Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Escitalopram Sandoz

   5 mg, 10 mg, 15 mg och 20 mg filmdragerade tabletter
   escitalopram
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Escitalopram Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Escitalopram Sandoz
   3. Hur du använder Escitalopram Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Escitalopram Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Escitalopram Sandoz är och vad det används för

   Escitalopram Sandoz innehåller escitalopram och det används för att behandla depression (engentliga depressionsepisoder) och ångeststörningar såsom paniksyndrom med eller utan agorafobi, social ångestsyndrom, generaliserat ångestsyndrom och tvångssyndrom (tvångstankar och tvångshandlingar).


   Escitalopram Sandoz hänför sig till en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Dessa läkemedel verkar på hjärnans serotonin¬system genom att höja serotoninnivån. Störningar i serotoninsystemet anses ha betydelse för uppkomsten av depression.


   Escitalopram som finns i Escitalopram Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Escitalopram Sandoz

   Använd inte Escitalopram Sandoz

   • om du är allergisk mot escitalopram eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tar andra mediciner som hör till en grupp läkemedel som kallas MAO-hämmare och som omfattar bl.a. selegilin (används för behandling av Parkinsons sjukdom), moklobemid (används för behandling av depression) och linezolid (ett antibiotikum).

   • om du har fötts med eller har haft en period med onormal hjärtrytm (som observerats med EKG, en metod som undersöker hur hjärtat fungerar).

   • om du tar läkemedel mot problem med hjärtrytmen eller som kan påverka hjärtrytmen (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Escitalopram Sandoz”).

   Varningar och försiktighet

   Användning hos barn och ungdomar under 18 år

   Escitalopram Sandoz ska vanligen inte användas för behandling av barn och ungdomar under 18 år. Man måste också vara medveten om att patienter under 18 år har en större risk för vissa biverkningar, t.ex. självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, motståndsbeteende [vilket syns bland annat som en negativ inställning, fientlighet, envishet samt passivt motstånd mot föräldrar, lärare och i vissa fall andra personer i ansvarsställning] samt ilska) då de använder denna typ av läkemedel. Trots detta kan läkaren ordinera Escitalopram Sandoz till patienter som är yngre än 18 år om läkaren anser att det ligger i patientens intresse. Om din läkare har ordinerat Escitalopram Sandoz till en patient som är yngre än 18 år och om du vill diskutera detta, ska du tala med din läkare på nytt. Berätta för din läkare om de nämnda symtomen uppkommer eller förvärras hos en patient som är under 18 år och använder Escitalopram Sandoz. Man har inte påvisat hur säkert Escitalopram Sandoz är vid långtidsanvändning, när det gäller tillväxt och mognad samt kognitiv och beteendemässig utveckling hos patienter i denna åldersgrupp.


   Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

   Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland även längre.

   Dessa tankar kan vara vanliga:

   - om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord

   - om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

   Kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

   Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


   Tala om för din läkare om du har något annat tillstånd eller någon sjukdom, eftersom läkaren kanske måste beakta det med tanke på din hälsa. Tala särskilt om för din läkare:

   • om du har epilepsi. Behandlingen med Escitalopram Sandoz måste avslutas om du får epilepsianfall för förstagången eller om anfallen blir tätare (se också avsnitt 4 “Eventuella biverkningar”).

   • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion. Din läkare kan komma att behöva justera doseringen.

   • om du har diabetes. Behandling med Escitalopram Sandoz kan påverka dina blod-sockernivåer. Insulindosen och/eller dosen av antidiabetika som du tar genom munnen kan komma att behöva justeras.

   • om du har nedsatt natriumhalt i blodet

   • om du har en tendens att lätt få blödningar eller blåmärken

   • om du får elektrokonvulsiv behandling (ECT)

   • om du har kranskärlssjukdom

   • om du lider av eller har lidit av hjärtproblem eller nyligen haft en hjärtattack

   • om du har en låg vilopuls och/eller vet att du har saltbrist till följd av långvarig svår diarré och kräkningar eller använder diuretika (urindrivande medel)

   • om du upplever en snabb eller oregelbunden hjärtrytm, svimning, kollaps eller yrsel när du reser dig upp, vilket kan indikera onormal funktion av hjärtrytmen

   • om du har ökat tryck i ögat (glaukom).


