Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Exemestan Actavis

   25 mg filmdragerade tabletter
   exemestan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Exemestan Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Exemestan Actavis
   3. Hur du använder Exemestan Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Exemestan Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Exemestan Actavis är och vad det används för

   Exemestan Actavis tillhör en grupp av läkemedel som kallas aromatashämmare. Dessa läkemedel påverkar en substans som kallas aromatas och som är nödvändig för att bilda det kvinnliga könshormonet östrogen, särskilt hos kvinnor som har passerat övergångsåldern. Minskning av östrogenhalterna i kroppen är ett sätt att behandla hormonberoende bröstcancer.

   Exemestan Actavis används för att behandla tidig hormonberoende bröstcancer hos kvinnor som har passerat övergångsåldern, efter en avslutad 2 3 års behandling med tamoxifen.

   Exemestan Actavis används även för att behandla hormonberoende avancerad bröstcancer hos kvinnor som har passerat övergångsåldern när annan behandling med hormonläkemedel inte har fungerat tillfredsställande.

   Exemestan som finns i Exemestan Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Exemestan Actavis

   Använd inte Exemestan Actavis

   • om du är allergisk mot exemestan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du inte har passerat övergångsåldern, d v s om du fortfarande menstruerar.

   • om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Exemestan Actavis.

   • innan behandlingen med Exemestan Actavis kan din läkare vilja ta ett blodprov för att fastställa att du passerat övergångsåldern.

   • innan du börjar använda Exemestan Actavis ska du tala om för din läkare om du har lever- eller njurproblem.

   • tala om för din läkare om du haft eller har ett tillstånd som påverkar styrkan hos benstommen. Din läkare kan vilja göra mätningar av bentätheten före och under behandlingen med Exemestan Actavis. Det beror på att läkemedel av denna typ sänker nivåerna av kvinnliga hormoner och kan orsaka minskad mineralhalt i benstommen, som i sin tur kan leda till sämre benstyrka.

   Andra läkemedel och Exemestan Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Exemestan Actavis ska inte ges samtidigt som hormonersättningsterapi. Följande läkemedel måste användas med försiktighet tillsammans med Exemestan Actavis. Tala om för din läkare om du tar:

   - rifampicin (antibiotikum)

   - karbamazepin eller fenytoin (läkemedel mot krampanfall för behandling av epilepsi)

   - naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum).

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Använd inte Exemestan Actavis om du är gravid eller om du ammar.

   Tala om för din läkare om du är eller tror att du är gravid.

   Diskutera användning av lämpligt preventivmedel med din läkare om det är möjligt att du kan bli gravid.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du känner dig dåsig, yr eller svag när du tar Exemestan Actavis, ska du inte köra bil eller hantera maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Exemestan Actavis

   Vuxna och äldre

   Exemestan Actavis-tabletter ska tas oralt (via munnen) efter en måltid vid ungefär samma tid varje dag. Din läkare talar om för dig hur du ska ta Exemestan Actavis och hur länge. Vanlig dos är en tablett på 25 mg dagligen.

   Sluta inte att ta tabletterna även om du känner dig bättre, om inte din läkare säger att du kan göra det.

   Om du måste uppsöka sjukhus under tiden som du tar Exemestan Actavis ska du berätta för sjukvårdspersonalen vilka läkemedel du tar.

   Barn

   Exemestan Actavis är inte lämpligt för användning till barn.

   Om du använt för stor mängd av Exemestan Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med förpackningen med Exemestan Actavis filmdragerade tabletter om du beger dig till sjukhus.

   Om du har glömt att använda Exemestan Actavis

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du glömmer att ta din tablett, ta den så fort du kommer ihåg det. Om det snart är dags att ta nästa tablett, ta den i vanlig tid.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Exemestan Actavis orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Exemestan Actavis tolereras vanligen väl och de biverkningar som observerats hos patienter som har behandlats med Exemestan Actavis är huvudsakligen lätta eller mindre allvarliga. De flesta biverkningarna har ett samband med östrogenbrist (t ex blodvallningar).

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • sömnlöshet

   • huvudvärk

   • blodvallningar

   • illamående

   • ökad svettning

   • muskel- och ledvärk (inklusive artros, ryggvärk och inflammation och stelhet i lederna)

   • trötthet

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • aptitlöshet

   • depression

   • yrsel, karpaltunnelsyndrom (stickningar, domningar och värk i hela handen utom i lillfingret)

   • buksmärta, kräkningar, förstoppning, matsmältningsproblem, diarré

   • hudutslag, håravfall

   • försämrad styrka hos skelettet (benskörhet), som ibland kan leda till frakturer (brott eller sprickor)

   • smärta, svullna händer och fötter

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • sömnighet

   • kraftlöshet i musklerna

   • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

   • överkänslighetsreaktion

   • Ökade nivåer leverenzym

   • Ökade nivåer bilirubin i blodet

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Förändringar i antalet av vissa blodkroppar (lymfocyter) kan förekomma, speciellt hos patienter som tidigare haft lymfopeni (minskning av antalet lymfocyter i blodet).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Exemestan Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är exemestan. Varje filmdragerad tablett innehåller 25 mg exemestan.

   • Övriga innehållsämnen är: Tablettkärna: povidon K30, majsstärkelse (blekt), förgelatiniserad (delvis) stärkelse, natriumstärkelseglykolat typ A, mikrokristallin cellulosa typ 101, talk, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat och polysorbat 80; Filmdragering: delvis hydrolyserad polyvinylalkohol, talk, makrogol 3350, titandioxid (E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Exemestan Actavis 25 mg filmdragerade tabletter är vita, runda, kupade och släta tabletter med jämna kanter.

   Förpackningsstorlekar

   Blisterförpackningar: 10, 30, 40, 60, 84, 90 och 100 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegur 76-78

   220 Hafnarfjordur

   Island

   Tillverkare

   S.C. Sindan-Pharma SRL

   11, Ion Mihalache Blvd.

   011171 Bukarest

   Rumänien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-22


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Exemestan Actavis

  Filmdragerad tablett 25 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 153507
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  745,49 kr

  Jämförpris: 7,45 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?