Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Österrike

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Richter Pharma AG, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Österrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Exagon vet. 400 mg/ml, injektionsvätska, lösning, häst, ponny, nötkreatur, svin, hund, katt, mink, iller, hare, kanin, marsvin, hamster, råtta, mus, fjäderfä, duva, fåglar, orm, sköldpadda, ödla, groda

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Pentobarbitalnatrium 400,0 mg (motsvarande 364,6 mg pentobarbital)

   Hjälpämnen:

   Propylenglykol 200,0 mg

   Etanol (96 %) 80,0 mg

   Bensylalkohol (E 1519) 20,0 mg

   Patentblått V (E 131) 0,01 mg

   Klar, blå lösning.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För avlivning

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Ska inte användas till djur som är avsedda för livsmedel eller djurfoder.

   Ska inte användas till anestesi (nedsövning).

   Ska inte användas till intracoelomisk (i kroppshålan) injektion på sköldpadda då tiden till död inträffar kan bli onödigt förlängd jämfört med intravenösadministrering.

   6. BIVERKNINGAR

   Mindre muskelryckningar kan uppträda efter injektion. Hos nötkreatur kan flämtningar förekomma i sällsynta fall, om pentobarbital ges i lägre dos än den rekommenderade. Döden kan bli fördröjd, om injektionen ges perivaskulärt (vid sidan om ett blodkärl). Perivaskulär eller subkutanadministrering kan orsaka vävnadsirritation. Intrapulmonell (i lungan) aministrering kan orsaka hosta, flämtningar och andnöd. Pentobarbital har förmågan att orsaka excitation (stark oro) under insomningen. Premedicinering/presedering minskar avsevärt risken för excitation under insomningen.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst, ponny, nötkreatur, svin, hund, katt, mink, iller, hare, kanin, marsvin, hamster, råtta, mus, fjäderfä, duva, fåglar, orm, sköldpadda, ödla, groda

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Den intravenösa administreringsvägen bör vara den väg som föredras, och tillräcklig sedering (lugnande läkemedel) ska ges om veterinären bedömer att det är nödvändigt. För hästar och nötkreatur är premedicinering obligatoriskt.

   När intravenösadministrering är svår, och endast efter djup sedering eller anestesi, får läkemedlet administreras intrakardiellt (i hjärtat). Alternativt kan man, för enbart små djur, administrera intraperitonealat, men bara efter lämplig sedering.

   Intrapulmonell administrering får endast användas som en sista utväg och endast om djuret är starkt sederat, medvetslöst eller sövt och inte visar någon reaktion på skadlig stimulering. Detta administreringssätt får endast användas på fjäderfän, duvor, fåglar, ormar, sköldpaddor, ödlor och grodor.

   Lämplig dos är beroende på djurslag och administreringssätt. Följ därför doseringsinstruktionerna noggrant.

   Intravenösinjektion till smådjur bör utföras med en kontinuerlig injektionshastighet tills medvetslöshet inträder.

   Den intravenösa administreringsvägen bör vara den väg som föredras för fåglar. Om venpunktion inte kan utföras (på grund av t.ex.en blodutgjutning eller kollaps av hjärt-kärlsystemet), kan intrapulmonell injektion vara ett alternativ. Hos fåglar utförs intrapulmonell injektion genom att sätta in kanylen i dorso - ventral riktning ( i ryggen in mot buken) på vänster eller höger sida av ryggraden och in i lungan (3:e eller 4:e revbenssegmentet mellan ryggraden och skulderbladet).

   Hos hästar, nötkreatur och svin ska pentobarbital injiceras som en snabb bolusdos.

   Hästar, ponnyer

   1 ml per 4,5-5 kg kroppsvikt, intravenöst som en snabb bolusdos

   Nötkreatur

   1 - 2 ml per 10 kg kroppsvikt, intravenöst som en snabb bolusdos

   Svin

   Doseringsmängd:

   Vena cava cranialis (hålvenen):intravenöst som en snabb bolusdos

   0,1 ml/kg kroppsvikt hos djur som väger mer än 30 kg

   0,2 ml/kg kroppsvikt hos djur som väger mindre än 30 kg

   Öronvenen:intravenöst som en snabb bolusdos, späding med steril, isoton NaCl (0,9 %)-lösning, blandningsförhållandet 1:1, är nödvändigt.

   0,1 ml/kg kroppsvikt hos djur som väger mer än 30 kg

   0,2 ml/kg kroppsvikt hos djur som väger mindre än 30 kg

   Intrakardiell administrering:

   0,1 ml/kg kroppsvikt hos djur som väger mer än 30 kg

   0,2 ml/kg kroppsvikt hos djur som väger mindre än 30 kg

   Administreringsvägar:

   Djur uppdelade efter vikt och administreringssätt:

   Smågris (upp till 8 kg):

   Intravenöst (vena cava cranialis) eller intrakardielladministrering

   Avvanda smågrisar (8-25 kg), växande gris (25 - 40 kg), slaktsvin (40-100 kg):

   Intravenös (Vena cava cranialis eller öronvenen) eller intrakardielladministrering

   Galtar och suggor (över 100 kg):

   Intravenösadministrering (öronvenen)

   Fixering:

   Om möjligt bör fixering undvikas eller åtminstone reduceras till ett minimum.

