Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Entresto

   Entresto 24 mg/26 mg filmdragerade tabletter, Entresto 49 mg/51 mg filmdragerade tabletter, Entresto 97 mg/103 mg filmdragerade tabletter
   sakubitril/valsartan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Entresto är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Entresto
   3. Hur du tar Entresto
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Entresto ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Entresto är och vad det används för

   Entresto är ett läkemedel, en så kallad angiotensinreceptor-neprilysinhämmare. Det löses upp i två aktiva substanser, sakubitril och valsartan.

   Entresto används för att behandla en typ av kronisk hjärtsvikt hos vuxna.

   Denna typ av hjärtsvikt innebär att hjärtat är svagt och inte orkar pumpa tillräckligt med blod till lungorna och resten av kroppen. De vanligaste symtomen på hjärtsvikt är andfåddhet, utmattning, trötthet och svullna fotleder.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Entresto

   Ta inte Entresto:

   • om du är allergisk mot sakubitril, valsartan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Rådfråga läkare innan du tar Entresto om du tror att du kan vara allergisk mot någon komponent av detta läkemedel.

   • om du tar en annan typ av läkemedel som kallas angiotensinkonverterande enzymhämmare (ACE-hämmare) (t.ex. enalapril, lisinopril eller ramipril). ACE-hämmare används för att behandla högt blodtryck eller hjärtsvikt. Om du har tagit en ACE-hämmare ska du vänta i 36 timmar efter den sista dosen innan du börjar ta Entresto (se ”Andra läkemedel och Entresto”).

   • om du eller en medlem av din familj någon gång har reagerat med så kallat angioödem (svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, samt andningssvårigheter) när du tagit en ACE-hämmare eller en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (t.ex. valsartan, telmisartan eller irbesartan).

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och även behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren (se ”Andra läkemedel och Entresto”).

   • om du har en allvarlig leversjukdom.

   • om du varit gravid i mer än 3 månader (det är också bättre att undvika detta läkemedel i tidig graviditet, se ”Graviditet och amning”).

   Om något av det ovanstående gäller dig ska du inte ta Entresto utan tala med din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Entresto

   • om du behandlas med en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller med aliskiren (se ”Ta inte Entresto”).

   • om du någon gång har haft angioödem (se ”Ta inte Entresto” och avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   • om du har lågt blodtryck eller tar några andra läkemedel som sänker blodtrycket (t.ex. vätskedrivande läkemedel) eller om du har kräkningar eller diarré, speciellt om du är 65 år eller äldre, eller om du har en njursjukdom och lågt blodtryck.

   • om du har en allvarlig njursjukdom.

   • om du är uttorkad.

   • om du har en förträngning i en njurartär.

   • om du har en leversjukdom.

   Läkaren kan komma att kontrollera mängden kalium i blodet med jämna mellanrum under Entresto behandling.

   Om något av det ovanstående gäller dig ska du tala om det för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Entresto.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel är inte avsett för barn (under 18 år). Läkemedlet har inte studerats i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Entresto

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Läkaren kan behöva ändra dosen, vidta andra försiktighetsåtgärder eller till och med avbryta någon av behandlingarna. Detta är särskilt viktigt när det gäller följande läkemedel:

   • ACE-hämmare. Ta inte Entresto tillsammans med ACE-hämmare. Om du har tagit en ACE-hämmare ska du vänta i 36 timmar efter den sista dosen ACE-hämmare innan du börjar ta Entresto (se ”Ta inte Entresto”). Om du slutar ta Entresto ska du vänta i 36 timmar efter den sista dosen Entresto innan du börjar ta en ACE-hämmare.

   • andra läkemedel mot hjärtsvikt eller lågt blodtryck, till exempel angiotensin II-receptorblockerare eller aliskiren (se ”Ta inte Entresto”).

   • så kallade statiner, som används för att sänka höga kolesterolvärden (t.ex. atorvastatin).

