• Adrenalin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Emerade

   150 mikrogram, 300 mikrogram, 500 mikrogram injektionsvätska lösning i förfylld injektionspenna
   adrenalin
   natriummetabisulfit

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Emerade är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Emerade
   3. Hur du använder Emerade
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Emerade ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Emerade är och vad det används för

   Emerade är en autoinjektor som innehåller adrenalin i en lösning för injektion.

   Adrenalin motverkar blodtrycksfall vid svåra allergiska (anafylaktiska) reaktioner. Det stimulerar även hjärtat och underlättar andningen.

   Emerade används vid akutbehandling av livshotande allergiska reaktioner (anafylaktisk chock) orsakade av födoämnen, läkemedel, insektsstick eller bett och andra allergener samt de som har utlösts av fysisk ansträngning eller okända orsaker.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Emerade

    

   Din läkare ska ha förklarat för dig när och hur du ska använda Emerade. Om du är osäker eller om du har frågor ska du tala med läkare.

   Varningar och försiktighet

   Emerade kan alltid användas i en akut livshotande allergisk situation. Om du är allergisk (överkänslig) mot natriummetabisulfit eller mot något annat innehållsämne i Emerade behöver läkare instruera dig om under vilka omständigheter Emerade ska användas.

   Tala med läkare innan du använder Emerade om du har:

   • hjärtsjukdom

   • högt blodtryck

   • överaktiv sköldkörtel

   • diabetes

   • en tumör i binjuren

   • förhöjt tryck i ögat

   • nedsatt njurfunktion

   • prostatasjukdom

   • lågt kaliumvärde eller högt kalciumvärde i blodet

   Om du har astma kan du löpa ökad risk för en allvarlig allergisk reaktion.

   Alla som har haft en anafylaxi bör besöka sin läkare för att testa för ämnen som de kan vara allergiska mot, så att dessa absolut kan undvikas i framtiden. Det är viktigt att vara medveten om att en allergi mot ett ämne kan leda till allergier till ett antal av besläktade ämnen.

   Om du har födoämnesallergier är det viktigt att kontrollera ingredienserna i allt du äter (inklusive läkemedel) eftersom även små mängder kan orsaka allvarliga reaktioner.

   Om du är äldre eller gravid ökar risken för biverkningar.

   Användarinstruktionen måste följas noga för att undvika oavsiktlig injektion.

   Emerade ska endast injiceras intramuskulärt på utsidan av låret. Det ska inte ges i skinkan på grund av risken för att av misstag injicera i ett blodkärl.

   Varning

   Oavsiktlig injektion i händer eller fötter kan leda till minskat blodflöde till dessa delar. Uppsök omedelbart sjukvård för behandling om du av misstag råkar injicera i händer eller fötter.

   Barn

   Emerade ska inte användas till barn under 15 kg.

   En dos under 150 mikrogram kan inte ges med tillräcklig noggrannhet till barn som väger mindre än 15 kg och användning rekommenderas därför inte annat än i livshotande situationer och på läkares inrådan.

   Andra läkemedel och Emerade

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Detta är särskilt viktigt om du använder något av följande:

   • Läkemedel mot depression såsom tricykliska antidepressiva eller monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), eftersom adrenalinets effekt kan förstärkas.

   • Läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom såsom katekol-O-metyltransferashämmare (COMT-hämmare), eftersom adrenalinets effekt kan förstärkas.

   • Läkemedel som kan göra att hjärtat slår ojämnt (arytmier), såsom digitalis och kinidin.

   • Läkemedel som används för att behandla hjärtsjukdomar eller läkemedel som används för att behandla sjukdomar i nervsystemet, så kallade alfa- och beta–blockerare, eftersom dessa kan minska effekten av adrenalin.

   Diabetiker ska noggrant kontrollera sina blodsockervärden efter att ha använt Emerade eftersom adrenalin kan höja blodsockret.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Det finns begränsad erfarenhet av användning av adrenalin under graviditet. Om du är gravid ska du inte tveka att använda Emerade i en akutsituation eftersom ditt liv kan vara i fara.

