Bild på Effipro
 • Medel mot fästing & ohyra
 • Läkemedel
 • För hund upp till 10 kg. Lösning som droppas på huden mot fästingar och loppor. Effekten varar i ca 4 veckor.
 • Även till dräktiga och digivande tikar samt valpar från 8 veckors ålder.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Virbac

   1ère avenue – 2065 m – L.I.D.

   06516 Carros

   FRANKRIKE

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Effipro 67 mg, 134 mg, 268 mg respektive 402 mg spot-on, lösning för hund. Fipronil

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En pipett innehåller:
   Aktiv substans:

   Volym

   Fipronil

   Effipro 67 mg spot-on, lösning

   0,67 ml

   67 mg

   Effipro 134 mg spot-on, lösning

   1,34 ml

   134 mg

   Effipro 268 mg spot-on, lösning

   2,68 ml

   268 mg

   Effipro 402 mg spot-on, lösning

   4,02 ml

   402 mg

   Hjälpämnen:

   Butylhydroxianisol
   E320

   Butylhydroxitoluen
   E321

   Effipro 67 mg spot-on, lösning

   0,134 mg

   0,067 mg

   Effipro 134 mg spot-on, lösning

   0,268 mg

   0,134 mg

   Effipro 268 mg spot-on, lösning

   0,536 mg

   0,268 mg

   Effipro 402 mg spot-on, lösning

   0,804 mg

   0,402 mg

   4.ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Mot loppor (Ctenocephalides spp.) och fästingar (Dermacentor reticulatus).
   Insektsdödande effekt mot vuxna loppor i upp till 8 veckor. Produkten har en kvarstående effekt upp till 4 veckor mot fästingar (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus).
   Om vissa fästingarter (Rhipicephalus sanguineus och Ixodes ricinus) finns närvarande då produkten appliceras kan eventuellt en del fästingar överleva i mer än 48 timmar.

   Kan användas som en del av behandlingsstrategin för loppallergi, efter diagnos av veterinär.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas på valpar yngre än 2 månader och/eller hundar som väger under 2 kg, eftersom data saknas.

   Skall ej användas på sjuka (t ex systemisk sjukdom, feber) eller konvalescenta djur.
   Skall ej användas på kanin då detta kan orsaka biverkningar och död.
   Denna produkt är utvecklad för användning på hund. Använd inte till katt, eftersom detta kan orsaka överdosering.
   Använd inte produkten vid känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller några utav hjälpämnena.

   6. BIVERKNINGAR

   Om det behandlade djuret slickar sig kan en kort period av ökad salivavsöndring observeras, vilket framför allt beror på bärarsubstansens egenskaper.
   I sällsynta fall har övergående hudreaktioner vid appliceringsstället (hudmissfärgning, lokalt håravfall, klåda, rodnad) och generell klåda eller håravfall rapporterats.
   I undantagsfall har ökad salivavsöndring, övergående neurologiska symptom (ökad känslighet för stimulering, depression, oro, kräkningar eller respiratoriska symptom observerats efter behandling.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Administreringssätt och dosering:
   Endast för utvärtes bruk.
   Administreras genom topikaladministration på huden efter kroppsvikt enligt följande:

   * 1 pipett innehållande 0,67 ml per hund med kroppsvikt över 2 kg till 10 kg

   * 1 pipett innehållande 1,34 ml per hund med kroppsvikt över 10 kg till 20 kg

   * 1 pipett innehållande 2,68 ml per hund med kroppsvikt över 20 kg till 40 kg

   * 1 pipett innehållande 4,02 ml per hund med kroppsvikt över 40 kg till 60 kg
   För hundar med kroppsvikt över 60 kg använd två 2,68 ml pipetter.

   Administreringssätt:

   Termoformade pipetter:
   Håll pipetten upprätt. Slå ett finger mot den smala delen av pipetten så att innehållet lägger sig i den breda delen. Vrid av “snap-off “ locket längs med den perforerade linjen.

   Dela på djurets päls så huden blottas. Placera pipettspetsen mot huden och tryck försiktigt flera gånger på pipetten så att innehållet töms ut. Upprepa denna procedur vid en eller flera ställen längs med djurets rygg.

   Administreringssätt med termoformade pipetter.

   Administreringssätt med termoformade pipetter.

   Administreringssätt med termoformade pipetter.

   (Observera: utformningen av de marknadsförda pipetterna kan variera och därmed skiljer sig även bilderna på de marknadsförda förpackningarna/bipacksedlarna.)

   Polypropylen pipetter:
   Avlägsna pipetten från blister förpackningen. Håll pipetten upprätt, vrid och dra loss locket. Vänd locket och fäst den motsatta sidan av locket på pipetten. Vrid locket för att bryta förseglingen, avlägsna sedan locket från pipetten.

   Dela på djurets päls så att huden blottas. Placera pipetten mot huden och kläm pipetten flera gånger så att innehållet töms ut. Upprepa denna procedur vid en eller flera ställen längs med djurets rygg, helst vid huvudbasen och mellan skulderbladen.

