Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   EpiPen Jr.

   150 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
   Adrenalin

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   − Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   − Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   − Detta läkemedel harordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   − Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad EpiPen Jr. är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder EpiPen Jr.
   3. Hur du använder EpiPen Jr.
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur EpiPen Jr. ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad EpiPen Jr. är och vad det används för

   EpiPen Jr. innehåller steril lösning i en förfylld penna för intramuskulär injektion vid akutsituation.


   EpiPen Jr. används för akutbehandling av anafylaktisk chock eller allergisk reaktion mot insektsstick eller -bett, födoämnen eller läkemedel.


   Symtom på en svår allergisk (anafylaktisk) reaktion är hudklåda, upphöjda utslag (som nässelutslag), rodnad, svullnad av läppar, hals, tunga, händer och fötter, väsande andning, heshet, illamående, kräkningar, magkramper och i vissa fall medvetslöshet.


   Läkemedlet i autoinjektorn (pennan) är adrenalin som är ett adrenergt läkemedel.


   Adrenalin har en direkt effekt på hjärta, cirkulation och luftvägar. Det motverkar de eventuellt livshotande följderna av svåra allergiska (anafylaktiska) reaktioner genom att snabbt dra ihop blodkärlen, verka muskelavslappnande i luftrören så att andningen förbättras, minska svullnad och stimulera hjärtat.

   2. Vad du behöver veta innan du använder EpiPen Jr.

   Använd inte EpiPen Jr.

   Det finns inga kända skäl varför EpiPen Jr. inte ska användas vid en akut allergisk reaktion.

   Varningar och försiktighet

   Om du har astma kan du ha ökad risk för en svår allergisk reaktion.


   Alla som drabbats av anafylaktisk chock ska kontakta sin läkare för att testa vilka ämnen som de kan vara allergiska mot, så att dessa helt kan undvikas i fortsättningen. Det är viktigt att man är medveten om att allergi mot ett ämne kan leda till allergier mot andra besläktade ämnen.


   Om du har födoämnesallergi är det viktigt att du kontrollerar ingredienserna i allt du äter (inklusive läkemedel), eftersom även små mängder kan orsaka svåra reaktioner.


   Tala om för din läkare om du har:

   • hjärtsjukdom

   • överaktiv sköldkörtel

   • högt blodtryck

   • diabetes

   • förhöjt tryck i ögat (glaukom)

   • svåra njurproblem

   • en tumör i din prostata

   • höga kalciumnivåer eller låga kaliumnivåer i blodet

   • Parkinsons sjukdom


   Adrenalin är, trots ovanstående tillstånd, nödvändigt vid behandling av svåra allergiska reaktioner. Patienter med dessa tillstånd eller personer som kan tänkas ge EpiPen Jr. till en person som fått en allergisk reaktion bör få klara instruktioner om i vilka situationer EpiPen Jr.

   ska ges.


   Bruksanvisningen måste följas noga för att undvika oavsiktlig injektion.


   EpiPen Jr. ska endast ges i lårets yttersida. Den ska inte ges i skinkan på grund av risken för att av misstag injicera i en ven.


   Varning: Oavsiktlig injektion i händer eller fingrar kan leda till minskat blodflöde till berörda delar. Uppsök alltid läkare för behandling om du råkar injicera i händer eller fingrar av misstag.

   Barn och ungdomar

   Till barn som väger mindre än 15 kg kan inte en dos under 150 mikrogram ges med tillräcklig noggrannhet och användning rekommenderas därför inte annat än vid livshotande situationer och efter rådgivning från sjukvårdspersonal.

   Andra läkemedel och EpiPen Jr.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Detta är särskilt viktigt om du använder något av följande:

   • Läkemedel mot depression såsom tricykliska antidepressiva eller monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eftersom adrenalinets effekt kan förstärkas.

   • Läkemedel mot Parkinsons sjukdom såsom katekol-O-metyltransferashämmare (COMT-hämmare), och levodopa eftersom adrenalinets effekt kan förstärkas.

   • Läkemedel som gör att hjärtat kan börja slå ojämnt (arytmier) såsom digitalis och kinidin.

   • Betablockerare (används för att behandla hjärtsjukdomar) eller läkemedel för att behandla sjukdomar i nervsystemet eftersom adrenalinets effekt kan reduceras.

   • Läkemedel mot sköldkörtelsjukdom.

   • Läkemedel som gör det lättare att andas, som används mot astma (teofyllin).

