• Deferasirox
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

    

   EXJADE 125 mg dispergerbara tabletter

   EXJADE 250 mg dispergerbara tabletter

   EXJADE 500 mg dispergerbara tabletter

   Deferasirox

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats endast åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD EXJADE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR EXJADE
   3. HUR DU TAR EXJADE
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR EXJADE SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD EXJADE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Vad EXJADE är

   EXJADE innehåller en aktiv substans som kallas deferasirox. Det är en järnkelatkomplexbildare vilket är ett läkemedel som används för att avlägsna ett överskott av järn från kroppen (även kallat ökad järninlagring). Det fångar upp och avlägsnar överskottsjärnet, vilket därefter i huvudsak utsöndras i avföringen.

   Vad EXJADE används för

   Upprepade blodtransfusioner kan vara nödvändiga för patienter med olika typer av anemi, (t.ex. talassaemi, sicklecellanemi eller myelodysplastiska syndrom (MDS)). Upprepade blodtransfusioner kan dock ge upphov till en ansamling av överskottsjärn. Det beror på att blod innehåller järn samt att din kropp inte har något naturligt sätt att avlägsna det järnöverskott du får genom dina blodtransfusioner. Hos patienter med icke-transfusionsberoende talassemi-syndrom kan järnöverskott utvecklas med tiden, främst orsakat av ökat upptag av järn vid födointag och en effekt av lågt antal blodkroppar. Med tiden kan järnöverskottet skada viktiga organ, t.ex. levern och hjärtat. Läkemedel som kallas järnkelatkomplexbildare används för att avlägsna järnöverskottet och minska risken för att det ska orsaka organskada.

   EXJADE används för att behandla kroniskt järnöverskott orsakad av upprepade blodtransfusioner hos patienter med betatalassemi från 6 års ålder och uppåt.

   EXJADE kan också användas för att behandla kroniskt ökad järninlagring när desferoxamin behandling inte kan användas eller är olämplig för patienter med betatalassemi med järnöverskott orsakad av få blodtransfusioner, hos patienter med andra typer av anemier och för barn i åldern mellan 2 och 5 år.

   EXJADE kan också användas när deferoxaminbehandling är kontraindicerat eller otillräcklig för att behandla patienter som är 10 år och äldre med ökad järninlagring relaterad till deras talassemi-syndrom, men som inte är transfusionsberoende.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR EXJADE

   Använd inte läkemedlet

   Ta inte EXJADE

   • om du är allergisk mot deferasirox eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Om detta gäller dig, tala om det för din läkare innan du börjar ta EXJADE. Om du tror att du kan vara allergisk, rådfråga din läkare.

   • om du har en måttlig eller svår njursjukdom

   • om du samtidigt tar andra läkemedel mot järnöverskott.

   EXJADE rekommenderas inte

   • om du är i ett avancerat stadium av myelodysplastiskt syndrom (MDS; minskad produktion av blodkroppar i benmärgen) eller har avancerad cancer.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar EXJADE:

   • om du har en njur- eller leversjukdom.

   • om du har en hjärtsjukdom orsakad av ökad järninlagring.

   • om du märker en markant minskning av din urinmängd (tecken på njurproblem).

   • om du får allvarliga utslag, eller får svårt att andas och yrsel eller svullnad huvudsakligen i ansiktet eller halsen (tecken på svår allergisk reaktion, se även avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   • om du upplever en kombination av något av följande symtom: hudutslag, röd hud, blåsbildning på läpparna, i ögon eller mun, fjällande hud, hög feber, influensaliknande symtom, förstorade lymfkörtlar (tecken på allvarlig hudreaktion, se även avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   • om du upplever en kombination av dåsighet, smärta i övre högra delen av buken, gulfärgning eller ökad gulfärgning av huden eller ögonen och mörk urin (tecken på leverproblem).

   • om du upplever svårigheter att tänka, minnas information eller lösa problem, är mindre alert eller upplever nedsatt medvetandegrad, känner dig mycket sömnig med låg energi (tecken på hög nivå av ammoniak i blodet, vilket kan vara förenat med lever- eller njurproblem, se även avsnitt 4 "Eventuella biverkningar").

   • om du kräks blod och/eller har svart avföring.

   • om du ofta får buksmärtor, särskilt efter att du har ätit något eller har tagit EXJADE.

   • om du ofta får halsbränna.

   • om du har låga nivåer av blodplättar eller vita blodkroppar i ditt blodprov.

   • om du har dimsyn.

   • om du har diarré eller kräkningar.

