Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Emla

   25 mg/g + 25 mg/g kräm

    

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ därför alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR EMLA OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER EMLA
   3. HUR DU ANVÄNDER EMLA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV EMLA

   Vad innehåller Emla ?

   1 g kräm innehåller:

   Verksamma ämnen: lidokain 25 mg och prilokain 25 mg.

   Övriga innehållsämnen: makrogolglycerolhydroxistearat, karbomer, natriumhydroxid, vatten.


   Hur verkar Emla?

   Emla kräm ger lokalbedövning av huden och innehåller en blanding av bedövningsmedlen lidokain och prilokain.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Importör/Information lämnas av :

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel: 042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare:

   AstraZeneca-koncernen.

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ÄR EMLA OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Vad används dåEmla för?

   Vuxna:

   Emla kräm används på huden eller på genitalslemhinnan samt på bensår.

   Emla kräm används för bedövning av huden inför nålstick (t ex vid blodprovstagning) samt inför ytliga kirurgiska ingrepp. Emla kräm används också på läkares ordination vid bedövning av genitalslemhinnan. Emla kräm används också av sjukvårdspersonal inför rengöring av bensår och inför ytliga kirurgiska ingrepp.


   Barn:

   Emla kräm används för bedövning av huden inför nålstick (t ex vid blodprovstagning) samt inför ytliga kirurgiska ingrepp.

   2. INNAN DU ANVÄNDER EMLA

   Använd inte Emla:

   Använd inte Emla om du tidigare konstaterats vara överkänslig för lokalbedövningsmedel eller om du är överkänslig mot något av övriga innehållsämnen. Emla ska inte heller användas på spädbarn som är för tidigt födda.

   Var särskilt försiktig med Emla:

   Tala om för din behandlande läkare om du har någon av följande ovanliga blodsjukdomar: glukos-6-6fosfatdehydrogenasbrist eller methemoglobinemi. Dessa tillstånd kan åka risken för läkemedelsframkallad methemoglobinemi.


   Om du använder Emla samtidigt som du behandlas för hjärtproblem, kan din läkare behöva följa ditt hjärta med EKG-övervakning. Detta eftersom Emla kan förstärka effekterna av dina andra läkemedel på hjärtat.


   Emla bör inte användas på genitalslemhinnan hos barn. Emla bör inte användas för behandling på slemhinnor eller skadad hud, t.ex. sår eller eksem, utan läkares ordination.


   Emla kan användas i samband med de flesta vaccinationer. Vid vaccinering med levande vaccin (t.ex. BCG) bör vaccinationen dock följas upp av läkare.


   Använd inte Emla i öronen eller i närheten av ögonen. Om du av misstag skulle få Emla i ögonen, skölj med ljummet vatten eller koksaltslösning.


   Emla kräm innehåller makrogolglycerolhydroxistearat vilken kan orsaka hudreaktioner.

   Graviditet

   Tillfälligt bruk av Emla under graviditet medför sannolikt inga ogynsamma effekter på fostret.


   Amning

   Passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Vid behandling med Emla påverkas inte reaktionsförmågan.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas vid användning av Emla. Detta gäller framförallt sulfapreparat. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

   3. HUR DU ANVÄNDER EMLA

   Doseringsanvisning

   Krämen läggs på oskadad hud minst en timme före ingreppet. Om krämen sitter på under 1-2 timmar varar bedövningen cirka två timmar efter det att täckförbandet tagits bort.


   Emla bör inte användas för behandling på slemhinnor eller skadad hud, t ex sår eller eksem, utan läkares ordination. Vid användning av Emla på sådana hudområden ska tiden som krämen får verka på huden minskas enligt läkares anvisning. T ex vid användning på hudområden med atopisk dermatit (atopiskt eksem) bör krämen avlägsnas efter 15-30 minuter. En längre applikationstid i dessa fall kan leda till en ökad förekomst av hudutslag på det behandlade området.


   Personer som ofta applicerar eller tar bort kräm bör undvika direktkontakt för att minska risken att utveckla överkänslighet.


   Inför nålstick och skrapning av mollusker

   Vuxna

   Använd 1/2 tub à 5 g (cirka 2 g kräm) till en hudyta om ca 2x5 cm (= ytan av en femkrona).


   På stora hudområden som kräver djupare lokalbedövning använd cirka 1,5 till 2 g kräm per 2x5 cm under minst 2 timmar, men inte längre än 5 timmar.


   På större kroppsytor med nyrakad hud, dock inte större än 30x20 cm (=ytan av ett A4-papper), använd cirka 1 g kräm per 2x5 cm under minst 1 timme, men inte längre än 5 timmar. Den högsta rekommenderade dosen är 60 g.


   Barn

   Använd 1/4 tub à 5 g (cirka 1 g kräm) till en hudyta om ca 2x5 cm (= ytan av en femkrona).

   Krämen ska inte användas på större yta än:

   2x5 cm (totalt 1 gram) hos barn 0-2 månader, högst 1 gång per dygn i högst 1 timme.