   • läkemedel som används i samband med förlossning (oxytocin).

   • Läkemedel som används för behandling av allergier såsom difenylhydramin eller klorfeniramin (antihistaminer).

   • Läkemedel som verkar på nervsystemet (parasympatolytika).


   Diabetiker ska noggrant kontollera sina blodsockervärden efter att ha använt EpiPen Jr. eftersom adrenalin kan påverka bildandet av insulin i kroppen och därmed höja blodsockervärdet.

   EpiPen Jr. med mat, dryck och alkohol

   Intag av mat och dryck har ingen påverkan på EpiPen Jr.

   Tala om för din läkare om du intar alkohol eftersom effekten av adrenalin kan ökas.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


   I en akutsituation, tveka inte att använda EpiPen Jr. eftersom ditt och ditt barns liv kan vara i fara.


   Det finns begränsad erfarenhet av användning av adrenalin under graviditet.


   Amning

   EpiPen förväntas inte ha någon effekt på det ammade barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ej relevant.

   EpiPen Jr. innehåller hjälpämnen

   EpiPen Jr. innehåller natriummetabisulfit (E223) och natriumklorid.

   Natriummetabisulfit kan i sällsynta fall ge upphov till svåra allergiska reaktioner eller andningssvårigheter (bronkospasm).


   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".


   3. Hur du använder EpiPen Jr.

   När du får EpiPen Jr. utskrivet av din läkare måste du försäkra dig om att du förstår varför du får det utskrivet. Du måste vara säker på att du vet precis hur produkten ska användas. Använd alltid EpiPen Jr. enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Om du är osäker på hur du ska använda EpiPen Jr., kontakta din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.


   EpiPen Jr. är avsedd för barn med en kroppsvikt mellan 15 och 30 kg.


   Epipen autoinjektor innehållande 300 mikrogram adrenalin per dos finns tillgänglig för vuxna, ungdomar och barn med en kroppsvikt över 30 kg.

   För barn som väger mindre än 15 kg, se avsnittet ovan om "Barn och ungdomar".


   Dosering

   Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Vanlig dos för barn (15-30 kg) vid akut allergibehandling är 0,15 mg adrenalin intramuskulärt, beroende på patientens vikt (0,01 mg/kg kroppsvikt).


   Om du känner av tecken på en akut allergisk reaktion, använd EpiPen Jr. omedelbart.


   EpiPen Jr. autoinjektor ger en engångsdos på 0,3 ml vilket motsvarar 0,15 mg (150 mikrogram) adrenalin. Efter användning finns det kvar 1,7 ml vätska i autoinjektorn. Den kan inte användas igen.


   Ibland är en dos av adrenalin inte tillräcklig för att helt häva en allergisk reaktion. Detta är anledningen till att din läkare eventuellt ordinerat mer än en EpiPen Jr. Injektionen kan upprepas efter 5-15 minuter med en ny EpiPen Jr. om symtomen inte avklingat eller har tilltagit. Det kan därför vara lämpligt att alltid ha med sig mer än en EpiPen Jr.


   Hur EpiPen Jr. ges

   EpiPen Jr. är utformad för att enkelt kunna användas av personer utan medicinsk utbildning. EpiPen Jr. ska stötas mot yttersidan av låret med ett avstånd av ca 10 cm. Det spelar ingen roll var på yttersidan av låret. När du stöter pennan mot låret aktiveras en fjäderutlöst kolv som skjuter in den gömda nålen i lårmuskeln och administrerar en dos adrenalin. Om du har kläder på dig kan EpiPen Jr. injiceras genom kläderna.


   Bruksanvisningen för EpiPen Jr. måste följas noggrant.


   EpiPen Jr. ska endast injiceras i utsidan av låret. Injicera aldrig i skinkan.


   Bruksanvisning

   Gör dig bekant med EpiPen Jr. och hur den används (se bild 1).


   Följ dessa instruktioner endast när det är dags att använda EpiPen Jr.


   Håll i mitten av pennan, aldrig i ändarna. För rätt tillvägagångssätt vid användning, se bilderna och följ dessa instruktioner:


   - Sätt aldrig tummen, fingrar eller hand över den orange änden på EpiPen Jr. Tryck aldrig på orangefärgade änden med tummen, fingrar eller hand.

   - Nålen kommer ut från den orange änden.