   Du kan amma efter att du har använt Emerade.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Förmågan att framföra motorfordon eller använda maskiner påverkas inte av en injektion adrenalin, däremot kan den påverkas av en svår anafylaktisk reaktion. Om din körförmåga är påverkad ska du inte köra.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Emerade innehåller natriummetabisulfit och natrium

   Natriummetabisulfit kan i sällsynta fall ge upphov till svåra allergiska reaktioner eller andningssvårigheter (bronkospasm). Om du är allergisk (överkänslig) mot natriummetabisulfit ska din läkare instruera dig om i vilka situationer Emerade ska användas.

   Emerade innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill natriumfritt.


   3. Hur du använder Emerade

   Använd omedelbart Emerade om tecken på en akut svår allergisk reaktion uppträder. Symtom på en svår allergisk reaktion kan uppträda inom några få minuter efter kontakt med det allergiframkallande ämnet, och kan t ex vara hudutslag, rodnad eller svullnad. Svårare reaktioner påverkar också blodcirkulation och andning.

   Använd alltid Emerade enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Innan du behöver använda Emerade ska du försäkra dig om att du förstår i vilka situationer du ska använda Emerade. Det är viktigt att du alltid har Emerade tillgänglig om det finns risk för en akut allergisk reaktion.

   Du ska förvara Emerade i den yttre originalkartongen. Dock får patient/vårdgivare förvara pennan i ett specialutformat fodral som följer med. Pennan ska alltid förvaras i fodralet för att skydda den och etiketten som beskriver hur pennan ska användas i en akutsituation. Förvara alltid denna bipacksedel i fodralet.

   Dosering

   Dosen bestäms av läkaren, som kommer att anpassa den individuellt för dig till exempel beroende på din kroppsvikt.

   Vuxna

   Vuxna som väger mindre än 60 kg

   Vanlig dos är 300 mikrogram.

   Vuxna som väger mer än 60 kg

   Vanlig dos är 300 till 500 mikrogram.

   Barn och ungdomar

   Emerade 500 mikrogram rekommenderas inte för användning till barn.

   Barn som väger mellan 15 kg och 30 kg 

   Vanlig dos är 150 mikrogram.

   Barnsom väger mer än 30 kg

   Vanlig dos är 300 mikrogram.

   Ungdomar som väger mer än 30 kg

   Dosrekommendationerna för vuxna patienter ska följas.

   Hur Emerade ges

   Användarinstruktionen måste följas noga för att undvika oavsiktlig injektion.

   Det rekommenderas att dina familjemedlemmar, vårdgivare eller lärare också får instruktioner i korrekt användning av Emerade.

   Emerade ska endast användas för injektion i lårets utsida. Injektionen inträffar när Emerade trycks lätt mot låret. Det kan göras genom kläder. Injicera aldrig i skinkan.

   PIL bild 1   1. Ta bort nålskyddet.

   PIL bild 2   2. Placera och tryck Emerade mot lårets utsida. Det hörs ett klick när injektionen går in i muskeln.

   PIL bild 3

   3. Håll Emerade stadigt mot låret i ca 5 sekunder. Massera injektionsstället lätt efteråt.

   Kontakta omedelbart läkare eller sjukhus

   Nålen i Emerade är skyddad innan, under och efter injektionen.

   Efter injektionen är kolvstången synlig i visningsfönstret, om du lyfter på etiketten.

   Ibland är en dos av adrenalin inte tillräcklig för att helt häva en allvarlig allergisk reaktion. Detta är anledningen till att din läkare troligen ordinerar mer än en Emerade. Om symtomen inte har förbättrats eller försämrats inom 5-15 minuter efter den första injektionen, bör antingen du eller den person du är med ge en andra injektion. Av denna anledning bör du alltid ha med dig mer än en Emerade.

