• Aprepitant
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   EMEND

   125 mg och 80 mg kapslar, hårda
   aprepitant

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.Om du är förälder till ett barn som tar EMEND, läs noga igenom denna information.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig eller barnet. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar liknande sjukdomstecken.

   • Om du eller barnet får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad EMEND är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar eller ger EMEND
   3. Hur du tar eller ger EMEND
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur EMEND ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad EMEND är och vad det används för

   EMEND innehåller den aktiva substansen aprepitant och tillhör en grupp läkemedel som kallas "neurokinin 1 (NK1) receptorantagonister". I hjärnan finns ett särskilt område som styr illamående och kräkningar. EMEND fungerar genom att blockera signaler till det området och minskar på detta sätt illamående och kräkningar. EMEND kapslar används hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder i kombination med andra läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar som orsakas av cytostatika (behandling vid cancer) som mycket ofta eller ofta orsakar illamående och kräkningar (såsom cisplatin, cyklofosfamid, doxorubicin eller epirubicin).

   2. Vad du behöver veta innan du tar eller ger EMEND

   Ta inte EMEND

   • om du eller barnet är allergisk mot aprepitant eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • tillsammans med läkemedel som innehåller pimozid (används för behandling av psykiatriska sjukdomar), terfenadin och astemizol (används vid hösnuva och andra allergiska tillstånd), cisaprid (används för att behandla matsmältningsbesvär). Tala om för läkaren om du eller barnet använder dessa läkemedel eftersom behandlingen måste anpassas innan du eller barnet börjar använda EMEND.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar EMEND eller ger detta läkemedel till barnet.

   Om du eller barnet har någon leversjukdom tala med läkare innan behandling med EMEND. Levern har en viktig funktion vid nedbrytning av läkemedlet i kroppen. Läkaren kan därför behöva övervaka din eller barnets leverfunktion.

   Barn och ungdomar

   Ge inte EMEND 80 mg och 125 mg kapslar till barn under 12 års ålder, eftersom 80 mg och 125 mg kapslarna inte har studerats i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och EMEND

   EMEND kan påverka andra läkemedel både under och efter behandlingen med EMEND. En del läkemedel ska inte användas tillsammans med EMEND (t ex pimozid, terfenadin, astemizol och cisaprid), eller kräver en dosjustering av det läkemedlet (se även Ta inte EMEND).

   Effekterna av EMEND eller andra läkemedel kan påverkas om du eller barnet tar EMEND tillsammans med andra läkemedel, inklusive de som nämns nedan. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller barnet tar något av följande läkemedel:

   • preventivmedel som t ex p-piller, p-plåster, implantat och vissa livmoderinlägg (spiraler) som frisätter hormoner kan få sämre effekt om de används tillsammans med EMEND. Alternativ eller kompletterande icke hormonell preventivmetod bör användas vid pågående behandling med EMEND och i upp till 2 månader efter användning av EMEND.

   • ciklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus (immunosuppressiva läkemedel)

   • alfentanil, fentanyl (läkemedel mot smärta)

   • kinidin (för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

   • irinotekan, etoposid, vinorelbin, ifosamid (cancerläkemedel)

   • läkemedel som innehåller ergotalkaloidderivat som ergotamin och diergotamin (används för behandling av migrän)

   • warfarin, acenokumarol (blodförtunnande läkemedel, blodprover kan krävas)

   • rifampicin, klaritromycin, telitromycin (antibiotika, används för behandling av infektioner)

   • fenytoin (ett kramplösande läkemedel)

   • karbamazepin (används för behandling av depression och epilepsi)

   • midazolam, triazolam, fenobarbital (läkemedel som är lugnande och hjälper dig att sova)

   • johannesört (ett naturläkemedel för behandling av depression)

   • proteashämmare (för behandling av hiv-infektioner)

   • ketokonazol undantaget schampo, (för behandling av Cushings syndrom – när kroppen producerar ett överskott av kortisol)

   • itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (mot svampinfektioner)

   • nefazodon (för behandling av depression)

   • kortikosteroider (som dexametason och metylprednisolon)

   • ångestdämpande läkemedel (som alprazolam)

   • tolbutamid (ett läkemedel som används vid diabetes)

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller barnet tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Detta läkemedel ska inte användas om du eller barnet är gravid om det inte är absolut nödvändigt. Om du eller barnet är gravid eller ammar, tror att du eller barnet kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du eller barnet använder detta läkemedel.

