Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Enalapril Ranbaxy

   2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletter
   enalaprilmaleat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Enalapril Ranbaxy är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Enalapril Ranbaxy
   3. Hur du tar Enalapril Ranbaxy
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Enalapril Ranbaxy ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Enalapril Ranbaxy är och vad det används för

   Enalapril Ranbaxy innehåller en aktiv substans som kallas enalaprilmaleat. Enalapril Ranbaxy tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE‑hämmare (angiotensin converting enzyme).

   Enalapril Ranbaxy används:

   • för att behandla högt blodtryck (hypertoni)

   • för att behandla hjärtsvikt (försvagad hjärtfunktion). Enalapril Ranbaxy kan minska behovet av sjukhusvård och kan för vissa leda till förlängd överlevnad

   • för att minska symtomen vid hjärtsvikt. Symtomen innefattar andnöd, trötthet efter lätt fysisk aktivitet såsom promenader eller svullnad av vrister och fötter.

   Enalapril Ranbaxy verkar genom att vidga dina blodkärl och detta gör att blodtrycket sjunker. Enalapril Ranbaxy har vanligtvis effekt inom en timme och effekten varar i minst 24 timmar. Vissa individer kan behöva flera veckors behandling innan optimal effekt på blodtrycket uppnås.


   Enalaprilmaleat som finns i Enalapril Ranbaxy kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Enalapril Ranbaxy

   Ta inte Enalapril Ranbaxy:

   • om du är allergisk mot enalaprilmaleat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tidigare har fått en allergisk reaktion av ett läkemedel tillhörande samma grupp som Enalapril Ranbaxy, en s k ACE‑hämmare

   • om du tidigare har upplevt svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg vilket orsakade svälj- och/eller andningssvårigheter (angioödem) av okänd orsak eller vid ärftligt angioödem

   • under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Enalapril Ranbaxy, se Graviditet och amning.)

   Ta inte Enalapril Ranbaxy om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker kontakta din läkare eller apotekspersonal innan du tar Enalapril Ranbaxy.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Enalapril Ranbaxy om:

   • du har hjärtproblem

   • du lider av någon sjukdom som påverkar blodkärlen i hjärnan

   • du har en blodsjukdom såsom lågt antal eller avsaknad av vita blodkroppar (neutropeni/agranulocytos), lågt antal blodplättar (trombocytopeni) eller minskat antal röda blodkroppar (anemi)

   • du har leverbesvär

   • du har någon njursjukdom (inklusive njurtransplantation). Detta kan leda till förhöjda nivåer av kalium i blodet vilket kan vara allvarligt. Din läkare kan behöva justera din dos av Enalapril Ranbaxy eller kontrollera kaliumnivåerna i blodet.

   • du genomgår dialys

   • du har varit mycket sjuk (kraftiga kräkningar) eller nyligen haft kraftig diarré

   • du står på saltfattig kost, behandlas med kaliumtillskott, kaliumsparande medel eller kaliuminnehållande saltersättning

   • du är över 70 år

   • du har diabetes. Du bör följa dina blodsockervärden, särskilt under den första månaden av behandlingen. Nivåerna av kalium i blodet kan också öka.

   • du tidigare fått en allergisk reaktion med svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg med svälj- och/eller andningssvårigheter. Du bör vara medveten om att svarta patienter löper ökad risk för dessa typer av reaktioner med ACE‑hämmare.

   • du har lågt blodtryck (du kan uppleva svaghet eller yrsel, särskilt när man ställer sig upp)

   • du har en kollagen vaskulär sjukdom (lupus erythematosus, reumatoid artrit eller skleroderma), står på en immunosuppressiv behandling, behandlas med allopurinol eller prokainamid, eller en kombination av dessa.

   • du ammar eller tänker börja amma (se Graviditet och amning).

   Tala med din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Enalapril Ranbaxy rekommenderas inte under tidig graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador (se Graviditet och amning).


