Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Espranor

   2 mg och 8 mg Frystorkad tablett
   buprenorfin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Espranor är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Espranor
   3. Hur du tar Espranor
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Espranor ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Espranor är och vad det används för

   Espranor frystorkad tablett är en frystorkad tablett som smälter snabbt på tungan.

   Espranor används till vuxna och ungdomar över 15 år, som en del av ett medicinskt, socialt och psykologiskt behandlingsprogram för beroende.

   Espranor innehåller buprenorfin, som är en smärtstillande opioid (ett narkotiskt medel). När det används för att behandla patienter som är beroende av opiater (narkotika), t.ex. morfin eller heroin, verkar det som en ersättning för dessa droger och hjälper därmed patienten att avvänjas från dem över en tidsperiod.

   Om behandlingen avbryts snabbt kan abstinenssymtom uppkomma.

   Espranor kan inte ersättas med andra orala buprenorfinprodukter och dosen av Espranor kan skilja sig från dosen av andra buprenorfinprodukter.


   2. Vad du behöver veta innan du tar Espranor

   Ta inte Espranor

   • om du har allvarliga andningsproblem

   • om du har allvarliga leverproblem

   • om du är beroende av alkohol eller lider av akut alkoholism inklusive delirium eller hallucinationer

   • om du är gravid (såvida inte din läkare säger att du ska ta det)

   • om du är allergisk (överkänslig) mot buprenorfin eller något annat innehållsämne i Espranor (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Espranor:

   • om du lider av andningsproblem, t.ex. astma

   • om du har njurproblem

   • om du har leverproblem

   • om du ammar


    Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med din läkare innan du tar Espranor eftersom läkaren kan behöva sänka din dos av Espranor eller du kan behöva extra behandling för att kontrollera det.

   Espranor ska inte ges till barn eller ungdomar under 15 år.

   Andra läkemedel och Espranor

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Nedanstående läkemedel har sedativa effekter (kan göra dig sömnig/dåsig). Dessa effekter förstärks om du tar dessa läkemedel medan du behandlas med Espranor:

   • Bensodiazepiner (läkemedel som används för att behandla ångest eller sömnstörningar) t.ex. diazepam (valium). Din läkare ordinerar rätt dos för dig. Om man tar fel dos av bensodiazepiner kan man dö på grund av andningssvikt (oförmåga att andas).

   • Barbiturater, t.ex. fenobarbital.

   • Andra opioider eller opioidderivat, t.ex. morfin, starka smärtstillande medel eller hostmediciner.

   • Vissa antidepressiva medel, t.ex. fluoxetin

   • Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (läkemedel som används för att behandla svår depression), t.ex. fenelzin.

   • Läkemedel som orsakar sömnighet, t.ex. antihistaminer eller lugnande medel.

   • Vissa läkemedel mot högt blodtryck.

   • Antipsykosläkemedel (läkemedel som används mot vissa psykiska sjukdomar).

    Om du tar något av följande läkemedel kan läkaren behöva sänka dosen av Espranor:

   • Ketokonazol (läkemedel som används mot svampinfektioner och kan öka mängden Espranor i blodet om båda tas samtidigt).

   • Gestoden (finns i vissa p-piller).

   • Läkemedel som används mot HIV, t.ex. ritonavir, indinavir och sakvinavir.

   • Fenprokumon (ett blodförtunnande läkemedel).

    Om du tar något av följande läkemedel kan läkaren behöva höja dosen av Espranor:

   • Enzyminducerare, t.ex. fenobarbital, karbamazepin, fenytoin och rifampicin.

    Naltrexon kan förhindra behandlingseffekterna av Espranor. Om du för närvarande tar Espranor och samtidigt använder naltrexon, kan du plötsligt få långvarig och intensiv abstinens.

    Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Espranor med mat, dryck och alkohol

   Espranor ska inte tas i samband med mat eller dryck.

   Du ska inte dricka alkohol eller ta några läkemedel som innehåller alkohol medan du tar Espranor eftersom det kommer att öka risken för dåsighet, andningsdepression (oförmåga att andas) och dödlig överdos.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Om du blir gravid medan du behandlas med Espranor måste du genast tala om det för läkaren.

