Bild på Exspot® vet.
 • Medel mot fästing & ohyra
 • Läkemedel
 • För hund. Lösning, droppas på huden och har effekt mot fästingar, loppor, löss och mjällkvalster. Effekten varar i ca 4 veckor.
 • Används ej till hundar & valpar under 5 kg eller till dräktig tik. Ej till katt.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   NL-5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   Tillverkare:

   Schering-Plough Ltd.

   Harefield, Uxbridge

   Storbritannien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Exspot vet. 715 mg/ml spot-on lösning

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktivt innehållsämne: 715 mg permetrin.

   Hjälpämne: Propylenglykolmonometyleter

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Förebyggande och behandlande mot fästingar, löss och loppor hos hund.

   Behandling av mjällkvalster (ej förebyggande).

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid känd pyretroidöverkänslighet.

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

   Skall inte användas till katt.

   6. BIVERKNINGAR

   Överkänslighet mot den aktiva substansen har rapporterats i sällsynta fall. Hudrodnad, klåda eller håravfall har rapporterats. Även neurologiska symptom som muskeldarrningar, kramper och rubbning i samordningen av muskelrörelser har rapporterats. Om biverkningar inträffar skall behandlingen avbrytas och hunden badas och schamponeras.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Hundar 5-15 kg: 1 ml (en dospipett) på huden vid manken mellan bogbladen.

   Hundar över 15 kg: 2 ml (två dospipetter). En dos appliceras på huden vid manken och en dos ovan svansroten.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Sära noggrant på hundens päls så att huden blir åtkomlig. Töm pipettens innehåll direkt på huden genom att pressa ihop pipetten.

   Behandlingen kan vid behov upprepas efter 3-4 veckor, eventuellt tidigare, dock tidigast 7 dagar efter senaste behandlingen.

   Om hunden badats (schamponerats) eller blivit genomblöt efter utförd behandling kan den profylaktiska effekten förkortas. Behandlingen kan upprepas tidigast sju dagar efter senaste behandling.

   Efter behandlingen skall händerna tvättas med tvål och vatten. Undvik direkt kontakt med appliceringsstället under 3-6 timmar efter behandling. Användare som utför många behandlingar, t ex på kennel, bör använda skyddshandskar.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30ºC. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet tryckt på förpackningen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Endast för utvärtes bruk. Ej till hundar eller valpar under 5 kg kroppsvikt.

   Se till att små barn inte tillåts ha långvarig intensiv kontakt, t ex sova, med hunden den första månaden efter behandlingen.

   Exspot vet. får aldrig ges till katt.

   Exspot vet. får aldrig ges till katt i någon dos. Katter kan inte bryta ner permetrin som ingår i Exspot vet.

   För att undvika oavsiktlig kontakt av Exspot vet. måste katter hållas isolerade från behandlade hundar tills dess att appliceringsstället är torrt.

   Det är viktigt att säkerställa att katter inte slickar i sig spot-on-lösningen från behandlade hundar.

   Livshotande förgiftning kan uppkomma. Symtom på förgiftning är kraftiga krampanfall och svårighet att samordna muskelrörelser (ataxi), som kan leda till dödsfall hos katt.

   Som första åtgärd ska katten badas och spot-on-lösningen tvättas bort med milt schampo eller diskmedel. Därefter bör kontakt tas med veterinär.

   Dräktighet och laktation

   Fullständiga undersökningar över användning under dräktighet saknas. Skall därför ej ges till dräktiga tikar. Kan användas till digivande tikar.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Den aktiva substansen är giftig för fisk. Preparatet och tomförpackningar skall därför hanteras så att akvarier och vattendrag inte förorenas.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-03-16

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Överdosering

   Hundar som behandlats med 4 gånger rekommenderad dos visade inga symtom på överdosering. Något specifikt motmedel finns inte. Om kraftig överdosering sker skall behandlingen avbrytas och hunden badas och schamponeras.

   Vid oavsiktlig exponering hos katt

   Som första åtgärd ska katten badas och spot-on-lösningen tvättas bort med milt schampo eller diskmedel. Därefter bör kontakt tas med veterinär.

   Information till veterinären:

   Vid kliniska symtom på förgiftning (ökad salivering, darrningar, muskelryckningar/kramper) ska understödjande behandling göras t ex genom tillförsel av vätska och elektrolyter via dropp. Symtom relaterade till nervsystemet ska behandlas med t ex atropin (mot salivering) och diazepam (mot muskeldarrningar och skakningar/kramper). Pentobarbital kan ges om kramper/skakningar återkommer.

   Förbättring sker vanligtvis inom 24-36 timmar efter behandling.

   Endosbehållare med 1 ml spot-on lösning.

   Förpackningsstorlek: 1x1 ml, 2x1 ml, 12x2x1 ml, 6x1 ml och 12x6x1 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Exspot® vet.

  Spot-on, lösning 715 mg/ml 6 x 1 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 019643
  • Tillverkare: Intervet AB

  389 kr

  Jämförpris: 64,83 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/exspot-vet-spot-on-losning-715-mg-per-ml-6-x-1-milliliter-endosbehallare-203706/ 203706 Exspot® vet. https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/019643s.jpg 389.00 389.00 SEK Exspot InStock Medel mot fästing & ohyra Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Hund Speciellt för/Djur/Hund/Hud & päls Speciellt för/Djur/Hund/Hud & päls/Ohyra Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Spot-on, lösning 715 mg/ml 6 x 1 milliliter Endosbehållare