar vid 25 °C. Spädningarna ska användas omedelbart ur mikrobiologisk synvinkel.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR


   Användning av läkemedlet måste föregås av noggrann klinisk undersökning. Substansen atropin kan användas för att blockera de vagala effekterna (effekter som utlöses från vagusnerven som dämpar aktiviteten i icke viljestyrda kroppsfunktioner).


   Särskilda försiktighetsåtgärder för användning till djur
   Doseringen av detta läkemedel anpassas individuellt till en effektiv dos som ger tillräcklig smärtlindring och minimerar biverkningar. Djur ska övervakas noggrant tills en effektiv dos uppnås.
   På grund av individuella skillnader i smärtkänslighet kan effekterna av fentanyl variera. Äldre djur kan behöva en lägre effektiv dos än yngre djur.


   När man ska göra en uppskattning av den nödvändiga dosen för smärtlindring under operation (intraoperativ analgesi) är det viktigt att man bedömer hur mycket själva kirurgin stimulerar djuret, effekten av medicinering som ges precis innan operation (premedicinering) och ingreppets längd. Tillgång till stödjande behandling t.ex. endotrakeal intubering (svalgtub för att etablera fria andningsvägar) och respiratorstöd (konstgjord andningshjälp) ska också beaktas. Om andra narkotiska läkemedel eller läkemedel som dämpar aktiviteten i det centrala nervsystemet (t.ex. propofol, isofluran och sevofluran) används samtidigt med fentanyl kan doseringar av dessa läkemedel behöva minskas. När man ska uppskatta den nödvändiga dosen för smärtlindring efter operation (postoperativanalgesi) måste graden av vävnadsskada bedömas.


   Detta veterinärmedicinska läkemedel kan, precis som klassen opioider, resultera i hypotermi (för låg kroppstemperatur) med en varaktighet som är dosberoende, bradypné (låg andningsfrekvens), hypotoni (lågt blodtryck) och bradykardi (långsam hjärtrytm). Därför ska djur övervakas noggrant för rektal temperatur, pulsfrekvens, andningsfrekvens och hjärtrytm under kirurgisk smärtlindring. I fall av nedsatt njur-, hjärt- eller leverfunktion eller hypovolemi (för låg blodvolym) eller chock föreligger en högre risk vid användning av detta läkemedel.
   Det är önskvärt att minska doseringen i fall av hypotyreoidism (underfunktionen i sköldkörteln) och i fall av kronisk lever- eller njursjukdom. Precis som för alla narkotiska analgetika (smärtstillande läkemedel) ska försiktighet iakttas vid administrering av fentanyl till djur med myasthenia gravis (en muskelsjukdom som kännetecknas av svaghet i skelettmuskulatur).


   Utrustning för att underhålla öppna luftvägar, övertrycksventilation (Intermittent Positive Pressure Ventilation, IPPV) och syrgastillförsel ska finnas tillgänglig. När nedsatt andningsfunktion (andningsdepression) inträffar ska kontrollerad ventilation installeras. Precis som med alla potenta opioider följs grundlig analgesi av andningsdepression som kan kvarstå till, eller återkomma tidigt i, perioden efter operation. Andningsdepressiva effekter kan vara mer problematiska för djur med tidigare lungsjukdom eller ökat tryck i hjärnan (intrakraniellt tryck). Effekten av en opioid på en huvudskada beror på skadans typ och allvarlighetsgrad samt det andningsstöd som ges. När stora infusionsdoser av fentanyl har givits är det nödvändigt att säkerställa att tillräcklig spontan andning har fastställts och bibehålls innan djuret skrivs ut. Förhållandet mellan nytta och risk för användning av läkemedlet skall bedömas av ansvarig veterinär. De farmakologiska effekterna av fentanylcitrat kan motverkas av substansen naloxon.


