Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Esbriet

   267 mg hårda kapslar
   Pirfenidon

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Esbriet är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Esbriet
   3. Hur du tar Esbriet
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Esbriet ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Esbriet är och vad det används för

   Esbriet innehåller det aktiva ämnet pirfenidon och det används för att behandla lindrig till måttlig idiopatisk lungfibros (IPF) hos vuxna.


   IPF är en sjukdom som gör att lungvävnaden med tiden blir svullen och ärrad, vilket gör det svårt att andas in djupt. Detta gör att det blir svårt för dina lungor att fungera som de ska. Esbriet hjälper till att minska ärrbildningen och svullnaden i lungorna och gör att du kan andas lättare.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Esbriet

   Ta inte Esbriet

   • om du är allergisk mot pirfenidon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

   • du tidigare har upplevt angioödem vid behandling med pirfenidon, med symtom såsom svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga som kan vara förenat med svårigheter att andas eller väsande,

   • om du tar läkemedlet fluvoxamin (används för att behandla depression och tvångssyndrom),

   • om du har en svår leversjukdom eller leversjukdom i slutfasen,

   • om du har en svår njursjukdom eller njursjukdom i slutfasen som kräver dialys.


   Om något av det ovanstående gäller dig ska du inte ta Esbriet. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Esbriet.

   • Du kan bli känsligare för solljus (fotosensitivitetsreaktion) när du tar Esbriet. Undvik solen (även sollampor) när du tar Esbriet. Använd solskyddsmedel varje dag och täck dina armar och ben och ditt huvud för att minska solexponeringen (se avsnitt 4: Eventuella biverkningar).

   • Ta inga andra läkemedel, som till exempel antibiotika av typen tetracykliner (t.ex. doxycyklin), då dessa kan göra dig ännu känsligare för solljus.

   • Berätta för din läkare om du har lindriga till måttliga leverproblem.

   • Du bör inte röka före och under behandlingen med Esbriet. Cigarettrökning kan minska effekten av Esbriet.

   • Esbriet kan ge yrsel och trötthet. Var försiktig om du måste delta i aktiviteter där du måste vara alert och ha god koordination.

   • Esbriet kan orsaka viktminskning. Din läkare kommer att kontrollera din vikt medan du tar detta läkemedel.


   Du kommer att få lämna blodprov innan du börjar ta Esbriet, därefter varje månad under de första sex månaderna och sedan var tredje månad medan du tar läkemedlet för att kontrollera att levern fungerar som den ska. Det är viktigt att dessa regelbundna blodprover tas så länge du tar Esbriet.

   Barn och ungdomar

   Ge inte Esbriet till barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Esbriet

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Detta är särskilt viktigt om du tar något av de följande läkemedlen eftersom de kan förändra effekten av Esbriet.


   Läkemedel som kan öka biverkningarna av Esbriet

   • enoxacin (en sorts antibiotika),

   • ciprofloxacin (en sorts antibiotika),

   • amiodaron (används för att behandla vissa hjärtsjukdomar),

   • propafenon (används för att behandla vissa hjärtsjukdomar).


   Läkemedel som kan minska verkan av Esbriet

   • omeprazol (används för att behandla matsmältningsbesvär, sura uppstötningar),

   • rifampicin (en sorts antibiotika).


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Esbriet med mat och dryck

   Ta detta läkemedel tillsammans med eller efter en måltid för att minska risken för biverkningar som illamående och yrsel (se avsnitt 4: Eventuella biverkningar).


   Du ska inte dricka grapefruktjuice när du tar detta läkemedel. Grapefrukt kan förhindra att Esbriet fungerar som det ska.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Ta inte detta läkemedel om du är gravid, planerar att bli gravid eller tror att du kan vara gravid. Riskerna för det ofödda barnet är okända.


   Om du ammar ska du rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar Esbriet. Det är okänt om Esbriet passerar över i bröstmjölk. Om du ammar och måste ta Esbriet kommer din läkare att diskutera risker och fördelar med detta läkemedel under den tid du ammar.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr eller trött när du har tagit Esbriet.


   3. Hur du tar Esbriet

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Läkemedlet ges vanligen i ökande doser enligt följande:

   • Under de första 7 dagarna tar man 1 kapsel 3 gånger om dagen tillsammans med föda (totalt 801 mg per dag).

