Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Etoposide Accord

   20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   etoposid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Etoposide Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Etoposide Accord
   3. Hur du använder Etoposide Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Etoposide Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Etoposide Accord är och vad det används för

   Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen etoposid. Etoposid fungerar genom att störa produktionen av DNA och bromsar eller stoppar tillväxten av cancerceller.

   Etoposide Accord används i kombination med andra läkemedel mot cancer för att behandla:

   • småcellig lungcancer

   • akut monoblastisk och akut myelomonoblastisk leukemi (cancer i benmärgens blodbildande vävnader)

   • testikeltumörer (testikelcancer)

   Etoposid som finns i Etoposide Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Etoposide Accord

   Använd inte Etoposide Accord

   • om du är allergisk mot etoposid, podofyllotoxiner, podofyllotoxinderivat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om din lever inte fungerar som den ska

   • om din benmärg inte producerar tillräckligt med blodkroppar.

   • om du ammar

   • om du har svagt immunförsvar och samtidigt vaccineras mot gula febern.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Etoposide Accord

   • om du har låg halt albumin i blodet.

   • om du har fått någon annan behandling motcancer eller strålbehandling ska läkaren kontrollera antalet blodkroppar i blodet innan behandlingen börjar.

   • om du har en bakteriell infektion ska den behandlas innan Etoposide Accord ges.

   • om du fått en allergisk reaktion som lågt blodtryck, oregelbundna hjärtslag, andningssvårigheter, frossa, feber eller ansiktsrodnad.

   • en injektion eller infusion med etoposid måste ges försiktigt i venen.

   • innan behandlingen startas och under behandlingen samt före varje behandlingskur måste blodprover tas (vita blodkroppar, blodplättar, hemoglobin). Njur- och leverfunktionen ska kontrolleras samt neurologiska funktioner undersökas.

   • läkaren kommer att beakta hur levern, njurarna och det perifera nervsystemet fungerar för att kunna besluta om behandling med Etoposide Accord.

   • akut leukemi kan inträffa efter behandlingen med etoposid.

   Allergiska reaktioner har rapporterats hos barn som behandlats med Etoposide Accord.

   Säkerhet och effekt hos barn har inte studerats systematiskt.

   Andra läkemedel och Etoposide Accord

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   • samtidig användning av andra benmärgshämmande läkemedel kan öka effekten av etoposid.

   • du får inte vaccineras med levande vacciner (t.ex. gula febern) under behandlingen.

   • fenylbutazon, natriumsalicylat och acetylsalicylsyra (smärtstillande läkemedel) kan öka effekten av etoposid.

   •  den blodförtunnande effekten av warfarin kan sänkas.

   • samtidig administrering av läkemedel som fenytoin, fenobarbital kan minska effekten av etoposid.

   • effekten av antracykliner kan minska på grund av korsresistens mellan antracykliner och etoposid.

   • cisplatin kan öka läkemedelsnivån vilket leder till ökad giftighet.

   • Ciklosporin (används efter transplantation) kan öka effekten av etoposid då utsöndringen från kroppen är långsammare.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Etoposid kan orsaka missbildningar hos embryot eller fostret. Därför ska Etoposide Accord normalt inte ges till gravida kvinnor. Om läkemedlet används under graviditet måste patienten informeras om risken för fostret.

   Manliga och kvinnliga patienter ska rådas att använda preventivmedel under etoposidbehandlingen och upp till 6 månader efter behandlingen.

   Amning

   Kvinnor får inte amma under behandlingen.

   Fertilitet

   Etoposid kan skada gener därför uppmanas män som behandlas med Etoposide Accord att söka information angående bevarande av spermier eftersom etoposid kan orsaka sterilitet.

   Efter administrering av etoposid kan svaghet, sömnighet, illamående och kräkningar samt akuta överkänslighetsreaktioner inträffa på grund av blodtrycksfall och detta kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Etoposide Accord innehåller hjälpämnen

   Etoposide Accord innehåller alkohol

   Detta läkemedel innehåller 30,5 % alkohol (etanol) vilket motsvarar 240,64 mg etanol per ml koncentrat, dvs. upp till 1,2 g etanol per 5 ml injektionsflaska motsvarande 30 ml öl eller 12,55 ml vin och upp till 3 g etanol per 12,5 ml injektionsflaska motsvarande 75 ml öl eller 31,4 ml vin. Detta är skadligt för de som lider av alkoholism, hjärnskada, gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper, såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi. Andra läkemedels effekt kan öka eller minska.

   Etoposide Accord innehåller bensylalkohol och polysorbat 80

   Etoposide Accord innehåller 30 mg/ml bensylalkohol och 80 mg/ml polysorbat 80. Får inte ges till för tidigt födda barn eller nyfödda. Kan orsaka förgiftning och allergiska reaktioner hos spädbarn och barn upp till 3 års ålder.


   3. Hur du använder Etoposide Accord

   Etoposide Accord ges endast av sjukvårdpersonal.