   Eftersom Espranor passerar över i bröstmjölk, ska du inte amma medan du tar det här läkemedlet.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel kan ge upphov till dåsighet, vilken kan förvärras om du även dricker alkohol eller tar lugnande medel eller ångestdämpande medel. Om du är dåsig ska du inte köra bil eller använda maskiner.

   En av faktorerna som kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner är användningen av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter finns i andra avsnitt. Läs all information i den här bipacksedeln för vägledning. Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   3. Hur du tar Espranor

   Ta alltid Espranor enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   När kan du börja ta Espranor

   Start av behandling med Espranor om du är beroende av heroin eller en korttidsverkande opioid– ta din första dos av Espranor minst 6 timmar efter det att du senast använde opioiden eller när du får abstinenssymtom.

   Start av behandling med Espranor om du är beroende av metadon eller en långtidsverkande opioid – påbörja inte behandlingen med Espranor förrän din dagliga dos av metadon är 30 mg per dag eller mindre. Den första dosen av Espranor bör tas när tecken på abstinens uppkommer, men inte kortare tid än 24 timmar efter det att du senast använde metadon.

   Under de första 24 timmarna kan det kännas obehagligt med en del lindriga symtom på opiatabstinens, t.ex. svettning, illamående (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

   Hur mycket läkemedel du bör ta

   Läkaren bestämmer vilken dos du behöver starta behandlingen med.

   Under behandlingen kommer läkaren att justera dosen beroende på hur du reagerar. Högsta möjliga dos är 18 mg per dag. Efter en period med framgångsrik behandling kan läkaren gradvis sänka dosen och, beroende på ditt tillstånd, avsluta den helt.

   Du ska inte plötsligt sluta ta Espranor eftersom det kan leda till abstinenssymtom.

   Bruksanvisning

   Ta Espranor genom att placera tabletten PÅ tungan, inte under tungan.

   Espranor är fuktkänsligt. Se till att dina händer är torra innan du hanterar den frystorkade tabletten. Ta den frystorkade tabletten genom att följa anvisningarna nedan:


   1

   1. Riv av en ruta från blisterförpackningen längs de perforerade linjerna.

   2

   2. Folien är lätt att dra av. Tryck inte den frystorkade tabletten genom folien eftersom den är skör och lätt kan gå sönder. Vik istället upp folien och dra sedan av den.

   3

   3. Avlägsna försiktigt den frystorkade tabletten från folien och ta ut den ur förpackningen omedelbart.

   4

   4. Placera tabletten på tungan och stäng munnen. Låt den ligga kvar i några sekunder tills den är upplöst. Försök undvika att svälja under de första 2 minuterna. Undvik att äta eller dricka på minst 5 minuter.

   Om du har tagit för stor mängd av Espranor

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Kom ihåg att ta med dig förpackningen och återstoden av de frystorkade tabletterna.

   Om du har glömt att ta Espranor

   Tala om det för läkaren och följ läkarens anvisningar. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, såvida inte läkaren säger åt dig att göra det.

   Om du slutar att ta Espranor

   Du ska inte plötsligt sluta ta tabletterna om inte läkaren har sagt att du ska göra det, eftersom det kan orsaka abstinenssymtom.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Under de första 24 timmarna av behandlingen kan det kännas obehagligt med en del lindriga symtom på opiatabstinens.

   Kontakta din läkare omedelbart eller sök akut läkarvård om du får ovanliga biverkningar, såsom:

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg som kan göra det svårt att svälja eller andas, eller svåra nässelutslag. Detta kan vara tecken på en livshotande allergisk reaktion.

   • du känner dig sömnig eller har svårt att samordna dina rörelser, får dimsyn, sluddrigt tal, har svårt att tänka logiskt eller klart, eller andningen blir mycket långsammare än vad som är normalt för dig.


   Tala även omedelbart om för läkaren om du får ovanliga biverkningar, såsom:

   • allvarlig trötthet, klåda med gul hud eller gula ögonvitor. Detta kan vara tecken på leverskada.

   • att se eller höra saker som inte finns (hallucinationer)

   Mycket vanliga biverkningar (kan uppkomma hos fler än 1 av 10 användare) inkluderar:

   • Sömnlöshet, förstoppning, illamående eller kräkningar, svettning, huvudvärk, abstinenssyndrom.

   Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 användare) är:

   • Viktminskning, svullnad (i händer och fötter), trötthet, dåsighet, ångest, nervositet, myrkrypningar, depression, nedsatt sexualdrift, ökad muskelspänning, onormalt tänkande.