   För information om preventivmetoder, se Andra läkemedel och EMEND.

   Det är inte känt om EMEND passerar över i modersmjölk och amning rekommenderas därför inte vid behandling med detta läkemedel. Det är viktigt att tala om för läkaren om du eller barnet ammar eller planerar att amma innan du tar eller ger detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Man bör beakta att vissa personer upplever yrsel och sömnighet efter användning av EMEND.

   Om du eller barnet blir yr eller sömnig efter användning av detta läkemedel, undvik att köra bil, cykla eller använda maskiner eller verktyg (se avsnitt “Eventuella biverkningar”).

   EMEND innehåller sackaros

   EMEND kapslar innehåller sackaros. Om din läkare har informerat dig eller barnet om att du eller barnet är överkänslig mot vissa sockerarter, kontakta läkaren innan användning av detta läkemedel.


   3. Hur du tar eller ger EMEND

   Ta alltid detta läkemedel eller ge detta läkemedel till barnet exakt enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. Ta alltid EMEND tillsammans med andra läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar. Efter behandling med EMEND kommer läkaren be dig eller barnet att fortsätta ta andra läkemedel däribland en kortikosteroid (såsom dexametason) och en "5HT3-antagonist" (såsom ondansetron) för att förhindra illamående och kräkningar. Rådfråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Den rekommenderade orala dosen av EMEND är

   Dag 1:

   • en 125 mg kapsel 1 timme innan du startar din cytostatikabehandling

   och 

   Dag 2 och 3:

   • en 80 mg kapsel varje dag

   • om ingen cytostatika ges, ta EMEND på morgonen

   • om cytostatika ges, ta EMEND 1 timme innan behandlingstillfälle med cytostatika påbörjas.

   EMEND kan tas med eller utan mat.

   Kapseln ska sväljas hel tillsammans med vätska.

   Om du tar mera EMEND än vad du borde

   Ta inte fler kapslar än vad läkaren rekommenderar. Om du eller barnet har tagit för många kapslar, kontakta genast din läkare.

   Om du har glömt att ta EMEND

   Om du eller barnet har missat en dos, kontakta din läkare för rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta EMEND och kontakta en läkare omedelbart om du eller barnet märker någon av följande biverkningar som kan vara allvarlig och för vilken du eller barnet kan behöva akutvård:

   • nässelfeber, utslag, klåda, svårighet att andas eller svälja (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data) – dessa är tecken på en allergisk reaktion.

   Andra biverkningar som har rapporterats finns uppräknade nedan.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:

   • förstoppning, matsmältningsbesvär

   • huvudvärk

   • trötthet

   • minskad aptit

   • hicka

   • förhöjd nivå av leverenzymer i blodet.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är:

   • yrsel, sömnighet

   • akne, hudutslag

   • ångest

   • rapning, illamående, kräkningar, halsbränna, magont, muntorrhet, gaser i magen

   • ökad smärtsam eller brännande urinering

   • svaghet, allmän sjukdomskänsla

   • värmevallningar/ansiktsrodnad eller hudrodnad

   • snabba eller oregelbundna hjärtslag

   • feber med ökad risk för infektion, minskat antal röda blodkroppar

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) är:

   • svårighet att tänka, avsaknad av energi, smakförändringar

   • hudkänslighet mot solljus, ökad svettning, fet hy, hudsår, kliande utslag, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys (sällsynt, svår hudreaktion)

   • eufori (extrem lyckokänsla), desorientering

   • bakterieinfektion, svampinfektion

   • svår förstoppning, magsår, inflammation i tunntarm och tjocktarm, sår i munnen, uppsvälldhet i magen

   • tätare vattenkastning, större urinmängd än vanligt, förekomst av socker eller blod i urinen

   • obehagskänsla i bröstet, svullnad, förändrad gång

   • hosta, snuva som rinner ner i svalget, irritation i svalget, nysning, halsont

   • rinnande och kliande ögon

   • öronsusningar

   • muskelspasmer, muskelsvaghet

   • ökad törst

   • långsamma hjärtslag, hjärt kärlsjukdom

   • färre vita blodkroppar, låga natriumnivåer i blodet, viktminskning.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur EMEND ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter "Utg.dat". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Tryck inte ut kapseln från blistret förrän du ska ta den.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är aprepitant. Varje 125 mg hård kapsel innehåller 125 mg aprepitant. Varje 80 mg hårdkapsel innehåller 80 mg aprepitant.

