Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Alfasan Nederland BV

   Kuipersweg 9, Woerden

   Nederländerna

   Tel: 0348 - 416945

   Fax: 0348 – 423577

   E-post: alfasan@wxs.nl

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Euthanimal vet 400 mg/ml, injektionsvätska, lösning

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Pentobarbitalnatrium 400 mg (motsvarande 365 mg pentobarbital)

   Konserveringsmedel:

   Benzylalkohol (E 1519) 20,0 mg

   Etanol 80,0 mg

   4. INDIKATION(ER)

   För avlivning

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Ska ej användas som anestesi.

   Slaktdjur och ätbara produkter från djur som fått den här produkten får aldrig ingå i livsmedelskedjan och andra djur får aldrig äta (delar av) slaktdjur (se avsnitt 10).

   6. BIVERKNINGAR

   Döden kan bli fördröjd om injiceringen ges perivaskulärt (vid sidan av blodkärlet) eller i organ/vävnad med låg förmåga att ta upp läkemedlet. Barbiturater, som är gruppen som Euthanimal tilhör, kan vara irriterande vid perivaskulär användning.

   Vanliga:

   • Ljudliga läten

   • Muskelaktivitet

   Mindre vanliga:

   • Excitation

   • Benrörelser

   • Defekation och urinläckage

   • Flämtande (nötkreatur), främst på grund av underdosering

   Mycket sällsynta:

   • Kramper

   • Kontraktioner i magregionen (diafragma)

   • Kräkningar

   • En eller flera flämtningar efter hjärtstopp


   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Svin, get, får, nötkreatur, häst, katt och hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Nötkreatur, häst, svin, get, får, katt och hund:

   100 mg/kg (motsvarande 0,25 ml/kg) som snabb injektion i en ven (intravenös). För större djur rekommenderas användning av en förinsatt, intravenöskateter.


   Om inget hjärtstillestånd inträffar efter 2 minuter ska en andra dos ges som snabb intravenös eller injektion i hjärtats kärl; sådan injektion är bara godkänd efter djup sedering eller anestesi.


   Undvik användning till djur som väger mindre än 20 kg på grund av produktens höga koncentration och ökad risk för smärta och irritation om den administreras perivaskulärt.


   På hästar och nötkreatur kan förmedicinering med lämpligt sederande medel användas för att producera sedering före eutanasi.


   Eftersom flaskan endast får punkteras högst 20 gånger, bör användaren välja en injektionsflaska av mest lämplig storlek.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Intravenösinjektion av pentobarbital har orsakat excitation hos flera djurarter och lämplig sedering ska användas om det bedöms som nödvändigt av veterinären. Åtgärder måste vidtas för att undvika perivaskulär administrering (t.ex. genom användning av intravenöskateter).


   För att minska risken för excitation ska avlivning utföras på en lugn och tyst plats.


   I synnerhet när det gäller hästar och nötkreatur ska veterinären överväga förmedicinering med lämpligt sederande medel för att skapa en djupgående bedövning före avlivning och en alternativ avlivningsmetod bör finnas tillgänglig om det skulle bli nödvändigt.

   10. KARENSTIDER

   Ej tillämpligt.


   Nödvändiga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att djurkroppar och ätbara djurprodukter som har det här läkemedlet injicerat inte kommer in i livsmedelskedjan och inte används för humankonsumtion. Andra djur får aldrig äta (delar av) djurkroppen, eftersom detta kan göra att de exponeras för en dödlig pentobarbitaldos.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   Hållbarhet efter första öppningen av behållaren: 28 dagar.

   När injektionsflaskans förpackning bryts för första gången ska datumet när återstående produkt i injektionsflaskan ska kasseras fyllas i på området som finns på injektionsflaskans etikett.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning på djur:

   Kontrollera regelbundet, upp till omkring 10 minuter efter administrering, om det återkommer några livstecken (andning, hjärtslag, hornhinnereflex). Vid kliniska studier har det fastställts att detta kan hända. Om sådana livstecken återkommer rekommenderar vi att läkemedlet ges igen med mellan 0,5 och 1 gånger den föreskrivna dosen.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:

   Läkemedlet får endast användas av veterinär. Får inte säljas till allmänheten. Läkemedlet får endast ges och hanteras av veterinär.