   • sildenafil, ett läkemedel för att behandla erektionsproblem eller förhöjt tryck i blodkärlen i lungorna.

   • läkemedel som ökar mängden kalium i blodet. Sådana läkemedel är kaliumtillskott, saltersättningsmedel som innehåller kalium, kaliumsparande läkemedel samt heparin.

   • vissa smärtlindrande läkemedel, av typen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) eller selektiva cyklooxygenas-2-hämmare (COX-2-hämmare). Om du tar något av dessa läkemedel kan läkaren behöva kontrollera din njurfunktion när du börjar med eller gör någon förändring av behandlingen (se ”Varningar och försiktighet”).

   • litium, som används för att behandla vissa typer av psykiska sjukdomar.

   • furosemid, ett läkemedel i diuretika-gruppen, som används för att öka urinproduktionen

   • nitroglycerin, ett läkemedel mot kärlkramp.

   • en del antibiotika (rifamycingruppen), ciklosporin (används för att förhindra avstötning av transplanterade organ) eller läkemedel mot virusinfektioner medel, såsom ritonavir (för behandling av HIV/AIDS).

   • metformin, ett läkemedel för behandling av diabetes.

   Om något av det ovanstående gäller dig ska du tala om det för läkaren eller apotekspersonalen innan du tar Entresto.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Din läkare kommer vanligen råda dig att sluta ta detta läkemedel innan du blir gravid eller så snart du vet att du är gravid och kommer att råda dig att ta ett annat läkemedel istället för Entresto. Detta läkemedel rekommenderas inte i början av graviditeten och får inte tas efter 3:e graviditetsmånaden, eftersom det kan orsaka allvarlig skada på ditt barn om det används efter tredje graviditetsmånaden.

   Amning

   Entresto rekommenderas inte till ammande kvinnor. Tala om för läkaren om du ammar eller planerar att börja amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Innan du framför något fordon, använder några verktyg eller maskiner, eller gör något annat som kräver att du är koncentrerad, måste du veta hur Entresto påverkar dig. Om du känner dig yr eller mycket trött medan du tar detta läkemedel ska du inte framföra fordon, cykla eller använda några verktyg eller maskiner.


   3. Hur du tar Entresto

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Den vanliga startdosen är 24 mg/26 mg eller 49 mg/51 mg två gånger dagligen (en tablett på morgonen och en tablett på kvällen). Läkaren avgör den exakta startdosen med hänsyn till vilka läkemedel du har tagit tidigare. Läkaren kommer sedan att justera dosen beroende på hur du svarar på behandlingen tills man har funnit den dos som är bäst för dig.

   Den vanliga rekommenderade måldosen är 97 mg/103 mg två gånger dagligen (en tablett på morgonen och en tablett på kvällen).

   Patienter som tar Entresto kan utveckla lågt blodtryck (yrsel, vimmelkantighet), en hög nivå av kalium i blodet (vilket kan upptäckas när din läkare utfört ett blodprov) eller nedsatt njurfunktion. Om detta händer kan din läkare minska dosen av andra läkemedel som du tar, tillfälligt sänka din Entresto-dos eller avbryta Entresto-behandlingen helt.

   Svälj tabletterna med ett glas vatten. Du kan ta Entresto med eller utan mat.

   Om du har tagit för stor mängd av Entresto

   Om du har råkat ta för många Entresto-tabletter eller om någon annan har tagit dina tabletter, kontakta läkaren omedelbart. Om du känner dig mycket yr och/eller svimfärdig ska du tala om det för läkaren så snart som möjligt och lägga dig ner.

   Om du har glömt att ta Entresto

   Det bästa är att du tar din medicin vid samma tid varje dag, men om du skulle glömma att ta en dos ska du bara ta nästa dos på den planerade tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.