   Du bör vara medveten om att Enalapril Ranbaxy inte sänker blodtrycket lika effektivt hos svarta patienter.


   Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Enalapril Ranbaxy.


   Om du ska genomgå en behandling

   • ett kirurgiskt ingrepp eller om du ska genomgå narkos (även hos tandläkaren)

   • en behandling för att avlägsna kolesterol i blodet s k LDL‑aferes

   • en hyposensibilisering, för att minska överkänslighet mot bi- eller getingstick.

   Om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller tandläkare innan du tar Enalapril Ranbaxy.

   Andra läkemedel och Enalapril Ranbaxy

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, inkluderande örtläkemedel och naturmedel. Enalapril Ranbaxy kan påverka hur andra läkemedel verkar i kroppen och vissa andra läkemedel kan också påverka hur Enalapril Ranbaxy verkar i kroppen.


   Det är särskilt viktigt att tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

   • andra blodtryckssänkande läkemedel såsom beta‑blockare, ACE-hämmare eller urindrivande medel (diuretika)

   • läkemedel som innehåller kalium (inklusive kaliuminnehållande saltersättning)

   • läkemedel mot diabetes (inklusive orala diabetesmedel och insulin)

   • litium (ett läkemedel som används för att behandla en viss typ av depression)

   • läkemedel mot depression s k tricykliska antidepressiva medel

   • läkemedel mot psykiska besvär s k antipsykotika

   • vissa läkemedel mot hosta och förkylning samt för viktreduktion som innehåller något som kallas sympatomimetikum

   • vissa läkemedel mot smärta eller reumatism inklusive guldterapi

   • ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel, även COX‑2‑hämmare (läkemedel som minskar inflammation och kan användas för att lindra smärta)

   • acetylsalicylsyra

   • läkemedel som används för att lösa upp blodproppar (trombolytika)

   • alkohol.

   Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Enalapril Ranbaxy.

   Enalapril Ranbaxy med mat, dryck och alkohol

   Enalapril Ranbaxy kan tas med eller utan mat. De flesta tar Enalapril Ranbaxy tillsammans med ett glas vatten.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.


   Graviditet

   Kontakta din läkare om du tror du är gravid (eller planerar att skaffa barn). Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Enalapril Ranbaxy före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Enalapril Ranbaxy bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.


   Amning

   Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Enalapril Ranbaxy rekommenderas inte vid amning, särskilt om ditt barn är nyfött (de första veckorna efter födseln) eller föddes för tidigt. När det gäller ett äldre barn kan din läkare ge dig råd om fördelarna och riskerna med att ta Enalapril Ranbaxy vid amning jämfört med andra behandlingar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan uppleva yrsel eller dåsighet när du tar Enalapril Ranbaxy. Om du upplever detta bör du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Enalapril Ranbaxy innehåller laktos och natrium

   Enalapril Ranbaxy innehåller laktos, som är en sockerart. Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

   Enalapril Ranbaxy innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   3. Hur du tar Enalapril Ranbaxy

   Ta alltid Enalapril Ranbaxy enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • det är viktigt att du fortsätter att ta Enalapril Ranbaxy enligt din läkares ordination

   • ta inte fler tabletter än du blivit ordinerad.

   Högt blodtryck

   • Vanlig startdos varierar från 5 mg till 20 mg en gång dagligen.

   • Vissa patienter kan behöva en lägre startdos.

   • Vanlig underhållsdos är 20 mg en gång dagligen.

   • Maximal underhållsdos är 40 mg en gång dagligen.

   Hjärtsvikt

   • Vanlig startdos är 2,5 mg en gång dagligen.

   • Din läkare kan stegvis öka dosen tills lämplig dos för dig uppnås.

   • Vanlig underhållsdos är 20 mg dagligen, som tas i en eller två doser.

   • Maximal underhållsdos är 40 mg dagligen, uppdelat på två doser.

