• Pirfenidon
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Esbriet

   267 mg hårda kapslar
   Pirfenidon

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Esbriet är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Esbriet
   3. Hur du tar Esbriet
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Esbriet ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Esbriet är och vad det används för

   Esbriet innehåller det aktiva ämnet pirfenidon och det används för att behandla lindrig till måttlig idiopatisk lungfibros (IPF) hos vuxna.

   IPF är en sjukdom som gör att lungvävnaden med tiden blir svullen och ärrad, vilket gör det svårt att andas in djupt. Detta gör att det blir svårt för dina lungor att fungera som de ska. Esbriet hjälper till att minska ärrbildningen och svullnaden i lungorna och gör att du kan andas lättare.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Esbriet

   Ta inte Esbriet

   • om du är allergisk mot pirfenidon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

   • om du tidigare har upplevt angioödem vid behandling med pirfenidon, med symtom såsom svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga som kan vara förenat med svårigheter att andas eller väsande,

   • om du tar läkemedlet fluvoxamin (används för att behandla depression och tvångssyndrom),

   • om du har en svår leversjukdom eller leversjukdom i slutfasen,

   • om du har en svår njursjukdom eller njursjukdom i slutfasen som kräver dialys.

   Om något av det ovanstående gäller dig ska du inte ta Esbriet. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Esbriet.

   • Du kan bli känsligare för solljus (fotosensitivitetsreaktion) när du tar Esbriet. Undvik solen (även sollampor) när du tar Esbriet. Använd solskyddsmedel varje dag och täck dina armar och ben och ditt huvud för att minska solexponeringen (se avsnitt 4: Eventuella biverkningar).

   • Ta inga andra läkemedel, som till exempel antibiotika av typen tetracykliner (t.ex. doxycyklin), då dessa kan göra dig ännu känsligare för solljus.

   • Berätta för din läkare om du har njurproblem.

   • Berätta för din läkare om du har lindriga till måttliga leverproblem.

   • Du bör inte röka före och under behandlingen med Esbriet. Cigarettrökning kan minska effekten av Esbriet.

   • Esbriet kan ge yrsel och trötthet. Var försiktig om du måste delta i aktiviteter där du måste vara alert och ha god koordination.

   • Esbriet kan orsaka viktminskning. Din läkare kommer att kontrollera din vikt medan du tar detta läkemedel.

   Du kommer att få lämna blodprov innan du börjar ta Esbriet, därefter varje månad under de första sex månaderna och sedan var tredje månad medan du tar läkemedlet för att kontrollera att levern fungerar som den ska. Det är viktigt att dessa regelbundna blodprover tas så länge du tar Esbriet.

   Barn och ungdomar

   Ge inte Esbriet till barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Esbriet

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Detta är särskilt viktigt om du tar något av de följande läkemedlen eftersom de kan förändra effekten av Esbriet.

   Läkemedel som kan öka biverkningarna av Esbriet

   • enoxacin (en sorts antibiotika),

   • ciprofloxacin (en sorts antibiotika),

   • amiodaron (används för att behandla vissa hjärtsjukdomar),

   • propafenon (används för att behandla vissa hjärtsjukdomar),

   • fluvoxamin (används för att behandla depression och tvångssyndrom.

   Läkemedel som kan minska verkan av Esbriet

   • omeprazol (används för att behandla matsmältningsbesvär, sura uppstötningar),

   • rifampicin (en sorts antibiotika).

   Esbriet med mat och dryck

   Du ska inte dricka grapefruktjuice när du tar detta läkemedel. Grapefrukt kan förhindra att Esbriet fungerar som det ska.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Som en försiktighetsåtgärd så är det bättre att undvika användning av Esbriet om du är gravid, planerar att bli gravid eller tror att du kan vara gravid, eftersom riskerna för det ofödda barnet är okända.

   Om du ammar eller planerar att amma ska du rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar Esbriet. Eftersom det är okänt om Esbriet passerar över i bröstmjölk kommer din läkare att diskutera risker och fördelar med att ta detta läkemedel medan du ammar om du bestämmer dig för att göra det medan du ammar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr eller trött när du har tagit Esbriet.


