Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Le Vet B.V.
   Wilgenweg 7
   3421 TV Oudewater
   Nederländerna

   Tillverkare:

   Produlab Pharma B.V.
   Forellenweg
   4941 SJ Raamsdonksveer
   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Equibactin vet. 333 mg/g + 67 mg/g, oralpasta för häst trimetoprim / sulfadiazin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 gram innehåller

   Aktiva substanser

   Trimetoprim

   66,7 mg

   Sulfadiazin

   333,3 mg

   Hjälpämnen

   Klorkresol 2,0 mg

   Beskrivning

   Vit till vitaktig suspension

   4. INDIKATIONER

   Behandling av infektioner hos hästar orsakade av bakterier, känsliga för kombinationen trimetoprim och sulfadiazin, särskilt:

   • Luftvägsinfektioner orsakade av Streptococcus spp.och Staphylococcus aureus;

   • Gastrointestinala infektioner orsakade av E. coli;

   • Urogenitala infektioner orsakade av betahemolytiska streptokocker;

   • Sårinfektioner och öppna eller dränerade bölder orsakade av Streptococcus spp.och Staphylococcus aureus.

   Skall inte användas vid resistens mot sulfonamider.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser. Hos djur med allvarlig lever- eller njurinsufficiens, eller vid bloddyskrasi. Skall inte användas för behandling av bölder utan dränage.

   Skall inte användas vid resistens mot sulfonamider.

   6. BIVERKNINGAR

   Minskad aptit eller aptitförlust kan uppträda hos behandlade djur.

   Hematuri (blod i urinen), kristalluri (kristaller i urinen), tubulär obstruktion har observerats. Lös avföring eller diarré kan uppträda under behandlingen med produkten. Om dessa biverkningar uppträder avbryt behandlingen omedelbart och sätt in lämplig symptomatisk behandling.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Administreringsväg: För oral användning.

   Dosering
   5 mg trimetoprim och 25 mg sulfadiazin per kg kroppsvikt per dag i maximalt 5 dagar. En dosspruta är avsedd för 600 kg kroppsvikt och varje dosspruta är indelad i 12 markeringar. En markering motsvarar en behandling för 50 kg kroppsvikt och minsta kroppsvikt för behandling är 50 kg.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Bruksanvisning:
   Kroppsvikten skall bestämmas så noggrant som möjligt för att säkerställa korrekt dosering och för att undvika underdosering. Den beräknade dosen erhålls genom att justera stoppringen på sprutans kolv i enlighet med hästens kroppsvikt. Pastan ges oralt genom att sätta in sprutans munstycke bakom det interdentala området (området mellan tänderna) och spruta in den avsedda mängden pasta på tungans bakre del. Djurets mun skall vara fri från föda. Omedelbart efter administration lyft huvudet på hästen några sekunder för att säkerställa att dosen blir nersvald.

   10. KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter: 14 dagar
   Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för human konsumtion

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 8 veckor

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur.

   Under behandling med denna produkt skall djuret ges fri tillgång till dricksvatten.

   Använd inte samma spruta till mer än ett djur. Användning av produkten skall baseras på resistenstest och hänsyn skall tas till officiella och lokala bestämmelser avseende antibiotikaanvändning. Annan användning av produkten än den som rekommenderas i produktresumén kan öka prevalensen av bakterier resistenta mot kombinationen sulfadiazin och trimetoprim och kan även minska effektiviteten av behandlingen med sulfonamider och/eller trimetoprim p.g.a. den potentiella risken för korsresistens.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Personer som är överkänsliga för sulfonamider skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

   I fall av överkänslighetsreaktion efter exponering (t.ex. hudutslag) skall läkare uppsökas och bipacksedeln eller etiketter skall uppvisas för läkaren. I fall av allvarliga reaktioner (ansiktssvullnad, svullna läppar eller ögon) uppsök akutmottagning och medtag bipacksedel.

   Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

   Laboratoriestudier på råtta och mus har visat på teratogena (fosterskadande) effekter. Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet. Skall endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

   Potentierade sulfonamider som används tillsammans med detomidin är kända för att kunna orsaka dödliga arytmier hos häst.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

   Inga data finns tillgängliga.

   Inkompatibiliteter

   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-09-17

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   När förpackningen öppnas första gången, skall utgångsdatumet, 8 veckor efter datumet för öppnandet, antecknas på ytterkartongen.

   Farmakodynamiska egenskaper

   Båda de aktiva substanserna ger en sekventiell dubbel blockering av bakteriernas folsyrasyntes. Detta resulterar i en synergistisk och baktericid verkan som inhiberar sekventiella steg i syntesen av puriner, vilka krävs vid DNA-syntesen. Kombinationen har ett brett spektrum mot flera Grampositiva och Gramnegativa bakterier såsom stafylokocker, streptokocker och E. coli.

   MIC-brytpunkter mg/l för känsliga organismer (EUCAST v. 3.1, februari 2013):

   Organismer

   S (känslig)

   R (resistens)

   Streptococcus spp.

   1

   2

   Staphylococcus spp.

   2

   4

   Enterobacteriaceae (E. coli)

   2

   4

   (brytpunkter uttrycks som trimetoprimkoncentrationen, vid användning i kombination med sulfametoxazol)

   Farmakokinetiska egenskaper

   Efter en enkel peroraldos av 5 mg trimetoprim och 25 mg sulfadiazin per kg kroppsvikt till häst har följande parametrar (medelvärde ± standardavvikelse) undersökts:

   Cmax (µg/ml)

   Tmax (timmar)

   T½ el (timmar)

   trimetoprim

   2,35 ± 0,59

   0,91 ± 0,32

   2,74 ± 0.91

   sulfadiazin

   14,79 ± 3,47

   1,90 ± 0,76

   7,4 ± 1,8

   Födointag verkar påverka den farmakokinetiska profilen eftersom både trimetoprim och sulfadiazin absorberas snabbare hos fastande hästar. Utsöndring av de båda aktiva substanserna sker huvudsakligen via njurarna både genom glomerulär filtrering och tubulär sekretion. Urinkoncentrationer av både trimetoprim och sulfadiazin är flerfaldigt högre än blodkoncentrationerna. Varken trimetoprim och sulfadiazin interfererar med varandras utsöndringsprofil.

   Inre förpackning

   1 eller 5 förfylld multipeldos (Low Density) polyetensprutor med justerbar skruvring försluten med en (Low Density) polyetenpropp och förpackad i kartong. Varje spruta innehåller 45 g pasta.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Equibactin vet.

  Oral pasta 333 mg/g + 67 mg/g 45 gram Förfylld spruta

  • Varunummer: 028767
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  140 kr

  Jämförpris: 3,11 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?