   Vuxna

   Den rekommenderade dosen av etoposid är 60-120 mg/m2 intravenöst dagligen i 5 dagar i följd.

   Äldre

   Doseringen behöver inte justeras.

   Patienter med nedsatt njurfunktion

   Doseringen behöver justeras beroende på hur väl dina njurar fungerar.

   Hur du använder Etoposide Accord

   Etoposide Accord ges till dig av läkare med erfarenhet av behandling av tumörer.

   Detta läkemedel är avsett för intravenöst bruk. Injektionen får inte ges utanför venen.

   Dosen anpassas och bereds individuellt för dig beroende på vilken typ av cancer du har och ditt allmäntillstånd. Etoposide Accord ges till dig i en ven under minst 30 minuter och högst 2 timmar.

   Behandlingstid

   Behandlingslängden fastställs av läkaren, med hänsyn tagen till den underliggande sjukdomen, den kombinationsbehandlingen som ges (i relevanta fall) och de individuella behandlingsfaktorerna.

   Behandling med etoposid måste avbrytas om tumören inte svarar på behandlingen och/eller växer eller om du drabbas av oacceptabla biverkningar.

   Om du använt för stor mängd av Etoposide Accord

   Eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal är det osannolikt att du får en felaktig dos. Tala med läkaren eller sjuksköterskan om du är orolig angående mängden läkemedel som du får.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Tala omedelbart om för din läkare eller sjuksköterska omgående om du märker något av följande:

   • svåra allergiska reaktioner som feber, värmeförlust, onormala sammandragningar av luftvägssmuskulaturen, andnöd, andningsstopp, låg muskelspänning och lågt blodtryck.

   • klåda, röda eller purpurfärgade fläckar på huden, infektion och blödning

   Frekvenserna av biverkningar definieras enligt följande:

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

   • myelosuppression (minskad produktion av blodkroppar och blodplättar)

   • leukopeni (få blodkroppar)

   • trombocytopeni (sänkt antal blodplättar)

   • neutropeni (lågt antal vita blodkroppar)

   • minskat hemoglobin

   • illamående

   • kräkningar

   • aptitlöshet, magsmärta och förstoppning

   • håravfall

   • leverförgiftning

   • pigmentering

   • svaghet och obehagskänsla


   Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):

   • akut leukemi (svår blodcancer)

   • arrytmi (oregelbunden hjärtrytm) och hjärtinfarkt

   • yrsel

   • högt blodtryck

   • hudrodnad

   • slemhinneinflammation, muninflammation, matstrupsinflammation (halsbränna)

   • diarré

   • hudirritation

   • veninflammation


   Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

   • perifer neuropati (domningar eller svaghet i armar och ben)

   • ansiktssvullnad

     

   Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • ökning av halten av urinsyra i blodet

   • krampanfall

   • övergående synförlust

   • inflammation av synnerven

   • trötthet, sömnighet

   • förvirring

   • lunginflammation

   • ökad bildning av bindväv i lungorna (pulmonell fibros)

   • nedsatt förmåga att känna smak

   • sväljningssvårigheter

   • Stevens-Johnson syndrom (allergisk hudreaktion)

   • toxisk epidermal nekrolys

   • överkänslighet i bestrålad hud (dvs. hudrodnad, svullnad och/eller blåsbildning)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Etoposide Accord ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Får ej förvaras i kylskåp eller frysas.

   Kemisk och fysikalisk stabilitet av lösningen utspädd till en koncentration på 0,2 mg/ml eller 0,4 mg/ml har visats i natriumkloridinjektioner (0,9 % vikt/volym) och glukosinjektioner (5 % vikt/volym) upp till 96 timmar och 48 timmar vid temperaturen 20 °C respektive 25 °C. Av mikrobiologiska skäl bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är lagringstid och förvaringsförhållanden före administrering användarens ansvar. Förvara inte den utspädda produkten i kylskåp (2 °C - 8 °C) då detta kan orsaka fällning.

   Använd inte Etoposide Accord om lösningen visar tecken på fällning eller innehåller synliga partiklar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Etoposide Accord innehåller den aktiva substansen etoposid.

   1 ml innehåller 20 mg etoposid.

   Varje 5 ml injektionsflaska innehåller 100 mg etoposid.

   Varje 10 ml injektionsflaska innehåller 200 mg etoposid.

   Varje 12,5 ml injektionsflaska innehåller 250 mg etoposid.

   Varje 20 ml injektionsflaska innehåller 400 mg etoposid.

   Varje 25 ml injektionsflaska innehåller 500 mg etoposid.

   Varje 50 ml injektionsflaska innehåller 1000 mg etoposid.

   Övriga innehållsämnen är citronsyra (vattenfri), bensylalkohol, polysorbat 80, makrogol 300 och etanol (vattenfri).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Etoposide Accord är en klar färglös till ljust gul lösning för infusion.

