Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Vetcare Oy, PB 99, 24101 Salo, Finland

   Tillverkare och frisläppande av tillverkningssats:

   Ballinskelligs Veterinary Products, Ballinskelligs, Co Kerry, Irland eller SYVA Laboratories S.A., U. Avada Párroco Pablo Diez, 49-57, 24010 León, Spanien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Equisedan vet 10 mg/ml injektionsvätska lösning för häst, Detomidinhydroklorid

   3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Klar, i stort sett färglös lösning för intravenösinjektion. Varje ml innehåller 10 mg detomidinhydroklorid som aktiv substans (motsvarande detomidin 8,36 mg) och 1 mg metylparahydroxibensoat (E 218) som konserveringsmedel.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För sedering och lätt smärtlindring av häst för att underlätta kliniska undersökningar och behandlingar, såsom mindre kirurgiska ingrepp.

   Produkten kan användas vid

   • kliniska undersökningar (t.ex. endoskopi, rektala och gynekologiska undersökningar, röntgen)

   • mindre kirurgiska ingrepp (t.ex. sårbehandling, tandvård, behandling av senor, excision av hudtumörer, spenbehandling)

   • före behandling och medicinering (t.ex. magsond, skoning)

    Premedicinering inför administrering av injektions- eller inhalationsanestetika.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till djur med hjärtfel eller respiratoriska sjukdomar.

   Använd inte till djur med leverinsufficiens eller njursvikt.

   Använd inte till djur med allmänna hälsoproblem (t.ex. dehydrerade djur).

   Använd inte under dräktighetsperiodens 3 sista månader.

   Använd inte i kombination med butorfanol till hästar med kolik

   Använd inte i kombination med butorfanol till dräktiga ston.

   6. BIVERKNINGAR

   Injektion av detomidin kan orsaka följande biverkningar:

   • bradykardi

   • övergående hypo- eller hypertoni

   • andningsdepression, i sällsynta fall hyperventilation

   • ökning av blodsocker

   • liksom med andra sedativa medel kan i sällsynta fall paradoxala reaktioner (excitation) inträffa.

   • ataxi

   • hjärtarytmi, atrioventrikulärt- och sinusatriellt block

   • sammandragningar i livmoder

   Vid doser över 40 µg/kg kroppsvikt ses också följande symptom:

   svettning, piloerektion, muskeldarrningar, övergående penisprolaps hos hingstar och kastrerade hästar. I mycket sällsynta fall kan hästar uppvisa milda koliksymptom efter administrering av alfa-2-sympatomimetika eftersom substanser i denna klass övergående hämmar tarmmotiliteten. Läkemedlet skall användas med försiktighet till hästar med tecken på kolik eller förstoppning.

   En diuretisk effekt ses vanligen 45-60 minuter efter behandling.

   7. DJURSLAG

   Häst

   8. DOSERING, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   Endast för intravenös (iv) administrering. Produkten skall injiceras långsamt. Insättande av effekt sker snabbare vid intravenös användning.

   Doseringstabell vid användandet av enbart detomidin vid sedering.

   Dos i

   μg/kg

   Dos i

   ml/100 kg

   Nivå av sedering

   Insättande av effekt (minuter)

   Effektduration (timmar)

   10-20

   0,1-0,2

   Lätt

   3-5

   0,5-1

   20-40

   0,2-0,4

   Måttlig

   3-5

   0,5-1

   När långvarig sedering och analgesi krävs kan doser på 40 till 80 µg/kg användas. Effektdurationen är upp till 3 timmar. Det rekommenderas att vänta 15 minuter efter administrering av detomidin innan planerad behandling påbörjas.

   Vid kombination med andra produkter för att förstärka sedering eller för premedicinering kan doser på 10 till 30 µg/kg användas. Före användning i kombination med andra produkter som butorfanol och ketamin bör doseringsanvisningarna för dessa produkter studeras. Avvakta tills hästen blivit djupt sederad (5 minuter) efter administrering av detomidin, innan annan behandling insätts. Kroppsvikten hos djuret som skall behandlas bör bestämmas så exakt som möjligt för undvikandet av överdosering.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Detta veterinärmedicinska läkemedel skall inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   10. KARENSTID(ER)

   Slakt: 2 dagar.

   Mjölk: 12 timmar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Förvaras torrt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångdatumet på kartongen (EXP).

   Bruten förpackning användes inom 28 dagar.

   Öppnad injektionsflaska ska användas inom den hållbarhetstid för öppnade förpackningar som anges i bipacksedeln. Anteckna detta sista användningsdatum i det utrymme som reserverats för detta ändamål på flasketiketten.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   När sedering inträder kan hästen börja vingla och snabbt hänga med huvudet medan den alltjämt förblir stående. I syfte att undvika skador hos häst och människor bör platsen för behandling noggrant väljas.

   Vanliga åtgärder för förhindrande av självskador bör vidtas.

   Djur som är i chocktillstånd eller lider av lever- eller njurskador skall endast behandlas efter risk/nytta bedömning av behandlande veterinär.

