Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Estracyt

   140 mg kapslar, hårda
   estramustinfosfat
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Estracyt är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Estracyt
   3. Hur du använder Estracyt
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Estracyt ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Estracyt är och vad det används för

   Estracyt innehåller den aktiva substansen estramustinfosfat. Estramustinfosfat antas verka på två sätt. Det ena är genom att hämma delningen av cancercellerna, som då dör. Det andra är genom att sänka mängden testosteron i kroppen vilket hämmar prostatacancerceller och därmed kan lindra symtom vid prostatacancer.


   Estracyt användes vid långt framskridna stadier av prostatacancer.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Estracyt

   Använd inte Estracyt

   • om du är allergisk mot estramustinfosfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Estracyt:

   • om du har känd hjärtsjukdom

   • om du har kärlsjukdomar i hjärnan

   • om du har kranskärlssjukdom

   • om du är disponerad för blodpropp

   • om du har förhöjda värden av kalcium i blodet

   • om du har nedsatt njur- eller leverfunktion

   • om du har diabetes,

   • om du har förhöjt blodtryck  

   • om du lider av vätskeansamling i ben

   • om du har kroniskt hjärtfel

   Andra läkemedel och Estracyt

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.


   Det verksamma ämnet, estramustinfosfat, bildar ett svårlösligt salt med kalcium, magnesium och aluminium och därigenom minskas upptaget. Läkemedel som innehåller kalcium, magnesium eller aluminium, t.ex. läkemedel mot sur mage, vitaminpreparat och kalciumtabletter ska inte tas samtidigt som Estracyt.


   Om Estracyt tas samtidigt med ACE-hämmare (blodtryckssänkande läkemedel) kan det leda till ökad risk för angioödem (svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter).


   Andra liknande läkemedel (östrogener) har rapporterats kunna öka effekten och biverkningarna av vissa antidepressiva läkemedel (tricykliska antidepressiva läkemedel).

   Estracyt med mat, dryck och alkohol

   Kalciumhaltiga födoämnen, t.ex. mjölkprodukter, ska inte tas samtidigt som Estracyt.


   Graviditet, amning och fertilitet

   Estracyt kan orsaka skada på spermierna. Därför bör män som behandlas med Estracyt använda något tillförlitligt antikonceptionsmedel.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Estracyt har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Estracyt innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller 12,6 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per kapsel. Detta motsvarar 0,6 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


   3. Hur du använder Estracyt

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

   Vanlig dos för vuxna är 2-3 kapslar 2 gånger dagligen.

   Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med vatten  minst 1 timme före eller tidigast 2 timmar efter måltid.

   Kalciumhaltiga födoämnen, t.ex. mjölkprodukter, och läkemedel som innehåller kalcium, magnesium eller aluminium, t.ex. medel mot sur mage, vitaminpreparat och kalciumtabletter ska inte tas samtidigt som Estracyt kapslar. Samma tidsintervall som vid måltid gäller här.


   Om du använt för stor mängd av Estracyt

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har glömt att använda Estracyt

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta att ta Estracyt och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande rapporterade allvarliga symtom:

   Svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion eller angioödem som förekommer hos ett okänt antal användare.


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   Blodvärdena kan försämras, saltansamling i kroppen med åtföljande svullnad, hjärtsvikt, magbesvär i form av illamående och kräkningar kan förekomma, diarré, leverpåverkan, bröstkörtelförstoring.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Minskat antal blodplättar, onormal trötthet, huvudvärk, hjärtinfarkt, blodpropp.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Förvirring, depression, hudutslag, muskelsvaghet, högt blodtryck, impotens, syrebrist i hjärtmuskulaturen (myokardischemi) som kan ge upphov till kärlkramp och andfåddhet.


   5. Hur Estracyt ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. I öppnad förpackning är kapslarna hållbara 5 månader.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är estramustinnatriumfosfat motsvarande estramustinfosfat 140 mg.

   • Övriga innehållsämnen är talk, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, kiseldioxid kollodial vattenfri, gelatin och titandioxid (färgämne E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Estracyt finns som en vit kapsel, 18,5 x 6,5 mm

   Förpackningsstorlek: 100 kapslar.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08-550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-13


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Estracyt®

  Kapsel, hård 140 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 415158
  • Tillverkare: Pfizer AB

  1.574,42 kr

  Jämförpris: 15,74 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?