Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fendrix

   injektionsvätska, suspension
   Hepatit B- (rDNA) vaccin (med adjuvans, adsorberat)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta vaccin har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fendrix är och vad det används till
   2. Vad du behöver veta innan du får Fendrix
   3. Hur Fendrix ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fendrix ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fendrix är och vad det används till

   Fendrix är ett vaccin som skyddar mot hepatit B.

   Det används till patienter med njursjukdom:

   • patienter som genomgår hemodialys – där dialysmaskinen tar bort slaggprodukter ur blodet

   • patienter som kommer att genomgå hemodialys i framtiden.

   Fendrix används till vuxna och ungdomar 15 år och äldre.

   Vad är hepatit B?

   Hepatit B orsakas av ett virus som orsakar leversvullnad.

   • Det är möjligt att tecken inte uppträder förrän 6 veckor till 6 månader efter infektion.

   • De huvudsakliga tecknen på sjukdom innefattar milda influensasymtom såsom huvudvärk eller feber, kraftig trötthetskänsla, mörk urin, blek avföring, gulaktig hud eller ögonvitor (gulsot). Dessa eller andra tecken kan innebära att personen kan behöva sjukhusvård. De flesta tillfrisknar helt från sjukdomen.

   • Vissa personer med hepatit B ser inte sjuka ut eller känner sig inte sjuka – de har inga sjukdomstecken.

   • Viruset finns i kroppsvätskor som i vaginan, blodet, sädesvätska eller saliv (spott).

   Bärare av hepatit B

   • Hepatit B-viruset stannar i kroppen hela livet hos vissa personer.

   • Detta betyder att de fortfarande kan infektera andra personer och kallas för virusbärare.

   • Bärare av viruset löper risk att få allvarliga leverproblem, som cirros eller levercancer.

   Hur Fendrix fungerar

   • Fendrix hjälper din kropp att tillverka sitt eget skydd mot virus (antikroppar). Dessa antikroppar kommer att skydda dig mot sjukdomen.

   • Fendrix innehåller två ämnen kallade MPL (ett icke-toxiskt renat fettderivat från bakterier) och aluminiumfosfat. Dessa gör att vaccinet fungerar snabbare, bättre och har längre effekt.

   • Som med alla vacciner kan inte en behandling med Fendrix helt skydda alla vaccinerade personer.

   • Fendrix kanske inte skyddar dig från att bli sjuk om du redan har fått hepatit B-viruset.

   • Fendrix kan bara skydda dig mot infektion av hepatit B-virus. Det kan inte skydda dig mot andra infektioner som kan påverka levern även om dessa infektioner har liknande tecken som de som orsakas av hepatit B-virus.

   2. Vad du behöver veta innan du får Fendrix

   Fendrix ska inte ges:

   • om du är allergisk mot aktiv substans, eller något annat innehållsämne i detta vaccin (anges i avsnitt 6). Tecken på allergisk reaktion kan vara kliande hudutslag, andfåddhet och svullnad av ansikte eller tunga

   • om du någon gång har fått en allergisk reaktion mot något vaccin mot hepatit B

   • om du har en kraftig infektion med feber. Vaccinet kan ges efter att du har tillfrisknat. En lättare infektion såsom förkylning är inget hinder, men berätta först för din läkare.

   Fendrix ska inte ges om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du får Fendrix.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du ges Fendrix:

   • om du har några kända allergier

   • om du har haft några problem med din hälsa efter någon tidigare vaccination.

   Svimning kan förekomma (främst hos ungdomar) efter, eller även före, all nålinjektion. Tala därför om för läkaren eller sjuksköterskan om du har svimmat vid tidigare injektion.

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare eller apotekspersonal innan du får Fendrix.

   Andra läkemedel och Fendrix

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta något annat läkemedel eller om du nyligen har fått något annat vaccin.

   • Det bör gå minst 2-3 veckor mellan vaccination med Fendrix och något annat vaccin.

   • Fendrix kan behöva ges samtidigt som en injektion med specifika hepatit B-immunoglobuliner. Din läkare kommer att säkerställa att vaccinerna ges på olika injektionsställen på kroppen.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du ges detta vaccin.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig trött eller få huvudvärk efter att du har fått Fendrix. Om detta inträffar, var särskilt försiktig när du kör bil eller hanterar några verktyg eller maskiner .


   3. Hur Fendrix ges

   Hur vaccinet ges:

   • Läkaren eller sjuksköterskan kommer att ge dig Fendrix som en injektion i en muskel. Det sker vanligtvis i din överarm.