   Emerade är endast avsedd för akutbehandling. Du ska alltid uppsöka hjälp omedelbart efter att ha använt Emerade. Ring 112, be om en ambulans och uppge "anafylaxi" även om symtom verkar bli bättre. Du kommer att behöva åka till sjukhus för observation och ytterligare behandling efter behov. Detta beror på att reaktionen kan återkomma senare. Ta din använda autoinjektor med dig.

   I väntan på ambulans bör du ligga ner med fötterna upp, om inte detta gör dig andfådd, då du i så fall ska sitta upp. Be någon att stanna hos dig tills ambulansen kommer i fall du känner dig dålig igen.

   Medvetslösa patienter bör placeras i framstupa sidoläge.

   Ta inte bort nålskyddet förrän det är dags att använda Emerade.

   Lite vätska kan finnas kvar i Emerade efter användning. Autoinjektorn kan inte återanvändas.

   Om du använt för stor mängd av Emerade

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, om du har injicerat Emerade av misstag i ett blodkärl eller i en hand eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Blodtrycket kan stiga kraftigt. Överdosering av adrenalin kan orsaka ett plötsligt förhöjt blodtryck, oregelbundna hjärtslag och ansamling av vätska i lungorna som kan göra det svårt att andas.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar baseras på erfarenhet av behandling med adrenalin, men frekvensen av biverkningarna kan inte beräknas:

   • hjärtbesvär som oregelbundna eller snabba hjärtslag, bröstsmärta

   • högt blodtryck, kärlsammandragning

   • svettningar

   • illamående, kräkningar

   • andningssvårigheter

   • huvudvärk, yrsel

   • kraftlöshet, darrningar

   • oro, hallucinationer

   • svimning

   • förändringar i blodvärden som ökat blodsocker, minskat kalium och ökad mängd syra.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Emerade ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara Emerade i den yttre originalkartongen. Dock får patient/vårdgivare förvara pennan i ett specialutformat fodral som följer med. Pennan ska alltid förvaras i fodralet för att skydda den.

   Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketterna samt på ytterkartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Kassera och ersätt Emerade efter att utgångsdatumet har passerats. Kontrollera lösningen regelbundet, genom att lyfta etiketten över visningsfönstret på autoinjektorn, för att säkerställa att lösningen är klar och färglös. Kassera och ersätt Emerade om lösningen är missfärgad eller innehåller en fällning.

   Inspektera autoinjektorn om den tappas. Byt ut den om du upptäcker skador eller läckage.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är adrenalin (som adrenalintartrat).

   Emerade 150 mikrogram ger 150 mikrogram adrenalin i 0,15 ml injektionslösning.

   Emerade 300 mikrogram ger 300 mikrogram adrenalin i 0,3 ml injektionslösning.

   Emerade 500 mikrogram ger 500 mikrogram adrenalin i 0,5 ml injektionslösning.

   Övriga innehållsämnen är: natriumklorid, natriummetabisulfit (E223), dinatriumedetat, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Emerade är en injektionspenna som ger en engångsdos av adrenalin. Emerade innehåller en klar och färglös injektionslösning i en glasspruta. Emerade är latexfri.

   Injektionspennan är en vit cylinder med ett nålskydd som täcker nålen och aktiveringsmekanismen.

   Exponerad längd på kanylen

   Emerade 150 mikrogram: 16 mm

   Emerade 300 mikrogram och Emerade 500 mikrogram: 23 mm

   Förpackningsstorlekar: 1 eller 2 förfyllda injektionspennor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning

   PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

   Jankovcova 1569/2c

   170 00 Prag 7

   Tjeckiska Republiken

   Informationslämnande företag:

   Medeca Pharma AB

   Box 24005

   750 24 UPPSALA

   Tfn 018-25 85 30

   Tillverkare

   Rechon Life Science AB

   Box 60043

   216 10 Limhamn


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-10-24


  Emerade

  Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 500 mikrogram Adrenalin 1 styck Förfylld injektionspenna

  • Varunummer: 041216
  • Tillverkare: Medeca Pharma AB

  411,39 kr

  Jämförpris: 411,39 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?