Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Egazil

   0,2 mg depottabletter
   hyoscyaminsulfat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Egazil är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Egazil
   3. Hur du använder Egazil
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Egazil ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Egazil är och vad det används för

   Egazil innehåller den aktiva substansen hyoscyaminsulfat. Hyoscyaminsulfat hämmar acetylkolin som överför impulser i vissa nerver i bland annat mag-tarmkanalen. Därigenom minskar normal och abnorm rörlighet (till exempel kramp) i mag-tarmkanalens muskler.

   Egazil används vid krampbenägenhet och buksmärtor i mag-tarmkanalen och gallvägarna.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Egazil

   Använd inte Egazil om:

   • du har prostataförstoring med svårigheter att hålla urinen

   • du har förträngning av nedre magmunnen

   • du är allergisk mot hyoscyaminsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Egazil kan förlångsamma tömning av magsäcksinnehåll och tarm.

   Noggrann munhygien är viktigt för att motverka effekten av minskad salivproduktion.

   Muntorrhet kan medföra risk för tand- och munslemhinneskador vid längre tids användning.

   Andra läkemedel och Egazil

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, eftersom behandlingseffekten kan påverkas om Egazil tas tillsammans med vissa andra läkemedel.

   Effekten av Egazil ökar vid samtidig användning av vissa läkemedel mot:

   • Parkinssons sjukdom (amantadin, levodopa)

   • Allergiska reaktioner (antihistaminer)

   • Sömnbesvär och depression (fentiaziner, tricykliska antidepressiva medel)

   Effekten av Egazil minskar vid samtidig användning av metoklopramid (mot illamående, kräkningar).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

   Amning

   Egazil går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Egazil kan påverka synförmågan, vilket kan medföra svårigheter vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker


   3. Hur du använder Egazil

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

   Rekommenderad dos för vuxna är: 2-3 tabletter 2 gånger dagligen, i enstaka fall 3 gånger dagligen.

   Egazil är en beredningsform som ger en jämn effekt över hela dygnet. Den får inte tuggas eller delas utan ska sväljas hel med minst ½ glas vätska. Depottabletten är uppbyggd runt ett skal som är helt olösligt i magen. Ibland kan tablettens skal komma ut med avföringen, men det verksamma ämnet har då redan tagits upp i kroppen.

   Om du använt för stor mängd av Egazil

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du glömt att ta Egazil

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • minskad salivproduktion med muntorrhet

   • minskad tårproduktion

   • förstoppning

   • synstörningar i form av suddighet och svårigheter att fokusera blicken

   • svårigheter att tömma blåsan.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • nässelutslag och andra allergiska hudreaktioner

   • rubbningar i hjärtats rytm

   • förlångsammad tömning av magsäcksinnehåll och tarm

   • förvirring

   • hallucinationer

   • mardrömmar.

   Äldre patienter kan vara känsligare för att utveckla psykiska biverkningar.

   5. Hur Egazil ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är hyoscyaminsulfat. 1 tablett innehåller 0,2 mg hyoscyaminsulfat.

   • Övriga innehållsämnen är mannitol, magnesiumstearat, polyvinylklorid, etylcellulosa, hydroxipropylcellulosa.

   Övriga innehållsämnen finns med för att ge depottabletten rätt egenskaper och för att den ska gå att tillverka.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit, rund, bikonvex tablett med en diameter på 7 mm.

   Plastburk med 250 tabletter.

   Tryckförpackning med 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   BioPhausia AB, Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm.

   Tillverkare

   ReciPharm Stockholm AB, Jordbro.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-03-06


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Egazil®

  Depottablett 0,2 mg 250 styck Burk

  • Varunummer: 020594
  • Tillverkare: BioPhausia AB

  158,84 kr

  Jämförpris: 0,64 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?