Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Eligard

   22,5 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
   Leuprorelinacetat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ELIGARD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ELIGARD
   3. HUR DU ANVÄNDER ELIGARD
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ELIGARD SKA FÖRVARAS
   6. FÖRPACKNINGENS INNHEÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ELIGARD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Det aktiva innehållsämnet i Eligard tillhör läkemedelsgruppen gonadotropinfrisättande hormoner. Dessa läkemedel används för att hämma produktionen av vissa könshormoner (testosteron).


   Eligard används för behandling av metastatisk hormonberoende prostatacancer hos vuxna män samt för behandling av icke-metastatisk hormonberoende prostatacancer av högrisktyp i kombination med strålbehandling.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ELIGARD

   Använd inte Eligard:

   • Om du är kvinna eller barn

   • Om du är överkänslig (allergisk) mot det aktiva innehållsämnet leuprorelinacetat, mot ämnen som har en verkan som är jämförbar med det naturligt förekommande hormonet gonadotropin eller något av övriga innehållsämnen i Eligard (anges i avsnitt 6).

   • Om dina testiklar har opererats bort, eftersom Eligard inte har någon effekt i dessa fall.

   • Om du har Eligard som enda behandling och du får tryck på ryggmärgen eller en tumör i ryggmärgen. I dessa fall måste Eligard kompletteras med andra läkemedel vid behandling av prostatacancer.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Eligard

   • Om du har något av följande: Hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtrytmrubbningar (arytmi), eller om du tar medicin mot detta. Risken för att drabbas av hjärtrytmrubbningar kan vara förhöjd när man använder Eligard.

   • Om du har urineringsbesvär. Du bör kontrolleras oftare under de första veckorna av behandlingen.

   • Om tryck på ryggmärgen uppstår eller om du får svårt att urinera. När andra läkemedel, som verkar på snarlikt sätt som Eligard har tagits samtidigt, finns det rapporter om svåra fall av tryck på ryggmärgen och avsmalning av urinledare mellan njure och urinblåsa, vilket kan bidra till förlamningssymtom. Uppstår dessa komplikationer, måste standarbehandling sättas in.

   • Om du inom två veckor efter behandling med Eligard har påbörjats, får plötslig huvudvärk, kräkningar, förändrat sinnestillstånd och ibland hjärtkollaps, kontakta läkare eller sjukvårdspersonal. Det är sällsynta fall av vad som kallas hypofys-slaganfall, som har setts HOS ANDRA LÄKEMEDEL med liknande verkan som Eligard.

   • Om du har diabetes mellitus(förhöjt blodsocker). Du bör kontrolleras regelbundet under behandlingen.

   • Behandling med Eligard kan öka risken för benbrott p g a benskörhet.

   • Depression har rapporterats hos patienter som tar Eligard. Informera din läkare om du blir nedstämd/deprimerad under tiden du tar Eligard.

   • Hjärt-kärlsjukdomar har rapporterats hos patienter som tar läkemedel som liknar Eligard. Det är okänt om det är relaterat till dessa läkemedel. Informera din läkare om du utvecklar symtom eller tecken på hjärt-kärlsjukdom under tiden du tar Eligard.

   Komplikationer då behandlingen påbörjas

   Under de första behandlingsveckorna ökar vanligtvis nivåerna av testosteron i blodet tillfälligt. Detta kan leda till tillfälligt förvärrade sjukdomsrelaterade symtom och även av nya symtom som inte upplevts tidigare. Symtom som speciellt kan uppstå är skelettsmärtor, urineringsbesvär, tryck på benmärgen och blod i urinen. Dessa symtom försvinner vanligtvis vid fortsatt behandling. Försvinner inte symtomen skall du kontakta din läkare.


   Om Eligard inte har effekt

   Vissa patienter har tumörer som inte är mottagliga för sänkta testosteronnivåer. Tala om för din läkare om du har känslan av att Eligard inte har tillräcklig effekt.

