Bild på Eeze
 • Mot smärta/ inflammation
 • Läkemedel
 • Diklofenak. Smärtlindrande spray, utvärtes. Lindrar smärta och dämpar inflammation vid led- och muskelskada. Från 14 år.
 • Lätt doft av pepparmyntsolja.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Eeze kutan spray, gel

   40 mg/g
   diklofenaknatrium

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Detta läkemedel finns både receptfritt och receptbelagt.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om detta läkemedel införskaffats receptfritt, måste du kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

   • Om detta läkemedel har ordinerats åt dig, ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD EEZE KUTAN SPRAY ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER EEZE KUTAN SPRAY
   3. HUR DU ANVÄNDER EEZE KUTAN SPRAY
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR EEZE KUTAN SPRAY SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD EEZE KUTAN SPRAY ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Det aktiva innehållsämnet, diklofenaknatrium, tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Diklofenak lindrar smärta och har en inflammationshämmande effekt.

   Eeze kutan spray används vid mild till måttlig smärta i samband med muskel- och ledskador.

   Eeze kutan spray är en lösning som får en gelliknande konsistens när den sprayas på huden. Sprayen är endast avsedd för utvärtes bruk.


   Diklofenaknatrium som finns i Eeze kutan spray kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER EEZE KUTAN SPRAY

   Använd inte Eeze kutan spray

   • om du är allergisk mot diklofenaknatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har haft en allergisk reaktion mot acetylsalicylsyra eller mot något annat antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID). Symtom på en allergisk reaktion kan vara svårigheter att andas, hudutslag eller rinnsnuva.

   • under graviditetens sista tre månader.

   • om du har eksem, akne, infektioner eller öppna sår på behandlingsområdet.

   Eeze kutan spray skall inte användas av barn och ungdomar under 14 år.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Eeze kutan spray

   • om du har eller har haft magsår, eller har nedsatt hjärt-, lever- eller njurfunktion.

   • om du tidigare har haft astma eller allergisk sjukdom.

   • undvik att få spray i ögonen, munnen eller på andra slemhinnor. Svälj aldrig läkemedlet. Om du av misstag skulle få spray i ögonen, skölj rikligt med vatten och kontakta läkare.

   • undvik direkt sol och solarium, t.ex. genom att täcka det behandlade området med kläder, under behandlingen och minst två veckor därefter.

   • avbryt behandlingen om du får hudutslag.

   Risken för biverkningar ökar med tiden. Använd därför inte sprayen längre än den rekommenderade behandlingstiden.

   Använd inte sprayen tillsammans med lufttäta bandage. Vid stukning kan leden lindas, men inte så hårt att blodcirkulationen stryps.

   Behandling med Eeze kutan spray skall undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida.

   Om detta läkemedel och ett annat NSAID används samtidigt, kan risken för biverkningar öka.

   Om du är osäker på något, rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

   Andra läkemedel och Eeze kutan spray

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination. Eeze kutan spray skall inte användas under graviditetens sista tre månader.


   Det är inte känt om diklofenak går över i modersmjölk. Rådgör alltid med läkare före behandling med Eeze kutan spray. Sprayen får inte appliceras på brösten hos ammande kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Eeze kutan spray påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Eeze kutan spray innehåller propylenglykol och pepparmyntolja

   Eeze kutan spray innehåller propylenglykol, som kan orsaka hudirritation samt pepparmyntolja, som kan orsaka allergiska reaktioner.


   3. HUR DU ANVÄNDER EEZE KUTAN SPRAY

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Dosen bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig. Dosen och behandlingstidens längd bestäms beroende på smärttillstånd.


   Har detta läkemedel inte ordinerats åt dig, använd Eeze kutan spray enligt anvisningarna nedan. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna och ungdomar över 14 år:

   • Vanlig dosering är 4-5 sprayningar 3 gånger dagligen på det smärtande eller svullna området. Högst 15 sprayningar per dag.

   • Sprayen får en gelliknande konsistens när den kommer på huden. Massera försiktigt in gelen i huden. Tvätta händerna efteråt om det inte är händerna som behandlas.

   • Vänta tills gelen har torkat innan du sätter på kläder eller bandage.

   • Om ingen förbättring av symtomen skett efter 7 dagars behandling, kontakta läkare.

   • Avsluta behandlingen när symtomen (smärta och svullnad) har gått tillbaka. Behandlingstiden bör inte överskrida 14 dagar för vuxna eller 7 dagar för ungdomar över 14 år utan läkarordination.

   Om du har använt för stor mängd av Eeze kutan spray

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Eeze kutan spray

   Använd sprayen så snart du kommer ihåg det, men ta inte dubbla doser för att kompensera den dos du glömt. Fortsätt sedan doseringen som tidigare.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna är oftast lindriga och övergående hudreaktioner på behandlingsstället. I enstaka fall kan allergiska reaktioner förekomma.


   Sluta använda Eeze kutan spray och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Hudutslag, klåda, hudrodnad, svullnad och blåsbildning i huden där gelen appliceras. Allergiska hudreaktioner, andningssvårigheter. Angioödem (svullnad av hud och slemhinnor, t.ex. i ansikte och fingerleder). Myrkrypningar och ofrivilliga muskelrörelser. Känslighet för solljus.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR EEZE KUTAN SPRAY SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Öppnad förpackning ska användas inom 6 månader.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är diklofenaknatrium. 1 gram kutan spray innehåller 40 mg diklofenaknatrium.

   • Övriga innehållsämnen är isopropylalkohol, sojalecitin, vattenfri etanol, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumedetat, propylenglykol, pepparmyntolja, askorbylpalmitat, saltsyra, natriumhydroxid och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Eeze kutan spray gel är en gyllengul, genomskinlig lösning som får en gelliknande konsistens när den sprayas på huden.

   Förpackningsstorlekarna 12,5 g och 25 g är receptfria och 2x25 g är receptbelagd.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda OTC AB, Box 906, 170 09 Solna


   Tillverkare

   Pharbil Waltrop GmbH, 45731 Waltrop, Tyskland


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-11-18

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Eeze

  Kutan spray, gel 40 mg/g 25 gram Spraybehållare

  • Varunummer: 025422
  • Tillverkare: Meda OTC AB

  142 kr

  Jämförspris: 5,68 kr / gram

  Via butik/recept

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/eeze-kutan-spray-gel-40-mg-per-g-25-gram-spraybehallare-227994/ 227994 Eeze https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/025422s.jpg 142.00 142.00 SEK Eeze OutOfStock Mot smärta/ inflammation Utan kampanj Läkemedel Tillfälligt slut Kutan spray, gel 40 mg/g 25 gram Spraybehållare