Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Encepur Barn

   Injektionsvätska, suspension Vaccin mot fästingburen hjärninflammation (TBE), inaktiverat
   Inaktiverat TBE-virus/stam K23

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Encepur Barn är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan ditt barn får Encepur Barn
   3. Hur Encepur Barn används
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Encepur Barn ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Encepur Barn är och vad det används för

   Encepur Barn är ett vaccin som används för aktiv immunisering mot fästingburen hjärninflammation (TBE) för barn från ett till och med 11 års ålder. Denna sjukdom orsakas av TBE-virus som överförs genom fästingbett. Vaccinet är avsett för barn som permanent eller temporärt vistas i nära kontakt med naturen i områden där TBE förekommer. För personer över 12 år används Encepur för vuxna.

   Vacciner tillhör en grupp läkemedel som påverkar immunsystemet (kroppens naturliga försvar mot infektioner) för att skydda mot sjukdomar.


   TBE-vaccinet är inte effektivt mot andra fästingburna sjukdomar, även om de överförs samtidigt (t.ex. borrelia).

   2. Vad du behöver veta innan ditt barn får Encepur Barn

   Encepur Barn ska inte ges:

   • om ditt barn har en akut sjukdom som orsakar feber

   • om ditt barn har fått en allergisk reaktion efter tidigare vaccination med Encepur Barn. Ditt barn ska i så fall inte få Encepur Barn förrän orsaken till den allergiska reaktionen utretts.

   • om ditt barn är allergiskt mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan ditt barn får Encepur Barn:

   • om ditt barn tidigare har haft en hjärnskada

   • om ditt barn är mycket känsligt, även för spårmängder, av formaldehyd, neomycin, gentamycin och klortetracyklin som ingår i vaccinet

   • om ditt barn är allergiskt mot latex. Sprutans spetsskydd innehåller inte naturgummilatex, men säker användning av Encepur Barn hos latex-känsliga personer har inte fastställts.


   Om ditt barn får hög feber (över 40°C) efter vaccinationen rekommenderas behandling med febernedsättande medel på grund av risken för feberkramper.

   Andra läkemedel och Encepur Barn

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Särskilt viktigt är det om ditt barn får:

   • immunsuppressiv behandling, dvs. behandling som begränsar kroppens egen försvarsmekanism. Effekten av vaccinationen kan bli nedsatt eller oviss. Samma sak gäller om ditt barn har en medfödd eller senare utvecklad försämring av immunförsvaret.


   Encepur Barn kan ges samtidigt som andra vacciner, men ett annat injektionsställe väljs i så fall.

   Encepur Barn innehåller aluminiumhydroxid (adjuvans) och spårmängder av formaldehyd, neomycin, gentamycin och klortetracyklin

   Detta vaccin innehåller aluminiumhydroxid som adjuvans. Adjuvanser är innehållsämnen som finns i vissa vaccin för att påskynda, förbättra och/eller förlänga den skyddande effekten av vaccinet.


   Spårmängder av formaldehyd, neomycin, gentamycin och klortetracyklin ingår i vaccinet. Försiktighet bör iakttas vid vaccination av individer med överkänslighet mot dessa substanser.


   3. Hur Encepur Barn används

   Grundimmuniseringen ska helst ske under de kalla månaderna av året.


   a) Grundimmunisering:

   Det finns två immuniseringsscheman:


   1. Vanligt immuniseringsschema

   • Dos 1 (dag 0)

   • Dos 2 (1–3 månader efter dag 0)

   • Dos 3 (9–12 månader efter den 2:a vaccinationsdosen)

   0,25 ml

   0,25 ml

   0,25 ml

   • Två veckor efter den andra dosen kan ditt barn förväntas vara skyddat.

   • För att behålla skyddet efter grundimmuniseringen måste ditt barn få en påfyllnadsdos (boosterdos) efter 3 år.


   2.
   Förkortat immuniseringsschema


   För barn som behöver ett snabbt skydd kan ett förkortat vaccinationsschema följas.

   • Dos 1 (dag 0)

   • Dos 2 (Dag 7)

   • Dos 3 (Dag 21)

   0,25 ml

   0,25 ml

   0,25 ml

   • Tidigast 14 dagar efter den andra vaccinationsdosen, dvs. på dag 21, kan barnet förväntas vara skyddat.

   • Efter grundimmuniseringen är barnet skyddat i minst 12–18 månader.

   • Därefter rekommenderas den första påfyllnadsdosen.


   b) Påfyllnadsvaccination (boostervaccination):

   Efter grundimmuniseringen enligt antingen vanligt eller förkortat immuniseringsschema, räcker det med ytterligare en injektion av 0,25 ml Encepur Barn för att förstärka grundskyddet.


   Vanligt schema: den första påfyllnadsdosen ska ges efter 3 år.

   Förkortat schema: den första påfyllnadsdosen ska ges efter 12–18 månader.