   Andra läkemedel och Eligard

   Eligard kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det används tillsammans med andra läkemedel (t.ex. metadon (används mot smärta och vid behandling av drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk sjukdom).

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Graviditet och amning

   Ej relevant eftersom Eligard inte ska användas av kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Trötthet, yrsel och synstörningar är biverkningar som kan uppstå vid behandling med Eligard eller vara symtom från sjukdomen. Om du besväras av dessa biverkningar, var försiktig då du kör eller använder maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel, på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER ELIGARD


   Dosering

   Använd alltid Eligard enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Har inte din läkare förskrivit annat ges Eligard 22,5 mg en gång var tredje månad.


   Den injicerade lösningen bildar en depå under huden. Härifrån utsöndras läkemedlet kontinuerligt under tre månader.   Ytterligare tester

   Eligardbehandlingen skall kontrolleras av din läkare genom att mäta specifika kliniska värden och genom att mäta nivåerna i blodet av s k prostataspecifikt antigen (PSA).

   Administreringssätt

   Eligard bör endast ges av din läkare eller av en sjuksköterska. De färdigställer också lösningen (enligt instruktionerna i avsnitt 7. Information till hälso- och sjukvårdspersonal, i slutet av denna bipacksedel). Om lösningen skall färdigställas av dig själv, kontakta din läkare för detaljerad instruktion.


   Efter beredning skall Eligard ges som en subkutan injektion (injektion strax under huden). Intraarteriell (i en artär) eller intravenös (i en ven) injektion skall noga undvikas. Som vid andra subkutana injektioner skall injektionsstället varieras med tiden.

   Om du använder mera Eligard än vad du borde:

   Eftersom injektionen i allmänhet tillförs av din läkare eller lämpligt utbildad vårdpersonal, förväntas inte någon överdosering.


   Om en större mängd än avsett ändå tillförts, övervakar läkaren dig speciellt och ger dig ytterligare behandling efter behov.

   Om du har glömt att ta Eligard

   Fråga din läkare om du tror att din injektion har blivit bortglömd.

   Om du slutar att ta Eligard

   I allmänhet krävs långvarig behandling med Eligard vid prostatacancer. Därför skall inte behandlingen avslutas även om det sker en förbättring av symtomen eller de försvinner helt.


   Avslutas behandlingen med Eligard för tidigt kan en försämring av sjukdomsrelaterade symtom uppstå.


   Du skall inte avbryta behandlingen för tidigt utan att dessförinnan ha kontaktat din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Eligard orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar som har upplevts vid behandling med Eligard är främst orsakade av de specifika effekter den aktiva substansen leuprorelinacetat har, som höjning och sänkning av vissa hormoner. De vanligaste beskrivna biverkningarna är värmevallningar (ca 58% av patienterna), illamående, sjukdomskänsla och trötthet samt övergående lokal irritation vid injektionsstället.


   Biverkningar vid insättning

   Under de första behandlingsveckorna med Eligard kan sjukdomsrelaterade symtom öka, därför att det vanligtvis är en övergående ökning av nivåerna av testosteron i blodet i början av behandlingen. Din läkare kan därför vilja ge dig en lämplig anti-androgen (en substans som hämmar testosteronets effekt) vid behandlingens början för att minska eventuella biverkningar (se även avsnitt 2. Innan du använder Eligard, Komplikationer då behandlingen påbörjas).


   Lokala biverkningar

   De lokala biverkningar som beskrivits efter injektion med Eligard är typiskt de som ofta ses i samband med liknande subkutant injicerade läkemedel (läkemedel som injiceras strax under huden). Lätt brännande känsla strax efter injicering är mycket vanligt. Stickningar och smärta efter injicering är vanliga och blåmärken på injektionsstället och rodnad av huden på injektionsstället är vanligt rapporterade. Förhårdnad vävnad och sår är ovanliga.

   De lokala biverkningarna efter en subkutan injektion är lindriga och beskrivs som övergående. Biverkningarna uppträder inte mellan injektionerna.