   En del patienter med bipolär sjukdom kan utveckla mani. Detta kännetecknas av ovanliga och snabbt föränderliga idéer, en oproportionerlig känsla av lycka och överdriven fysisk aktivitet. Om sådana symtom förekommer, är det viktigt att du kontaktar din läkare för att få råd.


   Under de första behandlingsveckorna kan också symtom på rastlöshet eller svårighet att sitta eller stå stilla uppstå. Tala genast om för din läkare om du får sådana symtom.

   Andra läkemedel och Escitalopram Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Tala om för din läkare om du använder någon av följande läkemedel:

   • Icke-selektiva MAO-hämmare som innehåller fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid eller tranylcypromin som verksamt ämne. Om du har använt något av dessa läkemedel, måste du vänta i 14 dygn innan du kan börja använda Escitalopram Sandoz. Efter avslutad behandling med Escitalopram Sandoz måste du vänta i 7 dagar innan du kan börja ta ovan nämnda läkemedel.

   • Reversibla, selektiva MAO-A-hämmare som innehåller moklobemid (används också för behandling av depression).

   • Irreversibla MAO-B-hämmare som innehåller selegilin (används för behandling av Parkinsons sjukdom). Användningen av dessa läkemedel ökar risken för biverkningar.

   • Linezolid, ett antibiotikum

   • Litium (används för behandling av bipolär sjukdom) samt tryptofan.

   • Imipramin och desipramin (används för behandling av depression).

   • Sumatriptan och liknande läkemedel (som används för behandling av migrän) och tramadol (som används för behandling av svår smärta). Användningen av dessa läkemedel kan öka risken för biverkningar.

   • Cimetidin och omeprazol (för behandling av magsår), fluvoxamin (för behandling av depression) och tiklopidin (som används för att minska risken för hjärnslag). Dessa läkemedel kan öka halten av Escitalopram Sandoz i blodet.

   • Johannesört(Hypericum perforatum) – naturmedel som används för behandling av depression.

   • Acetylsalicylsyra och icke-steroidala antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID) (läkemedel som används för behandling av smärta eller för att minska risken för blodproppar, s.k. antikoagulantia). Dessa kan öka risken för blödningar.

   • Warfarin, dipyridamol och fenprokumon (läkemedel som används för att förhindra blodproppar, s.k. antikoagulantia). Din läkare kommer antagligen att kontrollera ditt blods levringsförmåga när behandlingen med Escitalopram Sandoz inleds och avslutas i syfte att kontrollera att dosen av antikoagulans fortfarande är den rätta.

   • Meflokin (för behandling av malaria), bupropion (för behandling av depression) samt tramadol (för behandling av svår smärta), eftersom tröskeln för krampanfall eventuellt kan sjunka.

   • Neuroleptika (mediciner för behandling av schizofreni, psykoser) som är associerade med en eventuell risk för sänkt tröskel för krampanfall, samt medel mot depression.

   • Flekainid, propafenon och metoprolol (för behandling av hjärt-kärlsjukdomar), klomipramin och nortriptylin (antidepressiva) samt risperidon, tioridazin och haloperidol (antipsykotika). Dosen Escitalopram Sandoz kan komma att behöva justeras.


   TA INTE ESCITALOPRAM SANDOZ om du tar läkemedel mot problem med hjärtrytmen eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen, såsom Klass IA och III antiarytmika (läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet), antipsykotika (t.ex. fenotiaziner, pimozid, haloperidol), tricykliska antidepressiva (läkemedel mot depression), vissa antimikrobiella läkemedel (t.ex. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, behandling mot malaria, särskilt halofantrin), vissa antihistaminer (astemizol, mizolastin). Om du har ytterligare frågor kring detta bör du tala med din läkare.

   Escitalopram Sandoz med mat, dryck och alkohol

   Escitalopram Sandoz kan tas med eller utan mat (se avsnitt 3 “Hur du använder Escitalopram Sandoz”).

