Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Efedrin Stragen

   3 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
   efedrinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Efedrin Stragen är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du ges Efedrin Stragen
   3. Hur Efedrin Stragen ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Efedrin Stragen ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Efedrin Stragen är och vad det används för

   Efedrin Stragen används för att behandla lågt blodtryck som kan uppstå under olika typer av narkos. Produkten får endast användas av eller under överinseende av narkosläkare.

   2. Vad du behöver veta innan du ges Efedrin Stragen

   Du kan inte ges Efedrin Stragen om:

   • du är allergisk mot efedrin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Du ska tala om för din läkare om:

   • du har högt blodtryck

   • du lider av hjärtsjukdom eller några andra hjärttillstånd

   • du har diabetes

   • du har överaktiv sköldkörtel

   • du har förstorad prostata

   • du vet eller misstänker att du lider av glaukom (förhöjt tryck i ögat)

   • du för närvarande tar eller inom de senaste 14 dagarna har tagit något läkemedel som kallas för monoaminoxidashämmare (MAOI) som används för att behandla depression.

   Andra läkemedel och Efedrin Stragen

   Tala om för läkaren om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Det är speciellt viktigt att tala om för läkaren om du tar nedanstående läkemedel:

   • Läkemedel mot depression såsom tricykliska antidepressiva (t.ex. imipramin) eller serotoninerga-noradrenerga läkemedel (t.ex. minalcipran, venlafaxin) eller någon monoaminoxidashämmare (t.ex. moklobemid, toloxaton)

   • Läkemedel som används för att sänka blodtrycket (t.ex. guanetidin, klonidin)

   • Teofyllin, ett läkemedel som används för luftvägssjukdomar som t.ex. astma

   • Kortikosteroider, som är läkemedel som minskar inflammationen och följderna av allergiska reaktioner

   • Sibutramin, ett aptitdämpande medel som tillförs genom munnen för behandling av fetma

   • Linezolid, ett antibiotikum som används för behandling av allvarliga infektioner

   • Oxytocin, ett läkemedel som används under förlossning

   • Vissa andra anestetika och i synnerhet cyklopropan och halotan

   • Vissa läkemedel mot hosta och förkylning som kan höja blodtrycket (fenylpropanolamin, pseudoefedrin, fenylefrin)

   • Metylfenidat, ett läkemedel som används för behandling av ADHD

   • Vissa läkemedel som används för behandling av hjärtsvikt och/eller oregelbundna hjärtslag (hjärtglykosider, kinidin)

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Efedrin Stragen kan användas under kejsarsnitt.

   Du ska upphöra med amning i ett par dagar efter att du erhållit detta läkemedel.

   Efedrin Stragen innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller 3,32 mg (0,144 mmol) natrium per ml injektion (totalt 33,2  mg eller 1,44 mmol natrium i en 10 ml-spruta). Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur Efedrin Stragen ges

   En läkare eller sjuksköterska ger dig Efedrin Stragen i en ven (intravenös administrering). Läkaren fastställer rätt dos för dig samt när och hur injektionen ska ges.

   Om du har givits för stor mängd av Efedrin Stragen

   Att få för mycket Efedrin Stragen kan leda till symtom som t.ex. illamående, kräkning, feber, paranoid psykos, oregelbundna hjärtslag, högt blodtryck, minskad andningsfrekvens, anfall och koma. Om dessa symtom uppträder kan du behöva intensiv stödbehandling.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare.

   För praktisk information om hantering eller administrering av läkemedlet hänvisas till avsnittet för sjukvårds- och hälsovårdspersonal i slutet av bipacksedeln.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Efedrin Stragen orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):

   • förvirring, ångest, depression

   • nervositet, irritabilitet, rastlöshet, svaghet, svårighet att sova (sömnlöshet), huvudvärk, svettning

   • hjärtklappning, högt blodtryck (hypertoni), ökade hjärtslag (takykardi)

   • ansträngd andning (dyspné)

   • illamående, kräkning

   Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • oregelbundna hjärtslag (hjärtarytmier)

   • oförmåga att kissa (akut urinretention)

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • allergiska reaktioner (överkänslighet)

   • psykotiska tillstånd, rädsla

   • skakningar (tremor), förhöjd salivproduktion (hypersalivation)

   • episoder med trångvinkelglaukom (en sjukdom då synnerven är skadad)

   • bröstsmärta, långsamma hjärtslag (reflexbradykardi), hjärtstillestånd, lågt blodtryck (hypotoni)

   • blödning i hjärnan (cerebral blödning)

   • vätskeansamling i lungorna (lungödem)

   • minskad aptit

   • låga kaliumnivåer i blodet (hypokalemi), vilket kan orsaka muskelsvaghet, ryckig eller onormal hjärtrytm, ändrade blodglukosnivåer

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Efedrin Stragen ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat och på sprutetiketten efter EXP. Läkaren eller sjuksköterskan kontrollerar detta.

   Förvara blistern i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Den förfyllda sprutan är endast avsedd för engångsbruk.

   Efter att produkten öppnats måste den användas omedelbart.

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är efedrinhydroklorid. En milliliter injektionsvätska, lösning innehåller 3 mg efedrinhydroklorid. En förfylld 10 ml-spruta innehåller 30 mg efedrinhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, citronsyramonohydrat, natriumcitrat, vatten för injektionsvätskor, saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering).

   En milliliter injektionsvätska, lösning innehåller 3,32 mg natrium motsvarande 0,144 mmol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Efedrin Stragen är en klar och färglös lösning. Den levereras i en förfylld 10 ml-spruta av polypropen med en hätta av polypropen och säkerhetsförsegling samt är individuellt förpackad i en genomskinlig blisterförpackning.
   De förfyllda sprutorna levereras i kartonger om 10 eller 12 sprutor.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning
   STRAGEN Nordic A/S
   Helsingørsgade 8C
   3400 Hillerød
   Danmark
   Mail: info@stragen.dk

   Tillverkare:
   LABORATOIRE AGUETTANT
   1, rue Alexander Fleming
   69007 LYON CEDEX
   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-10-14


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Bruksanvisning:

   Var noga med att följa bruksanvisningen för sprutan exakt.

   Den förfyllda sprutan är endast avsedd för en patient.
   Kassera sprutan efter användning. FÅR EJ ÅTERANVÄNDAS.
   Innehållet i en oöppnad och oskadad blister är sterilt och får inte öppnas förrän det ska användas.
   Produkten ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Endast klar, färglös lösning som är fri från partiklar eller utfällningar får användas.
   Använd inte produkten om säkerhetsförseglingen på sprutan är bruten.
   Använd aseptisk teknik. Efedrin Stragen kan användas i ett sterilt område.

   Dra ut den förfyllda sprutan från den sterila blistern.

   Bild. 1

   1.

   Innan sprutan öppnas, tryck ordentligt på kolvstången för att bryta loss sprutkolven.

   Bild. 2

   2.

   Vrid av hättan så att den brytbara obturatorn bryts av.

   Bild. 3

   3.

   Kontrollera att förseglingshättan har avlägsnats helt.

   Bild. 4

   4.

   Avlägsna luft ur sprutan genom att trycka lätt på kolven.

   5.

   Anslut sprutan till den intravenösa accessen.

   Tryck ordentligt på kolven för att injicera den erforderliga volymen.

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   Förvaring:
   Efter öppnandet: produkten måste användas omedelbart.
   Förvara blistern i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Efedrin Stragen

  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 3 mg/ml 10 x 10 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 478456
  • Tillverkare: Stragen Nordic A/S

  1.036,50 kr

  Jämförpris: 10,37 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?