   3. Hur du tar Esbriet

   Behandling med Esbriet ska påbörjas och övervakas av en specialist med erfarenhet av diagnos och behandling av idiopatisk lungfibros.

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Läkemedlet ges vanligen i ökande doser enligt följande:

   • Under de första 7 dagarna tar man 1 kapsel 3 gånger om dagen tillsammans med föda (totalt 801 mg per dag).

   • Dag 8 till och med 14 tar man 2 kapslar 3 gånger om dagen tillsammans med föda (totalt 1 602 mg per dag).

   • Från och med dag 15 och framåt (underhållsbehandling) tar man 3 kapslar 3 gånger om dagen tillsammans med föda (totalt 2 403 mg per dag).

   Den rekommenderade dagliga underhållsdosen av Esbriet är 3 kapslar tre gånger om dagen tillsammans med mat, totalt 2403 mg/dag.

   Svälj kapslarna hela med ett glas vatten, under eller efter en måltid för att minska risken för biverkningar som illamående och yrsel. Om symtomen fortsätter ska du kontakta din läkare.

   Lägre dos på grund av biverkningar

   Din läkare kan sänka dosen om du får vissa biverkningar så som magproblem, hudreaktioner orsakade av solljus eller sollampor eller större förändringar av dina leverenzymvärden.

   Om du har tagit för stor mängd av Esbriet

   Om du har tagit för många kapslar, kontakta omedelbart din läkare, apotekspersonal eller närmaste akutmottagning och ta läkemedlet med dig.

   Om du har glömt att ta Esbriet

   Om du glömmer en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Det ska gå minst 3 timmar mellan varje dos. Ta inte fler kapslar varje dag än din dagliga ordinerade dos.

   Om du slutar att ta Esbriet

   I vissa situationer kan din läkare råda dig att sluta ta Esbriet. Om du av någon anledning måste avbryta Esbriet-behandlingen i mer än 14 dagar i följd kommer läkaren att starta behandlingen igen med 1 kapsel 3 gånger dagligen och gradvis öka dosen till 3 kapslar 3 gånger dagligen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta ta Esbriet och informera genast din läkare

   • Om du upplever svullnad i ansiktet, läpparna och/eller tungan, svårt att andas eller väsande andning. Dessa symtom är tecken på angioödem, en allvarlig allergisk reaktion. Detta är en mindre vanlig biverkan.

   • Om du upplever gulfärgning av ögon eller hud eller mörkfärgad urin, eventuellt åtföljt av klåda. Dessa är tecken på onormal leverfunktion. De är sällsynta biverkningar.

   Andra biverkningar

   Tala med din läkare om du får några biverkningar.

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • hudreaktioner efter att ha vistats ute i solen eller använt sollampa

   • illamående

   • trötthet

   • diarré

   • matsmältnings- eller magbesvär

   • dålig aptit

   • huvudvärk.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • halsinfektioner eller luftvägsinfektioner som sprider sig till lungor och/eller bihålor

   • infektioner i urinblåsan

   • viktminskning

   • sömnsvårigheter

   • yrsel

   • sömnighet

   • smakförändringar

   • blodvallningar

   • andfåddhet

   • hosta

   • magproblem som sura uppstötningar, kräkningar, känsla av uppblåsthet, magsmärtor och obehagskänslor, halsbränna, förstoppning och väderspänningar

   • blodprover kan visa förhöjda nivåer av leverenzymer

   • hudproblem som klåda, rodnad eller röd hud, torr hud, utslag

   • muskelvärk, ledvärk/ledsmärtor

   • känsla av svaghet eller energilöshet

   • bröstsmärtor

   • solskador.


   Sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1 000 personer)

   • blodprover kan visa ett minskat antal av vita blodkroppar.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Esbriet ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskans etikett, på blisterförpackningen och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska förvaras vid högst 30 °C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är pirfenidon. Varje kapsel innehåller 267 mg pirfenidon.

   Övriga innehållsämnen är

   • kapselns innehåll: mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, povidon, magnesiumstearat,

   • kapselns skal: gelatin, titandioxid (E171),

   • text på kapseln med brunt bläck: shellack, svart järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), propylenglykol, ammoniumhydroxid

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Esbriet hårda kapslar (kapslarna) har en vit till benvit ogenomskinlig innerdel och en vit till benvit ogenomskinlig överdel med "PFD 267 mg" tryckt med brunt bläck. Kapslarna innehåller ett vitt till ljusgult pulver.

