Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och ansvarig för batch release:

   Norbrook Laboratories Limited

   Station Works

   Newry

   BT35 6JP

   Co. Down

   Nordirland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Enrofloxacin N-vet100 mg/ml injektionsvätska, lösning nöt

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller


   Aktiv substans:

   Enrofloxacin 100 mg


   Hjälpämnen:

   Bensylalkohol (E1519) 20 mg

   Butylalkohol 30 mg

   Klar gulaktig lösning.

   ANVÄNDNINGSOMRÅDE

   För behandling av luftvägsinfektion hos nötkreatur orsakad av Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni och Mycoplasma spp. i fall där klinisk erfarenhet, om möjligt tillsammans med resistensbestämning, talar för att enrofloxacin är den lämpligaste behandlingen.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd ej som profylax.

   Skall inte användas när störningar i brosktillväxt föreligger eller skador på rörelseapparaten särskilt på leder belastade pga funktion eller kroppsvikt. 

   Skall inte användas vid påvisad resistens mot andra fluorokinoloner, på grund av risken för korsresistens.

   Skall inte användas i händelse av känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

   Skall inte användas till växande hästar på grund av risken för skador på ledbrosk.


   6. BIVERKNINGAR

   Övergående lokal reaktion kan uppträda vid injektionsstället.

   Störningar i mag-tarmkanalen kan uppträda.


   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nöt

   DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Subkutaninjektion.

   För att säkerställa korrekt dosering, bör kroppsvikten bestämmas så noga som möjligt för att undvika underdosering.


   En engångsdos med 7,5 mg/kg kroppsvikt (7,5 ml per 100 kg kroppsvikt).

   Injicera ej mer än 15 ml på ett och samma subkutana injektionsställe.


   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Högst 15 ml skall administreras på ett och samma subkutana injektionsställe.

   10. KARENSTIDER

   Kött och slaktbiprodukter: 14 dagar

   Mjölk: 84 timmar

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras vid högst 25 ºC. Får ej frysas.

   Förvaras i originalförpackningen.

   Ljuskänsligt.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar

   När flaskan bryts första gången, skall med hjälp av uppgifter för hållbarhet av bruten förpackning, datum för sista användningsdag räknas fram och skrivas på här för avsedd plats på flaska och kartong.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten ”Utg.dat”.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Normal aseptik skall iakttagas.


   Hänsyn skall tas till officiella och lokala riktlinjer för användning av antibiotika.


   Fluorokinoloner skall reserveras för behandling av tillstånd som svarat, eller förväntas svara, dåligt på behandling med andra klasser av antibiotika.


   När det är möjligt, skall fluorokinoloner endast användas efter resistensbestämning.


   Om produkten används på andra sätt än de som beskrivs i bipacksedeln kan det öka förekomsten av bakterier som är motståndskraftiga mot fluorokinoloner samt minska effektiviteten av behandling med andra kinoloner, på grund av möjlig korsresistens.


   Laboratoriestudier har inte kunnat visa på fosterskadande effekter eller toxiska effekter på foster eller moderdjur.

   Säkerhet vid användning av enrofloxacin till djur har visats för nöt.

   Produkten kan användas under dräktighet och laktation.

   Använd inte enrofloxacin samtidigt med andra antimikrobiella substanser som verkar antagonistiskt till kinoloner (t.ex.) makrolider, tetracykliner och fenoler.


   En daglig dos av 25 mg/kg kroppsvikt 15 dagar i följd tolereras utan kliniska symtom.

   Symptom vid signifikant överdosering innefattar slöhet, hälta, rörelsestörningar, lätt salivering och muskeldarrningar. Vid oavsiktlig överdosering saknas motgift och symptomatisk behandling bör ges..

   I avsaknad av kompatibilitetsstudier skall inte denna veterinärmedicinska produkt blandas med andra veterinärmedicinska produkter.


   Varning till användaren

   Enrofloxacin är en alkalisk (basisk) lösning.

   Undvik kontakt med hud och ögon med produkten. Använd glasögon och handskar i samband med hantering av produkten.

   I händelse av oavsiktligt spill på hud eller ögon, skölj det angripna området med riklig mängd vatten. Om irritation uppstår, kontakta sjukvården.

   Försiktighet skall iakttagas för att undvika oavsiktlig självinjektion.

   Produkten kan orsaka lokal irritation/smärta vid injektionsstället. I händelse av oavsiktlig självinjektion, sök omedelbart medicinsk rådgivning och uppvisa bipacksedel eller etikett för läkaren.

   Personer med känd överkänslighet mot (fluoro)kinoloner bör undvika kontakt med produkten.

   Undvik att äta, dricka eller röka vid hantering av produkten.


   SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande nationella anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-12-30

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Receptbelagt läkemedel


   100 ml, 250 ml och 500 ml injektionsflaskor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


   N-vet AB

   Uppsala Science Park

   751 83 Uppsala

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Enrofloxacin N-vet

  Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 042026
  • Tillverkare: N-vet AB

  357 kr

  Jämförpris: 3,57 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?