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Värmevallningar

   • Spontana blödningar i hud och slemhinnor, rodnad

   • Trötthet, reaktioner på injektionsstället (se även lokala biverkningar ovan)

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Inflammation i näsa-hals (förkylningssymtom)

   • Illamående, sjukdomskänsla, diarré

   • Klåda, nattliga svettningar

   • Ledvärk

   • Oregelbundna urinträngningar (även på natten), svårt att påbörja urinering, smärta vid urinering, minskad urinmängd

   • Ömma bröst, svullna bröst, förminskade testiklar (förtvining), testikelsmärta, infertilitet

   • Stelhet (perioder med överdrivna skakningar och hög feber), svaghet

   • Förlängd blödningstid, förändrade blodvärden

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Urinvägsinfektioner, lokala hudinfektioner

   • Försämring av diabetes

   • Onormala drömmar, depression, minskad sexlust

   • Yrsel, huvudvärk, förändrad känslighet för beröring, sömnlöshet, påverkan på smak- och luktsinnet

   • Högt blodtryck, lågt blodtryck

   • Andnöd

   • Förstoppning, muntorrhet, matsmältningsbesvär, kräkningar

   • Klibbighet, ökad svettning

   • Ryggsmärta, muskelkramper

   • Blod i urinen

   • Blåskramp, får gå oftare än vanligt till toaletten, oförmåga att urinera

   • Förstoring av manlig bröstvävnad, impotens

   • Sömnighet, smärta, feber

   • Viktökning

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Onormala ofrivilliga rörelser

   • Plötsligt förlorat medvetande, svimning

   • Gaser i magen, rapning

   • Håravfall, hudutslag

   • Bröstsmärtor

   • Sår vid injektionsstället

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Vävnadsdöd vid injektionsstället

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • Förändringar (QT- förlängning) i EKG (elektrokardiogram)

   Övriga biverkningar

   Övriga biverkningar som har beskrivits i litteraturen i samband med leuprorelin, den aktiva substansen i Eligard, är ödem (ansamling av vätska, som leder till svullna händer och fötter), lungemboli (andnöd, svårt att andas och bröstsmärta), hjärtklappning, svaghet i muskler, frossa, hudutslag, försämrat minne och försämrad syn. Ökade tecken på minskad benvävnad (benskörhet) kan förväntas efter långtidsbehandling med Eligard. P g a benskörhet ökar risken för frakturer.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR ELIGARD SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på ytterförpackningen. Utgångsdatumet är sista dagen i angiven månad.


   Förvaring

   Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Produkten skall uppnå rumstemperatur före injektion. Ta ut ur kylen cirka 30 minuter före användning. När produkten har tagits ur kylen kan den förvaras i originalförpackningen vid rumstemperatur i upp till 4 veckor (ej över 25 °C).


   När någon av brickförpackningarna har öppnats måste produkten beredas omedelbart. Efter beredning ska produkten användas omedelbart. Endast för engångsbruk.


   Instruktion för kassering av oanvänt eller med passerat utgångsdatum av Eligard förpackningar

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. FÖRPACKNINGENS INNHEÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är leuprorelinacetat.

   En förfylld spruta (spruta B) innehåller 22,5 mg leuprorelinacetat.


   Övriga innehållsämnen är DL-laktid-glukolid-sampolymer (75:25) och N-metylpyrrolidon i en förfylld spruta med vätska till injektionsvätska, lösning (spruta A).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Eligard är pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

   Eligard 22,5 mg tillhandahålls i följande förpackning

   • Brickförpackning bestående av två formpressade brickor i en pappkartong. Den ena brickan innehåller en förfylld spruta A, en längre kolvstång för spruta B och en torkmedelspåse. Den andra brickan innehåller en förfylld spruta B, en steril 20-gauge kanyl och en torkmedelspåse.

   Importör:

   Medartuum AB, Göteborg

   Tillverkare:

   Astellas-koncernen

   Ompackare:

   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-07-08

   7. INFORMATION FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

   Låt produkten få rumstemperatur genom att ta den ut ur kylen cirka 30 minuter före användning.