   • Dag 8 till och med 14 tar man 2 kapslar 3 gånger om dagen tillsammans med föda (totalt 1 602 mg per dag).

   • Från och med dag 15 och framåt tar man 3 kapslar 3 gånger om dagen tillsammans med föda (totalt 2 403 mg per dag).


   Svälj kapslarna hela med ett glas vatten, under eller efter en måltid för att minska risken för biverkningar som illamående och yrsel. Om symtomen fortsätter ska du kontakta din läkare.


   Lägre dos på grund av biverkningar

   Din läkare kan sänka dosen om du får vissa biverkningar så som magproblem, hudreaktioner orsakade av solljus eller sollampor eller större förändringar av dina leverenzymvärden.

   Om du har tagit för stor mängd av Esbriet

   Om du har tagit för många kapslar, kontakta omedelbart din läkare, apotekspersonal eller närmaste akutmottagning och ta läkemedlet med dig.

   Om du har glömt att ta Esbriet

   Om du glömmer en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Det ska gå minst 3 timmar mellan varje dos. Ta inte fler kapslar varje dag än din dagliga ordinerade dos.

   Om du slutar att ta Esbriet

   Sluta inte ta Esbriet om inte läkaren säger åt dig att göra det. Om du av någon anledning måste avbryta Esbriet-behandlingen i mer än 14 dagar i följd kommer läkaren att starta behandlingen igen med 1 kapsel 3 gånger dagligen och gradvis öka dosen till 3 kapslar 3 gånger dagligen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta ta Esbriet och informera genast din läkare

   • om du får en allvarlig allergisk (överkänslighets-) reaktion som svullnad i ansiktet, läpparna och/eller tungan, svårt att andas eller väsande andning

   • om du får en allvarlig reaktion mot solljus eller sollampor som t.ex. blåsor i huden, missfärgad hud och markant flagning av huden. Allvarliga fotosensitivitetsreaktioner är ovanliga. Undvik solljus (även sollampor) när du tar Esbriet, använd solskyddsmedel varje dag och täck dina armar och ben och ditt huvud för att minska solexponeringen och begränsa denna reaktion.

   • om du inte mår bra och har gulaktiga ögon eller hud, eller mörkfärgad urin, eventuellt åtföljt av klåda.

   • om du får tecken på infektion, t.ex. halsont, feber, munsår eller influensaliknande symtom. Man kan behöva göra ett blodtest på dig för att se om det finns ett samband mellan symtomen och ditt läkemedel.


   Andra biverkningar kan vara

   Berätta omedelbart för läkare eller apotekspersonal om du märker några av biverkningarna nedan.


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • hudreaktioner efter att ha vistats ute i solen eller använt sollampa

   • illamående

   • trötthet

   • diarré

   • matsmältnings- eller magbesvär

   • dålig aptit

   • huvudvärk.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • halsinfektioner eller luftvägsinfektioner som sprider sig till lungor och/eller bihålor

   • infektioner i urinblåsan

   • viktminskning

   • sömnsvårigheter

   • yrsel

   • sömnighet

   • smakförändringar

   • blodvallningar

   • andfåddhet

   • hosta

   • magproblem som sura uppstötningar, kräkningar, känsla av uppblåsthet, magsmärtor och obehagskänslor, halsbränna, förstoppning och väderspänningar

   • blodprover kan visa förhöjda nivåer av leverenzymer

   • hudproblem som klåda, rodnad eller röd hud, torr hud, utslag

   • muskelvärk, ledvärk/ledsmärtor

   • känsla av svaghet eller energilöshet

   • bröstsmärtor

   • solskador.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga, svårigheter att andas eller väsande.

   Sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1 000 personer)

   • blodprover kan visa ett minskat antal av vita blodkroppar.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Esbriet ska förvaras


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på flaskans etikett, på blisterförpackningen och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedlet ska förvaras vid högst 30 °C.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är pirfenidon. Varje kapsel innehåller 267 mg pirfenidon.

   Övriga innehållsämnen är

   • kapselns innehåll: mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, povidon, magnesiumstearat,

   • kapselns skal: gelatin, titandioxid (E171),

   • text på kapseln med brunt bläck: shellack, svart järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), propylenglykol, ammoniumhydroxid

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Esbriet hårda kapslar (kapslarna) har en vit till benvit ogenomskinlig innerdel och en vit till benvit ogenomskinlig överdel med "PFD 267 mg" tryckt med brunt bläck. Kapslarna innehåller ett vitt till ljugult pulver.


