Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Eucreas 50 mg/850 mg filmdragerade tabletter

   Eucreas 50 mg/1000 mg filmdragerade tabletter

   vildagliptin/metforminhydroklorid


   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller diabetessköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD EUCREAS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR EUCREAS
   3. HUR DU TAR EUCREAS
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR EUCREAS SKA FÖRVARAS
   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD EUCREAS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


   De aktiva substanserna i Eucreas, vildagliptin och metformin, tillhör en grupp läkemedel som kallas ”perorala diabetesmedel”.


   Eucreas används vid behandling av vuxna patienter med typ 2-diabetes. Denna typ av diabetes kallas också icke-insulinberoende diabetes mellitus.


   Typ 2-diabetes utvecklas om kroppen inte producerar tillräckligt med insulin eller om det insulin som kroppen producerar inte fungerar så bra som det borde. Diabetes kan också utvecklas om kroppen producerar för mycket glukagon.


   Både insulin och glukagon produceras i bukspottkörteln. Insulin hjälper till att sänka blodsockernivån, särskilt efter måltiderna. Glukagon sätter igång sockerproduktionen i levern, vilket gör att blodsockernivån stiger.


   Hur Eucreas fungerar

   Båda de aktiva substanserna, vildagliptin och metformin, hjälper till att reglera blodsockernivån. Substansen vildagliptin verkar genom att få bukspottkörteln att producera mer insulin och mindre glukagon. Substansen metformin verkar genom att hjälpa kroppen att använda insulin på ett bättre sätt. Denna medicin har visats sänka blodsockret, vilket kan hjälpa till att förhindra komplikationer av din diabetes.


   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR EUCREAS

   Ta inte Eucreas

   - om du är allergisk mot vildagliptin, metformin eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Om du tror att du kan vara allergisk mot något av dessa innehållsämnen, ta inte Eucreas utan tala med läkare.

   - om du har eller har haft allvarliga komplikationer på grund av din diabetes, såsom diabetesketoacidos (en komplikation vid diabetes med snabb viktnedgång, illamående och/eller kräkningar) eller diabeteskoma.

   - om du nyligen har haft hjärtattack eller om du har hjärtsvikt eller allvarliga problem med blodcirkulationen eller svårigheter att andas, kan vara tecken på hjärtsjukdom.

   - om du har en njursjukdom.

   - om du har en svår infektion eller om du är allvarligt uttorkad (har förlorat mycket vatten från kroppen).

   - om du ska genomgå kontraströntgen (en speciell typ av röntgen med injektion av färgämne). Se även informationen om detta i avsnittet ”Varningar och försiktighet”.

   - om du har en leversjukdom.

   - om du dricker för mycket alkohol (antingen du gör det varje dag eller endast periodvis).

   - om du ammar (se även under ”Graviditet och amning”).

   Varningar och försiktighet

   Sluta ta detta läkemedel och tala med läkare om du upplever ett eller fler av följande symtom, det kan ha samband med ett tillstånd som kallas ”laktacidos”:

   • om du känner dig frusen eller inte mår helt bra

   • muskelsmärta

   • kraftigt illamående eller kräkningar

   • smärta i eller runt magen (buksmärta)

   • dåsighet eller yrsel

   • snabb andning.

   Eucreas ersätter inte insulin. Du bör därför inte ta Eucreas för behandling av typ 1-diabetes.


   Tala med läkare, apotekspersonal eller diabetesköterska innan du tar Eucreas om du har eller har haft en sjukdom i bukspottkörteln.


   Tala med läkare, apotekspersonal eller diabetesköterska innan du tar Eucreas om du tar ett diabetesläkemedel känt som en sulfonureid. Din läkare kan vilja sänka din dos av sulfonureiden när du tar den tillsammans med Eucreas för att undvika ett lågt blodsocker (hypoglykemi).


   Om du har tagit vildagliptin tidigare men blivit tvungen att sluta ta det på grund av leversjukdom, ska du inte ta detta läkemedel.


   Diabeteshudåkommor är en vanlig komplikation hos diabetiker. Därför rekommenderas du att följa de råd du får av läkare eller diabetessköterska för hud och fotvård. Du rekommenderas även att vara särskilt uppmärksam på uppkomst av blåsor eller sår när du tar Eucreas. Skulle något av detta uppträda, kontakta snarast läkare.


