Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Enalapril Astimex

   2,5, 5, 10 och 20 mg tabletter
   enalaprilmaleat
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Enalapril Astimex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Enalapril Astimex
   3. Hur du tar Enalapril Astimex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Enalapril Astimex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Enalapril Astimex är och vad det används för

   Enalapril Astimex innehåller en aktiv substans som kallas enalaprilmaleat. Enalapril Astimex tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare (angiotensin converting enzyme-hämmare).


   Enalapril Astimex används:

   • för att behandla högt blodtryck (hypertoni)

   • för att behandla hjärtsvikt (försvagad hjärtfunktion). Enalapril Astimex kan minska behovet av sjukhusvård och kan för vissa leda till förlängd överlevnad

   • för att minska symtomen vid hjärtsvikt. Symtomen innefattar andnöd, trötthet efter lätt fysisk aktivitet såsom promenader eller svullnad av vrister och fötter.


   Enalapril Astimex verkar genom att vidga dina blodkärl och detta gör att blodtrycket sjunker. Enalapril Astimex har vanligtvis effekt inom en timme och effekten varar i minst 24 timmar. Vissa individer kan behöva flera veckors behandling innan optimal effekt på blodtrycket uppnås.


   Enalaprilmaleat som finns i Enalapril Astimex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Enalapril Astimex

   Ta inte Enalapril Astimex

   • om du är allergisk mot enalaprilmaleat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tidigare har fått en allergisk reaktion av ett läkemedel tillhörande samma grupp som Enalapril Astimex, en s k ACE-hämmare.

   • om du tidigare har upplevt svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg vilket orsakade svälj- eller andningssvårigheter (angioödem) av okänd orsak eller vid ärftligt angioödem.

   • under de 6 sista månaderna av graviditeten (även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Enalapril Astimex, se Graviditet och amning).

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.


   Ta inte Enalapril Astimex om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker kontakta din läkare eller apotekspersonal innan du tar Enalapril Astimex.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Enalapril Astimex:

   • om du har hjärtproblem

   • om du lider av någon sjukdom som påverkar blodkärlen i hjärnan

   • om du har en blodsjukdom såsom lågt antal eller avsaknad av vita blodkroppar (neutropeni/agranulocytos), lågt antal blodplättar (trombocytopeni) eller minskat antal röda blodkroppar (anemi)

   • om du har leverbesvär

   • om du har någon njursjukdom (inklusive njurtransplantation). Detta kan leda till förhöjda nivåer av kalium i blodet vilket kan vara allvarligt. Din läkare kan behöva justera din dos av Enalapril Astimex eller kontrollera kaliumnivåerna i blodet.

   • om du genomgår dialys

   • om du har varit mycket sjuk (kraftiga kräkningar) eller nyligen haft kraftig diarré

   • om du står på saltfattig kost, behandlas med kaliumtillskott, kaliumsparande medel eller kaliuminnehållande saltersättning

   • om du är över 70 år

   • om du har diabetes. Du bör följa dina blodsockervärden, särskilt under den första månaden av behandlingen. Nivåerna av kalium i blodet kan också öka.

   • om du tidigare fått en allergisk reaktion med svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg med svälj- och/eller andningssvårigheter. Du bör vara medveten om att svarta patienter löper ökad risk för dessa typer av reaktioner med ACE-hämmare.

   • om du har lågt blodtryck (du kan uppleva svaghet eller yrsel, särskilt när man ställer sig upp)

   • om du har en kollagen vaskulär sjukdom (t.ex. lupus erythematosus, reumatoid artrit eller skleroderma), står på en immunosuppressiv behandling, behandlas med allopurinol eller prokainamid, eller en kombination av dessa.

   • om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Enalapril Astimex rekommenderas inte under tidig graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador (se Graviditet och amning).

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

    • aliskiren.

   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


   Se även informationen under rubriken ”Ta inte Enalapril Astimex”.


   Du bör vara medveten om att Enalapril Astimex inte sänker blodtrycket lika effektivt hos svarta patienter.


   Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Enalapril Astimex.


   Om du ska genomgå en behandling

   Tala om för din läkare att du tar Enalapril Astimex om du ska genomgå något av följande:

   • ett kirurgiskt ingrepp eller om du ska genomgå narkos (även hos tandläkaren)

   • en behandling för att avlägsna kolesterol i blodet s k LDL‑aferes

   • en hyposensibilisering, för att minska överkänslighet mot bi- eller getingstick.

   Om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller tandläkare innan du tar Enalapril Astimex.

   Andra läkemedel och Enalapril Astimex

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, inkluderande örtläkemedel och naturmedel. Enalapril Astimex kan påverka hur andra läkemedel verkar i kroppen och vissa andra läkemedel kan också påverka hur Enalapril Astimex verkar i kroppen.


   Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:


   Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även information under rubrikerna ” Ta inte Enalapril Astimex” och ”Varningar och försiktighet”.


   Det är särskilt viktigt att tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

   • andra blodtryckssänkande läkemedel såsom beta-blockare eller urindrivande medel (diuretika)

   • läkemedel som innehåller kalium (inklusive kaliuminnehållande saltersättning)

   • läkemedel mot diabetes (inklusive orala diabetesmedel och insulin)

   • litium (ett läkemedel som används för att behandla en viss typ av depression)

   • läkemedel mot depression s k tricykliska antidepressiva medel

   • läkemedel mot psykiska besvär s k antipsykotika

   • vissa läkemedel mot hosta och förkylning samt för viktreduktion som innehåller något som kallas sympatomimetikum

   • vissa läkemedel mot smärta eller reumatism inklusive guldterapi

   • ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel, även COX-2-hämmare (läkemedel som minskar inflammation och kan användas för att lindra smärta)

   • aspirin (acetylsalicylsyra)

   • läkemedel som används för att lösa upp blodproppar (trombolytika)

   • alkohol.

   Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Enalapril Astimex.

   Enalapril Astimex med mat och dryck

   Enalapril Astimex kan tas med eller utan mat. De flesta tar Enalapril Astimex tillsammans med ett glas vatten.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Enalapril Astimex före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Enalapril Astimex bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.


   Amning

   Enalapril Astimex rekommenderas inte vid amning, särskilt om ditt barn är nyfött (de första veckorna efter födseln) eller föddes för tidigt.


   När det gäller ett äldre barn kan din läkare ge dig råd om fördelarna och riskerna med att ta Enalapril Astimex vid amning jämfört med andra behandlingar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan uppleva yrsel eller dåsighet när du tar Enalapril Astimex. Om du upplever detta bör du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Enalapril Astimex innehåller laktos

   Enalapril Astimex innehåller laktos, som är en sockerart. Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Enalapril Astimex

   Ta alltid detta läkemedel Enalapril Astimex enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • det är viktigt att du fortsätter att ta Enalapril Astimex enligt din läkares ordination

   • ta inte fler tabletter än du blivit ordinerad.


   Högt blodtryck

   • Vanlig startdos varierar från 5 mg till 20 mg en gång dagligen.

   • Vissa patienter kan behöva en lägre startdos.

   • Vanlig underhållsdos är 20 mg en gång dagligen.

   • Maximal underhållsdos är 40 mg en gång dagligen.


   Hjärtsvikt

   • Vanlig startdos är 2,5 mg en gång dagligen.

   • Din läkare kan stegvis öka dosen tills lämplig dos för dig uppnås.

   • Vanlig underhållsdos är 20 mg dagligen, som tas i en eller två doser.

   • Maximal underhållsdos är 40 mg dagligen, uppdelat på två doser.


   Nedsatt njurfunktion

   Din dos kommer att behöva justeras beroende på hur väl dina njurar fungerar:

   • måttligt nedsatt njurfunktion - 5 mg till 10 mg dagligen.

   • kraftigt nedsatt njurfunktion - 2,5 mg dagligen.