   När ditt barn får påfyllnadsdoser enligt instruktionerna är det skyddat i minst 5 år efter den första påfyllnadsdosen.

   Om ditt barn har fått för stor mängd av Encepur Barn

   Eftersom sprutan är förfylld med rätt dos av vaccinet, är det inte troligt att ditt barn skulle få för stor mängd Encepur Barn


   Om du har ytterligare frågor om detta vaccin, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sök genast läkarkontakt om ditt barn får en allergisk reaktion (nässelutslag, slemhinnesvullnad, väsande eller pipande andning, andnöd, kramp i luftrören, lågt blodtryck). En sådan reaktion uppträder i sällsynta fall efter vaccinationen.


   De vanligaste biverkningarna i alla åldersgrupper är:

   • reaktioner som svullnad

   • rodnad vid injektionsstället.


   Vanliga biverkningar för barn i åldern 3–11 år är:

   • influensaliknande symtom som feber, huvudvärk, sjukdomskänsla, värk i muskler och leder, illamående.


   Vanliga biverkningar för barn mellan 1 och 2 år är:

   • sömnighet

   • irritabilitet.


   Feberreaktioner verkar vara vanligare i åldrarna 1–2 år jämfört med åldersgruppen 3–11 år. Hög feber (över 40ºC) uppträdde vid sällsynta tillfällen hos barn mellan 3 och 11 år.


   Dessa och andra biverkningar anges enligt följande frekvenser:


   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • Illamående

   • Ledvärk, muskelvärk

   • Feber (mer än 38°C), huvudvärk, svettningar, frossa, trötthet

   • Övergående rodnad, svullnad, smärta vid injektionsstället


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • Svullna lymfkörtlar


   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

   • Myrkrypningar, stickningar och andra känselförnimmelser, yrsel

   • Övergående synrubbningar (dimsyn, ljuskänslighet, ögonsmärtor)

   • Diarré, kräkningar


   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   • Feberkramper

   • Feber över 40°C

   • Övergående minskning av antalet blodplättar

   • Pulsförändringar, sänkt blodtryck, svimning


   I mycket sällsynta fall (färre än 1 av 100 000) kan en liten knuta (granulom) uppkomma vid

   injektionsstället, som undantagsvis kan leda till ansamling av vävnadsvätska (serom).


   I enstaka fall har sjukdomar i nervsystemet rapporterats, bl.a. tilltagande förlamning med andningsförlamning i svåra fall (t.ex. Guillain-Barrés syndrom).


   Ledvärk och muskelvärk i nacken kan visa samma symtom som meningism (symtom som påminner om hjärnhinneinflammation, utan att sådan kan konstateras). Dessa symtom är ovanliga och går över inom ett par dagar utan några följder.


   Liksom alla typer av stimulering av immunsystemet kan vaccination orsaka en förvärring av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros och iridocyklit (inflammation i ögats regnbågshinna och strålkropp) hos vissa patienter


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Encepur Barn ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

   Får ej frysas. Vaccin som har varit fruset får inte användas.


   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och behållaren efter ”Utg. dat” eller ”Exp.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är inaktiverat TBE-virus, stam K23 (odlad i kycklingfibroblastcellkulturer). En dos (0,25 ml suspension) innehåller 0,75 mikrogram inaktiverat TBE-virus och aluminiumhydroxid 0,5 mg.

   • Övriga innehållsämnen är sackaros och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Encepur Barn är en vitaktig, grumlig suspension som tillhandahålls i endossprutor. Varje spruta innehåller 0,25 ml.


   Encepur Barn är tillgängligt i följande förpackningsstorlekar:

   1 x 0,25 ml, 10 x 0,25 ml.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GSK Vaccines GmbH

   PO Box 16 30

   D-35006 Marburg

   Tyskland


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0)8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-02-01


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Encepur Barn injektionsvätska är en vitaktig grumlig suspension. Vaccinet tillhandahålls klart för bruk.


   Som alltid vid injektion av vacciner ska sedvanlig övervakning och lämplig medicinsk behandling finnas tillgängliga i händelse av anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.


   Vaccinet ska skakas väl före användning.


   Encepur Barn ska administreras intramuskulärt, helst i överarmen (M. deltoideus) eller glutealt.


   Vid behov (t.ex. hos patienter med hemorragisk diates) kan vaccinet injiceras subkutant.


   Får ej injiceras intravaskulärt.


   Vaccinet kan ges samtidigt som andra vacciner, dock måste annat injektionsställe användas.


   Ska ej blandas med andra injektionsvätskor i samma spruta.


   Överblivet vaccin ska destrueras.


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

   Får ej frysas. Vaccin som har varit fruset får inte användas.


   För immuniseringsscheman se avsnitt 3 Hur Encepur Barn används.

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Encepur® Barn

  Injektionsvätska, suspension 1 x 0,25 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 014782
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  265 kr

  Jämförspris: 265 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?