Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Användarinformation


   Fareston 60 mg tablett

   Aktiv substans: toremifencitrat


   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotek.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.

   I denna bipacksedel finner du information om:

   1. Vad Fareston är och vad det används för

   2. Att tänka på innan du tar Fareston

   3. Hur du tar Fareston

   4. Eventuella biverkningar

   5. Hur Fareston ska förvaras

   6. Övriga upplysningar


   1. VAD FARESTON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

   Fareston innehåller det aktiva ämnet toremifen, ett antiöstrogen. Fareston används vid behandling av en viss typ av brösttumör hos kvinnor som har haft sin sista menstruation.

   2. INNAN DU TAR FARESTON

   Ta inte Fareston

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot toremifen eller mot något av övriga innehållsämnen i Fareston.

   • Om du har en förtjockning av livmoderslemhinnan.

   • Vid allvarliga leverproblem.

   • om du är född med, eller senare har fått hjärtproblem där vissa speciellaförändringar uppträder på ditt elektrokardiogram (EKG, diagram som visar hjärtats elektriska aktivitet)

   • om du har obalans i blodets salthalt, speciellt om du har för låg koncentration kalium i blodet (hypokalemi) och för närvarande inte behandlas för detta

   • om ditt hjärta slår väldigt långsamt (bradykardi)

   • om du har hjärtsvikt

   • om du tidigare har haft onormal hjärtrytm (arytmier)

   • om du tar andra läkemedel som ger vissa inormala EKG. förändringar (se avsnitt “Intag av andra läkemedel”). Detta eftersom Fareston kan orsaka en viss typ av EKG- förändring: en förlängning av QT- intervallet, dvs fördröjd överledning av vissa elektriska signaler

   Var särskilt försiktig med Fareston

   • om du har okontrollerad diabetes eller vid starkt nedsatt allmäntillstånd.

   • om du tidigare har haft djup ventrombos, lungemboli, eller vissa typer av onormal hjärtrytm (se “Ta inte Fareston”) bör du som regel inte använda Fareston.

   • Om du har skelettmetastaser kan hyperkalcemi (ökad kalciumkoncentration i blodet) uppkomma i början av behandlingen och därför måste kalciumnivån kontrolleras.

   • Rådfråga din läkare om du behöver genomgå gynekologisk undersökning i början och med regelbundna intervall under behandlingen med Fareston eller inte.


   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotek om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Dosen av en del av dem kan behöva ändras då du behandlas med Fareston.

   Exempel på sådana läkemedel är: diuretika av tiazidtyp, antikoagulantia (medel mot blodpropp) av warfarintyp, vissa antiepileptika (medel för behandling av epilepsi t.ex. karbamazepin, fenytoin, fenobarbital) vissa antimykotika (medel för behandling av svampinfektioner som t.ex. ketokonazol) och vissa antibiotika (t.ex. erytromycin och troleandomycin).


   Var medveten om följande när du tar Fareston:

   Risken för förändringar i hjärtrytm ökar om du tar Fareston tillsammans med andra läkemedel som påverkar hjärtat. Ta därför inte Fareston tillsammans med följande läkemedel:

   • läkemedel mot arytmier såsom kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid

   • neuroleptika såsom fenotiaziner, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid

   • vissa läkemedel mot mikroorganismer (moxifloxacin, erytromycin intravenöst, pentamidin, läkemedel mot malaria särskilt halofantrin)

   • vissa antihistaminer (terfenadin, astemizol, mizolastin)

   • vissa övriga läkemedel (cisaprid, vincamin intravenöst, bepidril, difemanil).

   Om du blir inlagd på sjukhus eller ordineras ett nytt läkemedel, tala om för läkaren att du använder Fareston.


   Graviditet och amning
   Fareston rekommenderas till kvinnor som har haft sin sista menstruation. Det ska inte användas under graviditet eller amning.