   Förbered först patienten för injektionen. Förbered därefter produkten enligt instruktionerna nedan. Om produkten inte bereds på rätt sätt, bör den inte administreras då utebliven klinisk effekt kan uppstå vid felaktig beredning av produkten.


   Steg 1:
   Öppna båda brickorna (riv av folien från hörnet som känns igen med en liten bubbla) och töm ut innehållet på en ren yta (två brickor innehållande spruta A (figur 1.1) och spruta B (figur 1.2)). Kassera torkmedelspåsarna.

   Steg 1: Öppna båda brickorna (riv av folien från hörnet som känns igen med en liten bubbla) och töm ut innehållet på en ren yta (två brickor innehållande spruta A (figur 1.1) och spruta B (figur 1.2)). Kassera torkmedelspåsarna.
   Steg 2: Dra ut och skruva inte av den blåfärgade korta kolvstången med den fastsatta grå proppen från spruta B och kassera (figur 2). Försök inte att blanda produkten med två proppar på plats.

   Steg 2: Dra ut och skruva inte av den blåfärgade korta kolvstången med den fastsatta grå proppen från spruta B och kassera (figur 2). Försök inte att blanda produkten med två proppar på plats.

   Steg 3: Skruva försiktigt fast den vita kolvstången till spruta B i den kvarvarande grå proppen i spruta B (figur 3).

   Steg 3: Skruva försiktigt fast den vita kolvstången till spruta B i den kvarvarande grå proppen i spruta B (figur 3).

   Steg 4: Avlägsna det grå gummilocket från spruta B och lägg ner sprutan (figur 4).

   Steg 4: Avlägsna det grå gummilocket från spruta B och lägg ner sprutan (figur 4).

   Steg 5: Håll spruta A lodrätt för att vara säker på att ingen vätska läcker ut och skruva av det ofärgade locket från spruta A (figur 5).

   Steg 5: Håll spruta A lodrätt för att vara säker på att ingen vätska läcker ut och skruva av det ofärgade locket från spruta A (figur 5).

   Steg 6: Koppla ihop de två sprutorna genom att trycka och skruva spruta B på spruta A så att de sitter säkert (figur 6a och 6b). Skruva inte ihop för hårt.

   Steg 6: Koppla ihop de två sprutorna genom att trycka och skruva spruta B på spruta A så att de sitter säkert (figur 6a och 6b). Skruva inte ihop för hårt.

   Steg 7: Vänd den sammansatta enheten upp och ner och fortsätt att hålla sprutorna lodrätt med spruta B underst och injicera vätskeinnehållet från spruta A till pulvret (leuprorelinacetat) i spruta B (figur 7).

   Steg 7: Vänd den sammansatta enheten upp och ner och fortsätt att hålla sprutorna lodrätt med spruta B underst och injicera vätskeinnehållet från spruta A till pulvret (leuprorelinacetat) i spruta B (figur 7).

   Steg 8: Blanda produkten noga genom att försiktigt trycka innehållet i båda sprutorna fram och tillbaka mellan sprutorna (totalt 60 gånger vilket tar ca. 60 sekunder) i ett horisontellt läge för att erhålla en homogen, viskös lösning (figur 8). Böj inte sprutsystemet (observera att detta kan orsaka läckage eftersom du delvis kan skruva isär sprutorna).

   Steg 8: Blanda produkten noga genom att försiktigt trycka innehållet i båda sprutorna fram och tillbaka mellan sprutorna (totalt 60 gånger vilket tar ca. 60 sekunder) i ett horisontellt läge för att erhålla en homogen, viskös lösning (figur 8). Böj inte sprutsystemet (observera att detta kan orsaka läckage eftersom du delvis kan skruva isär sprutorna).


   Den viskösa lösningen kommer att ha en färg från färglös till vit till svagt gul (vilket kan innefatta nyanser av vitt till svagt gult) när den har blandats ordentligt.


