Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Efedrin Mylan

   50 mg/ml injektionsvätska, lösning
   efedrinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Efedrin Mylan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Efedrin Mylan
   3. Hur du ges Efedrin Mylan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Efedrin Mylan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Efedrin Mylan är och vad det används för

   Efedrin Mylan används vid astma och som medicinering innan spinalanestesi (en form av central nervblockad eller ryggbedövning).

   Efedrin som finns i Efedrin Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du får Efedrin Mylan

   Använd inte Efedrin Mylan:

   • om du är allergisk mot efedrinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • som tokolys (behandling som förhindrar värkar och för tidig födsel) om du har befintlig hjärtsjukdom.

   • om du löper risk att drabbas av hjärtsjukdom.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Efedrin Mylan.

   Det är särskilt viktigt att du talar med läkare innan behandling med Efedrin Mylan om du :

   • har överaktiv sköldkörtel (hypertyreos)

   • har en svår hjärtsjukdom (t.ex ischmisk hjärtsjukdom, rytmrubbningar eller svår hjärtsvikt). Får du symtom som bröstsmärta eller andningssvårigheter ska du omedelbart kontakta läkare då det kan vara symtom på försämring i din hjärtsjukdom.

   • har diabetes

   • har glaukom (förhöjt tryck i ögat)

   • har förstorad prostata

   • har obehandlad hypokalemi (onormalt låga halter av kalium i blodet)

   • behandlas med läkemedel mot hjärtsvikt (hjärtglykosider, kinidin)

   • behandlas med läkemedel mot depression som kallas tricykliska antidepressiva

   • behandlas med oselektiva beta-blockerare (läkemedel mot hjärtproblem)

   Andra läkemedel och Efedrin Mylan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Det är särskilt viktigt om du använder något av följande:

   • MAO-hämmare (läkemedel mot depression)

   • blodtryckssänkande läkemedel

   • dexametason (läkemedel mot inflammation och allergi)

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta läkemedel.

   Det finns inga kända risker vid användning under graviditet.

   Uppgift saknas om efedrin passerar över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Efedrin Mylan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du ges Efedrin Mylan

   Efedrin Mylan ges som en injektion av en läkare eller en specialutbildad sjuksköterska. Injektionen ges under huden. Läkaren kommer att avgöra vilken dos som är lämplig för dig.

   Om du har fått för stor mängd av Efedrin Mylan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Det är osannolikt att du kommer få för stor mängd av detta läkemedel då det endast ges av en läkare eller sjuksköterska.

   Överdosering av Efedrin Mylan kan orsaka trötthet, sluddrigt tal, skakningar, huvudvärk, oro, irritabilitet, ökad hjärtfrekvens, illamående och kräkningar. Vid höga doser ses även dåsighet, utvidgning av pupiller, uppjagad känslostämning, hallucinationer (att se och höra något som inte finns), kramper, ökad kroppstemperatur, förhöjt blodtryck, blodtrycksfall, hjärtrytmrubbningar, onormalt låga halter av kalium i blodet och svårt att kissa. I allvarliga fall finns det risk för onormal muskelnedbrytning (rhabdomyolys) och njursvikt.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • oro

   • sömnlöshet

   • hjärtklappning

   • svårt att kissa

   • oförmåga att kissa

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • skakningar

   • illamående, kräkningar

   • muskelsvaghet

   • yrsel

   • huvudvärk

   • svettningar

   • törst

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • syrebrist i hjärtat.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Efedrin Mylan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är efedrinhydroklorid. 1 ml innehåller 50 mg efedrinhydroklorid.

   • Övrigt innehållsämne är vatten för injektionsvätskor (till 1 ml).

   Efedrin Mylan injektionsvätska har pH cirka 6.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   10 x 1 ml, glasampuller

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Mylan AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm

   Tillverkare

   Unimedic AB

   Box 91

   864 21 Matfors

   Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-05


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   För komplett produktinformation hänvisas till produktresumén.

   Dosering

   Individuell dosering.

   Bronkialastma: 0,3-1,0 ml subkutant.

   Premedicinering vid spinalanestesi: 1 ml subkutant ½ timme före anestesin.

   Inkompatibiliteter

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Efedrin Mylan

  Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml 10 x 1 milliliter Ampull

  • Varunummer: 131136
  • Tillverkare: Mylan AB

  434,50 kr

  Jämförpris: 43,45 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?