   Körförmåga och användning av maskiner
   Toremifen har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Viktig information om några innehållsämnen i Fareston
   Fareston innehåller laktos (30 mg per tablett). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   3. HUR DU TAR FARESTON

   Ta alltid Fareston enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotek om du är osäker. Vanlig dos är en tablett à 60 mg dagligen. Tabletten ska sväljas. Fareston kan tas med eller utan mat.


   Om du har tagit för stor mängd av Fareston

   Kontakta din läkare omedelbart. Symtom på överdos kan vara yrsel och huvudvärk.


   Om du har glömt att ta Fareston

   Om du glömt att ta en dos, ta nästa tablett som vanligt och fortsätt behandlingen enligt anvisningen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett

   Om du glömt flera doser, kontakta din läkare och följ dennes anvisningar.


   Om du slutar att ta Fareston

   Behandlingen med Fareston bör avbrytas endast om din läkare har rekommenderat det. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotek.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Fareston orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Alla biverkningar är inte lika vanliga, hur vanlig en biverkning är definieras enligt följande:

   • mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare

   • vanliga: förekommer hos 1 till 10 användare av 100

   • mindre vanliga: förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000

   • sällsynta: förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000

   • mycket sällsynta: förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

   • ingen känd frekvens: frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data.

   Mycket vanliga biverkningar:

   Värmevallningar, svettningar.


   Vanliga biverkningar:

   Trötthet, ödem (svullnad), illamående, kräkningar, hudutslag, klåda, yrsel, depression, blödning från livmodern, vita flytningar.


   Mindre vanliga biverkningar:

   Huvudvärk, viktökning, sömnstörningar, andfåddhet, förstoppning, aptitlöshet, tillväxt av livmoderslemhinnan, blodpropp.


   Sällsynta biverkningar:

   Svindel, polyper i livmoderslemhinnan, ökade laboratorievärden för vissa leverenzym (transaminaser).


   Mycket sällsynta biverkningar:

   Förändringar i livmoderslemhinnan (endometriet), livmodercancer, håravfall, grumling av ögats hornhinna, gulsot.


   Du bör omedelbart kontakta din läkare om du observerar något av följande symtom: svullnad eller ömhet i vaden, oförklarlig andfåddhet eller plötslig bröstsmärta, vaginalblödning eller förändringar i vaginalflytningar.


   Fareston ger en dosberoende förlängning av QTc-intervallet. Förändringar av ditt elektrokardiogram (förlängt QTc-intervall, arytmier) är därför möjliga biverkningar.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.

   5. HUR FARESTON SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Fareston kräver inga särskilda förvaringsbetingelser.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apotek hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är toremifen; varje tablett inehåller 60 mg (som citrat).

   • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, laktos, povidon, natriumstärkelseglykolat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita, runda, plana tabletter med fasade kanter, på ena sidan märkta TO 60.


   30 och 100 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning

   Orion Corporation
   Orionintie 1
   FIN-02200 Espoo
   FINLAND


   Tillverkare

   Orion Corporation, Orion Pharma
   Tengströminkatu 8
   FIN-20360 Turku
   FINLAND


   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


   België/Belgique/Belgien

   Baxter Belgium SPRL

   Bd. de la Plaine/Pleinlaan 5

   B-1050 Brussel/Bruxelles/Brüssel

   Tel: +32 2 650 1711

   Luxembourg/Luxemburg

   Baxter Belgium SPRL

   Bd. de la Plaine/Pleinlaan 5

   B-1050 Brussel/Bruxelles/Brüssel

   Tel: +32 2 650 1711

   България

   Orion Corporation

   Orionintie 1

   FIN-02200 Espoo

   Tel: +358 10 4261

   Magyarország

   Orion Pharma Kft.

   Xenter13 Irodaház, Pap Károly u. 4-6 VII. emelet H-1139 Budapest

   Tel: +36 1 239 9095

   Ceská republika

   Orion-yhtymä Oyj

   Zelený pruh 95-97

   140 00 Praha 4

   Tel: +420 227 027 263

   Malta

   Orion Corporation

   Orionintie 1

   FIN-02200 Espoo

   Tel: +358 10 4261

   Danmark

   Orion Pharma A/S

   Møllevej 9

   DK-2990 Nivå

   Tel: +45 49 12 6600

   Nederland

   Baxter B.V.