   Liksom vid många andra läkemedel ska Escitalopram Sandoz inte kombineras med alkohol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Om du tar Escitalopram Sandoz under graviditetens sista 3 månader, ska du vara medveten om att det nyfödda barnet kan uppvisa följande symtom: andningssvårigheter, blåaktig hudfärg, kramper, ändrad kroppstemperatur, matningssvårigheter, kräkningar, låg blodsockerhalt, spända eller slappa muskler, livliga reflexer, skakningar, rastlöshet, benägenhet att bli irriterad, slöhet, oavbrutet gråtande, sömnighet eller sömnsvårigheter. Om ditt nyfödda barn uppvisar något av dessa symtom ska du genast ta kontakt med din läkare.


   Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Escitalopram Sandoz. När läkemedel såsom Escitalopram Sandoz används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.


   I djurstudier har det visat sig att citalopram, ett läkemedel liknande escitalopram, minskar kvaliteten

   på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av

   citalopram på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.


   Om du tar Escitalopram Sandoz under graviditeten, får medicineringen aldrig avbrytas plötsligt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du avråds från att köra bil eller använda maskiner ända tills du har fått en uppfattning om hur Escitalopram Sandoz påverkar dig.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Escitalopram Sandoz innehåller laktos

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Escitalopram Sandoz

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Du kan ta Escitalopram Sandoz med eller utan mat. Svälj tabletterna med ett glas vatten.


   Gäller bara Escitalopram Sandoz 10 mg: Vid behov kan du dela tabletterna i två lika stora delar.

   Gäller bara Escitalopram Sandoz 15 mg: Vid behov kan du dela tabletterna i tre lika stora delar.

   Gäller bara Escitalopram Sandoz 20 mg: Vid behov kan du dela tabletterna i två eller fyra lika stora delar.


   Vuxna

   Depression:

   Vanlig dos är 10 mg en gång dagligen. Din läkare kan öka doseringen till maximalt 20 mg per dag.


   Paniksyndrom:

   Startdosen är 5 mg en gång dagligen under den första veckan, därefter 10 mg per dag. Läkaren kan öka dosen ytterligare till högst 20 mg per dag.


   Socialt ångestsyndrom:

   Vanlig dos är 10 mg en gång dagligen. Din läkare kan antingen minska läkemedelsdosen till 5 mg per dag eller öka den till högst 20 mg per dag, beroende på hur du svarar på läkemedlet.


   Generaliserat ångeststörning:

   Initialdosen är 10 mg en gång dagligen. Din läkare kan öka doseringen till maximalt 20 mg per dag.


   Tvångssyndrom:

   Initialdosen är 10 mg en gång dagligen. Din läkare kan öka doseringen till maximalt 20 mg per dag.


   Äldre patienter (över 65 år)

   Den rekommenderade startdosen för Escitalopram Sandoz är 5 mg en gång dagligen. Din läkare kan öka dosen till 10 mg per dag.


   Barn och unga (under 18 år)

   Escitalopram Sandoz bör inte ges åt barn och unga (se avsnitt 2 “Vad du behöver veta innan du använder Escitalopram Sandoz”).


   Hur länge behandlingen ska pågå

   • Det kan dröja flera veckor innan du känner dig bättre. Därför är det viktigt att du fortsätter använda Escitalopram Sandoz trots att det kan dröja innan du märker någon förbättring.

   • Ändra inte på doseringen utan att först ha talat om det med din läkare.

   • Fortsätt att använda tabletterna så länge som din läkare rekommenderar. Om du avbryter behandlingen alltför tidigt, kan dina symtom återkomma. Fortsatt behandling rekommenderas i ytterligare 6 månader efter en förbättring av läget.

   Om du använt för stor mängd av Escitalopram Sandoz

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel. 09 471 977). Gör detta även om du inte känner något obehag. Du kan få vissa symtom: yrsel, skakningar, agitation, krampanfall, medvetslöshet, illamående, kräkningar, ändrad puls, lågt blodtryck samt ändrad vätske- och saltbalans i kroppen. Ta med dig förpackningen med Escitalopram Sandoz till läkaren eller sjukhuset.