   Om du slutar att ta Entresto

   Om du slutar ta Entresto kan din sjukdom förvärras. Sluta inte ta läkemedlet om inte läkaren säger åt dig att göra det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

   • Sluta ta Entresto och sök omedelbart vård om du märker svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, som kan leda till andnings- eller sväljsvårigheter. Detta kan vara tecken på angioödem (en mindre vanlig biverkning, som kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer).

   Övriga eventuella biverkningar

   Om någon av följande biverkningar blir allvarlig, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • lågt blodtryck (du kan känna dig yr och vimmelkantig)

   • hög kaliumhalt i blodet (påvisas med blodprover)

   • nedsatt njurfunktion.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • hosta

   • yrsel

   • diarré

   • lågt antal röda blodkroppar (påvisas med blodprover)

   • trötthet

   • (akut) njursvikt (allvarlig njursjukdom)

   • låg kaliumhalt i blodet (påvisas med blodprover)

   • huvudvärk

   • svimning

   • svaghet

   • illamående

   • lågt blodtryck (man kan känna sig yr och vimmelkantig) när man ändrar ställning från sittande eller liggande till stående

   • gastrit (magsmärtor, illamående)

   • snurrande känsla

   • lågt blodsockervärde (påvisas med blodprover).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • allergisk reaktion med hudutslag och klåda

   • yrsel när man ändrar ställning från sittande till stående.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Entresto ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda temperaturanvisningar.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Använd inte en Entresto-förpackning som är skadad eller förefaller ha öppnats tidigare.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är sakubitril och valsartan.

   • En 24 mg/26 mg filmdragerad tablett innehåller 24,3 mg sakubitril och 25,7 mg valsartan (som sakubitrilvalsartan-natriumsaltkomplex).

   • En 49 mg/51 mg filmdragerad tablett innehåller 48,6 mg sakubitril och 51,4 mg valsartan (som sakubitrilvalsartan-natriumsaltkomplex).

   • En 97 mg/103 mg filmdragerad tablett innehåller 97,2 mg sakubitril och 102,8 mg valsartan (som sakubitrilvalsartan-natriumsaltkomplex).

   • Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är mikrokristallin cellulosa, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, krospovidon, magnesiumstearat, talk och vattenfri kolloidal kiseldioxid.

   • Filmdrageringen på 24 mg/26 mg- och 97 mg/103 mg-tabletterna innehåller hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 4000, talk, röd järnoxid (E172) och svart järnoxid (E172).

   • Filmdrageringen på 49 mg/51 mg-tabletterna innehåller hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 4000, talk, röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Entresto 24 mg/26 mg filmdragerade tabletter är lila-vita ovala tabletter märkta med ”NVR” på ena sidan och ”LZ” på den andra. Ungefärlig tablettstorlek är 13,1 mm x 5,2 mm.

   Entresto 49 mg/51 mg filmdragerade tabletter är ljusgula ovala tabletter märkta med ”NVR” på ena sidan och ”L1” på den andra. Ungefärlig tablettstorlek är 13,1 mm x 5,2 mm.

   Entresto 97 mg/103 mg filmdragerade tabletter är ljusrosa ovala tabletter märkta med ”NVR” på ena sidan och ”L11” på den andra. Ungefärlig tablettstorlek är 15,1 mm x 6,0 mm.

   Tabletterna är förpackade i PVD/PVDC/aluminium-blister om 14, 20, 28 eller 56 tabletter och i multipack om 196 tabletter (7 förpackningar om 28 tabletter). Tabletterna med 49 mg/51 mg och 97 mg/103 mg finns även förpackade i multipack om 168 tabletter (3 förpackningar om 56 tabletter).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   Novartis Pharma GmbH

   Roonstrasse 25

   90429 Nürnberg

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   SIA "Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Bulgaria EOOD

   Тел: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft.

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 111

   Eesti

   SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma ‑ Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   SIA “Novartis Baltics”

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-06-22


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Entresto®

  Filmdragerad tablett 24 mg/26 mg 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 104675
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  653,15 kr

  Jämförpris: 23,33 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?