   Kobaltweg 49

   NL-3542 CE Utrecht

   Tel: +31 30 32 24 88911

   Deutschland

   Baxter Deutschland GmbH

   Edisonstraβe 3-4

   85716 Unterschleiβheim

   Tel: +49 89 31 701 -0

   Norge

   Orion Pharma AS

   Gjerdrumsvei 8

   Pb. 4366 Nydalen

   NO-0402 Oslo

   Tel: +47 40 00 42 10

   Eesti

   Orion Pharma Eesti OÜ

   Lastekodu tn.5-24

   EE-10115 Tallinn

   Tel: +372 6 616 863

   Österreich

   Baxter Vertriebs GmbH

   Landstrasser Hauptstraβe 99/Top 2 A

   A-1030 Wien

   Tel: +43 1 71120-0

   Ελλáδa

   Αγίου Δημητρίου 63

   GR-174 55 Άλιμος

   Tηλ: +30 210 98 97300

   Polska

   Orion Oyj S.A.

   Przedstawicielstwo w Polsce

   Ul. Parandowskiego 19

   PL-01-699 Warszawa

   Tel: +48 22 8333177, 8321036

   España

   Schering-Plough, S.A.

   Edificio Amura

   C/Cantabria, 2-3Ea Planta

   E-28108 Alcobendas (Madrid)

   Tel: +34 91 567 3000

   Portugal

   Rue Agualva dos Açores 16

   PT-2735-557 Agualva Cacem

   Tel: +351 21 433 9300

   France

   Laboratoire HRA Pharma

   15, rue Béranger

   F-75003 Paris

   România

   Orion Corporation

   Orionintie 1

   FIN-02200 Espoo

   Tel: +358 10 4261

   Ireland

   Orion Pharma (Ireland) Ltd

   c/o Allphar Services Ltd.

   Belgrad Road

   Tallaght

   IRL-Dublin 24

   Tel: +353 1 404 16 00

   Slovenija

   Orion Corporation

   Orionintie 1

   FIN-02200 Espoo

   Tel: +358 10 4261

   Ísland

   Vistor hf.

   Hörgatún 2

   IS-210 Garðabær

   Tel: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Orion-yhtymä Oyj

   Ruzová dolina 6

   821 08 Bratislava 2

   Tel.: +421 2 5022 1215

   Italia

   Schering-Plough S.p.A

   Via fratelli Cervi snc

   Centro Direzionale Milano Due

   Palazzo Borromini

   I-20090 Segrate (Milano)

   Tel: + 39 02 21018.1

   Suomi/Finland

   Orion Corporation

   Orionintie 1

   FIN-02200 Espoo/Esbo

   Tfn: +358 10 4291

   Κύπρος

   Μ.Σ. Ιακωβίδης & Σία Λτδ

   Οδός Αγίου Νικολάου 8,

   CY-1055 Λευκωσία

   Τηλ.: +357-22 757.188

   Sverige

   Orion Pharma AB

   Djupdalsvägen 7

   SE-192 30 Sollentuna

   Tel: +46 8 623 6440

   Latvija

   Orion Corporation

   Orion Pharma parstavnieciba

   Bauskas iela 58-244

   LV-1004 Ríga

   Tel.: +371 745 55 63

   United Kingdom

   Orion Pharma (UK) Ltd

   Oaklea Court

   22 Park Street, Newbury

   Berkshire, RG14 1EA

   Tel.: + 44 1635 520 300

   Lietuva

   UAB Orion Pharma

   Kubiliaus str. 6

   LT-08234 Vilnius

   Tel. +370 5 276 9499

   Senaste revision.

   2009–03–02.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fareston®

  Tablett 60 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 540021
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  978,52 kr

  Jämförspris: 9,79 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?