Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Feiba

   500 enheter resp 1000 enheter, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning. Factor Eight Inhibitor Bypassing Activity.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda dettta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Feiba är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Feiba
   3. Hur du tar Feiba
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Feiba ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Feiba är och vad det används för

   Det används för behandling eller förebyggande av allvarliga blödningar hos patienter med påvisade antikroppar (inhibitorer) mot faktor VIII.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Feiba

   Ta inte Feiba:

   I följande situationer kommer din läkare att ge Feiba endast då otillräckligt behandlingssvar har uppnåtts med andra lämpliga koagulationsfaktorkoncentrat, t.ex. om du har en hög nivå inhibitorer och en livshotande blödning eller risk för blödning (t.ex. efter en skada eller efter operation).

   • Om du har DIC (disseminerad intravaskulär koagulation) som är en rubbning i koagulationssystemet

   • Om du har tecken på leverskada, eller om laboratorieresultat visar på leverskada eftersom det då föreligger en ökad risk för att utveckla DIC

   • Om du har eller nyligen har haft hjärtinfarkt, akut blödning eller blodpropp bestämmer din läkare om du kan ta Feiba.

   • Om du är allergisk mot koagulationsfaktorkoncentrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Feiba

   • om du får en överkänslighetsreaktion ska injektionen/infusionen avbrytas omedelbart och du ska kontakta din läkare. Tidiga tecken på överkänslighetsreaktioner är illamående, kräkningar, klåda, nässelutslag, feber, tryck över bröstet, andningssvårigheter, sjunkande blodtryck och andnöd. Även hosta, förhöjt blodtryck eller rastlöshet kan förekomma. Avbryt omedelbart infusionen om ett eller flera av dessa tecken uppkommer, och kontakta din läkare. Symtomen kan vara tidiga tecken på en anafylaktisk chock som behöver behandlas omgående.

    Vid övervägande att åter behandla dig med Feiba om du tidigare har fått en överkänslighetsreaktion kommer förväntad nytta och eventuell risk tas i beaktande. Detta kommer endast att övervägas om alternativ behandling inte förväntas ge tillräckligt behandlingssvar.

   Tromboemboliska händelser (då blodproppar (trombos) inträffar och hamnar i blodomloppet (emboli)) relaterade till blodkoagulation, inklusive disseminerad intravaskulär koagulation, blodpropp i en ven, blodpropp i lungorna, hjärtinfarkt och stroke har inträffat under behandling med Feiba. Några av de tromboemboliska händelserna har skett vid högdosbehandling med Feiba högdosbehandling med Feiba. Samtidig behandling med rekombinant faktor VIIa (faktor VIIa gjord på konstgjord väg) kan öka risken för att utveckla en tromboembolisk händelse.


   Patienter som inte har hemofili

   Om du har förvärvade inhibitorer mot faktor VIII, XI eller XII utan att ha hemofili kan du ha ökad blödningsrisk och ökad risk för blodpropp samtidigt.

   Virusvarning

   När läkemedel framställs av humant blod eller plasma vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar ett noggrant urval av blod- och plasmagivare för att säkerställa att de med risk för att bära på en infektion utesluts, samt att varje donation och plasmapool testas för tecken på virusinfektion. Tillverkarna av dessa produkter inkluderar dessutom steg i processningen av blod och plasma som kan inaktivera eller avskilja virus. Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel tillverkade av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus och andra typer av infektioner.


   De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus som HIV, hepatit B och hepatit C, och för det icke höljeförsedda viruset hepatit A virus. Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus som parvovirus B19.


   Infektion av parvovirus B19 kan vara allvarlig för gravida kvinnor (infektion av foster), individer med försämrat immunförsvar eller patienter med viss typ av anemi (t.ex. hemolytisk anemi).


   Det rekommenderas bestämt att notera namn och satsnummer på Feiba vid varje behandlingstillfälle för att upprätthålla en koppling mellan dig och produktens satsnummer. Etiketten med satsnummer finns på injektionsflaskan och kan tas loss och klistras in i journalhandlingen eller motsvarande behandlingsdokument.


   Din läkare kan komma att föreslå vaccination mot Hepatit A och B om du regelbundet/upprepat behandlas med Feiba.

   Andra läkemedel och Feiba

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du nyligen tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Feiba får inte tas tillsammans med antifibrinolytika (läkemedel som hindrar nedbrytning av blodkoagel såsom aminokapronsyra och tranexamsyra. Om behandling med båda produkterna är nödvändig ska de ges med åtminstone 6 till 12 timmars mellanrum. Samtidig användning med rekombinant faktor VIIa kan ge ökad risk för biverkningar. Efter att höga doser av Feiba ges kan tillfällig ökning av passivt överförda hepatit B-antikroppar medföra missledande tolkning av positiva resultat i serologiska tester.