   • om du genomgår dialys - 2,5 mg dagligen. De dagar du inte genomgår dialys, kan din dos behöva justeras beroende på hur lågt ditt blodtryck är.

   Äldre

   Din läkare bestämmer vilken dos du ska ta och baseras på hur bra dina njurar fungerar.


   Användning för barn

   Erfarenhet av användning hos barn med högt blodtryck är begränsad. Om barnet kan svälja tabletter, beräknas dosen utifrån vikt och blodtryck. Vanlig startdos är:

   • mellan 20 kg och 50 kg – 2,5 mg dagligen.

   • mer än 50 kg – 5 mg dagligen.


   Dosen kan justeras beroende på barnets behov:

   • maximal dos om 20 mg dagligen hos barn som väger mellan 20 kg och 50 kg.

   • maximal dos om 40 mg dagligen hos barn som väger mer än 50 kg.


   Enalapril Astimex rekommenderas inte till nyfödda barn (de första veckorna efter födseln) eller till barn med njurbesvär.

   Om du har tagit för stor mängd av Enalapril Astimex

   Om du tagit mer Enalapril Astimex än du borde eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta läkemedelsförpackningen med dig. De mest troliga symtomen är svimningskänslor eller yrsel. Detta beror på ett plötsligt eller kraftigt blodtrycksfall.

   Om du har glömt att använda Enalapril Astimex

   • Om du glömmer att ta en tablett, hoppa över den missade dosen.

   • Ta nästa dos som vanligt.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Enalapril Astimex

   Sluta inte med Enalapril Astimex om inte din läkare säger åt dig att sluta.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats:

   Om någon av dessa biverkningar uppstår, sluta ta Enalapril Astimex och kontakta din läkare omedelbart:

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, vilket kan orsaka andnings- och/eller sväljsvårigheter

   • svullnad av händer, fötter eller vrister

   • om du utvecklar upphöjda röda hudutslag (nässelutslag).

   Du bör vara medveten om att svarta patienter löper ökad risk för dessa typer av reaktioner. Om något av ovanstående inträffar, sluta ta Enalapril Astimex och kontakta läkare omedelbart.


   När du börjar ta Enalapril Astimex kan du uppleva svimningskänsla eller yrsel. Om detta händer hjälper det att lägga sig ner. Detta orsakas av att blodtrycket sjunker. Det förbättras om du fortsätter att ta läkemedlet. Om du känner dig orolig, tala med din läkare.


   Andra biverkningar innefattar:


   Mycket vanliga (inträffar hos fler än 1 av 10 patienter)

   • yrsel, svaghet eller sjukdomskänsla

   • dimsyn

   • hosta.


   Vanliga (inträffar hos färre än 1 av 10 patienter)

   • lågt blodtryck, förändringar i hjärtrytmen, hjärtklappning, kärlkramp eller bröstsmärta

   • huvudvärk, svimning (synkope)

   • smakförändringar, andnöd

   • diarré eller buksmärta, hudutslag

   • trötthet, depression

   • allergiska reaktioner med svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg med svälj- och/eller andningssvårigheter

   • ökad nivå av kalium i blodet, ökade nivåer av kreatinin i blodet (båda påvisas vanligen genom ett blodprov).


   Mindre vanliga (inträffar hos färre än 1 av 100 patienter)

   • plötsligt blodtrycksfall

   • snabb eller ojämn hjärtrytm (hjärtklappning)

   • hjärtinfarkt (möjligen till följd av alltför lågt blodtryck hos vissa högriskpatienter inklusive patienter med blodflödesrubbningar i hjärtat eller hjärnan)

   • anemi (inklusive aplastisk och hemolytisk)

   • stroke (möjligen till följd av alltför lågt blodtryck hos högriskpatienter)

   • förvirring, sömnlöshet eller sömnighet, nervositet

   • stickande eller domnande känsla i huden

   • svindel

   • ringningar i öronen (tinnitus)