   Hur mycket ges

   • Du kommer att få en serie med fyra injektioner.

   • Injektionerna kommer att ges inom 6 månader.

    • Första injektionen: vid ett överenskommet datum med din läkare

    • Andra injektionen: 1 månad efter den första injektionen

    • Tredje injektionen: 2 månader efter första injektionen

    • Fjärde injektionen: 6 månader efter första injektionen

   • Läkaren eller sjuksköterskan kommer att berätta för dig när du ska komma tillbaka för nästkommande injektioner.

   • När du har fått den första injektionen med Fendrix, behöver kommande injektioner också vara med Fendrix (inte något annat hepatit B-vaccin).

   Din läkare kommer att berätta för dig om du behöver extradoser eller framtida påfyllnadsdoser. Fendrix kan också ges som påfyllnad efter en behandling med en annan sorts hepatit B-vaccin

   Om du glömmer en dos

   • Om du glömmer en injektion, tala med din läkare och boka ett nytt besök.

   • Se till att du fullföljer hela schemat om fyra injektioner. Du kan annars inte vara säker på att du har ett fullgott skydd mot infektion.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar kan förekomma med detta vaccin. Frekvensen definieras enligt sättet som listas nedan.

   Mycket vanliga (dessa kan förekomma vid fler än 1 av 10 vaccindoser)

   • huvudvärk

   • trötthetskänsla

   • smärta eller obehagskänsla på injektionsstället

   Vanliga (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 10 vaccindoser)

   • rodnad eller svullnad där injektionen gavs

   • feber

   • mag- och matsmältningsbesvär

   Mindre vanliga (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 100 vaccindoser)

   • frossa

   • röda, upphöjda hudutslag

   • andra reaktioner där injektionen gavs

   Sällsynta (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 1 000 vaccindoser)

   • allergi

   • blodvallningar

   • yrsel

   • törst

   • oroskänsla

   • infektion orsakad av ett virus

   • ryggsmärta, seninflammation

   Dessutom har följande biverkningar också rapporterats för andra hepatit B-vacciner:

   Mycket sällsynta (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 10 000 vaccindoser)

   • kramper

   • svimning

   • problem med nerverna runt ögat (optisk neurit)

   • multipel skleros

   • känselbortfall eller problem att röra vissa delar av kroppen

   • svår huvudvärk med nackstelhet

   • domningar eller svaghet i armar och ben (neuropati), inflammation av nerverna (neurit), svaghet och förlamning i armar och ben som ofta övergår till bröst och ansikte (Guillain-Barrés syndrom), svullnad eller infektion i hjärnan (encefalit, encefalopati)

   • allergiska reaktioner, inklusive anafylaktoida reaktioner. Dessa kan vara lokala eller utbredda utslag som kan klia eller bli blåsor, svullnad av ögon och ansikte, andnings- eller sväljsvårigheter, ett snabbt blodtrycksfall och medvetslöshet. Sådana reaktioner kan förekomma innan du har lämnat läkarmottagningen men du ska alltid söka omedelbar hjälp när dessa reaktioner inträffar.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fendrix ska förvaras

   • Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

   • Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   • Får ej frysas eftersom det förstör vaccinet.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Det aktiva innehållsämnet i 1 dos (0,5 ml) av Fendrix är:

   Hepatit B-ytantigen1,2,3

   20 mikrogram

   1som adjuvans används AS04C innehållande:

   - 3-O-desacyl-4’-monofosforyllipid A (MPL)2

   50 mikrogram

   2adsorberat på aluminiumfosfat (totalt 0,5 milligram Al3+)

   3producerat i jästceller (Saccharomyces cerevisiae) med rekombinant DNA-teknik.

   • Övriga innehållsämnen i Fendrix är: natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

   Vaccinets utseende och förpackningsstorlekar

   • Injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta.

   • Fendrix är en vit, mjölkaktig suspension förpackad i en förfylld spruta (0,5 ml) av glas.

   • Fendrix tillhandahålls i förpackningar om 1, med eller utan separat nål, och i förpackningar om 10, utan nål.

   • Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

   Rue de l’Institut 89

   B-1330 Rixensart

   Belgien

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

   Lietuva

   GlaxoSmithKline Lietuva UAB

   Tel. +370 5 264 90 00

   info.lt@gsk.com

   България

   ГлаксоСмитКлайн ЕООД

   Тел. + 359 2 953 10 34

   Luxembourg/Luxemburg

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

   Česká republika

   GlaxoSmithKline s.r.o.