   Ditt läkemedel är antingen förpackat i en 2-veckors startförpackning, i en förpackning för 4 veckors behandling, eller i en flaska.

   En 2-veckors startförpackning innehåller totalt 63 kapslar. Det finns 7 blisterstrips med 3 kapslar per strip (1 kapsel per bubbla för vecka 1) och 7 blisterstrips med 6 kapslar per strip (2 kapslar per bubbla för vecka 2).

   I förpackningen för 4 veckors behandling finns totalt 252 kapslar. Det finns 14 x 2-dagars blisterstrips i varje som innehåller 18 kapslar (3 kapslar per bubbla).

   Alla blisterstrips i 2-veckorsstartförpackningen och förpackningen för 4 veckors underhållsbehandling är märkta med följande symboler som en påminnelse att ta dosen 3 gånger om dagen:

   soluppgång, morgondos(soluppgång; morgondos) sol(sol; middagsdos) och måne(måne; kvällsdos).

   Flaskan innehåller 270 kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Roche Registration GmbH

   Emil-Barell-Strasse 1

   79639 Grenzach-Wyhlen

   Tyskland

   Tillverkare

   Roche Pharma AG
   Emil-Barell-Strasse 1
   D-79639 Grenzach-Wyhlen
   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   N.V. Roche S.A.

   Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

   Lietuva 

   UAB “Roche Lietuva”

   Tel: +370 5 2546799

   България 

   Рош България ЕООД

   Тел: +359 2 818 44 44

   Luxembourg/Luxemburg

   (Voir/siehe Belgique/Belgien)

   Česká republika

   Roche s. r. o.

   Tel: +420 - 2 20382111

   Magyarország

   Roche (Magyarország) Kft.

   Tel: +36 - 23 446 800

   Danmark

   Roche a/s

   Tlf: +45 - 36 39 99 99

   Malta

   (See Ireland)

   Deutschland

   Roche Pharma AG

   Tel: +49 (0) 7624 140

   Nederland

   Roche Nederland B.V. 

   Tel: +31 (0) 348 438050

   Eesti

   Roche Eesti OÜ

   Tel: + 372 - 6 177 380

   Norge

   Roche Norge AS

   Tlf: +47 - 22 78 90 00


   Ελλάδα 

   Roche (Hellas) A.E.

   Τηλ: +30 210 61 66 100

   Österreich

   Roche Austria GmbH

   Tel: +43 (0) 1 27739

   España

   Roche Farma S.A.

   Tel: +34 - 91 324 81 00

   Polska

   Roche Polska Sp.z o.o.

   Tel: +48 - 22 345 18 88

   France

   Roche

   Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

   Portugal

   Roche Farmacêutica Química, Lda

   Tel: +351 - 21 425 70 00

   Hrvatska

   Roche d.o.o.

   Tel: +385 1 4722 333

   România

   Roche România S.R.L.

   Tel: +40 21 206 47 01

   Ireland

   Roche Products (Ireland) Ltd.

   Tel: +353 (0) 1 469 0700

   Slovenija

   Roche farmacevtska družba d.o.o.

   Tel: +386 - 1 360 26 00

   Ísland

   Roche a/s

   c/o Icepharma hf

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Roche Slovensko, s.r.o.

   Tel: +421 - 2 52638201

   Italia

   Roche S.p.A.

   Tel: +39 - 039 2471

   Suomi/Finland

   Roche Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

   Κύπρος 

   Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

   Τηλ: +357 - 22 76 62 76

   Sverige

   Roche AB 

   Tel: +46 (0) 8 726 1200

   Latvija

   Roche Latvija SIA

   Tel: +371 - 6 7039831

   United Kingdom

   Roche Products Ltd.

   Tel: +44 (0) 1707 366000


   Denna bipacksedel ändrades senast

   augusti 2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  Esbriet

  Kapsel, hård 267 mg Pirfenidon 63 kapsel/kapslar Kombinationsförpackning

  • Varunummer: 563111
  • Tillverkare: Roche AB

  5.501,13 kr

  Jämförpris: 87,32 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?