• Fampridin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fampyra

   10 mg depottabletter
   fampridin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fampyra är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Fampyra
   3. Hur du tar Fampyra
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fampyra ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fampyra är och vad det används för

   Fampyra är ett läkemedel som används för att förbättra gång­förmågan hos vuxna (18 år och äldre) med nedsatt gång­förmåga i samband med multipel skleros (MS). Vid multipel skleros förstör inflammation den skyddande skidan runt nerverna, vilket leder till muskel­svaghet, muskel­stelhet och svårighet att gå.

   Fampyra innehåller den aktiva substansen fampridin som tillhör en grupp läkemedel som kallas för kaliumkanal­­blockerare. De fungerar genom att stoppa kalium från att lämna de nervceller som skadats av MS. Detta läkemedel antas fungera genom att det låter signaler passera längs nerven på ett mer normalt sätt som gör att du kan gå bättre.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Fampyra

   Ta inte Fampyra

   • om du är allergisk mot fampridin eller något annat innehålls­ämne i detta läkemedel (anges i avsnitt6).

   • om du har kramper eller någon gång haft kramper (kallas även för krampanfall eller konvulsioner).

   • om du har njurproblem.

   • om du tar ett läkemedel som innehåller cimetidin.

   • om du tar något annat läkemedel som innehåller fampridin. Det kan öka risken för att du ska få allvarliga biverkningar.

   Tala om för läkaren och ta inte Fampyra om något av detta gäller dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Fampyra.

   • om du har är medveten om dina hjärtslag (hjärtklappning).

   • om du har benägenhet för infektioner.

   • fortsätt använda gång­hjälpmedel, till exempel käpp, vid behov.

   • det kan finnas en ökad risk att falla eftersom detta läkemedel kan göra att du känner dig yr eller ostadig.

   • om du har några faktorer eller tar något läkemedel som påverkar din risk för anfall (kramper).

   Tala om för läkaren innandu tar Fampyra om detta gäller dig.

   Barn och ungdomar

   Ge inte Fampyra till barn eller ungdomar under 18 års ålder. 

   Äldre

   Innan behandling påbörjas, och under behandlingen kontrollerar läkaren eventuellt att dina njurar fungerar som de ska.

   Barn och ungdomar

   Ge inte Fampyra till barn eller ungdomar under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Fampyra

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Ta inte Fampyra om du tar något annat läkemedel som innehåller fampridin.

   Andra läkemedel som påverkar njurarna

   Läkaren kommer att vara speciellt försiktig om fampridin ges samtidigt som något läkemedel som kan påverka hur dina njurar utsöndrar läkemedel, t ex carvedilol, propranolol och metformin.

   Fampyra med mat och dryck

   Fampyra ska tas utan mat, på tom mage.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Fampyra rekommenderas inte under graviditet.

   Läkaren överväger nyttan med Fampyra-behandlingen, mot risken för ditt barn.

   Du ska inte amma när du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Fampyra kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner, eftersom det kan orsaka yrsel. Känn efter att du inte är påverkad innan du börjar köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du tar Fampyra

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Fampyra är endast tillgängligt på recept, och under överinseende av läkare med erfarenhet av MS.

   Läkaren skriver ut ett första recept för 2 till 4 veckors behandling. Efter 2 till 4 veckor görs en ny utvärdering av behandlingen.

   Rekommenderad dos är

   En tablett på morgonen och en tablett på kvällen (med 12 timmars mellanrum). Ta inte mer än två tabletter om dagen. Du måste låta det gå 12 timmar mellan varje tablett. Ta inte tabletterna oftare än var 12:e timma.

   Svälj varje tablett hel med lite vatten. Du får inte dela, krossa, lösa upp, suga på eller tugga tabletten. Det kan öka risken för att du ska få biverkningar.

   Om dina Fampyra-tabletter tillhandahålls i burk, innehåller burken också torkmedel. Låt torkmedlet vara kvar i burken, svälj det inte.

   Om du tagit för stor mängd av Fampyra

   Kontakta din läkare omedelbart om du har tagit för många tabletter.

   Ta Fampyra-kartongen med dig om du besöker läkare.

   Vid överdosering kan du uppleva svettningar, mindre skakningar (darrningar), förvirring, minnesförlust och krampanfall. Du kan också märka andra symtom som inte anges här.

   Om du glömt att ta Fampyra

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Du måste alltid låta det gå 12 timmar mellan varje tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du får kramper ska du sluta ta Fampyra och tala om det för din läkare omedelbart.

   Om du får en eller flera av följande symtom på allergi (överkänslighet): svullnad i ansikte, mun, läppar, svalg eller tunga, rodnad eller klåda i huden, åtsnörning i bröstet och andningsproblem ska du sluta att ta Fampyra och uppsöka din läkare omedelbart.

