Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Elaprase

   2 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   idursulfas

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Elaprase är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Elaprase
   3. Hur du använder Elaprase
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Elaprase ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Elaprase är och vad det används för

   Elaprase används som enzymersättningsbehandling för att behandla barn och vuxna med Hunters syndrom (mukopolysackaridos II) när nivån av enzymet iduronat-2-sulfatas i kroppen är lägre än normalt och hjälper till att förbättra symtomen på sjukdomen. Om du lider av Hunters syndrom bryter din kropp inte ned ett kolhydrat som kallas glykosaminoglykan, och som normalt bryts ned i kroppen, utan det ansamlas långsamt i olika celler i din kropp. Detta får dessa celler att fungera på ett onormalt sätt och därigenom orsaka problem i olika organ i din kropp, vilket kan leda till vävnadsförstöring, till att organ inte fungerar som de ska och organsvikt. Glykosaminoglykan ansamlas vanligtvis i mjälte, lever, lungor, hjärta och bindväv. Hos vissa patienter ansamlas glykosaminoglykan även i hjärnan. Elaprase innehåller en aktiv substans som heter idursulfas som verkar genom att fungera som en ersättning för enzymet som förekommer i låg nivå, och bryter därigenom ned detta kolhydrat i de celler som är påverkade.

   Enzymersättningsbehandling ges vanligtvis som långtidsbehandling.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Elaprase

   Använd inte Elaprase

   • om du har fått allvarliga eller potentiellt livshotande allergiliknande reaktioner mot idursulfas eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) och dessa inte kan kontrolleras med lämplig medicinsk behandling.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

   Om du behandlas med Elaprase, kan du drabbas av biverkningar under och efter en infusion (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar). De vanligaste symtomen är klåda, hudutslag, nässelfeber, feber, huvudvärk, förhöjt blodtryck och blodvallning (rodnad). För det mesta kan man fortsätta med detta läkemedel även om dessa symptom uppstår. Om någon allergisk biverkning uppstår efter att du fått detta läkemedel, skall du omedelbart kontakta läkare. Du kan få andra mediciner såsom antihistaminer och kortikosteroider för att behandla eller förebygga reaktioner av allergisk typ.

   Om allvarliga allergiska reaktioner uppstår, kommer läkaren att omedelbart avbryta infusionen och börja ge dig lämplig behandling. Du kanske behöver ligga på sjukhus.

   Ditt svar på behandlingen med detta läkemedel, liksom risken för att utveckla antikroppar och infusionsrelaterade biverkningar, kan påverkas av vilken typ av arvsanlag (en genetisk sammansättning av alla aktiva gener i människans celler, som bestämmer en persons specifika, individuella egenskaper) du har. I enstaka fall kan så kallade neutraliserande antikroppar bildas, som kan minska aktiviteten hos Elaprase och ditt svar på behandlingen. De långsiktiga effekterna av utveckling av antikroppar på behandlingssvar har inte fastställts. Kontakta din läkare för mer information.

   Andra läkemedel och Elaprase

   Det finns ingen känd interaktion mellan detta läkemedel och andra läkemedel.

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Elaprase innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller 0,482 mmol natrium (eller 11,1 mg) per injektionsflaska. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Elaprase

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

   Du får detta läkemedel under överinseende av läkare eller sköterska med kunskap i behandling av Hunters syndrom eller andra ärftliga ämnesomsättningsrubbningar.

   Rekommenderad dos vid infusion är 0,5 mg (ett halvt milligram) för varje kg du väger.

   Elaprase måste spädas med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för infusion före användning. Efter utspädning ges detta läkemedel i en ven (tillförs med dropp). Infusionen pågår normalt i 1 till 3 timmar och ges varje vecka.

   Användning för barn och ungdomar

   Den rekommenderade dosen för barn och ungdomar är densamma som för vuxna.

   Om du använt för stor mängd av Elaprase

   Inga fall av överdosering har rapporterats.

   Om du har glömt att använda Elaprase

   Om du har missat en Elapraseinfusion ska du kontakta din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   De flesta biverkningarna är lindriga till måttliga och har samband med infusionen, men vissa biverkningar kan vara allvarliga. Med tiden minskar antalet reaktioner i samband med infusion.