   4x5 cm (totalt 2 gram) hos barn 3-11 månader, högst 1 gång per dygn i högst 1 timme.

   10x10 cm (totalt 10 gram) hos barn 1-5 år, högst 1 gång per dygn i 1 timme eller högst 5 timmar

   20x10 cm (totalt 20 gram) hos barn 6-11 år, högst 1 gång per dygn i 1 timme eller högst 5 timmar.


   1) Tryck ut Emla på det ställe som ska bedövas.

   2) Stryk inte ut krämen utan täck över den med ett täckförband (t ex Tegaderm® som medföljer förpackningen). Fäst täckförbandet ordentligt runt om så att läckage inte uppstår.

   3) Skriv tidpunkten när täckförbandet sattes fast på huden. Låt förbandet sitta kvar högst 5 timmar hos vuxna och barn över 1 år och högst 1 timme hos barn 0-1 år.

   4) Avlägsna täckförbandet. Torka av krämen.


   Lokalbedövning av huden inför ytkirurgiska ingrepp

   1) Bred ut Emla i ett tjockt lager på det ställe som ska bedövas,

   1,5-2 g till en hudyta om ca 2x5 cm. Detta motsvarar ungefär 1/2 tub à 30 g per 10x10 cm vid delhudstagning. Dosering till barn: se ovan, punkt 1.

   2) Täck över krämen med ett täckförband (t ex Tegaderm®). När Emla appliceras på större hudytor bör dessutom en elastisk binda användas så att risken för läckage minskas.

   3) Skriv tidpunkten när täckförbandet sattes fast på huden. Före mindre ingrepp, t.ex. skrapning av mollusker, bör krämen sitta minst en timme. Vid större ingrepp, t.ex. delhudstagning, bör Emla sitta minst 2 timmar.

   4) Avlägsna täckförbandet. Torka av krämen.


   Genital användning


   Användning före injektion av lokalbedövningsmedel:

   Män: ca 1 g Emla kräm appliceras på en hudyta om ca 2x5 cm. Ett tjockt lager läggs på huden. Krämen får verka i 15 minuter.

   Kvinnor: ca 1-2 g Emla kräm appliceras på en hudyta om ca 2x5 cm. Ett tjockt lager kräm läggs på huden. Krämen får verka i 60 minuter.


   Lokalbedövning av genitalslemhinnan

   ca 5-10 g Emla kräm appliceras i ett tjockt lager över hela det område som ska behandlas, inklusive slemhinneveck. Krämen får verka i 5-10 minuter. Ingreppet påbörjas omedelbart efter att krämen avlägsnats. Efter ca 15 minuter avtar bedövningen successivt.


   Lokalbedövning inför rengöring av bensår

   1) Täck sårytan med ett tjockt lager kräm, ca 1-2 g till en yta om ca 2x5 cm. Högst 10 g per behandlingstillfälle rekommenderas. Öppnad tub är avsedd för engångsbruk, överbliven kräm kasseras.

   2) Täck krämen med ett täckförband (t ex plastfolie).

   3) Låt krämen verka under minst 30 minuter. Vid kroniska sår med särskilt svårgenomtränglig vävnad kan tiden förlängas upp till 60 minuter.

   4) Avlägsna täckförbandet (plastfolien), torka av krämen och påbörja sårrengöringen inom 10 minuter.

   Om du använder mera Emla än du borde:

   Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas):

   - Övergående lokala hudreaktioner (blekhet, rodnad, svullnad) på det behandlade området 1) 2) 3)

   - I början en lätt brännande och kliande känsla eller känsla av värme på det behandlade området 2) 3)


   Mindre vanliga (fler än 1 person av 1000, men färre än 1 person av 100 drabbas):

   - I början en lätt brännande och kliande känsla eller känsla av värme på det behandlade området 1)

   - Domningar (stickningar/pirrningar) i det behandlade området 2)

   - Irritation av den behandlade huden 3)


   Sällsynta (fler än 1 person av 10 000, men färre än 1 person av 1000 drabbas):

   - Allergiska reaktioner, som i sällsynta fall kan övergå i anafylaktisk chock (hudutslag, svullnad, feber, andningssvårigheter och svimning) 1) 2) 3)

   - Methemoglobinemi (blodsjukdom) 1)

   - Små punktformade blödningar på det behandlade området (speciellt hos barn med eksem om krämen får sitta kvar länge på huden) 1)

   - Ögonirritation om Emla av misstag kommer i kontakt med ögonen 1)


   1) Vid behandling av intakt hud.

   2) Vid behandling av genitalslemhinna.

   3) Vid behandling av bensår.

   5. FÖRVARING AV EMLA

   Får ej frysas.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används för det utgångsdatum som står på förpackningen.


   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek.

   Denna bipacksedel godkändes senast den

   29 april 2015

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Emla

  Kräm 25 mg/g + 25 mg/g 30 gram Tub

  • Varunummer: 193320
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / gram

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?