   Biverkningar anges nedan efter frekvens:

   Mycket vanliga biverkningar

   Kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter:

   • Urinvägsinfektion

   Vanliga biverkningar

   Kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter:

   • Ostadighetskänsla

   • Yrsel

   • Huvudvärk

   • Känsla av svaghet och trötthet

   • Sömnsvårigheter

   • Ångest

   • Mindre skakningar (darrningar)

   • Domningar och stickningar i huden

   • Ont i halsen

   • Förkylning (nasofaryngit)

   • Influensa

   • Andningssvårigheter (andfåddhet)

   • Illamående

   • Kräkning

   • Förstoppning

   • Orolig mage

   • Ryggsmärta

   • Hjärtklappning (palpitation)

   Mindre vanliga biverkningar

   Kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter:

   • Krampanfall

   • Allergisk reaktion (överkänslighet)

   • Förvärrande av nervsmärtor i ansiktet (trigeminusneuralgi)

   • Snabba hjärtslag (takykardi)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fampyra ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

   Om dina Fampyra-tabletter tillhandahålls i burk ska endast en burk öppnas åt gången. Används inom 7 dagar efter första öppnandet.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är fampridin.

   • En depottablett innehåller 10 mg fampridin

   • Övriga innehållsämnen är:

   • Tablettkärna: hypromellos, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kisel, magnesium­stearat. filmdragering: hypro­mellos, titandioxid (E 171), polyetylen­glykol 400.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Fampyra är en gulvit, filmdragerad, oval, bikonvex 13 x 8 mm depottablett med A10 på en sida.

   Fampyra tillhandahålles antingen i burkar eller blisterförpackning.

   Burkar

   Fampyra levereras i burkar av HDPE (högdensitets­polyeten). Varje burk innehåller 14 tabletter och ett torkmedel av kiselgel. Varje förpackning innehåller 28 tabletter (2 burkar) eller 56 tabletter (4 burkar).

   Blisterförpackningar

   Fampyra levereras i blisterfolie om 14 tabletter. Varje blisterförpackning innehåller 28 tabletter (2 blisterkartor) eller 56 tabletter (4 blisterkartor).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Biogen Netherlands B.V.

   Prins Mauritslaan 13

   1171 LP Badhoevedorp

   Nederländerna

   Tillverkare

   Biogen (Danmark) Manufacturing ApS,

   Biogen Alle 1, Hillerod, DK-3400, Danmark

   Alkermes Pharma Ireland Ltd,

   Monksland, Athlone, Co. Westmeath, Irland

   Du kan få en version av denna information, med större text, genom att kontakta ombudet (se nedan).

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Biogen Belgium N.V./S.A.

   Tél/Tel: +32 2 219 12 18

   Lietuva

   UAB "JOHNSON & JOHNSON"

   Tel: +370 5 278 68 88

   България

   ТП ЕВОФАРМА

   Teл.: +359 2 962 12 00

   Luxembourg/Luxemburg

   Biogen Belgium N.V./S.A.

   Tél/Tel: +32 2 219 12 18

   Česká republika

   Biogen (Czech Republic) s.r.o.

   Tel: +420 255 706 200

   Magyarország

   Biogen Hungary Kft.

   Tel.: +36 1 8 999 883

   Danmark

   Biogen Denmark A/S

   Tlf: +45 77 41 57 57

   Malta

   Pharma MT Limited

   Tel: +356 21337008

   Deutschland

   Biogen GmbH

   Tel: +49 (0) 89 99 6170

   Nederland

   Biogen International B.V.

   Tel: +31 20 542 2000

   Eesti

   UAB "JOHNSON & JOHNSON"

   Eesti filiaal

   Tel: +372 617 7410

   Norge

   Biogen Norway AS

   Tlf: +47 23 00 52 50

   Ελλάδα

   Genesis Pharma SA

   Τηλ: +30 210 8771500

   Österreich

   Biogen Austria GmbH

   Tel: +43 1 484 46 13

   España

   Biogen Iberia SL

   Tel: +34 91 310 7110

   Polska

   Biogen Poland sp. z o.o

   Tel.: +48 22 351 51 00

   France

   Biogen France

   Tel: +33 (0)1 41 37 95 95

   Portugal

   Biogen Idec Portugal Sociedade Farmacêutica Unipessoal, Lda

   Tel: +351 21 318 8450

   Hrvatska

   Medis Adria d.o.o.

   Tel: +385 (0) 1 230 34 46

   România

   Medison Pharma SRL

   Tel: +40 31 7104035

   Ireland

   Biogen (Ireland) Ltd.

   Tel: +353 (0)1 463 7799

   Slovenija

   Biogen d.o.o.

   Tel: +386 1 511 02 90

   Ísland

   Icepharma hf

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Biogen (Slovak Republic) s.r.o

   Tel: +421 2 323 340 08

   Italia

   Biogen Italia s.r.l.

   Tel: +39 02 584 9901

   Suomi/Finland

   Biogen Finland Oy

   Puh/Tel: +358 207 401 200

   Κύπρος

   Genesis Pharma Cyprus Ltd

   Τηλ: +3572 2 769946

   Sverige

   Biogen Sweden AB

   Tel: +46 8 594 113 60

   Latvija

   UAB "JOHNSON & JOHNSON"

   filiāle Latvijā

   Tel: +371 678 93561

   United Kingdom

   Biogen Idec Limited

   Tel: +44 (0) 1628 50 1000

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   08/2018


  Fampyra

  Depottablett 10 mg Fampridin 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 056308
  • Tillverkare: Biogen Sweden AB

  724,55 kr

  Jämförpris: 25,88 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?