Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Encepur

   0,5 ml Injektionsvätska, suspension
   vaccin mot fästingburen hjärninflammation (TBE) (inaktiverat)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Encepur är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Encepur
   3. Hur Encepur ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Encepur ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Encepur är och vad det används för

   Encepur innehåller inaktiverat virus av den typ som orsakar fästingburen hjärninflammation (TBE).

   Vacciner tillhör en grupp läkemedel som påverkar immunsystemet (kroppens naturliga försvar mot infektioner) för att skydda mot sjukdomar.

   Vaccinet Encepur är avsett för personer från 12 års ålder för att förhindra sjukdom orsakad av TBE-virus. TBE-virus är en viktig orsak till virusinfektioner i centrala nervsystemet. De flesta infektioner med detta virus orsakas av fästingbett.

   Vaccinet är avsett för personer som permanent eller temporärt vistas i områden där TBE förekommer.


   För barn från 1 till och med 11 års ålder används Encepur Barn.

   2. Vad du behöver veta innan du får Encepur

   Encepur ska inte ges

   • om du har en akut sjukdom som kräver behandling. Du ska inte vaccineras förrän minst 2 veckor efter tillfrisknandet

   • om du har fått komplikationer efter tidigare vaccination med Encepur. Du ska i så fall inte vaccineras med samma vaccin förrän orsaken till komplikationerna har utretts

   • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Encepur

   • Encepur kan innehålla rester av ägg och kycklingprotein, såsom ovalbumin (ett protein i äggvita). Om du har reagerat med anafylaktiska symtom, såsom nässelutslag, svullnad i övre luftvägarna (läppar, tunga, svalg), förträngning i luftvägarna (bronkospasm), blodtrycksfall eller en snabb sänkning av blodtrycket som orsakat ett akut tillstånd (chock), efter exponering för ägg eller kycklingprotein, ska du tala med läkare eller sjuksköterska innan du får vaccinet. I sådana mycket sällsynta fall rekommenderas att injektionen ges under noggrann övervakning.

   • Läkaren eller sjuksköterskan kommer att vara noga med att inte injicera vaccinet i ett blodkärl. Oavsiktlig injektion i ett blodkärl kan i extrema fall framkalla en chockreaktion.

   • Liksom för alla injicerade vacciner ska lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas till hands i händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter vaccinationen.

   • Läkaren eller sjuksköterskan kommer att bedöma behovet av vaccination om du har en befintlig, allvarlig, neurologisk sjukdom.

   • Svimning, svimningskänsla eller andra stressrelaterade reaktioner kan förekomma som en reaktion på alla slags injektioner med nål. Tala om för läkaren eller sjuksköterskan om du tidigare har reagerat på detta sätt.

   • TBE-vaccinationen skyddar inte mot andra fästingburna sjukdomar (t.ex. borrelia) även om de överförs samtidigt som fästingburen hjärninflammation.


   Latex-känsliga personer:


   Förfylld spruta utan nål:

   Naturgummilatex har inte kunnat påvisas i sprutans spetsskydd, men säker användning av Encepur hos latex-känsliga personer har inte fastställts.


   Förfylld spruta med nål:

   Nålskyddet innehåller latex. Kan ge allvarliga allergiska reaktioner. Tala med läkare innan du får Encepur om du är allergisk mot latex.


   Andra läkemedel och Encepur

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Vaccinets effekt kan vara begränsad eller oviss när det ges tillsammans med läkemedel som hämmar kroppens immunförsvar (immunsuppressiv behandling) eller hos patienter med nedsatt immunförsvar.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta vaccin.


   Inga kontrollerade kliniska studier har utförts på gravida kvinnor. Det ska därför endast användas efter noggrant övervägande av risker och nytta för gravida och ammande kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier har utförts med Encepur för att bedöma effekten på förmågan att framföra fordon och använda maskiner (se även avsnitt 4, Eventuella biverkningar).


   Vissa av biverkningarna som beskrivs i avsnitt 4 kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   Encepur innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

   Detta vaccin innehåller spårmängder av formaldehyd, klortetracyklin, gentamycin och neomycin. Tala om för läkaren om du har haft en allergisk reaktion på dessa innehållsämnen.


   3. Hur Encepur ges

   Läkaren eller apotekspersonalen berättar för dig hur du ska få detta vaccin.


   a) Grundimmunisering:


   Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar från 12 års ålder är sammanlagt 3 injektioner av 0,5 ml. Grundimmuniseringen ges vanligen under de kalla månaderna av året.


   Det immuniseringsschema som föredras vid vaccination av personer som kontinuerligt riskerar att infekteras är:

   • Den första dosen på en valfri dag.

   • Den andra dosen 1‑3 månader efter den första dosen.

   • Den tredje dosen 9‑12 månader efter den andra dosen.


   När omedelbart skydd behövs kan ett förkortat immuniseringsschema användas.

   • Den första dosen på en valfri dag.

   • Den andra dosen 7 dagar efter den första dosen.

   • Den tredje dosen 21 dagar efter den första dosen.


   Om du har nedsatt immunsystem (t.ex. på grund av immunsupprimerande behandling) bör dina antikroppsnivåer kontrolleras och vid behov ska ytterligare en vaccindos ges.


   b) Påfyllnadsvaccination (boostervaccination):


   En första påfyllnadsdos om 0,5 ml ska ges inom 3 år efter slutförd grundimmunisering. Om ett förkortat schema följdes ska den första påfyllnadsdosen ges 12 till 18 månader efter slutförd grundimmunisering. Efterföljande påfyllnadsdoser kan ges vart femte år till personer i ålder 12‑49 år och vart tredje år till personer >49 år.