   Om fixering är nödvändigt, bör en noslina användas.

   Hundar

   Intravenös administrering:kontinuerliginjektion (ca 1,2 ml/s) till medvetslöshet, resten administreras som en snabb bolusdos:

   1 ml per 3-5 kg kroppsvikt

   Intrakardiell och intraperitoneal administrering:

   1 ml per 3-4 kg kroppsvikt

   Katter

   Intravenös administrering:kontinuerliginjektion tills djuret förlorar medvetandet, resten administreras som en snabb bolusdos:

   1 ml per 2-3 kg kroppsvikt

   Intrakardiell och intraperitoneal administrering:

   1 ml per kg kroppsvikt

   Mink, iller

   1 ml per djur intravenöst

   1 ml per djur intrakardiellt med lång kanyl (ca 4 cm) injiceras i kranial och något dorsal riktning från bröstbenet.

   Harar, kaniner, marsvin, hamstrar, råttor, möss

   1 ml per 1-2 kg kroppsvikt intravenöst, intrakardiellt

   1 ml per 0,5-1 kg kroppsvikt intraperitonealt

   Fjäderfän, duvor, fåglar

   1-2 ml per kg kroppsvikt intravenöst

   1-2 ml per kg kroppsvikt intrapulmonellt

   Ormar, sköldpaddor, ödlor, grodor

   Beroende på djurets storlek: Injicera 0,5 till 1,0 ml in i brösthålan nära hjärtat;

   döden väntas inträffa efter ca 5 till 10 minuter.

   Proppen bör inte punkteras mer än 25 gånger.

   Den intravenösa administreringsvägen bör vara den väg som föredras, och tillräcklig sedering (lugnande läkemedel) ska ges om veterinären bedömer att det är nödvändigt. För hästar och nötkreatur är premedicinering obligatoriskt.

   När intravenösadministrering är svår, och endast efter djup sedering eller anestesi, får läkemedlet administreras intrakardiellt (i hjärtat). Alternativt kan man, för enbart små djur, administrera intraperitonealat, men bara efter lämplig sedering.

   Intrapulmonell administrering får endast användas som en sista utväg och endast om djuret är starkt sederat, medvetslöst eller sövt och inte visar någon reaktion på skadlig stimulering. Detta administreringssätt får endast användas på fjäderfän, duvor, fåglar, ormar, sköldpaddor, ödlor och grodor.

   Lämplig dos är beroende på djurslag och administreringssätt. Följ därför doseringsinstruktionerna noggrant.

   Intravenösinjektion till smådjur bör utföras med en kontinuerlig injektionshastighet tills medvetslöshet inträder.

   Den intravenösa administreringsvägen bör vara den väg som föredras för fåglar. Om venpunktion inte kan utföras (på grund av t.ex.en blodutgjutning eller kollaps av hjärt-kärlsystemet), kan intrapulmonell injektion vara ett alternativ. Hos fåglar utförs intrapulmonell injektion genom att sätta in kanylen i dorso - ventral riktning (i ryggen in mot buken) på vänster eller höger sida av ryggraden och in i lungan (3:e eller 4:e revbenssegmentet mellan ryggraden och skulderbladet).

   Hos hästar, nötkreatur och svin ska pentobarbital injiceras som en snabb bolusdos.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För lättare och mindre smärtsam injektion i öronvenen hos svin bör produkten spädas med steril, isoton natriumklorid (0,9 %)-lösning med blandningsförhållandet 1:1. Gällande riktlinjer för utspädning av veterinärmedicinska läkemedel måste följas.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   Tillräckliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att kadaver av djur som behandlats med detta läkemedel, och restprodukterna från dessa djur, inte kommer in i näringskedjan och inte används för människors eller djurs konsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C

   Ljuskänsligt. Får ej frysas.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter EXP.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar.

   Hållbarhet efter spädning 1:1 lösning för intravenösinjektion i öronvenen hos svin: 2 timmar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag

   För att minska risken för excitation rekommenderas att avlivning utförs på en lugn och tyst plats.

   Intravenösinjektion av pentobarbital kan orsaka excitation i flera djurarter och tillräcklig sedering ska ges om veterinären bedömer att det är nödvändigt. Åtgärder måste vidtas för att undvika perivaskulär administrering (t.ex. genom att använda intravenöskateter).

   Intraperitoneal administrering kan orsaka långsamt tillslag av effekten med ökad risk för induktionsspänning. Intraperitoneal administrering får endast användas efter lämplig sedering. Åtgärder måste vidtas för att undvika administrering i mjälten eller organ/vävnad med låg absorptionsförmåga. Detta administreringssätt är endast lämplig för små däggdjur.

   Intrakardiellinjektion får bara användas om djuret är tungt sederat, medvetslöst eller sövt.