   Ditt läkemedel är antingen förpackat i en 2-veckors startförpackning, i en förpackning för 4 veckors behandling, eller i en flaska.


   En 2-veckors startförpackning innehåller totalt 63 kapslar. Det finns 7 blisterstrips med 3 kapslar per strip (1 kapsel per bubbla för vecka 1) och 7 blisterstrips med 6 kapslar per strip (2 kapslar per bubbla för vecka 2).


   I förpackningen för 4 veckors behandling finns totalt 252 kapslar. Det finns 14 x 2-dagars blisterstrips i varje som innehåller 18 kapslar (3 kapslar per bubbla).


   Alla blisterstrips i 2-veckorsstartförpackningen och förpackningen för 4 veckors underhållsbehandling är märkta med följande symboler som en påminnelse att ta dose 3 gånger om dagen:


   soluppgång, morgondos(soluppgång; morgondos) sol(sol; middagsdos) och måne(måne; kvällsdos).


   Flaskan innehåller 270 kapslar.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   InterMune UK Ltd., Grove House, 2nd Floor, 248A Marylebone Road, London, NW1 6JZ, Storbritannien.


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   InterMune Benelux B.V.

   Tél/Tel: +32 2 8088640


   Lietuva

   InterMune UK Ltd.

   Tel: +370-52059111

   България

   InterMune UK Ltd.

   Teл: +359-24917373

   Luxembourg/Luxemburg

   InterMune Benelux B.V.

   Tél/Tel: +352 208 81875


   Česká republika

   InterMune UK Ltd.

   Tel: +420 22 888 0876

   Magyarország

   InterMune UK Ltd.

   Tel: +44 203 514 0675


   Danmark

   InterMune Nordics AB

   Tlf: +45 89881100


   Malta

   InterMune UK Ltd.

   Tel: +356-27781055

   Deutschland

   InterMune Deutschland GmbH

   Tel: +49 30 467 240530


   Nederland

   InterMune Benelux B.V.

   Tel: +31 85 888 02 90

   Eesti

   InterMune UK Ltd.

   Tel: +372 666 1372

   Norge

   InterMune Nordics AB

   Tlf: +47 21049671


   Ελλάδα

   InterMune UK Ltd.

   Τηλ: + 30 21 1198 0654

   Österreich

   InterMune Austria GmbH

   Tel: +43 7 208 80300


   España

   InterMune Spain, S.L.

   Tel: +34 91 161 01 68


   Polska

   InterMune UK Ltd.

   Tel.: +48 22 307 1895

   France

   InterMune France SAS

   Tél: +33 800 909 319


   Portugal

   InterMune UK Ltd.

   Tel.: +351 30880 2499

   Hrvatska

   InterMune UK Ltd.

   Tel: +385-18000109


   România

   InterMune UK Ltd.

   Tel: +44 203 514 0675

   Ireland

   InterMune UK & I Ltd.

   Tel: +353 76 606 0862


   Slovenija

   InterMune UK Ltd.

   Tel: +386 1888 8416

   Ísland

   InterMune Nordics AB

   Sími: +354 497 1230


   Slovenská republika

   InterMune UK Ltd.

   Tel: +421 23341 8425

   Italia

   InterMune S.r.l

   Tel: +39 02 3673 7000

   Suomi/Finland

   InterMune Nordics AB

   Puh/Tel: +358 753252988


   Κύπρος

   InterMune UK Ltd.

   Τηλ: +357-22007380

   Sverige

   InterMune Nordics AB

   Tel: +46 108 844 810


   Latvija

   InterMune UK Ltd.

   Tel: +371-66165501

   United Kingdom

   InterMune UK & I Ltd.

   Tel: +44 203 514 0675


   Denna bipacksedel ändrades senast

   augusti 2016


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Esbriet

  Kapsel, hård 267 mg 63 kapsel/kapslar Kombinationsförpackning

  • Varunummer: 563111
  • Tillverkare: Roche AB

  5.501,13 kr

  Jämförspris: 87,32 kr / kapsel/kapslar

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?