   Om du har slutat ta Eucreas på grund av operation (du skall sluta ta minst 48 timmar innan planerad operation med vanlig narkos och börja igen när det gått minst 48 timmar) eller på grund av röntgen där färgämne injicerats, tala med läkare innan du börjar ta Eucreas igen.


   Leverfunktionstest kommer att göras innan du påbörjar behandling med Eucreas, med tre månaders intervall under första året och periodvis därefter. Detta är för att så tidigt som möjligt upptäcka förhöjda leverenzymvärden.


   Minst en gång om året kommer läkaren att kontrollera att dina njurar fungerar normalt. Läkaren tar regelbundet blod- och urinprov för kontroll av ditt blodsocker.


   Äldre patienter som tar Eucreas skall få sin njurfunktion kontrollerad regelbundet. Detta bör göras oftare hos patienter med njursjukdom.


   Barn och ungdomar

   Användning av Eucreas till barn och ungdomar upp till 18 års ålder rekommenderas inte.


   Andra läkemedel och Eucreas

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du redan tar ett läkemedel mot hjärtbesvär eller mot problem med blodsockret, njurarna eller blodtrycket, t ex läkemedel som innehåller

   • glukokortikoider som vanligen används vid behandling av inflammation

   • beta-2-agonister som vanligen används vid behandling av andningsproblem

   • andra läkemedel mot diabetes

   • diuretika (även kallade vattendrivande tabletter)

   • ACE-hämmare som vanligen används vid behandling av högt blodtryck

   • vissa läkemedel som påverkar sköldkörteln eller

   • vissa läkemedel som påverkar nervsystemet.

   Eucreas med alkohol

   Undvik alkohol när du tar Eucreas då alkohol kan öka risken för laktacidos (se avsnittet ”Eventuella biverkningar”).

   Graviditet och amning

   • Tala om för läkaren om du är gravid, om du tror att du eventuellt kan vara gravid, eller om du planerar graviditet. Läkaren kommer att diskutera med dig om den eventuella risken med att ta Eucreas under graviditet.

   • Ta inte Eucreas om du är gravid eller ammar (se även ”Ta inte Eucreas”).

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Om du känner dig yr när du tar Eucreas, kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner.


   3. HUR DU TAR EUCREAS

   Dosen Eucreas varierar mellan olika personer beroende på deras sjukdomstillstånd. Läkaren kommer att tala om exakt vilken dos du ska ta av Eucreas.


   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Den rekommenderade dosen är en filmdragerad tablett av antingen 50 mg/850 mg eller 50 mg/1000 mg två gånger dagligen.


   Om du har njurproblem kan din läkare förskriva en lägre dos. Din läkare kan också förskriva en lägre dos om du tar ett diabetesläkemedel känt som en sulfonureid.


   Din läkare kan förskriva detta läkemedel ensamt eller tillsammans med vissa andra läkemedel som sänker din blodsockernivå.


   När och hur du ska ta Eucreas

   • Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.

   • Ta en tablett på morgonen och en på kvällen i samband med eller strax efter måltid. Om tabletten tas strax efter måltid minskas risken för magproblem.

   Fortsätt att följa de kostråd du fått av läkaren, särskilt om du följer ett kostprogram för viktkontroll. Fortsätt med detta när du tar Eucreas.

   Om du har tagit för stor mängd av Eucreas

   Om du tar för många tabletter av Eucreas, eller om någon annan tar dina tabletter, kontakta genast läkare eller apotekspersonal. Du kan behöva läkartillsyn. Om du måste åka till läkare eller sjukhus, ta med läkemedelsförpackningen och denna bipacksedel.

   Om du har glömt att ta Eucreas

   Om du glömmer att ta en tablett, ta den vid nästa måltid, såvida det inte är dags att ta nästa dos. Ta inte dubbel dos (två tabletter på samma gång) för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att ta Eucreas

   Fortsätt att ta detta läkemedel så länge som din läkare förskriver det så att det fortsatt kan kontrollera ditt blodsocker. Sluta inte att ta Eucreas, såvida inte läkaren säger till dig det. Tala med läkare om du har några frågor om hur länge du ska ta detta läkemedel.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller diabetessköterska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vissa symtom kräver omedelbar läkartillsyn

   Du ska sluta ta Eucreas och omedelbart besöka läkare om du får följande biverkningar:

   • Angioödem (sällsynt; förekommer hos upp till 1 av 1 000 patienter): symtom inkluderar svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårt att svälja, svårt att andas, plötslig uppkomst av utslag eller nässelfeber, vilka kan vara tecken på en reaktion som kallas ”angioödem”.