   Liksom andra koagulationsfaktorer ska Feiba inte blandas med andra läkemedel innan de ges eftersom det kan påverka effekt och säkerhet. Den person som ger dig läkemedlet kommer att vidta nödvändiga åtgärder.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Det finns ingen erfarenhet av användning av Feiba under graviditet och amning då blödarsjuka typ A är ovanligt hos kvinnor och därmed också utvecklandet av antikroppar mot faktor VIII. På grund av risken för ökad risk för blodproppar ska Feiba endast användas under graviditet och amning då fördelarna med behandlingen överväger eventuella risker för fostret.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns inga tecken på att produkten påverkar förmågan att köra bil eller sköta maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Feiba innehåller hjälpämnen


   Feiba innehåller natrium

   Eftersom Feiba innehåller cirka 80 mg natrium per injektionsflaska kan det vara skadligt för patienter som står på en låg natriumdiet, dvs patienter som har ordinerats saltfattig kost. Tala därför om för din läkare om du har ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du tar Feiba

   Din läkare bestämmer doseringen, hur ofta du ska behandlas och behandlingens längd, beroende på hur allvarlig din koagulationsstörning är, blödningens lokalisering och omfattning samt ditt tillstånd.

   Ta alltid Feiba enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. En engångsdos på 100 enheter/kg kroppsvikt och dagliga doser på 200 enheter/kg kroppsvikt bör inte överskridas.


   Feiba ges i en ven (intravenöst) efter att pulvret lösts i medföljande spädningsvätska (se avsnitt 6), som


   • injektion (utförs av din läkare, sjuksköterska eller dig själv eller annan lämplig person som fått tillbörlig utbildning.)

   • infusion (utförs av din läkare eller sjuksköterska.)

   Det finns två olika tillvägagångssätt för beredning av Feiba beroende på om det medföljande tillbehöret för upplösning är BaxJect II Hi-Flow (för nålfri beredning) eller en överförings-, en luftnings- och en filterkanylkanyl, se avsnitt 6.


   Lösningen kan ges med en hastighet upp till 2 enheter/kg kroppsvikt och minut och kommer anpassas till dig.


   Följ noggrant anvisningarna du fått av din läkare.

   Om du tagit för stor mängd av Feiba

   Risken för biverkningar såsom blödningskomplikationer, DIC och hjärtinfarkt kan öka. Om du fått i dig en för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Feiba

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Kontakta din läkare.

   Fortsätt genast med nästa planerade dos och därefter med regelbundna intervall som din läkare föreskrivit.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Tidiga tecken på överkänslighetsreaktioner är illamående, kräkningar, klåda, nässelutslag, feber, tryck över bröstet, andningssvårigheter, sjunkande blodtryck och andnöd. Om du får en sådan reaktion avbryt behandlingen omedelbart och kontakta läkare.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   -Överkänslighet

   -Huvudvärk

   -Yrsel

   -Lågt blodtryck

   -Utslag

   -Positivt test mot hepatit B ytantikropp


   Biverkningar som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   - Feber

   - Frossa

   - Värmevallningar

   - Nässelutslag

   - Hosta

   - Illamående

   - Kräkning

   - Diarré eller obehag i magen

   - Förändrad smakupplevelse

   - Allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner). DIC (en allvarlig koagulationsrubbning) eller blödningskomplikationer.

   - Hjärtinfarkt

   - Snabba hjärtslag

   - Blodpropp

   - Stroke

   - Högt blodtryck

   - Blodpropp i lungan

   - Känsla av domningar i ansiktet

   - Ansamling av vätska under huden

   - Sjukdomskänsla

   - Trötthet, sömnighet

   - Rastlöshet

   - Ökad mängd inhibitorer mot faktor VIII i blodet

   - Smärta eller värme vid injektionsstället


   Snabb intravenös injektion eller infusion kan ge stickande värk och domningar i ansikte, armar och ben samt blodtrycksfall.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Feiba ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Får ej frysas. (Flaskan med vattnet kan spricka.)

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på flasketiketten och kartongen efter EXP.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Baxter AG

   Industriestrasse 67

   1220 Wien

   Österrike


   Innehållsdeklaration


   - Den aktiva substansen är Factor Eight Inhibitor Bypassing Activity, 500 respektive 1000 enheter.

   - Övriga innehållsämnen är natriumklorid och natriumcitrat i pulvret. Spädningsvätska är vatten för injektionsvätskor.


   Förpackningsstorlekar


   En förpackning innehåller:

   • en injektionsflaska med pulver

   • en injektionsflaska med spädningsvätska (vatten för injektionsvätskor)

   • en BaxJect II Hi-flow (för nålfri beredning) alternativt en överföringskanyl, en luftningskanyl och en filterkanyl

   • en engångsspruta

   • en engångsnål

   • en ”butterfly”-nål


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015–08–28


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal


   Anvisningar för beredning och administrering av Feiba


   Feiba ska beredas med aseptisk teknik omedelbart före administrering enligt ett av följande två tillvägagångssätt nedan. Lösningen bör sedan användas omgående (då preparatet inte innehåller konserveringsmedel). Snurra flaskan (skaka inte) tills pulvret är fullständigt upplöst. Säkerställ att pulvret är fullständigt upplöst eftersom den aktiva substansen annars inte kan passera filtret i medföljande tillbehör. Efter beredning ska lösningen inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning. Lösning som är grumlig eller innehåller fällning ska inte användas. Eventuell överbliven lösning ska kasseras.

