Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Encepur

   injektionsvätska, suspension Vaccin mot fästingburen hjärninflammation (TBE), inaktiverat
   Inaktiverat TBE-virus/stam K23

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Encepur är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Encepur
   3. Hur Encepur används
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Encepur ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Encepur är och vad det används för

   Encepur är ett vaccin som används för aktiv immunisering mot fästingburen hjärninflammation (TBE) för personer från och med 12 år. Denna sjukdom orsakas av TBE-virus som överförs genom fästingbett. Vaccinet är avsett för personer som permanent eller temporärt vistas i nära kontakt med naturen i områden där TBE förekommer.

   Vacciner används för att påverka immunsystemet (kroppens naturliga försvar mot infektioner) för att skydda mot sjukdomar.


   TBE-vaccinet skyddar dig inte mot andra fästingburna sjukdomar, även om de överförs samtidigt (t.ex. borrelia).

   2. Vad du behöver veta innan du får Encepur

   Ta inte Encepur:

   • om du har en akut febersjukdom

   • om du har fått en allergisk reaktion efter tidigare vaccination med Encepur. Du ska i så fall inte få Encepur förrän orsaken till den allergiska reaktionen utretts.

   • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Encepur:

   • om du tidigare haft en hjärnskada

   • om du är mycket känslig, även för spårmängder, av neomycin, gentamycin och klortetracyklin som ingår i vaccinet

   • om du är allergisk mot latex. Sprutans spetsskydd innehåller inte naturgummilatex, men säker användning av Encepur hos latex-känsliga personer har inte fastställts.

   Barn och ungdomar

   Encepur är avsett för personer från och med 12 års ålder. För barn under 12 år rekommenderas Encepur Barn.

   Andra läkemedel och Encepur

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Särskilt viktigt är det om du får:

   • immunsuppressiv behandling, d.v.s. behandling som begränsar kroppens egen försvarsmekanism. Effekten av vaccinationen kan bli nedsatt eller oviss. Samma sak gäller om du har en medfödd eller senare utvecklad försämring av immunförsvaret.


   Encepur kan ges samtidigt som andra vacciner, men ett annat injektionsställe väljs i så fall.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta vaccin.


   Det finns ingen klinisk erfarenhet för gravida och ammande kvinnor. Det finns inga uppgifter om vaccinet passerar över i modersmjölk.


   Om du är gravid eller ammar bedömer läkaren om Encepur är lämpligt för dig och ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte sannolikt att Encepur påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Encepur innehåller aluminiumhydroxid (adjuvans), natriumklorid och spårmängder av formaldehyd, neomycin, gentamycin och klortetracyklin

   Detta vaccin innehåller aluminiumhydroxid som adjuvans. Adjuvanser är innehållsämnen som finns i vissa vaccin för att påskynda, förbättra och/eller förlänga den skyddande effekten av vaccinet.


   Detta vaccin innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   Spårmängder av formaldehyd, neomycin, gentamycin och klortetracyklin ingår i vaccinet. Försiktighet bör iakttas vid vaccination av individer med överkänslighet mot dessa substanser.


   3. Hur Encepur används

   Grundimmuniseringen ska helst ske under de kalla månaderna av året.


   a) Grundimmunisering:

   Det finns två immuniseringsscheman:


   1. Vanligt immuniseringsschema

   • Dos 1 (dag 0)

   • Dos 2 (1–3 månader efter dag 0)

   • Dos 3 (9–12 månader efter den 2:a vaccinationsdosen)

   0,5 ml

   0,5 ml

   0,5 ml

   • Två veckor efter den andra dosen förväntas du vara skyddad.

   • För att behålla skyddet efter grundimmuniseringen måste du ta en påfyllnadsdos (boosterdos) efter 3 år.

   2. Förkortat immuniseringsschema


   För personer som behöver ett snabbt skydd kan ett förkortat vaccinationsschema följas.

   • Dos 1 (dag 0)

   • Dos 2 (Dag 7)

   • Dos 3 (Dag 21)

   0,5 ml

   0,5 ml

   0,5 ml

   • Tidigast 14 dagar efter den andra vaccinationsdosen, dvs. på dag 21, kan man förväntas vara skyddad.

   • När grundimmuniseringen är avslutad är man skyddad i minst 12–18 månader.

   • Därefter rekommenderas den första påfyllnadsdosen.

   b) Påfyllnadsvaccination (boostervaccination):


   Efter grundimmuniseringen enligt antingen vanligt eller förkortat immuniseringsschema räcker det med ytterligare en injektion av 0,5 ml Encepur för att förstärka grundskyddet.