   • Leversjukdom (hepatit) (sällsynt): symtom inkluderar gulfärgad hud och gulfärgade ögonvitor, illamående, minskad aptit eller mörkfärgad urin, vilka kan vara tecken på leversjukdom (hepatit).

   • Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) (ingen känd frekvens): Symtom inkluderar svår och ihållande smärta i buken, som kan nå bak till din rygg, liksom illamående och kräkningar.

   Andra biverkningar

   Vissa patienter har upplevt följande biverkningar när de tar Eucreas:

   • Mycket vanliga (förekommer hos mer än 1 av 10 patienter): illamående, kräkningar, diarré, smärta i eller runt magen (buksmärta), aptitförlust.

   • Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 patienter): yrsel, huvudvärk, darrningar som inte kan kontrolleras, metallsmak i munnen, lågt blodsocker.

   • Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 patienter): ledvärk, trötthet, förstoppning, svullnad i händer, anklar eller fötter (ödem).

   • Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10 000 patienter): halsont, rinnande näsa, feber; tecken på hög nivå av mjölksyra i blodet (s k laktacidos) såsom trötthet eller yrsel, kraftigt illamående eller kräkningar, buksmärta, oregelbundna hjärtslag eller djup, snabb andning; hudrodnad, klåda; sänkt vitamin B12 nivå (blekhet, trötthet, mentala symtom som förvirring och minnesstörning).


   Vissa patienter har upplevt följande biverkningar när de tar Eucreas tillsammans med en sulfonureid:

   • Vanliga: yrsel, skakningar, svaghet, lågt blodsocker, överdriven svettning.


   Vissa patienter har fått följande biverkningar när de tagit Eucreas tillsammans med insulin:

   • Vanliga: huvudvärk, frossa, illamående, lågt blodsocker, halsbränna.

   • Mindre vanliga: diarré, gasbildning.


   Efter att läkemedlet godkänts för försäljning har även följande biverkningar rapporterats:

   • Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): kliande hudutslag, inflammation i bukspottkörteln, lokaliserad avflagning av hud eller blåsor, muskelsmärta.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR EUCREAS SKA FÖRVARAS

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen eller på kartongen efter EXP/Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 30 ºC.

   • Förvaras i originalförpackningen (blister). Fuktkänsligt.

   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är vildagliptin och metforminhydroklorid.

   • Varje Eucreas 50 mg/850 mg filmdragerad tablett innehåller 50 mg vildagliptin och 850 mg metforminhydroklorid (motsvarande 660 mg metformin).

   • Varje Eucreas 50 mg/1000 mg filmdragerad tablett innehåller 50 mg vildagliptin och 1000 mg metforminhydroklorid (motsvarande 780 mg metformin).

   • Övriga innehållsämnen är hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), Makrogol 4000 och talk.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Eucreas 50 mg/850 mg är en gul, oval, filmdragerad tablett. Ena sidan är präglad med ”NVR” och andra sidan med ”SEH”.

   Eucreas 50 mg/1000 mg är en mörkgul, oval, filmdragerad tablett. Ena sidan är präglad med ”NVR” och andra sidan med ”FLO”.


   Eucreas finns i förpackningar om 10, 30, 60, 120, 180 eller 360 filmdragerade tabletter och i multipelförpackningar innehållande 120 (2x60), 180 (3x60) eller 360 (6x60) filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar och tablettstyrkor att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Frimley Business Park

   Camberley GU16 7SR

   Storbritannien


   Tillverkare

   Novartis Pharma GmbH

   Roonstraße 25

   D-90429 Nürnberg

   Tyskland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Pharma Services Inc.

   Тел.: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft. Pharma

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 111

   Eesti

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370

   Denna bipacksedel godkändes senast 2015-06-17

   Övriga informationskällor: Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Eucreas®

  Filmdragerad tablett 50 mg/850 mg 3 x 60 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 113403
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  1.141,73 kr

  Jämförspris: 6,34 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?