   Om du har glömt att använda Escitalopram Sandoz

   Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du faktiskt glömmer att ta en dos men minns det innan du lägger dig på kvällen, ta då tabletten omedelbart. Fortsätt sedan följande dag med vanlig dosering. Om du minns den bortglömda tabletten under natten eller följande dag, ska du inte ta den glömda dosen utan hoppa över den och fortsätta med din normala dosering.

   Om du slutar att använda Escitalopram Sandoz

   Du ska inte sluta använda Escitalopram Sandoz fören din läkare säger åt dig att göra det. Efter avslutad behandling, rekommenderas att dosen av Escitalopram Sandoz gradvis trappas ner över flera veckor.


   När du slutar använda Escitalopram Sandoz kan du uppleva utsättningssymtom, särskilt om avbrottet är plötsligt. Sådana symtom är vanliga när behandlingen med Escitalopram Sandoz avslutas. Risken är högre om du använt Escitalopram Sandoz under en längre tid eller i hög dos eller om dosen minskas alltför snabbt. Hos de flesta är symtomen lindriga och de avklingar spontant inom 2 veckor. Men hos en del patienter kan dessa symtom vara kraftiga eller kvarstå under en längre tid (2–3 månader eller mer). Om du upplever svåra utsättningssymtom när du avslutar behandlingen med Escitalopram Sandoz ska du ta kontakt med din läkare. Läkaren kan uppmana dig fortsätta ta samma dos en längre tid och sedan minska dosen så småningom och långsammare.


   Utsättningssymtomen kan omfatta bl.a. yrsel (osäker gång eller balansrubbning), stickningar, känsla av bränningar och (mer sällan) elektriska stötar också i huvudet, sömnstörningar (livliga drömmar, mardrömmar eller insomningssvårigheter), ångest, huvudvärk, illamående, svettningar (även nattliga svettningar), rastlöshet eller agitation, skakningar, förvirring eller desorientering, emotionell labilitet eller irritation, diarré, synstörningar, snabb puls eller bultande hjärta.


   Escitalopram Sandoz 15 mg filmdragerade tabletter:

   Tabletten kan delas i tre doser. Om du tror att du inte kan dela tabletten på ett ändamålsenligt sätt ska du kontakta din läkare. Läkaren kan ordinera en tablett med en lägre dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningarna är i allmänhet lindriga och försvinner vanligen sedan behandlingen fortsatt några veckor. Observera att många av dessa effekter också kan bero på din sjukdom och att de därför går över när du börjar känna dig friskare.


   Uppsök din läkare eller sjukhus omedelbart om du upplever någon av dessa biverkningar när du står på behandling:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • onormala blödningar, inklusive blödningar i matsmältningskanalen


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • svullnad i hud, tunga, läppar eller ansikte eller svårighet att andas eller att svälja (allergisk reaktion)

   • hög feber, agitation, förvirring, muskelskakningar och plötsliga muskelkramper; dessa kan vara tecken på ett sällsynt tillstånd som kallas serotoninsyndrom


   Om du upplever följande biverkningar ska du kontakta din läkare eller genast bege dig till sjukhus:

   Okänd förekomstfrekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • urineringssvårigheter

   • krampanfall, se också avsnitt 2 “Varningar och försiktighet”

   • gulfärgning av hud och ögonvitor tyder på störd leverfunktion/leverinflammation

   • snabb, oregelbunden hjärtrytm, svimning, vilket kan vara symtom på ett livshotande tillstånd känt som Torsade de Pointes.


   Dessutom har följande biverkningar rapporterats:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • illamående


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • täppt eller rinnande näsa (bihåleinflammation)

   • minskad eller ökad aptit

   • ångest, oro, onormala drömmar, insomningssvårigheter, sömnighet, yrsel, gäspning, skakningar, krypningar i huden

   • diarré, förstoppning, kräkning, muntorrhet

   • kraftig svettning

   • muskel- och ledvärk

   • sexuella störningar (sen utlösning, erektionssvårigheter, nedsatt könsdrift, hos kvinnor kan svårigheter att uppnå orgasm förekomma)

   • utmattning, feber

   • viktökning

   • huvudvärk.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • nässelutslag, utslag, klåda

   • tandgnissling, agitation/oro, nervositet, panikattacker, förvirring

   • förändringar i smaksinnet, sömnstörningar, svimning

   • utvidgade pupiller, synstörningar, öronsus (tinnitus)

   • håravfall

   • blödning ur slidan

   • viktnedgång

   • snabb puls

   • svullnader i armar eller ben

   • näsblod.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • aggression, försvagande eller förlust av personlighetsmedvetandet (depersonalisation), synvillor

   • långsam puls.