   Om du har svårt att andas, med eller utan blåaktig hud, kontakta omedelbart läkare och sök vård.

   Mycket vanliga biverkningar (kan påverka fler än 1 av 10 personer) är:

   • Huvudvärk

   • Blodvallning (rodnad)

   • Andfåddhet, väsande andning

   • Buksmärta, illamående, kräkningar, frekvent och/eller lös avföring

   • Bröstsmärta

   • Nässelfeber, hudutslag, klåda , hudrodnad

   • Feber

   • Infusionsrelaterad reaktion (se avsnittet som kallas “Varningar och försiktighet”)

   Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer) är:

   • Yrsel, darrningar

   • Snabba hjärtslag, oregelbunden hjärtfrekvens, blåaktig hud

   • Förhöjt blodtryck, sänkt blodtryck

   • Andningssvårigheter, hosta, låga syrenivåer i blodet

   • Svullen tunga, matsmältningsbesvär

   • Ledsmärtor

   • Svullnad på unfusionsstället, svullna extremiteter, ansiktssvullnad

   Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 personer) är:

   • Snabbare andning

   Biverkningar med ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data) är:

   • Allvarliga allergiska reaktioner

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Elaprase ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC)

   Får ej frysas

   Använd inte detta läkemedel om vätskan är missfärgad eller innehåller främmande partiklar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är idursulfas, som är en form av det humana enzymet iduronat-2-sulfatas. Idursulfas framställs i en human cellinje med hjälp av genteknik (genetisk information förs in i människoceller i laboratoriet och dessa producerar sedan den önskade produkten).

   Varje injektionsflaska Elaprase innehåller 6 mg idursulfas. Varje ml innehåller 2 mg idursulfas.

   • Övriga innehållsämnen är polysorbat 20, natriumklorid, dinatriumfosfatheptahydrat, natriumdivätefosfatmonohydrat och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Detta läkemedel är ett koncentrat till infusionsvätska, lösning. Det levereras i en injektionsflaska av glas som en klar till lätt opaliserande, färglös lösning.

   Varje injektionsflaska innehåller 3 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning.

   Elaprase levereras i förpackningar med 1, 4 och 10 injektionsflaskor per kartong. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Inehavare av godkännande för försäljning

   Shire Human Genetic Therapies AB

   Vasagatan 7

   111 20 Stockholm

   Sverige

   Tel: +44(0)1256 894 959

   e-mail: medinfoEMEA@shire.com

   Tillverkare

   Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

   Block 2 & 3 Miesian Plaza

   50 – 58 Baggot Street Lower

   Dublin 2

   Irland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   06/2018


   Övriga informationskällor

   Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.
   Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram om detta läkemedel och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.

   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

   Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.
   Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram om detta läkemedel och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.

   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Anvisningar för användning, hantering och destruktion

   1. Beräkna den totala dos som ska administreras och antal injektionsflaskor med Elaprase som behövs.

   2. Späd ut den totala volymen Elaprase-koncentrat till infusionsvätska som behövs i 100 ml av 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning för infusion. Det rekommenderas att den totala infusionsvolymen administreras med hjälp av ett 0,2 µm in-line-filter. Var noga med att säkerställa steriliteten hos de beredda lösningarna, eftersom Elaprase inte innehåller något konserveringsmedel eller bakteriostatiskt medel. Aseptisk teknik måste användas. Efter utspädning skall lösningen blandas försiktigt, men inte skakas.

   3. Lösningen skall före administrering inspekteras visuellt för kontroll av partiklar eller missfärgning. Skaka ej.

   4. Det rekommenderas att administrationen påbörjas så snart som möjligt. Den utspädda lösningen har visat sig vara kemiskt och fysikaliskt stabil under 8 timmar vid 25 °C.

   5. Infundera inte Elaprase tillsammans med andra läkemedelsprodukter i samma intravenösa slang.

   6. Enbart för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Elaprase

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mg/ml 3 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 085287
  • Tillverkare: Shire Sweden AB

  27.495 kr

  Jämförpris: 9.165 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?