   Nedsatt njurfunktion

   Din dos kommer att behöva justeras beroende på hur väl dina njurar fungerar:  

   • måttligt nedsatt njurfunktion – 5 mg till 10 mg dagligen

   • kraftigt nedsatt njurfunktion - 2,5 mg dagligen  

   • om du genomgår dialys - 2,5 mg dagligen. De dagar du inte genomgår dialys, kan din dos behöva justeras beroende på hur lågt ditt blodtryck är.

   Äldre

   Din läkare bestämmer vilken dos du ska ta och baseras på hur bra dina njurar fungerar.

   Barn

   Erfarenhet av användning hos barn med högt blodtryck är begränsad. Om barnet kan svälja tabletter, beräknas dosen utifrån vikt och blodtryck. Vanlig startdos är:

   • mellan 20 kg och 50 kg – 2,5 mg dagligen

   • mer än 50 kg – 5 mg dagligen.

   Dosen kan justeras beroende på barnets behov:

   • maximal dos om 20 mg dagligen hos barn som väger mellan 20 kg och 50 kg

   • maximal dos om 40 mg dagligen hos barn som väger mer än 50 kg.

   Enalapril Ranbaxy rekommenderas inte till nyfödda barn (de första veckorna efter födseln) eller till barn med njurbesvär.

   Om du har tagit för stor mängd av Enalapril Ranbaxy

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

   De mest troliga symtomen är svimningskänslor eller yrsel. Detta beror på ett plötsligt eller kraftigt blodtrycksfall.

   Om du har glömt att ta Enalapril Ranbaxy

   • Om du glömmer att ta en tablett, hoppa över den missade dosen.

   • Ta nästa dos som vanligt.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Enalapril Ranbaxy

   Sluta inte med Enalapril Ranbaxy om inte din läkare säger åt dig att sluta.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Enalapril Ranbaxy orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats:


   Om någon av dessa biverkningar uppstår, sluta ta Enalapril Ranbaxy och kontakta din läkare omedelbart:

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, vilket kan orsaka andnings- och/eller sväljsvårigheter

   • svullnad av händer, fötter eller vrister

   • om du utvecklar upphöjda röda hudutslag (nässelutslag).

   Du bör vara medveten om att svarta patienter löper ökad risk för dessa typer av reaktioner. Om något av ovanstående inträffar, sluta ta Enalapril Ranbaxy och kontakta läkare omedelbart.


   När du börjar ta Enalapril Ranbaxy kan du uppleva svimningskänsla eller yrsel. Om detta händer hjälper det att lägga sig ner. Detta orsakas av att blodtrycket sjunker. Det förbättras om du fortsätter att ta läkemedlet. Om du känner dig orolig, tala med din läkare.

   Andra biverkningar innefattar:


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter)

   • yrsel, svaghet eller sjukdomskänsla

   • dimsyn

   • hosta.

   Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 patienter) 

   • lågt blodtryck, förändringar i hjärtrytmen, hjärtklappning, kärlkramp eller bröstsmärta

   • huvudvärk, svimning (synkope)

   • smakförändringar, andnöd

   • diarré eller buksmärta, hudutslag

   • trötthet, depression

   • allergiska reaktioner med svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg med svälj- och/eller andningssvårigheter

   • ökad nivå av kalium i blodet, ökade nivåer av kreatinin i blodet (båda påvisas vanligen genom ett blodprov).

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter)

   • plötsligt blodtrycksfall

   • snabb eller ojämn hjärtrytm (hjärtklappning)

   • hjärtinfarkt (möjligen till följd av alltför lågt blodtryck hos vissa högriskpatienter inklusive patienter med blodflödesrubbningar i hjärtat eller hjärnan)

   • anemi (inklusive aplastisk och hemolytisk)

   • stroke (möjligen till följd av alltför lågt blodtryck hos högriskpatienter)

   • förvirring, sömnlöshet eller sömnighet, nervositet

   • stickande eller domnande känsla i huden

   • svindel

   • ringningar i öronen (tinnitus)