   • rinnande näsa, halsont eller heshet

   • astma

   • fördröjd tarmpassage, inflammation i bukspottkörteln

   • illamående (kräkningar), matsmältningsbesvär, förstoppning, aptitlöshet

   • irriterad mage (irritation i magsäcken), muntorrhet, magsår, nedsatt njurfunktion, njursvikt

   • ökad svettning

   • klåda eller nässelutslag

   • håravfall

   • muskelkramper, rodnad, allmän sjukdomskänsla, feber, impotens

   • hög nivå av protein i urinen (mäts i ett test)

   • lågt blodsocker eller låg nivå av natrium i blodet, hög nivå av urea i blodet (alla mäts genom ett blodprov).


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter)

   • "Raynauds fenomen" där dina händer och fötter kan bli mycket kalla och vita på grund av lågt blodflöde

   • förändringar i blodvärden såsom lågt antal vita och röda blodkroppar, lågt hemoglobinvärde, lägre antal blodplättar

   • benmärgsdepression

   • autoimmuna sjukdomar

   • konstiga drömmar eller sömnbesvär

   • lunginfiltrat

   • inflammation i näsan

   • lunginflammation

   • inflammation i kinderna, tandkött, tunga, läppar, svalg

   • minskad urinmängd

   • erythema multiforme

   • "Stevens-Johnsons syndrom" en allvarlig hudsjukdom med rodnad och fjällning av huden, blåsor eller sår eller hudavlossning

   • leverproblem såsom nedsatt leverfunktion, inflammation i levern, gulsot (gulfärgning av hud och ögon), högre nivåer av leverenzymer och bilirubin (mäts i ett blodprov)

   • förstoring av bröstkörteln hos män.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter)

   • svullnad i tarmen (intestinalt angioödem).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Enalapril Astimex ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i originalförpackningen.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är enalaprilmaleat (2,5 mg, 5 mg, 10 mg respektive 20 mg).

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, natriumvätekarbonat, magnesiumstearat, majsstärkelse och pregelatiniserad majsstärkelse. Tabletterna à 10 mg och 20 mg innehåller även röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Enalapril Astimex finns tillgängliga i fyra styrkor.

   • Enalapril Astimex 2,5 mg: Vita, runda, bikonvexa tabletter med tudelningskåra på ena sidan. Diameter 8,0 mm.

   • Enalapril Astimex 5 mg: Vita, runda, bikonvexa tabletter med tudelningskåra på ena sidan. Diameter 10,3 mm. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

   • Enalapril Astimex 10 mg: Rosa, runda, bikonvexa tabletter med fyrdelningsskåra på ena sidan. Diameter 8,0 mm.

   • Enalapril Astimex 20 mg: Rosa, runda, bikonvexa tabletter med fyrdelningsskåra på ena sidan. Diameter 10,3 mm. Tabletterna kan delas i fyra lika stora delar.


   Enalapril Astimex tillhandahålls i följande förpackningsstorlekar:

   Enalapril Astimex 2,5 mg: 10, 14, 28, 50x1 och 98 tabletter.

   Enalapril Astimex 5 mg: 10, 28, 50x1 och 98 tabletter.

   Enalapril Astimex 10 mg: 10, 14, 28, 50x1 och 98 tabletter.

   Enalapril Astimex 20 mg: 28, 50x1 och 98 tabletter.


   Förpackningarna om 14, 28 och 98 tabletter är kalenderförpackningar.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Dexcel Pharma Limited

   7 Sopwith Way,

   Drayton Fields, Daventry,

   Northamptonshire NN11 8PB

   Storbritannien


   Information lämnas av:

   Astimex pharma AB

   Isafjordsgatan 36

   164 40 Kista


   Tillverkare:

   Astimex pharma AB

   Isafjordsgatan 36

   164 40 Kista

   Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-01-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Enalapril Astimex

  Tablett 2,5 mg 98 tablett(er) Kalenderförpackning

  • Varunummer: 035836
  • Tillverkare: Astimex pharma AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?