Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   VIRBAC– 1ère Avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 CARROS – Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Eraquell vet. 20 mg tuggtablett för häst

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIG(A) SUBSTANS(ER)

   Varje tuggtablett innehåller :

   Ivermektin

   20 mg

   Vita, runda, bikonkava tabletter med bruna fläckar.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För behandling av infestationer med nematoder och artropoder hos häst, på grund av förekomst av adulta och immatura rundmaskar och styngflugor:

   • Nematoder

   Stora strongylider:
   Strongylus vulgaris (adulta och arteriella larvstadier)
   Strongylus edentatus (adulta och L4-larvstadier i vävnaden)
   Strongylus equinus (adulta och L4-larvstadiet)
   Triodontophorus spp. (adulta)

   Små strongylider:
   Cyathostomum: (matura och icke-encysterade larver i mukosan). Cylicocyclus spp.,Cylicostephanus spp., Gyalocephalus spp.

   Spolmask: Parascaris equorum (adulta och larver).

   Springmask: Oxyuris equi (adulta och larver).

   Lilla magmasken: Trichostrongylus axei (adulta).

   • Styngflugor: Gasterophilus spp. (larver)

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till föl som är yngre än 2 veckor.
   Skall inte användas till hästar med känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

   Skall inte ges till hund och katt eftersom allvarliga biverkningar kan uppstå.

   6. BIVERKNINGAR

   Kolik, diarré och anorexi har rapporterats i mycket sällsynta fall efter behandlingen, särskilt vid kraftiga maskinfestationer. I mycket sällsynta fall har allergiska reaktioner som hypersalivation, tungödem och nässelutslag (urtikaria), takykardi, blodöverfyllda slemhinnor och underhudsödem rapporterats efter behandlingen med produkten.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Oral engångsdos.
   200 mikrogram ivermektin per kg kroppsvikt motsvarar 1 tablett per 100 kg kroppsvikt.

   Vikt

   Dosering

   Vikt

   Dosering

   Upp till 100 kg

   1 tablett

   401-500 kg

   5 tabletter

   101-200 kg

   2 tabletter

   501-600 kg

   6 tabletter

   201-300 kg

   3 tabletter

   601-700 kg

   7 tabletter

   301-400 kg

   4 tabletter

   701-800 kg

   8 tabletter

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För att säkerställa korrekt dosering bör kroppsvikten fastställas så noggrant som möjligt.

   När rätt dos har fastställts ska den administreras på följande sätt:
   Visa tabletten i din handflata. Om en tablett visas i taget går det lättare för hästen att acceptera tabletten men flera tabletter kan även administreras samtidigt. Upprepa den här gesten tills hela dosen har administrerats. Under första administreringen kan tabletten kombineras med en liten mängd mat eller hästgodis för att öka hästens samarbetsvilja.

   Om den erfordrade dosen inte sväljs ska den administreras med en alternativ behandling. Rådfråga din veterinär.

   Rådfråga veterinär när det gäller lämpliga doseringsprogram och hantering av djurbeståndet för att uppnå en adekvat parasitkontroll både vad gäller infestationer av rundmask och styngflugor.

   10. KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter: 35 dagar.
   Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.
   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 1 år

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Produkten är framtagen endast för användning till hästar. Katter, hundar (speciellt Collie, Old English Sheepdog samt närbesläktade raser) och även sköldpaddor kan skadas av mängden ivermektin i produkten, om de råkar äta tabletterna eller kommer i kontakt med förpackningsmaterialet (se 4.3).

   Varningar för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
   Tvätta händerna efter användning. Undvik kontakt med ögonen. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj omedelbart ögat med rikliga mängder vatten. Vid ögonirritation, uppsök läkare. Undvik att äta, dricka eller röka medan du hanterar detta läkemedel.
   Vid oavsiktligt intag, uppsök läkare och visa bipacksedeln för läkaren.

   Särskilda varningar för respektive djurslag
   Försiktighet bör iakttagas för att undvika risk för att resistens utvecklas och därmed resultera i ineffektiv behandling:

   • Alltför frekvent och upprepad användning av anthelmintika från samma klass under en längre tidsperiod,

   • Underdosering, vilket kan bero på att kroppsvikten har underskattats, att produkten har administrerats på fel sätt eller att doseringsapparaten (om det finns en sådan) inte har kalibrerats.

   Misstänkta kliniska fall av resistens mot anthelmintika bör undersökas ytterligare med hjälp av lämpliga tester (t.ex. faecal egg count reduction test). Om testresultatet/-resultaten starkt tyder på resistens mot ett visst anthelmintikum bör ett anthelmintikum som tillhör en annan farmakologisk klass och har ett annat verkningssätt användas.

   Resistens mot ivermektin har rapporterats för Parascaris equorum hos häst. Därför bör användning av den här produkten baseras på den lokala (regionala, gårdens) epidemiologiska information som finns angående mottaglighet för nematoder, samt rekommendationer angående begränsning av vidare resistensutveckling mot anthelmintika.

   Produkten kan användas på hingstar.

   Unga föl, miniatyrhästar och mindre raser som väger under 50 kg kan vara oförmögna att äta tabletterna. Rådfråga i så fall din veterinär.

   Överdos
   En toleransstudie som utfördes med produkten på vuxna hästar med doser upp till 5 gånger högre än den rekommenderade visade inga biverkningar.

   Säkerhetsstudier har gjorts med ett veterinärmedicinskt läkemedel innehållande prazikvantel och samma dos ivermektin (EQUIMAX, oralgel) till ston, hingstar och föl.
   Administrering till ston med 3 gånger rekommenderad dos med 14 dagars intervall under hela dräktigheten och laktationsperioden resulterade inte i aborter eller oönskade effekter på dräktigheten, fölningen eller stoets allmänna hälsa. Inga abnormaliteter observerades hos fölet.
   Administrering till hingstar med 3 gånger rekommenderad dos medförde inte några oönskade effekter på reproduktionsförmågan.
   Administrering till föl med 5 gånger rekommenderad dos medförde inte några oönskade effekter.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar. MYCKET FARLIGT FÖR FISKAR OCH ANDRA VATTENLEVANDE ORGANISMER. Får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-09-03

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Kartong innehållande 1, 2, 12, 40 eller 48 polypropylenrör med 8 tabletter och barnskyddande polyetylen förslutning.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Eraquell vet.

  Tuggtablett 20 mg 8 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 087012
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  217 kr

  Jämförpris: 27,13 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?