Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Emla

   25 mg/25 mg medicinskt plåster
   lidokain 25 mg och prilokain 25 mg

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Emla är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Emla
   3. Hur du använder Emla
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Emla ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Emla är och vad det används för

   Lidokain och prilokain som finns i Emla kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   Emla medicinskt plåster ger lokalbedövning av huden och innehåller en blandning av bedövningsmedlen lidokain och prilokain. Det används för lokalbedövning av huden inför nålstick (t.ex. blodprovstagning) samt vid ytliga kirurgiska ingrepp (t.ex. skrapning av mollusker) i samråd med läkare. Emla plåster används också av sjukvårdspersonal inför ytliga kirurgiska ingrepp.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Emla

   Använd inte Emla

   • om du tidigare konstaterats vara överkänslig för lokalbedövningsmedel av amidtyp eller om du är allergisk mot de aktiva substanserna lidokain eller prilokain eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Emla, om du har någon av följande ovanliga blodsjukdomar: glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist eller methemoglobinemi. Dessa tillstånd kan öka risken för läkemedelsframkallad methemoglobinemi.


   Om du använder Emla samtidigt som du behandlas för hjärtproblem, kan din läkare behöva följa ditt hjärta med EKG-övervakning. Detta eftersom Emla kan förstärka effekterna av dina andra läkemedel på hjärtat.


   Emla ska inte användas för behandling på slemhinnor eller skadad hud, t.ex. sår eller eksem, utan läkares ordination. Emla kan användas i samband med de flesta vaccinationer. Vid vaccinering med levande vaccin (t ex BCG) bör vaccinationen dock följas upp av läkare.


   Använd inte Emla i närheten av ögonen. Om du av misstag skulle få Emla i ögonen, skölj med ljummet vatten eller koksaltlösning.


   Emla plåster innehåller makrogolglycerolhydroxistearat 

   Makrogolglycerolhydroxistearat kan orsaka hudreaktioner.

   Barn

   Emla ska inte användas på spädbarn som är för tidigt födda.

   Andra läkemedel och Emla

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


   Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas vid användning av Emla. Detta gäller framför allt sulfapreparat. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Tillfälligt bruk av Emla under graviditet medför sannolikt inga ogynnsamma effekter på fostret. Emla passerar över i bröstmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Emla påverkas inte reaktionsförmågan.


   3. Hur du använder Emla

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Emla medicinskt plåster fästes på oskadad hud minst en timme före ingreppet. Om plåstret sitter på under 1‑2 timmar varar bedövningen cirka två timmar efter det att plåstret tagits bort.


   Emla bör inte användas för behandling på slemhinnor eller skadad hud, t.ex. sår eller eksem, utan läkares ordination. Vid användning av Emla på sådana hudområden ska tiden som plåstret får verka på huden minskas enligt läkares anvisning. T.ex. vid användning på hudområden med atopisk dermatit (atopiskt eksem) bör plåstret avlägsnas efter 15‑30 minuter. En längre applikationstid i dessa fall kan leda till en ökad förekomst av hudutslag på det behandlade området.


   Vuxna

   Använd 1 eller flera plåster samtidigt i minst 1 och högst 5 timmar.


   Barn

   0‑3 månader: Högst 1 plåster per dygn i högst 1 timme.

   3‑12 månader: 1 eller högst 2 plåster samtidigt i 1 timme.

   1‑12 år: 1 eller flera plåster samtidigt minst 1 och högst 5 timmar.

   Öppna plåstret genom att ta tag i fliken vid det pilmarkerade hörnet.

   1) Kontrollera att hudytan som ska bedövas är ren och torr. Öppna Emla plåster genom att ta tag i aluminiumfliken vid plåstrets pilmarkerade hörn och böj fliken bakåt.

   Dra isär de två delarna så att plåstret separeras från skyddspappret.

   2) Dra isär de två delarna så att plåstret separeras från skyddspappret. Vidrör ej den runda, vita ytan, som innehåller Emla.

   Tryck ordentligt runt plåstrets kanter.

   3) Undvik att trycka mitt på plåstret då detta kan medföra att Emla sprids ut under plåstrets vidhäftande del. Tryck ordentligt runt plåstrets kanter, så att det fäster bra på huden.

   Skriv tidpunkten när plåstret sattes på huden.

   4) Skriv tidpunkten när plåstret sattes på huden. Låt plåstret sitta minst 1 timme (högst 1 timme hos barn under 1 år).

   Om du vill ta bort plåstret själv, kontakta läkare/sjuksköterska.

   När Emla förskrivs på recept anpassar läkaren dosen individuellt.

   Om du använt för stor mängd av Emla

   Om du använt för stor mängd läkemedel eller t.ex. om ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta använda läkemedlet och kontakta omedelbart läkare om:

   • du under appliceringen får symptom som plötslig andfåddhet, hjärtklappning eller trötthet. Detta kan vara symtom på en effekt på de röda blodkropparna (methemoglobinemi) som till exempel kan uppstå vid överdosering.

   • du får allergiska reaktioner (hudutslag, svullnad, feber). Allergiska reaktioner kan i allvarliga fall övergå i anafylaktisk chock (andningssvårigheter, lågt blodtryck eller svimning).

   Detta är sällsynta biverkningar som kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Övergående lokala hudreaktioner (blekhet, rodnad, svullnad) på det behandlade området.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): I början en lätt brännande och kliande känsla eller känsla av värme på det behandlade området.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Små punktformade blödningar/utslag på det behandlade området (speciellt hos barn med eksem om plåstret får sitta kvar länge på huden). Ögonirritation om Emla av misstag kommer i kontakt med ögonen.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Emla ska förvaras

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är lidokain 25 mg och prilokain 25 mg

   • Övriga innehållsämnen är makrogolglycerolhydroxistearat, karbomer, natriumhydroxid, vatten, akrylat (häftmassa)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Emla är ett medicinskt plåster och saluföres i askar med 2 medicinska plåster à cirka 10 cm2 (receptfri förpackning) eller 20 medicinska plåster à cirka 10 cm2.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje

   tfn 08-553 26 000


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-12-14


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  EMLA®

  Medicinskt plåster 25 mg/25 mg 20 styck Påse

  • Varunummer: 494591
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  370,14 kr

  Jämförspris: 18,51 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?