   Produkten skall inte användas till djur som lider av hjärtfel (med existerande bradykardi och risk för atrioventrikulärt block), respiratorisk sjukdom, lever- eller njurinsufficiens eller andra extraordinära stresstillstånd.

   Det rekommenderas att foder undanhålles minst 12 timmar före anestesi.

   Vatten eller foder skall ej ges till sederade djur förrän effekten av läkemedlet har upphört.

   Vid smärtsamma tillstånd skall detomidin endast ges i kombination med ett analgetiskt medel eller lokalanestetika.

   I avvaktan på att sedering skall inträda skall djuret vistas i en lugn miljö.

   Detomidin/butorfanol i kombination skall ej ges till djur med känd leversjukdom eller oregelbunden hjärtverksamhet.

   Dräktighet och laktation

   Produkten skall ej ges till ston under dräktighetstidens sista 3 månader. Under övrig tid av dräktigheten skall produkten endast användas efter risk/nytta bedömning av behandlande veterinär. Vid användning under laktation skall också risk/nytta bedömning utföras av behandlande veterinär.

   Produkten skall ej ges i kombination med butorphanol till dräktiga ston.

   Interaktion.

   Samtidig behandling med andra sedativa skall endast utföras efter kontroll av varnings- och försiktighetsupplysningar för aktuell produkt.

   Detomidin skall ej ges i kombination med sympatomimetiska aminer såsom adrenalin, dobutamin och efedrin utom då så krävs vid brådskande behov av anestesi.

   Samtidig behandling med vissa potentierade sulfonamider kan orsaka hjärtarrytmier med fatal utgång. Använd ej produkten i kombination med sulfonamider.

   Detomidin skall användas med försiktighet i kombination med andra sedativa eftersom additiva/synergistiska effekter kan uppstå. När anestesin induceras med en kombination med detomidin och ketamin, före underhåll med halotan, kan effekten av halotan fördröjas och försiktighet bör iakttagas för undvikande av överdosering. När detomidin används som premedicinering före allmän anestesi kan det fördröja insättandet av effekten.

   Överdosering

   I händelse av oavsiktlig överdosering kan hjärtarrytmier, hypotension, försenat återhämtande och allvarlig CNS- och respirationsdepression inträffa. Om effekterna av detomidin blir livshotande rekommenderas insättande av alfa-2-adrenergisk agonist.

   Varningar till användaren

   Produkten skall hanteras med försiktighet och åtgärder för undvikande av oavsiktlig självinjektion vidtagas.

   • Vid oavsiktligt oralt intag eller självinjektion uppsök genast läkare och visa bipacksedel eller etikett men KÖR INTE BIL eftersom sedering och blodtrycksförändringar kan inträffa.

   • Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor.

   • Tvätta utsatt hudområde med riklig mängd rent vatten omedelbart efter exponering.

   • Avlägsna kontaminerade kläder som är i direktkontakt med hud.

   • I händelse av oavsiktlig kontakt i ögon, skölj rikligt med rent vatten. Om symtom uppstår, kontakta läkare.

   • Om gravida kvinnor hanterar produkten, skall särskilda försiktighetsåtgärder vidtagas för att förhindra självinjektion, eftersom sammandragningar i livmoder och minskat fetalt blodtryck kan inträffa efter oavsiktlig systemisk exponering.

   Råd till läkare:

   Detomidin är en alfa-2-adrenoreceptor agonist. Symptom efter absorption kan utgöras av dosberoende sedering, andningsdepression, bradykardi, hypotoni, muntorrhet och hyperglykemi.

   Ventrikulära arytmier har också rapporterats.

   Respiratoriska och hemodynamiska symptom skall behandlas symptomatiskt.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-02-29

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Receptbelagt.

   1) Flerdosförpackning. Injektionsflaska av klart, typ I glas med 10 ml lösning. Flaskan är tillsluten med en röd gummipropp av bromobutyl eller en grå gummipropp av klorbutyl, vilka bägge kan penetreras med nål. Gummiproppen är förseglad med en aluminiumkrage.

   2) Flerdosförpackning. Injektionsflaska av klar, cyklisk oleofinpolymer med 15 ml lösning. Flaskan är tillsluten med en röd gummipropp av bromobutyl eller en grå gummipropp av klorbutyl, vilka bägge kan penetreras med nål. Gummiproppen är förseglad med en aluminiumkrage.

   Den aktiva ingrediensen i produkten är detomidin. Detomidin orsakar sedering och lindrar smärta hos behandlade djur. Duration och intensitet av effekt är dosberoende. Detomidin verkar som en alfa-2-adrenoreceptor agonist och erhållen analgetisk effekt beror på inhibering av transmissionen av smärtimpulser i CNS.

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos den lokala representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Suomi/Finland

   Vetcare Oy

   PB 99

   24101 Salo

   Tel: +358-20-144-33-60

   e-mail: vetcare@vetcare.fi

   Sverige

   N-vet AB

   Uppsala Science Park

   SE-751 83 Uppsala

   Tel: + 46-(0)18-572430

   info@n-vet.se

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Equisedan vet

  Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 118418
  • Tillverkare: N-vet AB

  310 kr

  Jämförpris: 31 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?