   Om något av detta gäller dig, tala genast om det för din läkare.

   Kontroll av din EXJADE-behandling

   Du kommer med jämna mellanrum att få lämna blod- och urinprover under behandlingens gång. Med hjälp av dessa kommer man att kunna kontrollera mängden järn i din kropp (nivån av ferritin i blodet) för att se hur bra EXJADE fungerar. Blodproverna gör också att man kan följa din njurfunktion (nivån av kreatinin i blodet, om det finns protein i urinen) och leverfunktion (nivån av transaminaser i blodet). Din läkare kan kräva att du ska genomgå en njurbiopsi, om han/hon misstänker betydande njurskada. Du kommer att genomgå MRI-undersökningar (Magnetisk Resonanstomografi-undersökningar) för att bestämma mängden järn i din lever. Din läkare kommer att väga in resultatet på dessa blodprover i ställningstagandet till den dosen av EXJADE som är lämpligast för dig och för att avgöra när du ska sluta ta EXJADE.

   Din syn och hörsel kommer att testas varje år under behandlingen som en försiktighetsåtgärd.

   Andra läkemedel och EXJADE

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Dessa omfattar särskilt:

   • andra järnkelatkomplexbildare som inte får tas med EXJADE.

   • antacida (läkemedel som används för att behandla halsbränna) som innehåller aluminium vilka inte ska tas vid samma tid på dagen som EXJADE.

   • ciklosporin (används för att förebygga att kroppen stöter bort ett transplanterat organ eller för andra tillstånd som reumatoid artrit eller atopisk dermatit),

   • simvastatin (används för att sänka kolesterol),

   • vissa smärtstillande läkemedel eller inflammationsdämpande läkemedel (t. ex. acetylsalicylsyra, ibuprofen, kortikosteroider)

   • orala bisfosfonater (används för att behandla benskörhet),

   • blodförtunnande läkemedel (används för att förebygga eller behandla blodproppar),

   • hormonella antikonceptionsmedel (läkemedel för födelsekontroll),

   • bepridil, ergotamin (används för att behandla hjärtproblem och migrän),

   • repaglinid (används för att behandla diabetes),

   • rifampicin (används för att behandla tuberkulos),

   • fenytoin, fenobarbital, karbamazepin (används för att behandla epilepsi),

   • ritonavir (används vid behandling av HIV-infektion),

   • paklitaxel (används vid cancerbehandling),

   • teofyllin (används vid behandling av respiratoriska sjukdomar såsom astma),

   • klozapin (används vid behandling av psykiska sjukdomar såsom schizofreni),

   • tizanidin (används som muskelrelaxerande),

   • kolestyramin (används för att sänka kolesterolnivåerna i blodet).

   • busulfan (används som behandling före transplantation för att förstöra den ursprungliga benmärgen innan transplantationen).

   Vid användning av några av dessa läkemedel kan ytterligare tester behövas för övervakning av blodnivåer.

   Äldre personer (från 65 år och uppåt)

   EXJADE kan användas av personer över 65 år och i samma dosering som för andra vuxna. Äldre patienter kan få fler biverkningar (särskilt diarré) än yngre patienter. De bör kontrolleras noggrant av sin läkare för biverkningar som kan kräva dosjustering.

   Barn och ungdomar

   EXJADE kan användas av ungdomar och barn, 2 år och uppåt, som får regelbundna blodtransfusioner samt av ungdomar och barn, 10 år och uppåt, som inte får regelbundna blodtransfusioner. I takt med att patienten växer kommer läkaren att justera dosen.

   EXJADE rekommenderas inte till barn yngre än 2 år.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare innan du tar detta läkemedel.

   EXJADE rekommenderas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

   Om du för närvarande använder p-piller eller ett preventivmedelsplåster för att förhindra att du blir gravid, bör du använda ytterligare ett preventivmedel eller en annan typ av preventivmedel (t ex kondom), eftersom EXJADE kan minska effekten av p-piller och preventivmedelsplåster.

   Amning rekommenderas inte under behandling med EXJADE.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du känner dig yr efter att ha tagit EXJADE, kör inte bil och använd inte heller verktyg eller maskiner förrän du känner dig som vanligt igen.

   EXJADE innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU TAR EXJADE

   Behandlingen med EXJADE kommer att övervakas av en läkare med erfarenhet av behandling av ökad järninlagring orsakad av blodtransfusioner.