   Förpackningsstorlekar:

   1 × 5 ml injektionsflaska

   1 × 10 ml injektionsflaska

   1 × 12,5 ml injektionsflaska

   1 × 20 ml injektionsflaska

   1 × 25 ml injektionsflaska

   1 × 50 ml injektionsflaska


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Accord Healthcare Ltd.

   Sage House

   319 Pinner Road

   North Harrow

   Middlesex, HA1 4HF

   Storbritannien

   Tillverkare

   Accord Healthcare Ltd.

   Sage House

   319 Pinner Road

   North Harrow

   Middlesex, HA1 4HF

   Storbritannien

   Wessling Hungary Kft.

   Fóti út 56

   1047 Budapest

   Ungern


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-03-31


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Dosering och administreringssätt

   Intravenös infusion.

   Vuxna

   Den rekommenderade dosen av etoposid är 60-120 mg/m2 intravenöst dagligen i 5 dagar i följd. Eftersom etoposid orsakar myelosuppression, ska kuren inte upprepas oftare än med 10-20 dagars intervall. För icke-hematologiska indikationer ska kuren inte upprepas oftare än med 21 dagars intervall. Upprepade kurer med etoposid ska inte ges innan blodbilden saknar tecken på myelosuppression och anses vara tillfredställande.

   Ett doseringsschema som omfattar 100 mg/m2 i 5 dagar eller 120 mg/ m2 varannan dag, dag 1, 3 och 5 används ofta.

   Den fastställda etoposiddosen måste spädas med antingen 5 % glukoslösning eller 0,9 % natriumkloridlösning för att uppnå en slutlig koncentration på 0,2 - 0,4 mg/ml etoposid, (dvs. 1 ml eller 2 ml koncentrat i 100 ml spädningsvätska för att uppnå en koncentration på 0,2 mg/ml respektive 0,4 mg/ml). Lösningen administreras som intravenös lösning under minst 30 minuter och högst 2 timmar.

   Behandlingstid

   Behandlingslängden fastställs av läkaren, med hänsyn tagen till den underliggande sjukdomen, den kombinationsbehandlingen som ges (i relevanta fall) och de individuella behandlingsfaktorerna. Behandling med etoposid måste avbrytas om tumören inte svarar på behandlingen och/eller progredierar eller om oacceptabla biverkningar inträffar.

   Iakttag försiktighet för att undvika paravenös injektion.

   Äldre patienter

   Doseringen behöver inte justeras.

   Nedsatt njurfunktion

   Doseringen behöver justeras i enlighet med kreatinclearance.

   Etoposide Accord får inte blandas med andra läkemedel när det administreras. Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns ovan.

   Anvisningar för användning och hantering

   Etoposide Accord ska hanteras i enlighet med anvisningar för cytostatika.

   Om lösningen visar tecken på fällning eller innehåller synliga partiklar ska den kasseras.

   Etoposide Accord måste spädas innan användning med natriumkloridinjektion (0,9% vikt/volym) eller glukosinjektion (5 % vikt/volym) till en koncentration på 0,2 mg/ml till 0,4 mg/ml. Den utspädda lösningens koncentration får inte överskrida 0,4 mg/ml på grund av fällningsrisken.

   Oanvänd lösning kastas. Infusionsvätskor som innehåller etoposid bör användas omedelbart.

   Riktlinjer för säker hantering av antineoplastiska läkemedel ska följas med avseende på avfallshantering och säkerhetsinformation.

   All kontakt med vätskan ska undvikas. En strikt aseptisk teknik måste användas under beredning och spädning; skyddsåtgärder ska innefatta användning av handskar, mask, skyddsglasögon och skyddskläder. Användning av LAF-bänk rekommenderas.

   Handskar ska användas under administrering av läkemedlet. Rutiner för avfallshantering ska ta substansens cytotoxiska egenskaper i beaktande.

   Cytostatika ska inte hanteras av gravid personal.

   Tvätta omedelbart grundligt med vatten om etoposid kommer i kontakt med hud, slemhinnor eller ögon. Tvål kan användas för att rengöra huden.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   Hållbarhetstid efter spädning:

   Kemisk och fysikalisk stabilitet av lösningen utspädd till en koncentration på 0,2 mg/ml eller 0,4 mg/ml har visats i natriumkloridinjektioner (0,9 % vikt/volym) och glukosinjektioner (5 % vikt/volym) upp till 96 timmar och 48 timmar vid temperaturen 20 °C respektive 25 °C. Av mikrobiologiska skäl bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är lagringstid och förvaringsförhållanden före administrering användarens ansvar. Förvara inte den utspädda produkten i kylskåp (2 °C - 8 °C) då detta kan orsaka fällning.

   Förvaring

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Får ej förvaras i kylskåp eller frysas.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Etoposide Accord

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml 25 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 073728
  • Tillverkare: Accord Healthcare AB

  720 kr

  Jämförpris: 28,80 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?