   Administreringssätt med polypropylen-pipetter.

   Det är viktigt att produkten endast appliceras på ställen där djuret inte kan slicka bort den och att se till att djuren inte slickar varandra direkt efter behandling.

   Se till att undvika onödig uppblötning av pälsen med produkten då detta orsakar att pälsen blir klibbig vid applikationsstället. Skulle detta ske, kommer detta att försvinna inom 24 timmar efter applikationen.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Behandlingsschema:

   För optimal kontroll av lopp och/eller fästingangrepp, skall behandlingsrekommendationer baseras på det lokala epidemiologiska läget.

   Behandling bör ske med minst 4 veckors mellanrum, eftersom det saknas säkerhetsstudier.

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30ºC.
   Fuktkänsligt.
   Förvaras i originalförpackningen.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som står på kartongen och pipetten.

   Avlägsna ej från blistern förrän vid användning.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag

   Schamponering en timme före behandling påverkar inte produktens effektivitet mot loppor.
   Undvik att bada djuret inom 2 dagar efter behandling. Ett bad i veckan som varar i 1 minut minskar varaktigheten av den insektsdödande effekten mot loppor med en vecka och därför rekommenderas att undvika frekventa bad och schamponering..

   Produkten förhindrar inte att fästingar sätter sig på djuret. Om djuret behandlas innan den exponeras för fästingar, avlider fästingarna inom 24-48 timmar efter att det satt sig. Detta sker oftast innan fästingen suger blod, varför risken för överföring av sjukdom minimeras men kan inte uteslutas. Då fästingen avlidit lossnar den oftast, de som inte lossnar kan avlägsnas genom att dra i fästingen.

   Loppor finns ofta i loppangripna djurs omgivning (till exempel sovkorgar, mattor och

   möbler). Djurens omgivning bör därför också behandlas med ett lämpligt insektsdödande medel och dammsugas regelbundet vid kraftiga loppangrepp och när behandlingen startar.
   Vid behandling av loppallergi, rekommenderas behandling en gång i månaden av den allergiska patienten och övriga hundar och katter i hushållet.

   För optimal kontroll av lopproblem i hushåll med flera djur, skall alla hundar och katter i hushållet behandlas med ett lämpligt insektsdödande medel.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Djuret skall vägas noggrant innan behandling.

   Undvik kontakt med djurets ögon. Vid ögonkontakt skölj ögat omedelbart med rikliga mängder vatten.

   Det är viktigt att produkten appliceras på en plats där djuret inte kommer åt att slicka och att man ser till att andra djur inte slickar i området direkt efter behandling.

   Applicera ej på sår eller skadad hud.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Denna produkt kan orsaka irritation på slemhinnor och ögon. Undvik därför kontakt med munhåla och ögon. Vid ögonkontakt skölj ögat omedelbart med rikliga mängder vatten. Om ögonirritation kvarstår sök medicinsk rådgivning och visa produktens bipacksedel.

   Under behandling skall användaren inte röka, dricka eller äta.
   Undvik kontakt med produkten. Vid spill på fingrar, tvätta händerna med tvål och vatten. Tvätta händerna efter användning.

   Människor med känd överkänslighet mot fipronil eller hjälpämnen skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

   Behandlade djur skall inte beröras innan applikationsstället torkat och barn skall ej tillåtas leka med djuret tills applikationsstället torkat. Det rekommenderas att djuret inte behandlas dagtid utan istället på kvällen och att djuret efter behandling inte tillåts sova tillsammans med djurägaren, speciellt inte barn.

   Övriga försiktighetsåtgärder

   Fipronil kan ha en negativ påverkan på vattenlevande organismer. Hundar skall inte tillåtas simma i vattendrag inom 2 dagar efter behandling.

   Produkten kan påverka målade, lackade eller andra hushållsytor och möbler.

   Användning under dräktighet och laktation

   I laboratoriestudier med fipronil har inga fosterskadande effekter påvisats.
   Det finns inga studier på produktens effekter på dräktiga eller digivande tikar. Bör endast användas på dräktiga eller digivande tikar då detta rekommenderats av veterinär efter en risk/nytta bedömning.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   Läkemedlet får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

   Förorena inte dammar, vattendrag eller diken med produkten eller tomma förpackningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-09-02

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:
   Termoformade pipetter i lådor innehållande 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 eller 150 pipetter.

   Polypropylen pipetter: blisterkort eller lådor innehållande 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 eller 150 pipetter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Effipro

  Spot-on, lösning 67 mg 4 styck Endosbehållare

  • Varunummer: 037391
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  229 kr

  Jämförpris: 57,25 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/effipro-spot-on-losning-67-mg-4-styck-endosbehallare-243715/ 243715 Effipro https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/037391s.jpg 229.00 229.00 SEK Effipro InStock Medel mot fästing & ohyra Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Hund Speciellt för/Djur/Hund/Hud & päls Speciellt för/Djur/Hund/Hud & päls/Ohyra Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Spot-on, lösning 67 mg 4 styck Endosbehållare