   Vanligt schema: den första påfyllnadsdosen ska ges efter 3 år.

   Förkortat schema: den första påfyllnadsdosen ska ges efter 12–18 månader.


   Därefter ges påfyllnadsdoser vart femte år till personer mellan 12 och 49 år och vart tredje år till personer över 49 år, oavsett vilket vaccinationsschema som har använts.

   Användning för barn

   Encepur av avsett för personer från och med 12 år. För barn under 12 år rekommenderas Encepur Barn.

   Om du har fått för stor mängd av Encepur

   Eftersom sprutan är förfylld med rätt dos av vaccinet, är det inte troligt att du skulle få för stor mängd Encepur.


   Om du har ytterligare frågor om detta vaccin, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sök genast läkarkontakt om du får en allergisk reaktion (nässelutslag, slemhinnesvullnad, väsande eller pipande andning, andnöd, kramp i luftrören, lågt blodtryck). En sådan reaktion uppträder i sällsynta fall efter vaccinationen.


   Speciellt efter den första vaccinationen kan man få influensaliknande symtom:

   • feber mer än 38°C, följt av huvudvärk och onormala känselförnimmelser som myrkrypningar, stickningar, hostkittlingar, brännkänsla, etc.

   • symtomen försvinner vanligen inom 72 timmar.

   • symtomen förekommer sällan efter följande vaccinationer.


   Biverkningarna listas efter följande frekvenser:


   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • Illamående

   • Ledvärk, muskelvärk

   • Feber (mer än 38°C), huvudvärk, svettningar, frossa, trötthet

   • Övergående rodnad, svullnad, smärta vid injektionsstället


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • Svullna lymfkörtlar

   • Yrsel


   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

   • Myrkrypningar, stickningar, etc. i huden

   • Övergående synrubbning

   • Diarré, kräkningar

   • Pulsförändringar, sänkt blodtryck, svimning


   I mycket sällsynta fall (färre än 1 av 100 000) kan en liten knuta (granulom) uppkomma vid injektionsstället, som undantagsvis kan leda till ansamling av vävnadsvätska (serom).


   Efter TBE-vaccinationer har i mycket sällsynta fall rapporterats sjukdomar i nervsystemet, bl.a. tilltagande förlamning med andningsförlamning i svåra fall (Guillain-Barrés syndrom).


   Ledvärk och muskelvärk i nacken kan visa samma symtom som meningism (symtom som påminner om hjärnhinneinflammation, utan att sådan kan konstateras). Dessa symtom är ovanliga och går över inom ett par dagar utan några följder.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Encepur ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid 2ºC - 8ºC.


   Får ej frysas. Vaccin som har varit fruset får inte användas.


   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och behållaren efter ”Utg. dat” eller ”Exp.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är inaktiverat TBE-virus, stam K23 (odlad i kycklingfibroblastcellkulturer). En endosspruta (0,5 ml suspension) innehåller 1,5 mikrogram inaktiverat TBE-virus.

   • Övriga innehållsämnen är aluminiumhydroxid (adjuvans), formaldehyd, natriumklorid, sackaros, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Encepur är en vitaktig, grumlig suspension i en förfylld spruta med eller utan nål.


   Encepur är tillgängligt i följande förpackningsstorlekar:

   Endossprutor 0,5 ml med eller utan nål.

   Endossprutor 10 x 0,5 ml

   Endossprutor 20 x 0,5 ml


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsvarianter att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GSK Vaccines GmbH

   PO Box 16 30

   D-35006 Marburg

   Tyskland


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0)8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-02-01


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Encepur injektionsvätska är en vitaktig grumlig suspension. Vaccinet tillhandahålls klart för bruk.


   Som alltid vid injektion av vacciner ska sedvanlig övervakning och lämplig medicinsk behandling finnas tillgängliga i händelse av anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.


   Vaccinet ska skakas väl före användning.


   Encepur ska administreras intramuskulärt, helst i överarmen (M. deltoideus) eller glutealt.


   Vid behov (t.ex. hos patienter med hemorragisk diates) kan vaccinet injiceras subkutant.


   Får ej injiceras intravaskulärt.


   Vaccinet kan ges samtidigt som andra vacciner, dock måste annat injektionsställe användas.


   Ska ej blandas med andra injektionsvätskor i samma spruta.


   Överblivet vaccin ska destrueras.


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid 2ºC - 8ºC.

   Får ej frysas. Vaccin som har varit fruset får inte användas.


   För immuniseringsscheman se avsnitt 3 Hur Encepur används.

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Encepur®

  Injektionsvätska, suspension 10 x 0,5 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 436311
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  2.250 kr

  Jämförspris: 225 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?