   Blanda ej Feiba med andra produkter eller substanser.

   Om andra tillbehör än de som följer med i Feiba-förpackningen används för beredning av Feiba, måste användaren säkerställa att lämpligt filter med minst 149 µm i porstorlek används.

   Feiba ska inte blandas med andra läkemedel eller lösningar.


   Beredning av Feiba med BaxJect II Hi-flow

   Använd aseptisk teknik genom hela proceduren

   1. Värm den oöppnade flaskan med spädningsvätska (aqua ad iniect.= vatten)) till rumstemperatur om det behövs, t ex genom att använda ett vattenbad för värmning inom ett par minuter (max 37° C).

   2. Ta bort hättorna från flaskorna med pulver och vatten och desinficera båda gummipropparna. Placera flaskorna på en plan yta.

   3. Öppna förpackningen på BaxJect II Hi-flow genom att dra av locket utan att vidröra insidan (Fig. a). Tag inte ur tillbehöret ur förpackningen.

   4. Vänd på förpackningen och tryck den klara plastspetsen genom vattenflaskans gummipropp (Fig b). Ta tag i förpackningens kanter och dra bort förpackningen från BaxJect II Hi-flow (Fig. c). Ta inte bort det blå skyddet från Baxject II Hi-flow.

   5. Vänd på hela systemet med BaxJect II Hi-flow fastsatt vid vattenflaskan så att vattenflaskan hamnar överst. Tryck den lila plastspetsen genom gummiproppen på flaskan med pulver. Vattnet kommer att sugas in i Feiba-flaskan genom vakuum (Fig. d).

   6. Rotera flaskan försiktigt (skaka inte) tills allt pulver är helt upplöst. Se till att Feiba är helt upplöst, annars kan aktiv substans fastna i filtret.   Feiba Fig. a_b_c   Instruktioner för injektion/infusion

   1. Ta bort det blå skyddet från Baxject II Hi-Flow. Ta sprutan och koppla den till Baxject II Hi-Flow. DRA INTE IN LUFT I SPRUTAN (Fig. e). Användning av luer lock-spruta rekommenderas för att försäkra en tät koppling mellan sprutan och Baxject II Hi-Flow (vrid sprutan medsols tills det tar stopp).

   2. Vänd systemet upp och ner så att flaskan med upplöst Feiba hamnar överst. Dra långsamt in lösningen i sprutan genom att försiktigt dra ut sprutkolven (Fig. f). Säkerställ att sprutan sitter fast ordentligt genom hela proceduren.

   3. Ta loss sprutan.

   4. Om skumbildning sker, avvakta tills skummet har försvunnit. Administrera lösningen långsamt intravenöst med det medföljande infusionssetet (eller en engångskanyl).


   Feiba Fig. d_e_f   Överskrid inte en injektions-/infusionshastighet av 2 enheter Feiba per kg kroppsvikt per minut.   Beredning av Feiba med överföringskanyl, luftningskanyl och filterkanyl


   1. Värm den oöppnade injektionsflaskan med spädningsvätska (aqua ad iniect.= vatten) till rums- eller kroppstemperatur (max 37°C) om det behövs

   2. Ta bort hättorna från injektionsflaskorna med pulver och vatten (fig. 1) och desinficera båda gummipropparna.

   3. Ta bort skyddet från den ena nålen på den bifogade överföringskanylen genom att vrida och dra (fig. 2).

   4. Stick in den fria nålen genom gummiproppen på vattenflaskan (fig. 3).

   5. Ta bort skyddet från den andra nålen på överföringskanylen utan att vidröra nålen.

   6. Vänd vattenflaskan över flaskan med pulver och stick in den fria kanylen på överföringskanylen genom gummiproppen på flaskan med pulver (fig. 4). Vattnet sugs in i flaskan med pulver genom vakuum.

   7. Ta isär de två flaskorna genom att ta bort kanylen från flaskan med pulver och vatten (fig. 5). Rotera eller rulla försiktigt flaskan med pulver och vatten (skaka inte) för att påskynda upplösningen.

   8. När pulvret är fullständigt upplöst, stick in den medföljande luftningskanylen (fig. 6) så eventuellt skum försvinner. Ta bort luftningskanylen.   Instruktion för injektion/infusion:


   1. Avlägsna skyddshylsan från den medföljande filterkanyl (genom att vrida och dra) och sätt fast kanylen på en steril engångsspruta. Dra upp lösningen i sprutan (fig. 7).

   2. Ta bort filterkanylen från sprutan och administrera lösningen långsamt intravenöst med “butterfly”-nålen (eller med den medföljande engångskanylen).


   Överskrid inte en injektions-/infusionshastighet av 2 enheter Feiba per kg kroppsvikt per minut.   Feiba Fig. 1-7

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Feiba

  Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning 1000 enheter 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 397657

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?