   Användning för barn och ungdomar

   Encepur ska inte användas till barn under 12 års ålder. För denna åldersgrupp rekommenderas Encepur Barn.


   Läkaren kommer att ge Encepur som en injektion i din överarmsmuskel.

   Vaccinet ska inte ges (djupt) i huden eftersom skyddet då kan bli sämre.

   Vaccinet ska aldrig ges i en ven.

   Om du har ytterligare frågor om detta vaccin, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Om du har fått för stor mängd av Encepur

   Det är inte känt vilka risker och typer av biverkningar som kan förekomma om du skulle ges mer än den rekommenderade dosen.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

   • huvudvärk

   • muskelvärk

   • övergående smärta vid injektionsstället

   • allmän sjukdomskänsla.


   Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare)

   • illamående

   • ledvärk (artralgi)

   • hudrodnad, svullnad vid injektionsstället

   • feber (över 38 °C)

   • influensaliknande symtom (svettning, skälvningar) kan utvecklas, särskilt efter den första vaccinationen, men avklingar vanligen inom 72 timmar.


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

   • kräkningar.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

   • Muskelvärk och ledvärk i nacken som kan tyda på meningism (irritation i hjärnhinnorna som ses vid exempelvis hjärnhinneinflammation). Dessa symtom är mycket sällsynta och går över inom ett par dagar utan några följdsymtom.


   Allvarliga allergiska reaktioner

   Allvarliga allergiska reaktioner för vilka frekvensen inte kan beräknas från tillgänglig information är:

   • generaliserat hudutslag

   • svullnad (tydligast i huvud och hals, inklusive ansikte, läppar, tunga och svalg eller någon annan kroppsdel)

   • stridor (ett pipande andningsljud som orsakas av tilltäppta/svullna luftvägar)

   • andfåddhet, andningssvårigheter

   • förträngning i luftvägarna (bronkospasm)

   • blodtrycksfall.

   När dessa tecken och symtom förekommer, utvecklas de vanligen mycket snabbt efter injektionen medan du fortfarande är under uppsikt av vårdpersonal. Om något av dessa symtom uppträder efter att du har lämnat läkaren eller sjuksköterskan måste du OMEDELBART uppsöka läkare.


   Andra biverkningar

   Andra biverkningar för vilka frekvensen inte kan beräknas från tillgänglig information har rapporterats efter vaccination med Encepur. Dessa är:

   • reaktioner i blodcirkulationssystemet (eventuellt åtföljda av övergående, icke-specifika synstörningar)

   • låg nivå av blodplättar som endast är kortvariga men som kan vara svår

   • svullna lymfkörtlar (körtlar i halsen, armhålorna eller ljumskarna)

   • parestesi (domningar och stickningar)

   • yrsel

   • svimningskänsla (presynkope)

   • svimning (synkope)

   • diarré

   • knuta på grund av inflammation vid injektionsstället (granulom), ibland med ansamling av vätska

   • trötthet

   • svaghet.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Encepur ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC). Ljuskänsligt.


   Får ej frysas. Vaccin som har varit fruset får inte användas.


   Vaccinet ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Vid synliga avvikelser ska vaccinet kasseras.


   Används omedelbart efter att behållaren har öppnats.


   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och behållaren efter ”Utg. dat” eller ”Exp.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • En dos (0,5 ml) innehåller 1,5 mg av den aktiva substansen inaktiverat TBE-(fästingburen hjäninflammation)-virus, stam K23 odlad i primära kycklingembryoceller, inaktiverad med formaldehyd och med aluminiumhydroxid som adjuvans. Ett adjuvans är en annan komponent i vaccinet än antigenet (aktiva substans i vacciner) som förstärker immunsvaret (kroppens naturliga skydd mot infektioner) på antigenet.

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är trometamol, sackaros, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor. Vaccinet innehåller spårmängder av formadelhyd, klortetracyklin, gentamycin och neomycin, och kan innehålla rester av ägg och kycklingprotein.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Encepur är en vitaktig, grumlig injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta.


   Encepur är tillgängligt i följande förpackningsstorlekar:


   • Förpackning med 1 förfylld spruta (med/utan nål) vardera innehållande 0,5 ml injektionsvätska, suspension

   • Förpackning med 10 förfyllda sprutor (med/utan nålar) vardera innehållande 0,5 ml injektionsvätska, suspension

   • Förpackning med 20 förfyllda sprutor (med/utan nålar) vardera innehållande 0,5 ml injektionsvätska suspension (2x10 förpackningar)


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GSK Vaccines GmbH

   PO Box 16 30

   D-35006 Marburg

   Tyskland


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0)8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-19.


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Encepur injektionsvätska är en vitaktig grumlig suspension. Vaccinet tillhandahålls klart för bruk.


   Som alltid vid injektion av vacciner ska sedvanlig övervakning och lämplig medicinsk behandling finnas tillgängliga i händelse av anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.


   Vaccinet ska skakas väl före användning.


   Encepur ska administreras intramuskulärt, helst i överarmen (M. deltoideus) eller glutealt.


   Vid behov (t.ex. hos patienter med hemorragisk diates) kan vaccinet injiceras subkutant.


   Får ej injiceras intravaskulärt.


   Vaccinet kan ges samtidigt som andra vacciner, dock måste annat injektionsställe användas.


   Ska ej blandas med andra injektionsvätskor i samma spruta.


   Överblivet vaccin ska destrueras.


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp vid 2 ºC-8ºC.

   Får ej frysas. Vaccin som har varit fruset får inte användas.


   För immuniseringsscheman se avsnitt 3 Hur Encepur ges.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Encepur®

  Injektionsvätska, suspension 1 x 0,5 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 436303
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  239,50 kr

  Jämförpris: 239,50 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?