   Viktigt: Efter blandning, fortsätt omedelbart med nästa steg eftersom produkten blir mer trögflytande med tiden. Kylförvara inte den blandade produkten.
   Observera: Produkten måste blandas enligt beskrivningen; skakning KOMMER INTE att ge en fullgod blandning av produkten.


   Steg 9: Håll sprutorna lodrätt med spruta B underst. Sprutorna ska vara säkert ihopkopplade. Dra ner all blandad produkt i spruta B (kort, bred spruta) genom att trycka ner kolven i spruta A och lätt dra tillbaks kolven i spruta B (figur 9).

   Steg 9: Håll sprutorna lodrätt med spruta B underst. Sprutorna ska vara säkert ihopkopplade. Dra ner all blandad produkt i spruta B (kort, bred spruta) genom att trycka ner kolven i spruta A och lätt dra tillbaks kolven i spruta B (figur 9).

   Steg 10: Vrid av spruta A samtidigt som kolven i spruta A hålls nedryckt (figur 10). Se till att ingen produkt läcker ut eftersom kanylen i sådana fall inte kommer att fästa säkert när den sätts på.

   Steg 10: Vrid av spruta A samtidigt som kolven i spruta A hålls nedtryckt (figur 10). Se till att ingen produkt läcker ut eftersom kanylen i sådana fall inte kommer att fästa säkert när den sätts på.


   Observera: en stor eller några små luftbubblor kan finnas kvar i beredningen - detta är acceptabelt. Tryck inte ut luftbubblorna från spruta B i detta skede eftersom produkt kan förloras!

   Steg 11: Håll spruta B upprätt. Öppna förpackningen med säkerhetskanylen genom att dra av pappersfliken och ta ut säkerhetskanylen. Fäst säkerhetskanylen på spruta B genom att hålla i sprutan och vrida kanylen medurs tills kanylen sitter fast (figur 11). Skruva inte för hårt.

   Steg 11: Håll spruta B upprätt. Öppna förpackningen med säkerhetskanylen genom att dra av pappersfliken och ta ut säkerhetskanylen. Fäst säkerhetskanylen på spruta B genom att hålla i sprutan och vrida kanylen medurs tills kanylen sitter fast (figur 11). Skruva inte för hårt.

   Steg 12: Dra av kanylens skydd vid administrering (figur 12).

   Steg 12: Dra av kanylens skydd vid administrering (figur 12).

   Viktigt: Aktivera inte säkerhetskanylens mekanism före administrering.

   Steg 13: Tryck ut alla stora luftbubblor från spruta B före administrering. Administrera produkten subkutant. Säkerställ att hela mängden av produkten från spruta B injiceras.


   Steg 14:
   Efter injektion lås kanylens skydd genom att använda någon av metoderna för aktivering nedan.


   1. Stängning mot en plan yta

   Tryck säkerhetsskyddet med spaken nedåt mot en plan yta (figur 14.1a och b) för att täcka kanylen och låsa skyddet.

   Säkerställ det låsta läget genom ett hörbart och distinkt ”klick”. Låst position kommer att fullständigt täcka nålspetsen (figur 14.1b).

   Tryck säkerhetsskyddet med spaken nedåt mot en plan yta (figur 14.1a och b) för att täcka kanylen och låsa skyddet.


   2. Stängning med tummen

   Placera tummen på spaken och för säkerhetsskyddet mot nålspetsen (figur 14.2a och b) för att täcka nålen och låsa skyddet.

   Säkerställ det låsta läget genom ett hörbart och distinkt ”klick”. Låst läge kommer att fullständigt täcka nålspetsen (figur 14.2b).

   Placera tummen på spaken och för säkerhetsskyddet mot nålspetsen (figur 14.2a och b) för att täcka nålen och låsa skyddet.


   Steg 15:
   Då säkerhetsskyddet är låst, kassera genast kanylen och sprutan i en godkänd avfallsbehållare.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Eligard

  Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 22,5 mg 1 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 431110
  • Tillverkare: Medartuum AB

  2.764,94 kr

  Jämförpris: 2.764,94 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?