   Vissa patienter har rapporterat (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • tankar om att skada sig själv eller tankar om att ta livet av sig själv, se också avsnitt “Varningar och försiktighet”

   • minskad natriumhalt i blodet (symtomen består av sjukdomskänsla och svaga muskler eller förvirring)

   • yrsel när man stiger upp p.g.a. lågt blodryck

   • onormala resultat vid leverfunktionstest (ökad leverenzymaktivitet i blodprov)

   • rörelsestörningar (ofrivilliga muskelrörelser)

   • smärtsam erektion

   • blödningsstörningar inklusive hud- och slemhinneblödningar (blåmärken) och lågt antal blodplättar i blodet)

   • plötslig hud- eller slemhinnesvullnad (angioödem)

   • ökad urinavgång (SIADH-syndrom)

   • mjölkutsöndring hos kvinnor som inte ammar

   • perioder av överdriven upprymdhet och energi (mani).

   • förändringar i hjärtrytmen (”förlängning av QT-intervall”, observerat med EKG, elektrisk aktivitet av hjärtat).


   Dessutom känner man till ett antal biverkningar som förekommer vid användningen av läkemedel som fungerar på samma sätt som escitalopram (som är det verksamma ämnet i Escitalopram Sandoz). Dessa biverkningar är:

   • oförmåga att sitta eller stå stilla (akatisi)

   • aptitlöshet

   • ökad risk för benfrakturer.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

   nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   SE: Läkemedelsverket Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.


   FI: webbplats: www.fimea.fi, Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea,

   Biverkningsregistret, PB 55, FI‐00034 Fimea

   5. Hur Escitalopram Sandoz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på burken eller kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   HDPE-burk

   Sedan burken har öppnats första gången kan tabletterna förvaras i den öppnade HDPE-burken i högst 6 månader. Den öppnade burken ska förvaras vid högst 25°C.

   Då denna sexmånaders tid är tillända ska eventuellt oanvända tabletter i HPDE-burken inte användas utan måste kasseras.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   En tablett Escitalopram Sandoz innehåller 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg av det verksamma ämnet escitalopram (i oxalatform).


   Övriga innehållsämnen är:


   Tablettkärnan:

   Laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumkroskarmellos, hypromellos, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid .


   Dragering:

   Hypromellos, makrogol 6000, titaniumdioxid (E 171), talk.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Escitalopram Sandoz 5 mg:

   Tabletterna är vita, runda och dragerade.


   Escitalopram Sandoz 10 mg:

   Tabletterna är vita, ovala och dragerade och har en brytskåra på ena sidan.


   Escitalopram Sandoz 15 mg:

   Tabletterna är vita, ovala och dragerade och har två brytskåror på var sida.


   Escitalopram Sandoz 20 mg:

   Tabletterna är vita, runda och dragerade och har en korsformad brytskåra på var sida.


   Escitalopram Sandoz finns att få i följande förpackningsstorlekar:


   OPA-Al-PVC/Al-blisterförpackning i kartong

   7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 56x1, 60, 60x1, 90, 98, 98x1, 100, 100x1, 200 och 500 tabletter


   HDPE-burkar med PP-skruvlock och torkkapsel

   28, 30, 56, 60, 98, 100 och 250 tabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


   Tillverkare:

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

   eller

   LEK S.A., Ul. Domaniewska 50C, 02-672, Warszava, Polen

   eller

   Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskóva 57, 1526 Ljubljana, Slovenien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-08-15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Escitalopram Sandoz

  Filmdragerad tablett 10 mg 98 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 510513
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  134,74 kr

  Jämförspris: 1,37 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?