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur mycket EXJADE du ska ta

   Dosen EXJADE är relaterad till den enskilda patientens kroppsvikt. Din läkare kommer att räkna ut vilken dos du behöver och tala om för dig hur många tabletter du ska ta varje dag.

   • Den vanliga dygnsdosen för EXJADE dispergerbara tabletter i början av behandlingen för patienter som får regelbundna blodtransfusioner är 20 mg per kg kroppsvikt. En högre eller lägre startdos kan rekommenderas av din läkare mot bakgrund av behandlingsbehoven i just ditt fall.

   • Den vanliga dygnsdosen för EXJADE dispergerbara tabletter i början av behandlingen för patienter som inte får regelbundna blodtransfusioner är 10 mg per kg kroppsvikt.

   • Beroende på hur du svarar på behandlingen kan din läkare senare justera din behandling till en högre eller lägre dos.

   • Den rekommenderade dagliga maxdosen för EXJADE dispergerbara tabletter är 40 mg per kg kroppsvikt för patienter som får regelbundna blodtransfusioner, 20 mg per kg kroppsvikt för vuxna patienter som inte får regelbundna blodtransfusioner och 10 mg per kg kroppsvikt för barn och ungdomar som inte får regelbundna blodtransfusioner.

   Deferasirox finns också som "filmdragerade" tabletter och granulat. Om du byter från filmdragerade tabletter eller granulat till dessa dispergerbara tabletter, behöver dosen justeras.

   När du ska ta EXJADE

   • Ta EXJADE en gång per dag, varje dag, vid omkring samma tid varje dag.

   • Ta EXJADE dispergerbara tabletter på fastande mage.

   • Vänta sedan minst 30 minuter innan du äter någon mat.

   Om du tar EXJADE vid samma tid varje dag hjälper det dig också att komma ihåg när du ska ta dina tabletter.

   Hur du tar EXJADE:

   • Lägg tabletten/tabletterna i ett glas vatten, alternativt äppel- eller apelsinjuice (100 till 200 ml).

   Tablett läggs i ett glas
   • Rör om tills tabletten/tabletterna har löst upp sig helt. Vätskan i glaset får ett grumligt utseende.

   Innehållet i glaset rörs om
   • Drick upp allt i glaset. Tillsätt sedan lite vatten eller juice till det som finns kvar i glaset, blanda runt i vätskan och drick upp det också.

   Innehållet i glaset dricks upp

   Lös inte upp tabletterna i kolsyrad dryck eller mjölk.

   Tabletterna får inte tuggas, brytas eller krossas.

   Svälj inte tabletterna hela.

   Hur länge du ska ta EXJADE

   Fortsätt ta EXJADE varje dag så länge som din läkare anger. Detta är en långtidsbehandling som kanske behöver fortgå i månader eller år. Din läkare kommer med jämna mellanrum att kontrollera ditt tillstånd för att se att behandlingen har avsedd effekt (se också avsnitt 2: ”Kontroll av din EXJADE-behandling”).

   Om du har frågor kring hur länge du ska fortsätta ta EXJADE, tala med din läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av EXJADE

   Om du har tagit för mycket EXJADE, eller om någon annan av misstag har fått i sig dina tabletter, kontakta omedelbart läkare eller sjukhus för att få råd. Visa förpackningen med tabletterna för läkaren. Du kan behöva komma under omedelbar medicinsk vård. Du kan få symtom såsom buksmärta, diarré, illamående och kräkningar eller njur- eller leverpåverkan som kan vara allvarliga.

   Om du har glömt att ta EXJADE

   Om du missar en dos, ta den så snart du kommer på det samma dag. Ta nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos nästa dag för att kompensera för glömd tablett/glömda tabletter.

   Om du slutar att ta EXJADE

   Sluta inte ta EXJADE annat än om din läkare säger till dig att göra det. Om du slutar ta tabletterna kommer överskottsjärnet inte längre att avlägsnas från din kropp (se också ovan avsnittet ”Hur länge du ska ta EXJADE”).

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Merparten av biverkningarna är lindriga till måttliga och försvinner i allmänhet efter några dagars till några veckors behandling.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga och då behövs omedelbar läkarvård.

   Dessa biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) eller sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

   • Om du får svåra utslag, eller svårt att andas blir yr eller svullnar framför allt i ansikte och i hals (tecken på allvarlig allergisk reaktion).

