Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Zoetis Finland Oy
   Tietokuja 4
   00330 Helsingfors
   Finland


   Tillverkare:
   Zoetis Belgium SA
   Rue Laid Burniat 1
   B-1348 Louvain-la-Neuve
   Belgien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Equip F vet injektionsvätska, suspension

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En dos om 2 ml innehåller:


   Aktiva substanser:   A/equine/Newmarket/77 (H7N7) antigen

   ≥ 1,2

   log10 HAI*

   A/equine/Borlänge/91 (H3N8) antigen

   ≥ 2,1

   log10 HAI*

   A/equine/Kentucky/98 (H3N8) antigen

   ≥ 2,4

   log10 HAI*

   Adjuvans:   Quil A

   275-580

   mikrogram

   Fosfatidylkolin

   100-200

   mikrogram

   Kolesterol

   100-200

   mikrogram

   Ammoniumacetat

   7,7

   milligram

   * HAI: Haemagglutination inhibition titre


   Hjälpämnen:

   Natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, kaliumklorid, kaliumdivätefosfat.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

   För vaccinering av hästar mot hästinfluensa typ H7N7 och H3N8 (europeiska och amerikanska stammar inklusive isolat av klad 1 och 2 av Florida-sublinjen) för att minska symtom och virusutskiljning efter infektion.


   Immuniteten varar i minst 15 månader.

   Immuniteten sätter in 2 veckor efter grundvaccinering.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga kända.

   6. BIVERKNINGAR

   I sällsynta fall (förekommer hos färre än 1 av 1000 behandlade djur) kan vaccinerade djur uppvisa reaktion på vaccination, vilken kan uppträda som muskelstelhet, lätt, övergående höjning av kroppstemperaturen, vanligen 9-12 timmar efter vaccinationstillfället, eller i form av liten mjuk, icke-smärtande svullnad (10-20 mm i diameter) vid injektionsstället. Dessa symtom försvinner vanligtvis dagen efter vaccination.


   Överkänslighetsreaktioner kan förekomma i enstaka fall. I händelse av en allergisk eller anafylaktisk reaktion ska omedelbar behandling ges med lämplig glukokortikoidintravenöst eller adrenalinintramuskulärt.


   Smärta vid injektionsstället kan förekomma.


   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Dos: 2 ml.

   Administrering: Equip F vet skakas före användning och injiceras djupt intramuskulärt.


   Vaccinationsprogrammet innebär två grundvaccinationer med 6 veckors intervall, följt av en tredje dos 5 månader senare. Därefter bör revaccination (booster) ske med 12 månaders intervall mot influensa.


   Equip F vet har visat sig säkert att använda till 3 - 4 månader gamla föl. Dock påverkas effekten av den aktiva immuniseringen mot hästinfluensa hos unga föl av halten maternala antikroppar. Denna varierar mellan olika individer på grund av många olika faktorer, t ex stoets immunstatus, om fölet fått tillräckligt med kolostrum, etc. Endast då mängden maternala antikroppar understiger skyddande nivåer kan vaccination ge optimal effekt.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Endast friska hästar bör vaccineras.


   Hästar som har behandlats med någon typ av immunsuppressiva läkemedel, t ex glukokortikoider, skall inte vaccineras förrän tidigast fyra veckor efter sådan behandling.


   Ingen information finns tillgänglig angående samtidig användning av vaccinet tillsammans med annat vaccin. Därför rekommenderas att inga andra vaccin ges inom 14 dagar före eller efter vaccination med Equip F vet. Om samtidig tetanus vaccinering önskas kan Equip FT vet användas.


   Undvik onödig stress vid vaccination av högdräktiga ston.

   10. KARENSTID

   Slakt: 0 dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras i kylskåp (2oC-8oC).
   Får ej frysas.
   Ljuskänsligt.
   Hållbarhet i öppnad förpackning: 12 timmar.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   12. SÄRSKILD VARNING

   Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015–12–17

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   Injektionsflaska av typ I glas med klorbutyl gummipropp och aluminiumförsegling.

   Förpackning: Den yttre förpackningen innehåller 10 injektionsflaskor och 10 sterila injektionssprutor av 2 ml och injektionsnålar. Multiförpackning: 5x10x2 ml.


   Förfylld spruta av typ I glas med brombutyl gummikolv och spetsskydd.

   Förpackning: Den yttre förpackningen innehåller 10 förfyllda endossprutor och injektionsnålar.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta:
   Orion Pharma Animal Health
   Box 520
   192 05 Sollentuna
   Tel: 08 623 64 40

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Equip® F vet.

  Injektionsvätska, suspension 10 x 1 dos(er) Ampull

  • Varunummer: 595604
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  1.132,50 kr

  Jämförpris: 113,25 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?