   • Ökad tårbildning (rinnande ögon) eller annan störning av tårbildningen, dimsyn, rodnad.

   • Höjt blodtryck, snabba hjärtslag, vidgade blodkärl, migrän.

   • Snuva, halsont och svårt att svälja, förvärrad hosta.

   • Orolig mage eller andra magbesvär, diarré, onormal leverfunktion, gaser, kräkningar.

   • Domning i tungan eller munnen, hudutslag, klåda, nässelutslag.

   • Smärta, ledsmärta, muskelsmärta, benkramper (muskelspasm), svårt att få eller behålla en erektion, onormal urin, buksmärta, ryggsmärta, svaghet.

   • Infektion, frossa, bröstsmärta, feber, influensaliknande symtom, allmän obehagskänsla.

   • Kroppsskada orsakad av nedsatt vakenhet eller koordination, svaghet och yrsel, blodtrycksfall vid förändrad kroppsställning från sittande eller liggande till stående.

   Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 personer) är:

   • Svullna körtlar, upprördhet, darrningar, onormala drömmar, överdriven muskelaktivitet.

   • Känsla av att inte vara sig själv, läkemedelsberoende, amnesi (minnesstörning), likgiltighet, överdriven känsla av välbefinnande.

   • Kramper (anfall), talstörning, små pupiller, svårt att urinera, ögoninflammation eller ögoninfektion.

   • Snabba eller långsamma hjärtslag, lågt blodtryck, myokardinfarkt (hjärtattack), trångt i bröstet, andfåddhet, astma, gäspningar.

   • Smärta och sår i munnen, missfärgad tunga, akne, knölar i huden, håravfall, torr eller fjällande hud.

   • Inflammation i leder, urinvägsinfektion, onormala blodtester, förlorad aptit, blod i urinen, onormal ejakulation, menstruella eller vaginala problem, njursten.

   • Känslighet för värme eller kyla, värmeslag, fientlighetskänslor.

   Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer) är:

   • Långsam eller ansträngande andning, leverskada med eller utan gulsot, svullnad i ansikte och svalg eller livshotande allergiska reaktioner.

   Biverkningar utan känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data) inkluderar:

   • Plötsligt abstinenssyndrom som orsakas av att man tar Espranor för tidigt efter användning av illegala opioider, abstinenssyndrom hos nyfödda barn.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Om du är osäker på vad de angivna biverkningarna är, kan du be läkaren att förklara dem för dig.

   5. Hur Espranor ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

   Espranor kräver inga särskilda temperaturanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är buprenorfin (som buprenorfinhydroklorid). En frystorkad tablett innehåller 2 mg eller 8 mg buprenorfin.

   • Övriga innehållsämnen är gelatin, mannitol, aspartam, mintsmakämne och citronsyra.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Espranor 2 mg frystorkad tablett är en vit till benvit rund frystorkad tablett märkt med ”M2” på ena sidan.

   Espranor 8 mg frystorkad tablett är en vit till benvit rund frystorkad tablett märkt med ”M8” på ena sidan.

   Läkemedlet finns i blister som innehåller 7 eller 28 frystorkade tabletter i en ytterkartong.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Martindale Pharmaceuticals Ltd

   Bampton Road

   Harold Hill

   Romford, Essex

   RM3 8UG

   Storbritannien

   Tillverkare:

   Macarthys Laboratories Limited T / A Martindale Pharma

   Bampton Road

   Harold Hill

   Romford,Essex

   RM3 8UG

   Storbritannien

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel,

   kontakta ombudet för innehavaren av

   godkännandet för försäljning

   Unimedic Pharma AB

   Box 6216

   102 34 Stockholm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-11-21


   Övriga informationskällor

   Detta läkemedel är godkänt i EES-länderna med följande namn:

   Storbritannien:

   Espranor 2 mg oral lyophilisate

   Espranor 8 mg oral lyophilisate

   Sverige:

   Espranor 2 mg frystorkad tablett

   Espranor 8 mg frystorkad tablett

   Malta:

   Espranor 2 mg oral lyophilisate

   Espranor 8 mg oral lyophilisate

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Espranor

  Frystorkad tablett 2 mg 7 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 435688
  • Tillverkare: Unimedic Pharma AB

  105,02 kr

  Jämförpris: 15 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.