   Intrapulmonell administrering kan orsaka långsamt tillslag av effekten med ökad risk för biverkningar se avsnitt ”Biverkningar” och får endast användas i de fall där andra administreringsvägar inte är möjliga. Intrapulmonell administrering får endast användas på fjäderfän, duvor, fåglar, ormar, sköldpaddor, ödlor och grodor. Djuret måste sederas djupt, vara medvetslöst eller sövt innan detta administreringssätt används. Använd inte intrapulmonell administrering hos någon annan djurart.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   I händelse av oavsiktlig administrering till ett djur som inte ska avlivas, är lämpliga åtgärder konstgjord andning, administrering av syrgas och användning av analeptika.

   Andra djurs intag av avlivade djur kan leda till förgiftning, anestesi och även dödsfall.

   Barbiturater är också mycket beständiga i kadaver och stabila mot koktemperaturer. P.g.a. risken för sekundär förgiftning ska inte djur som avlivats med det veterinärmedicinska läkemedlet ges som mat till andra djur, utan kasseras i enlighet med nationell lagstiftning och på ett sådant sätt att andra djur inte kommer åt kadavren.

   Häst, nötkreatur:

   Hos hästar och nötkreatur måste premedicinering med ett lämpligt sedativum (lugnande läkemedel) användas för att framkalla djup sedering före avlivning och en alternativ avlivningsmetod bör finnas tillgänglig.

   Svin:

   I enskilda fall - särskilt hos fasthållna djur – kan agitation/excitation (stark oro) inträffa under administrering vilket resulterar i oavsiktlig paravenös administrering av produkten. På grund av svårigheten att säkra intravenösa injektioner hos svin, rekommenderas tillräcklig sedering av djuret före i.v.-administrering med pentobarbital. Intrakardielladministrering får endast användas om djuret är tungt sederat, medvetslöst eller sövt. Applicering via öronvenen bör åtminstone inledningsvis utföras utan fixering. Djuret ska hållas fast mellan benen på en assisterande person. Om fixering är nödvändigt, bör en noslina användas.

   Andra läkemedel och Exagon vet.

   CNS-depressiva läkemedel (narkotika, fenotiaziner, antihistaminer, etc.) kan öka effekten av pentobarbital.

   Blanbarhetsproblem

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel, förutom med steril, isoton natriumklorid (0,9%)lösning.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Pentobarbital är ett potent läkemedel som är giftigt för människa - särskilda försiktighetsåtgärder måste vidtas för att undvika oavsiktligt intag och självinjektion. Bär detta läkemedel i en spruta utan nål för att undvika oavsiktlig injektion.

   Systemiskt upptag (inklusive upptag via hud eller ögon) av pentobarbital orsakar sedering, sömninduktion och andningsdepression.

   Koncentrationen av pentobarbital i läkemedlet är sådan att oavsiktlig injektion eller intag genom munnen av så små mängder som 1 ml hos vuxna människor kan ha allvarliga effekter på CNS. En dos av pentobarbital-natrium på 1 g (motsvarar 2,5 ml av läkemedlet) har rapporterats vara dödlig hos människa.

   Undvik direkt kontakt med hud och ögon, inklusive hand - till - ögonkontakt.

   Använd lämpliga skyddshandskar vid hantering av denna produkt - pentobarbital kan absorberas genom huden och slemhinnorna.

   Denna produkt kan dessutom vara irriterande för ögat och kan orsaka irritation av huden samt överkänslighetsreaktioner (på grund av pentobarbital- och bensylalkoholinnehållet). Personer med känd överkänslighet mot pentobarbital ska undvika kontakt med läkemedlet.

   Denna produkt bör endast användas i närvaro av en annan person som kan hjälpa till ifall oavsiktlig exponering inträffar. Instruera personen om riskerna med produkten, om det inte är sjukvårdspersonal.

   I händelse av olycka bör följande åtgärder vidtas:

   Hud - Tvätta omedelbart med vatten och därefter noggrant med tvål och vatten. Uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Ögon - Skölj omedelbart med rikligt med kallt vatten. Uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Förtäring - Skölj ur munnen. Uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Håll dig varm och lugn.

   Oavsiktlig självinjektion - Skaffa OMEDELBART läkarhjälp (ta bipacksedeln med dig), upplys sjukvården om barbituratförgiftning. Lämna inte patienten utan tillsyn.

   KÖR INTE BIL eftersom sedering kan uppträda.

   Produkten är brandfarlig. Förvaras inte i närheten av antändande källor. Rök inte.

   Till läkaren: Håll luftvägarna fria och ge symtomatisk och understödjande behandling.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-03-15

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: 1 x 100 ml, 5 x 100 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Ombud:

   Salfarm Scandinavia AB

   Florettgatan 29C, 2 vån

   SE-254 67 Helsingborg

   Phone: 0046 (0)76783 4810

   E-mail: scan@salfarm.com

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Exagon vet

  Injektionsvätska, lösning 400 mg/ml 5 x 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 182831
  • Tillverkare: Salfarm Scandinavia AB

  938 kr

  Jämförpris: 1,88 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.