   - Övriga innehållsämnen är: sackaros, mikrokristallin cellulosa (E460), hydroxipropylcellulosa (E463), natriumlaurilsulfat, gelatin, titandioxid (E171), shellack, kaliumhydroxid och svart järnoxid (E172); 125 mg hård kapsel innehåller även röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Den hårda kapseln om 125 mg är ogenomskinlig med vit underdel och rosa överdel. ”462” och ”125 mg” är tryckt med svart bläck på tvären på kapselns underdel.

   Den hårda kapseln om 80 mg är ogenomskinlig med vit under- och överdel, och med ”461” och ”80 mg” tryckt med svart bläck på tvären på kapselns underdel.

   EMEND 125 mg och 80 mg hårda kapslar tillhandahålls i följande förpackningsstorlekar:

   • Förpackning för 3-dagars behandling innehållande en 125 mg kapsel och två 80 mg kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   Waarderweg 39

   2031 BN Haarlem

   Nederländerna

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Belgique/België/Belgien

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

   dpoc_belux@merck.com

   Lietuva

   UAB Merck Sharp & Dohme

   Tel.: +370 5278 02 47

   msd_lietuva@merck.com


   България

   Мерк Шарп и Доум България ЕООД

   Тел.: +359 2 819 3737

   info-msdbg@merck.com

   Luxembourg/Luxemburg

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: +32(0)27766211

   dpoc_belux@merck.com

   Česká republika

   Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

   Tel.: +420 233 010 111

   dpoc_czechslovak@merck.com

   Magyarország

   MSD Pharma Hungary Kft.

   Tel.: +36 1 888 5300

   hungary_msd@merck.com


   Danmark

   MSD Danmark ApS

   Tlf: +45 4482 4000

   dkmail@merck.com   Malta

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

   malta_info@merck.com

   Deutschland

   MSD SHARP & DOHME GMBH

   Tel: 0800 673 673 673 (+49 89 4561 2612)

   email@msd.de

   Nederland

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   Tel: 0800 9999000

   (+31 23 5153153)

   medicalinfo.nl@merck.com


   Eesti

   Merck Sharp & Dohme OÜ

   Tel.: +372 6144 200

   msdeesti@merck.com


   Norge

   MSD (Norge) AS

   Tlf: +47 32 20 73 00

   msdnorge@msd.no


   Eλλάδα

   MSD A.Φ.B.E.E.

   Τηλ: +30 210 98 97 300

   dpoc_greece@merck.com


   Österreich

   Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0) 1 26 044

   msd-medizin@merck.com

   España

   Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

   Tel: +34 91 321 06 00

   msd_info@merck.com

   Polska

   MSD Polska Sp.z o.o.

   Tel: +48 22 549 51 00

   msdpolska@merck.com


   France

   MSD France

   Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40   Portugal

   Merck Sharp & Dohme, Lda

   Tel: +351 21 4465700

   clic@merck.com


   Hrvatska

   Merck Sharp & Dohme d.o.o.

   Tel: + 385 1 6611 333

   croatia_info@merck.com


   România

   Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

   Tel: + 40 21 529 29 00

   msdromania@merck.com

   Ireland

   Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

   Tel: +353 (0)1 2998700

   medinfo_ireland@merck.com

   Slovenija

   Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

   Tel: + 386 1 5204 201

   msd_slovenia@merck.com


   Ísland

   Vistor hf.

   Simi: +354 535 7000   Slovenská republika

   Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

   Tel.: +421 2 58282010

   dpoc_czechslovak@merck.com


   Ιtalia

   MSD Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 361911

   medicalinformation.it@merck.com

   Suomi/Finland

   MSD Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

   info@msd.fi


   Κύπρος

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.

   Τηλ: 80000 673 (+357 22866700)

   cyprus_info@merck.com

   Sverige

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Tel: +46 77 5700488

   medicinskinfo@merck.com


   Latvija

   SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

   Tel: +371 67364224

   msd_lv@merck.com.

   United Kingdom

   Merck Sharp & Dohme Limited

   Tel: +44 (0) 1992 467272

   medicalinformationuk@merck.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   04/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  EMEND

  Kapsel, hård 125 mg + 80 mg Aprepitant 3 styck Kombinationsförpackning

  • Varunummer: 532763
  • Tillverkare: Paranova Läkemedel AB

  608,65 kr

  Jämförpris: 202,88 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?