Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Elocon

   0,1% kräm, kutan lösning, salva
   mometasonfuroat
   propylenglykol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Elocon är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Elocon
   3. Hur du använder Elocon
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Elocon ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Elocon är och vad det används för

   Elocon är ett starkt verkande kortisonläkemedel med inflammationshämmande och klådstillande effekt.

   Kortisonläkemedel för utvärtes bruk indelas i fyra klasser beroende på styrkan:

   I milt verkande, II medelstarkt verkande, III starkt verkande och IV extra starkt verkande. Elocon tillhör klass III.

   Elocon används vid psoriasis, eksem och vissa andra hudsjukdomar. Elocon salva rekommenderas till uttalat torra och fjällande hudförändringar medan Elocon kräm är bäst lämpad för övriga tillstånd som inte är vätskande eller uttalat torra. Elocon kutan lösning är främst avsedd för behandling av hårbotten men kan även användas på andra delar av kroppen samt vid vätskande hudtillstånd.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Elocon

   Använd inte Elocon

   • om du är allergisk mot aktiva substansen mometasonfuroat, andra kortisonläkemedel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om hudförändringen är infekterad utan att man samtidigt behandlar infektionen

   • vid andra hudsjukdomar som kan förvärras framför allt ansiktsros, akne (finnar), utslag kring munnen, klåda i underlivet, blöjeksem, bakterieinfektioner som svinkoppor, tuberkulos, syfilis, virusinfektioner som munsår, bältros och vattkoppor, vårtor, kondylom (könsvårtor), mollusker, svampinfektioner som fotsvamp eller underlivssvamp, parasit-infektioner i huden eller andra hudinfektioner

   • om du har en hudreaktion efter vaccinering

   • i öppna sår eller på skadad hud.

   Varningar och försiktighet

   Elocon ska inte användas i ansiktet eller på områden där hud ligger mot hud, t ex armhålor och ljumskar utan läkares ordination.

   Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem och vid behandling av barn.

   Kortisonläkemedel kan maskera, aktivera eller förvärra en hudinfektion.

   Undvik att få Elocon i ögonen.

   Som med alla starka kortisonläkemedel för utvärtes bruk bör man undvika att plötsligt avbryta behandlingen. När långtidsbehandling avbryts kan återfall i form av hudinflammation, med intensiv rodnad, sveda och en brännande känsla, uppstå. Detta kan förhindras med en långsam nedtrappning av behandlingen, t ex genom att man glesar ut behandlingstillfällena innan behandlingen avbryts.

   Om irritation eller överkänslighet uppträder, ska behandlingen med Elocon avbrytas och annan lämplig behandling sättas in.

   Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   Barn

   Används inte på barn utan läkares ordination.

   Andra läkemedel och Elocon

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Risk finns att fostret påverkas under graviditeten.

   Det är okänt om Elocon går över i bröstmjölken.

   Behandling med Elocon under graviditet eller amning får endast påbörjas enligt anvisningar från läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Elocon påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Elocon innehåller propylenglykol

   Elocon salva och lösning innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.


   3. Hur du använder Elocon

   Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.

   Elocon påstrykes tunt en gång om dagen.

   Under och efter avslutad behandling bör mjukgörande kräm eller lotion användas.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare): Vid långvarig och intensiv behandling kan hudförtunning (hudatrofi) uppträda vilket kan leda till ökat upptag och ökad risk för biverkningar, bristningar i ytliga blodkärl, hudinfektioner, strimmor i huden och ansiktsros.

   Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare): När stora kroppsytor behandlas kan påverkan på binjurarna förekomma. Den försvinner när behandlingen avslutas. Ökad behåring. Allergiska reaktioner i form av ökad rodnad, klåda, stickningar och hudirritation.

   Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare): Inflammation i hårsäckar, brännande känsla och klåda.

   Har rapporterats (kan förekomma hos okänt antal användare): Infektion, finnar, myrkrypningar, kontakteksem, hypopigmentering (förlust av pigment i huden), akneliknande hudinflammation, smärta eller annan reaktion på det behandlade området. Dimsyn.

   Pigmentförändringar, sveda, irritation, torr hud, hudinflammation, hudinflammation i munregionen, allergisk hudinflammation, uppmjukning av huden, vita knottror (miliaria) och små blodkärl i huden som blir mer synliga har observerats för andra kortisonläkemedel och kan därför förekomma med Elocon.

   Långvarig behandling av barn kan påverka deras tillväxt och utveckling.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Elocon ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är mometasonfuroat.

   - Övriga innehållsämnen är:

   Kräm: Vitt vaselin, hexylenglykol, aluminiumstärkelse­octenylsuccinat, hydrerad fosfatidylkolin, vitt vax, titandioxid (E 171), fosforsyra och renat vatten.

   Salva: Paraffin, hexylenglykol, propylenglykolstearat, vitt vax, fosforsyra och renat vatten.

   Kutan lösning: Isopropylalkohol, propylenglykol, hydroxipropylcellulosa, natriumdivätefosfatdihydrat, fosforsyra och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Elocon kräm: Tuber innehållande 30 eller 100 g.

   Elocon salva: Tuber innehållande 30 eller 100 g.

   Elocon kutan lösning: Plastflaskor innehållande 30, 100 eller 250 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   P.O. Box 581

   2003 PC Haarlem

   Nederländerna

   Tillverkare

   Schering-Plough Labo nv

   Industriepark 30

   2220 Heist-op-den-Berg

   Belgien

   Information lämnas av

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Box 45192

   104 30 Stockholm

   Tel: 077-570 04 88


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-09-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Elocon®

  Kräm 0,1 % 100 gram Tub

  • Varunummer: 116327
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  149,49 kr

  Jämförpris: 1,49 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?