   Tel: + 420 2 22 00 11 11

   cz.info@gsk.com

   Magyarország

   GlaxoSmithKline Kft.

   Tel.: + 36-1-2255300

   Danmark

   GlaxoSmithKline Pharma A/S

   Tlf: + 45 36 35 91 00

   dk-info@gsk.com

   Malta

   GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

   Tel: + 356 21 238131

   Deutschland

   GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

   Tel: + 49 (0)89 360448701

   produkt.info@gsk.com

   Nederland

   GlaxoSmithKline BV

   Tel: + 31 (0)30 69 38 100

   nlinfo@gsk.com

   Eesti

   GlaxoSmithKline Eesti OÜ

   Tel: +372 667 6900

   estonia@gsk.com

   Norge

   GlaxoSmithKline AS

   Tlf: + 47 22 70 20 00

   firmapost@gsk.no

   Ελλάδα

   GlaxoSmithKline A.E.B.E.

   Tηλ: + 30 210 68 82 100

   Österreich

   GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

   Tel: + 43 1 970 75-0

   at.info@gsk.com

   España

   GlaxoSmithKline, S.A.

   Tel: + 34 902 202 700

   es-ci@gsk.com

   Polska

   GSK Services Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 (22) 576 9000

   France

   Laboratoire GlaxoSmithKline

   Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

   diam@gsk.com

   Portugal

   Smith Kline & French Portuguesa, Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: + 351 21 412 95 00

   FI.PT@gsk.com

   Hrvatska

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel.: + 385 (0)1 6051999

   România

   GlaxoSmithKline (GSK) SRL

   Tel: +40 (0)21 3028 208

   Ireland

   GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

   Tel: + 353 (0)1 495 5000

   Slovenija

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 386 1 280 25 00

   medical.x.si@gsk.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Simi: +354 535 7000

   Slovenská republika

   GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

   Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

   recepcia.sk@gsk.com

   Italia

   GlaxoSmithKline S.p.A.

   Tel:+ 39 04 59 21 81 11

   Suomi/Finland

   GlaxoSmithKline Oy

   Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

   Finland.tuoteinfo@gsk.com

   Κύπρος

   GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

   Τηλ: + 357 22 39 70 00

   gskcyprus@gsk.com

   Sverige

   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0)8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com

   Latvija

   GlaxoSmithKline Latvia SIA

   Tel: + 371 67312687

   lv-epasts@gsk.com

   United Kingdom

   GlaxoSmithKline UK

   Tel: + 44 (0)800 221 441

   customercontactuk@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   10/2017


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   Följande uppgifter är uteslutande för hälsovårdspersonal:

   Under förvaring kan en tunn vit bottensats och en klar färglös supernatant bildas.

   Före användning ska vaccinet omskakas väl till en nästan genomskinlig, vitaktig suspension.

   Vaccinet ska inspekteras visuellt både före och efter omskakning, med avseende på främmande partiklar och/eller fysikaliska förändringar. Vaccinet ska inte användas om någon förändring i vaccinets utseende noteras.

   Oanvänt läkemedel eller avfall ska omhändertas enligt lokala bestämmelser.

   Fendrix ska inte ges till personer med känd överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

   Fendrix ska inte ges till personer som visat tecken på överkänslighet efter tidigare administrering av andra hepatit B-vacciner.

   Fendrix ska inte ges till personer som lider av akut svår febersjukdom. Lättare infektioner, såsom förkylning, är ingen kontraindikation för immunisering.

   Fendrix ska administreras intramuskulärt i deltoideusregionen.

   Eftersom intramuskulär administrering i glutealmuskeln kan resultera i ett mindre optimalt svar på vaccinet, ska detta administreringssätt undvikas.

   Fendrix får under inga omständigheter ges intradermalt eller intravenöst.

   Eftersom pre-hemodialys- och hemodialyspatienter är särskilt utsatta för HBV och löper högre risk att bli kroniskt infekterade, bör det särskilt övervägas att ge ytterligare boosterdoser för att säkerställa en skyddande antikroppsnivå såsom definierad enligt nationella rekommendationer.

   Lämplig medicinsk behandling ska alltid finnas i beredskap då sällsynta fall av anafylaktiska reaktioner till följd av administrering av vaccinet kan inträffa.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fendrix

  Injektionsvätska, suspension 20 mikrogram/0,5 ml 0,5 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 016785
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  720 kr

  Jämförpris: 720 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?