   Pentobarbital är potent hypnotiserande och sederande och därmed potentiellt giftig för människor. Det kan tas upp genom huden och tas upp om det sväljs. Speciell försiktighet ska vidtas för att undvika oavsiktligt intag och självinjektion.


   Upptag i blodet (inklusive upptag genom hud och ögon) av pentobarbital har orsakat sedering, sömninduktion och andningsdepression. Detta läkemedel kan även orsaka ögon- och hudirritation (på grund av innehåll av pentobarbital och bensylalkohol). Embryotoxiska effekter kan inte uteslutas.


   Undvik direktkontakt med hud och ögon, inklusive kontakt hand-ögon.

   Förebygg självinjektion, eller oavsiktlig injektion av den person som assisterar då läkemedlet ges.


   Personer med känd överkänslighet mot pentobarbital ska undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.


   Läkemedlet ska hanteras med yttersta försiktighet, särskilt av kvinnlig personal i fertil ålder. Använd handskar. Detta läkemedel får endast ges av veterinär och bara användas i närvaro av personal som kan hjälpa till i händelse av exponering. Instruera personalen om riskerna med läkemedlet, om de inte har någon medicinsk utbildning.


   Vid kontakt med huden eller ögonen måste dessa sköljas med rikligt med vatten omedelbart och under en längre tid. Om det har uppstått allvarlig hud- eller ögonskada vid självinjektion, ska medicinsk hjälp omedelbart sökas upp och bipacksedeln visas upp för läkaren. Om produkten sväljs måste munnen omedelbart sköljas med vatten och medicinsk hjälp uppsökas omedelbart. KÖR INTE BIL, eftersom sedering (kraftig trötthet) kan uppstå.


   Efter administrering av läkemedlet inträffar kollaps inom 10 sekunder. Om djuret står upp då läkemedlet ges ska därför veterinären som ger läkemedlet och åskådare inte stå bredvid djuret, utan hålla avstånd från djuret för att förhindra att någon person skadas.


   Detta läkemedel är lättantändligt och får inte förvaras i närheten av antändande källor eller rökning.


   Information till vårdpersonal vid exponering (kontakt) med Euthanimal:

   Akuta åtgärder bör inriktas på att underhålla andnings- och hjärtfunktionen. Vid svåra förgiftningar kan åtgärder vidtas för att öka elimineringen av de inkluderade barbituraterna.


   Pentobarbitalkoncentrationen i produkten är sådan att oavsiktlig injicering eller intag av så små mängder som 1 ml för vuxna kan ge allvarliga effekter på CNS. En dos pentobarbitalnatrium på 1 g (motsvarande 2,5 ml av läkemedlet) har rapporterats vara dödligt för människor. Det ska finnas beredskap för lämplig intensivbehandling och andningshjälp.


   Användning under dräktighet:

   Ingen specifik information om dräktiga djur finns tillgänglig. Användning av den här produkten på dräktiga djur bedöms av veterinären.


   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

   CNS-läkemedel (narkotiska preparat, fentiaziner, antihistaminer, etc.) kan öka effekten av pentobarbital. Med avseende på detta läkemedels effektivitet rekommenderas inte dubbel dos, eftersom detta inte leder till snabbare eller bättre eutanasi.


   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   I händelse av oavsiktlig administrering på ett djur som inte ska avlivas, rekommenderas åtgärder såsom konstgjord andning, administration av syre och användning av analeptika (upplivande medel).


   Inkompatibiliteter:

   På grund av avsaknad av blandbarhetssstudier får inte det här veterinärmedicinska läkemedlet blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Detta läkemedel är farligt för människa och djur. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisnigar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2013-10-31

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   12 x 1 injektionsflaskor à 100 ml eller 6x1 injektionsflaskor à 250 ml

   Injektionsflaskor typ II glas med gummipropp och aluminiumlock

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Euthanimal vet

  Injektionsvätska, lösning 400 mg/ml 6 x 250 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 482468
  • Tillverkare: VM Pharma AB

  1.999 kr

  Jämförpris: 1,33 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?