   Särskilda försiktighetsåtgärder att vidta för den person som ger det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
   Fentanyl är en opioid och kan orsaka biverkningar efter intern exponering (läkemedlet kommer in i kroppen), inklusive andningsdepression (nedsatt förmåga att andas) eller apné (tillfälligt, övergående andningsstillestånd), sedering (en lugnande och bedövande effekt), hypotoni (lågt blodtryck) och koma. Läkemedlet kan orsaka överkänslighetsreaktioner.
   Undvik kontakt med hud och ögon. Använd skyddshandskar vid hantering av läkemedlet. Tvätta händerna efter användning. Tvätta omedelbart bort stänk från hud och ögon med stora mängder vatten. Avlägsna kontaminerade kläder.
   Försiktighet skall iakttas för att undvika oavsiktlig självinjektion. I fall av oavsiktlig självinjektion, kontakta omedelbart läkare och visa förpackningsetiketten för läkaren. KÖR INTE FORDON eftersom sedering (en lugnande och bedövande påverkan) kan inträffa.
   Graviditet och amning
   - Biverkningar på foster kan inte uteslutas. Gravida kvinnor skall undvika att hantera läkemedlet. Om ammande kvinnor oavsiktligt exponeras för läkemedlet ska amning avbrytas under 24 timmar eftersom fentanyl kan överföras till bröstmjölk.


   TILL LÄKAREN:
   Fentanyl är en opioid vars toxicitet kan orsaka kliniska effekter, t.ex. andningsdepression eller apné, sedering, hypotoni och koma. När andningsdepression inträffar ska kontrollerad ventilation påbörjas. Administrering av opioidantagonisten naloxon rekommenderas för att motverka symptom.


   Interaktioner:
   Fentanyl är ett potent ämne. För att undvika överdos av anestesi (bedövning) för hundar som behandlas med det veterinärmedicinska läkemedlet skall anestesiläkemedel ges tills man får önskad effekt.
   Fentanyl skall användas med försiktighet tillsammans med morfin eller andra smärtlindrande läkemedel av opioidtyp eftersom effekterna inte har studerats.
   Effekterna av samtidig användning av fentanyl och läkemedel tillhörande gruppen α-adrenerga agonister, har inte studerats. Därför ska α2-adrenerga agonister användas med försiktighet till djur som fått fentanyl på grund av möjliga förstärkande eller samverkande effekter.


   Blandbarhet:
   Blanda inte med något annat veterinärmedicinskt läkemedel utöver infusionslösningar som anges i avsnitt 8.
   Läkemedlet är inte blandbart med injektionsvätskor innehållande meloxicam eller någon annan vattenfri lösning.


   Användning under dräktighet eller digivning:
   Laboratoriestudier på råttor har inte visat på fosterskadande och mutationsorsakande effekter. Överföring av fentanyl via moderkakan inträffar. Om läkemedlet ges under födsel kan det orsaka andningsdepression för fostret.
   Säkerheten av det veterinärmedicinska läkemedlet i djurslaget har inte fastställts under dräktighet och digivning. Användning av läkemedlet rekommenderas inte under dräktighet.


   Överdosering:
   En tvåfaldig överdos med en engångsinjektion resulterade i de effekter som anges i avsnitt 6. Om någon av följande observationer görs efter användning/överdosering av läkemedlet ska man initiera motverkande behandling: allvarlig sedering, medvetslöshet, anfall, ansträngd andning eller bukandning eller allvarlig blodtryckssänkning. Den specifika narkotiska antagonisten naloxonhydroklorid kan användas för att motverka andningsdepression. En dos på 0,01 till 0,04 mg/kg ges intravenöst och kan upprepas i intervall på 2 till 3 minuter vid behov.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2013-05-27

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml 50 ml eller 100 ml
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel.
   Läkemedel för begränsad förskrivning.
   Får endast ges av veterinär.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


   Dechra Veterinary Products AB
   Stora Wäsby Orangeriet 3
   194 37 Upplands Väsby, Sverige

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fentadon vet.

  Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 545281
  • Tillverkare: Dechra Veterinary Products AB

  160 kr

  Jämförpris: 16 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?