   • Om du upplever en kombination av något av följande symtom: hudutslag, röd hud, blåsbildning på läpparna, i ögon eller mun, fjällande hud, hög feber, influensaliknande symtom, förstorade lymfkörtlar (tecken på allvarliga hudreaktioner),

   • Om du märker en markant minskning av din urinmängd (tecken på njurproblem),

   • Om du upplever en kombination av dåsighet, smärta i övre högra delen av buken, gulfärgning eller ökad gulfärgning av huden eller ögonen och mörk urin (tecken på leverproblem),

   • Om du upplever svårigheter att tänka, minnas information eller lösa problem, är mindre alert eller upplever nedsatt medvetandegrad, känner dig mycket sömnig med låg energi (tecken på hög nivå av ammoniak i blodet, vilket kan vara förenat med lever- eller njurproblem och leda till en förändring i din hjärnfunktion),

   • Om du kräks blod och/eller har svart avföring,

   • Om du ofta får buksmärtor, särskilt efter att du har ätit något eller har tagit EXJADE,

   • Om du ofta får halsbränna,

   • Om du upplever synrubbningar,

   • Om du upplever svår smärta i övre delen av magen (inflammation i bukspottkörteln),

   sluta ta detta läkemedel och tala om det för din läkare omedelbart.

   Vissa biverkningar kan utveckla sig till att bli allvarliga.

   Dessa biverkningar är mindre vanliga.

   • Om du får suddig eller oklar syn,

   • Om du börjar höra sämre,

   tala om det för din läkare så snart som möjligt.

   Andra biverkningar

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare).

   • Påverkar njurfunktionstester.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).

   • Besvär från mag–tarmkanalen, t.ex. illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, gasbildning, förstoppning, matsmältningsbesvär

   • Utslag

   • Huvudvärk

   • Påverkade leverfunktionstester

   • Klåda

   • Påverkade urinprov (protein i urinen)

   Om du drabbas av någon av dessa biverkningar i uttalad form, tala om det för din läkare.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

   • Yrsel

   • Feber

   • Ont i halsen

   • Svullna armar eller ben

   • Färgförändringar i huden

   • Oro

   • Sömnstörning

   • Trötthet

   Om du drabbas av någon av dessa biverkningar i uttalad form, tala om det för din läkare.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).

   • En minskning av antalet celler som är inblandade i blodkoagulering (trombocytopeni), i antalet röda blodceller (förvärrad blodbrist), i antalet vita blodceller (neutropeni) eller i antalet av alla typer av blodceller (pancytopeni)

   • Håravfall

   • Njursten

   • Låg urinproduktion

   • Magsår eller sår i tarmen som kan vara smärtsamt och orsaka illamående

   • Allvarlig smärta i övre delen av magen (pankreatit)

   • Onormala nivåer av syra i blodet

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR EXJADE SKA FÖRVARAS

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   • Använd inte förpackning som är skadad eller förefaller ha öppnats tidigare.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är deferasirox.

   Varje dispergerbar tablett av EXJADE 125 mginnehåller 125 mg deferasirox.

   Varje dispergerbar tablett av EXJADE 250 mg innehåller 250 mg deferasirox.

   Varje dispergerbar tablett av EXJADE 500 mg innehåller 500 mg deferasirox.

   Övriga innehållsämnen är laktos, krospovidon, povidon, natriumlaurilsulfat, mikrokristallin cellulosa, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri) och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   EXJADE tillhandahålls som dispergerbara tabletter. Tabletterna är vita till svagt gula, runda och flata.

   • EXJADE 125 mg tablett är märkt med ”J 125” på ena sidan och med ”NVR” på andra sidan.

   • EXJADE 250 mg tablett är märkt med ”J 250” på ena sidan och med ”NVR” på andra sidan.

   • EXJADE 500 mg tablett är märkt med ”J 500” på ena sidan och med ”NVR” på andra sidan.

   EXJADE 125 mg, 250 mg och 500 mg dispergerbara tabletter finns tillgängliga i förpackningar innehållande 28, 84 eller 252 dispergerbara tabletter.

   EXJADE 500 mg dispergerbara tabletter finns också tillgängliga i multipack innehållande 294 (3 förpackningar med 98) dispergerbara tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar och styrkor att finnas tillgängliga i ditt land.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   Novartis Farma GmbH

   Roonstraße 25

   D-90429 Nürnberg

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Bulgaria EOOD

   Тел.: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft.

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 555

   Eesti

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   SIA “Novartis Baltics”

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370

   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-07-19

   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu


  EXJADE®

  Dispergerbar tablett 250 mg Deferasirox 84 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 389732
  • Tillverkare: Medartuum AB

  9.367 kr

  Jämförpris: 111,51 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?