   • rinnande näsa, halsont eller heshet

   • astma

   • fördröjd tarmpassage, inflammation i bukspottkörteln

   • illamående (kräkningar), matsmältningsbesvär, förstoppning, anorexi

   • irriterad mage (irritation i magsäcken), muntorrhet, magsår, nedsatt njurfunktion, njursvikt

   • ökad svettning

   • klåda eller nässelutslag

   • håravfall

   • muskelkramper, rodnad, allmän sjukdomskänsla, feber, impotens

   • hög nivå av protein i urinen (mäts i ett test)

   • lågt blodsocker eller låg nivå av natrium i blodet, hög nivå av urea i blodet (alla mäts genom ett blodprov).

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter)

   • "Raynauds fenomen" där dina händer och fötter kan bli mycket kalla och vita på grund av lågt blodflöde

   • förändringar i blodvärden såsom lågt antal vita och röda blodkroppar, lågt hemoglobinvärde, lägre antal blodplättar

   • benmärgsdepression

   • autoimmuna sjukdomar

   • konstiga drömmar eller sömnbesvär

   • lunginfiltrat

   • inflammation i näsan

   • lunginflammation

   • inflammation i kinderna, tandkött, tunga, läppar, svalg

   • minskad urinmängd

   • erythema multiforme

   • "Stevens-Johnson syndrom" en allvarlig hudsjukdom med rodnad och fjällning av huden, blåsor eller sår eller hudavlossning

   • leverproblem såsom nedsatt leverfunktion, inflammation i levern, gulsot (gulfärgning av hud och ögon), högre nivåer av leverenzymer och bilirubin (mäts i ett blodprov)

   • förstoring av bröstkörteln hos män.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter)

   • svullnad i tarmen (intestinalt angioödem).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Enalapril Ranbaxy ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen eller blistret efter Utg.dat. respektive EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är enalaprilmaleat (2,5 mg, 5 mg, 10 mg respektive 20 mg).

   • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, natriumvätekarbonat, magnesiumstearat. 10 mg och 20 mg tabletten innehåller även röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172). 

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletten har en brytskåra.


   Enalapril 2,5 mg tabletter: vit, oval, märkt E 1 på ena sidan och den andra sidan skårad.

   Skåran är inte avsedd för delning av tabletten.


   Enalapril 5 mg tabletter: vit, rundad, triangelformad, märkt E 2 på ena sidan och den andra sidan skårad.

   Skåran är inte avsedd för delning av tabletten.


   Enalapril 10 mg tabletter: persikofärgad, marmorerad, rundad, triangelformad, märkt E 3 på ena sidan och den andra sidan skårad.

   Skåran är inte avsedd för delning av tabletten.


   Enalapril 20 mg tabletter: persikofärgad, marmorerad, rundad, triangelformad, märkt E 4 på ena sidan och den andra sidan skårad.

   Skåran är inte avsedd för delning av tabletten.


   Tillhandahålls i följande förpackningsstorlekar:

   Enalapril Ranbaxy 2,5 mg: Blister med torkmedel som innehåller 10, 20, 28, 30, 48, 50, 60, 98, 100 eller 200 tabletter.

   Enalapril Ranbaxy 5 mg: Blister med torkmedel som innehåller 20, 28, 30, 50 eller 100 tabletter.

   Enalapril Ranbaxy 10 mg: Blister med torkmedel som innehåller 10, 20, 28, 30, 48, 50, 60, 98, 100 eller 200 tabletter.

   Enalapril Ranbaxy 20 mg: Blister med torkmedel som innehåller 14, 20, 28, 30, 50, 84, 90 eller 100 tabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Ranbaxy UK Limited

   Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road

   London W4 5YE

   Storbritannien


   Tillverkare

   Ranbaxy Ireland Ltd.

   Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary

   Irland


   Terapia SA

   124 Fabricii street, 400 632 Cluj Napoca

   Rumänien


   Basics GmbH

   Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen

   Tyskland   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-12-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Enalapril Ranbaxy

  Tablett 2,5 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 507945

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?