• Ekvint influensavirus
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Zoetis Finland Oy
   Datagränden 4
   00330 Helsingfors
   Finland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
   Zoetis Belgium SA
   Rue Laid Burniat 1
   B-1348 Louvain-la-Neuve
   Belgien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Equip F vet injektionsvätska, suspension

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En dos om 2 ml innehåller följande:

   Aktiva substanser:

   Haemagglutinin av hästinfluensavirus (inaktiverat):   Hästinfluensa A/equine/Newmarket/77 (H7N7) antigen

   ≥ 1,2

   log10 HAI*

   Hästinfluensa A/equine/Borlänge/91 (H3N8) antigen

   ≥ 2,1

   log10 HAI*

   Hästinfluensa A/equine/Kentucky/98 (H3N8) antigen

   ≥ 2,4

   log10 HAI*

   * HAI: Haemagglutination inhibition titre


   Adjuvans:   Quil A

   Högst 580

   mikrogram

   Fosfatidylkolin

   Högst 200

   mikrogram

   Kolesterol

   Högst 200

   mikrogram

   Ammoniumacetat

   Högst 3,854

   mg

   Lätt opaliserande suspension.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För vaccinering av hästar mot hästinfluensa för att minska symtom och virusutskiljning efter infektion.

   Immunitetens insättande: 2 veckor efter grundvaccinering

   Immunitetens varaktighet: 5 månader efter grundvaccinering, 12 månader efter första revaccination (booster)

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga kända.

   6. BIVERKNINGAR

   I sällsynta fall kan vaccinerade djur uppvisa reaktion på vaccination. Det kan uppträda som stelhet, lätt, övergående höjning av kroppstemperaturen, vanligen 9-12 timmar efter vaccinationstillfället, eller i form av liten mjuk, icke-smärtande svullnad (upp till 30 mm i diameter) vid injektionsstället. Dessa symtom försvinner normalt dagen efter vaccination.

   Smärta vid injektionsstället, aptitlöshet och slöhet har rapporterats i mycket sällsynta fall.

   Överkänslighetsreaktioner kan förekomma i mycket sällsynta fall. I händelse av en allergisk eller anafylaktisk reaktion ska omedelbar behandling ges med löslig glukokortikoid intravenöst eller adrenalinintramuskulärt.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   7. DJURSLAG

   Hästar.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Administrering: 

   Skakas ordentlig före användning. En dos (2ml) injiceras djupt intramuskulärt.

   Grundvaccinering:

   En enkeldos ska administreras två gånger: första injektion från 5 månaders ålder följt av en andra injektion 4–6 veckor senare.

   Revaccination (booster) ska administreras enligt följande:

   En första revaccination (booster) med en enkeldos 5 månader efter grundvaccineringen. Därefter en enkeldos varje år.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Rutinförfarandet att administrera boosterdoser årligen kan fortsättningsvis vara det mest praktiska efter den tredje vaccinationen (första boosterdos). Inga fältstudier med provokation har utförts före den tredje vaccinationen. Istället utvärderades effekten med serologi och titrar motsvarade de som hittades hos hästar som skyddats mot provokation efter 12 månader.

   Det rekommenderas att en enkel boosterdos endast administreras till hästar som redan fått fullständig grundvaccinering med vacciner innehållande samma typ av hästinfluensavirus som finns i detta vaccin. En fullständig grundvaccinering kan anses nödvändig hos hästar som inte grundvaccinerats på rätt sätt.

   10. KARENSTID

   Noll dygn.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC).

   Får ej frysas.

   Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   12. SÄRSKILD VARNING

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Vaccinera endast friska djur

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Effektiviteten av vaccinering av unga föl mot hästinfluensa påverkas av halten antikroppar från modern. Denna varierar mellan olika individer på grund av många olika faktorer, t.ex. stoets immunstatus, om fölet fått tillräckligt med råmjölk, etc. Föl ska inte vaccineras förrän nivån av antikroppar från modern understiger skyddande nivåer.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Dräktighet och digivning:

   Vaccinet kan användas under dräktighet och digivning.

   Andra läkemedel och Equip F vet.:

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Hästar som har behandlats med immunhämmande läkemedel, t ex glukokortikoider (”kortison”), skall inte vaccineras förrän tidigast fyra veckor efter sådan behandling.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Det är osannolikt att oavsiktlig överdosering orsakar andra reaktioner än de som beskrivits i avsnitt 6 Biverkningar.

   Blandbarhetsproblem:

   Ska inte blandas med något annat läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-09-25

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   Kartong med 10 endosinjektionsflaskor, engångsinjektionssprutor och injektionsnålar. Multiförpackning: 5x10x2 ml.

   Kartong med 10 förfyllda endossprutor och injektionsnålar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta:

   Orion Pharma AB, Animal Health

   Danderyd

   Sverige

   Tel: 08 623 64 40

  Equip® F vet.

  Injektionsvätska, suspension Ekvint influensavirus 5 x 10 x 1 dos(er) Ampull

  • Varunummer: 172003
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  5.246,50 kr

  Jämförpris: 104,93 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?