   - Avlägsna INTE den blå säkerhetshylsan förrän det är dags att använda pennan


   1. Fatta EpiPen Jr. med den hand du normalt använder (den hand du skriver med), med tummen mot den blå säkerhetshylsan. Slut handen runt pennan och håll ett fast grepp. Den orange änden ska peka nedåt.

   2. Avlägsna den blå säkerhetshylsan med den andra handen.

   3. Håll EpiPen Jr. ca 10 cm från yttersidan av låret som bild 2a visar. Den orange änden ska peka mot yttersidan av låret.

   4. Stöt pennan mot yttersidan av låret i en rät vinkel (90 grader) som bild 2b visar. Lyssna efter ett klick.

   5. Håll pennan stadigt kvar på plats i 10 sekunder. Injektionen är nu klar och fönstret på autoinjektorn är mörkt. Ta bort EpiPen (det orange nålskyddet förlängs för att täcka över nålen) och kassera på ett säkert sätt.

   6. Massera injektionsstället i ca 10 sekunder. Ring 112, fråga efter en ambulans och uppge anafylaktisk chock.


   Det kan finnas en liten bubbla i EpiPen Jr. autoinjektorn. Den har ingen inverkan på användandet av EpiPen Jr.


   Även om det mesta av vätskan (ca 90 %) fortfarande finns kvar i EpiPen Jr. efter användning kan den inte återanvändas. Du har emellertid fått i dig rätt mängd läkemedel om orange nålskyddet är förlängd och fönstret är mörkt. Efter användning bör EpiPen Jr. läggas i det förvaringsrör som medföljer. Ta med den när du uppsöker din läkare, sjukhus eller apotek för kassering.


   EpiPen Jr. är avsedd som akutbehandling. Du ska alltid söka medicinsk hjälp omedelbart efter att du använt EpiPen. Ring 112, be om ambulans och uppge anafylaktisk chock även om symtomen verkar vara på väg att bli bättre. Du kommer att behöva uppsöka sjukhus för observation och ytterligare behandling efter behov. Detta beror på att reaktionen kan inträffa igen någon stund senare. I väntan på ambulans bör du ligga ner med fötterna i högt läge, om inte detta gör dig andfådd, i så fall ska du sitta dig upp. Be någon att stanna hos dig tills ambulansen kommer ifall du skulle känna dig dålig igen.

   Medvetslösa patienter ska placeras i stabilt sidoläge.

   Om du använt för stor mängd av EpiPen Jr.

   Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller injicerat adrenalin av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga biverkningar (har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare): oregelbunden hjärtrytm, högt blodtryck, svettningar, illamående, kräkningar, huvudvärk, yrsel, kraftlöshet, skakningar och oro eller ångest.


   Allergiska reaktioner kan förekomma hos patienter som är överkänsliga mot natriummetabisulfit.

   Behandling med adrenalin kan i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) orsaka kardiomyopati (tillfällig hjärtmuskelförsvagning).


   Oavsiktlig injektion i händer eller fötter har rapporterats och kan leda till minskat blodflöde till berörda delar. Uppsök alltid läkare om du råkar injicera av misstag.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska.


   Rapportering av misstänkta biverkningar


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. Hur EpiPen Jr. ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


   Förvara EpiPen Jr. i ytterkartongen. Ljuskänsligt. När adrenalin utsätts för luft eller ljus bryts det ned snabbt och får då en rosa eller brunaktig färg. Var noga med att då och då kontrollera innehållet i glasampullen för att se att vätskan fortfarande är klar och färglös. Byt ut autoinjektorn senast vid utgångsdatum eller tidigare om vätskan är missfärgad eller innehåller partiklar.


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är adrenalin 150 mikrogram.


   Övriga innehållsämnen: natriumklorid, natriummetabisulfit, saltsyra, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar och färglös lösning i en förfylld penna (autoinjektor).


   Autoinjektorn innehåller 2 ml injektionsvätska, lösning. Varje autoinjektor är avsedd att ge en engångsdos (0,3 ml) av 150 mikrogram adrenalin.


   Förpacknings storlekar:

   1 autoinjektor.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel: 042-32 66 95


   Ompackare:


   Interport Ltd

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CRO 4XS

   England


   Tillverkare:

   MEDA


   Denna bipacksedel ändrades senast

   4 maj 2015


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  EpiPen Jr.

  Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 150 mikrogram 1 dos(er) Förfylld injektionspenna

  • Varunummer: 577363
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?