Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ery-Max

   250 mg enterokapslar, hårda
   erytromycin
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ery-Max är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Ery-Max
   3. Hur du tar Ery-Max
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ery-Max ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ery-Max är och vad det används för

   Ery-Max stör bakteriernas produktion av för dem livsviktiga ämnen och hindrar dem därmed från att föröka sig.


   Ery-Max används vid lunginflammation orsakad av vissa ovanliga bakterier, vid kikhosta och difteri samt vid infektioner i underlivet orsakade av Chlamydia-bakterien.


   Ery-Max används även vid öroninflammation, halsfluss, lunginflammation och hud- och mjukdelsinfektioner vid överkänslighet för penicillin.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Ery-Max

   Ta inte Ery-Max:

   • om du är allergisk mot erytromycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tidigare visat dig vara överkänslig för makrolider (den grupp av antibiotika som Ery-Max tillhör).

   • om du har vissa hjärtrytmrubbningar (långt QT-syndrom, eller förvärvad QT-förlängning).

   • om du samtidigt använder läkemedel som innehåller terfenadin eller astemizol (läkemedel mot allergi), cisaprid (läkemedel mot störningar i mag-tarmkanalen), disopyramid (läkemedel mot hjärtbesvär), pimozid (läkemedel vid psykisk sjukdom), ergotamin (läkemedel mot migrän), dihydroergotamin (läkemedel mot lågt blodtryck) eller statiner (läkemedel för kontroll av blodfetter).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ery-Max.

   Om du har nedsatt leverfunktion eller myastenia gravis bör du rådgöra med läkare innan behandling med Ery-Max påbörjas.


   Om du behandlar ett spädbarn och barnet kräks eller blir irriterat vid matning bör du omedelbart kontakta läkare eftersom detta kan bero på pylorusstenos, en förträngning i nedre magmunnen.

   Andra läkemedel och Ery-Max

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Ery-Max, till exempel:

   • mot hjärtbesvär (kinidin, digoxin)

   • mot smärta vid operationer (alfentanil)

   • med lugnande effekt (alprazolam, midazolam)

   • mot Parkinsons sjukdom (bromokriptin)

   • mot ångest (buspiron)

   • vid transplantation (ciklosporin, takrolimus)

   • mot magsår (cimetidin)

   • mot allergi (fexofenadin)

   • mot epilepsi (karbamazepin, fenytoin, fenobarbital)

   • mot psykiska sjukdomar (klozapin)

   • mot inflammation (metylprednisolon)

   • mot erektionsproblem (sildenafil)

   • mot astma (teofyllin)

   • mot smärta (tramadol)

   • mot sömnbesvär (triazolam, zopiklon)

   • med blodförtunnande effekt (warfarin)

   • vid behandling av cancer (vinca-alkaloider)

   • vid tuberkulos (rifampicin)


   Användningen av naturläkemedel innehållande Johannesört kan påverka behandlingen med Ery-Max.

   Graviditet och amning

   Det finns risk för fosterskadande effekter. Ery-Max ska därför inte användas vid graviditet eller då graviditet planeras annat än på bestämd ordination av läkare.

   Erytromycin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Ery-Max under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ery-Max har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Ery-Max innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Ery-Max

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.


   Vanlig dos för vuxna: 2 kapslar (à 250 mg) 2 gånger dagligen.

   Ery-Max kan tas i samband med måltid.


   Även om du känner dig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att du tar hela Ery-Maxkuren enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.

   Om du har tagit för stor mängd av Ery-Max

   Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Magknip, illamående, diarré och hudutslag.

   Mindre vanliga: Nässelutslag.

   Sällsynta (färre än 1 person av 1 000 drabbas): Förhöjda levervärden, ökning av gallfärgämne (bilirubinstegring), gallstockning i levern (intrahepatisk gallstas), kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi) och övergående hörselförlust.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Förändringar i den elektriska aktiviteten i hjärtat (förlängt QTc-intervall, syns på EKG), påverkan på hjärtrytmen.


   Kontakta omedelbart läkare om du behandlar ett spädbarn och barnet kräks eller blir oroligt i samband med matning eftersom detta kan bero på pylorusstenos, en förträngning i nedre magmunnen.


   Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt.


   Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och sjukhus eller behandlande läkare kontaktas. Vid långvarig eller svår diarré bör du också kontakta läkare.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ery-Max ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är erytromycin. En enterokapsel innehåller 250 mg erytromycin.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 26 mg (sötningsmedel), dietylftalat, kaliumfosfat, cellacefat, povidon, gelatin, järnoxid (färgämne E 172).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

   Telefon 08-630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01-27


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ery-Max®

  Enterokapsel, hård 250 mg 40 styck Burk

  • Varunummer: 169045
  • Tillverkare: Meda AB

  162,32 kr

  Jämförpris: 4,06 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?