Bild på Ecovag
 • Mjölksyrabakterier
 • Naturläkemedel
 • Traditionellt använt vid obalans i slidans naturliga bakterieflora
 • För vaginalt bruk. Läs bipacksedeln noga innan användning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ecovag

   vaginalkapslar, hårda
   Mjölksyrabakterier (Lactobacillus gasseri och Lactobacillus rhamnosus)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 6 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ecovag är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ecovag
   3. Hur du använder Ecovag
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ecovag ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ecovag är och vad det används för

   Traditionellt använt vid obalans i slidans naturliga bakterieflora. Tillståndet visar sig som lätt klåda, sveda, torrhet eller lukt och lätt ökad flytning från slidan.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ecovag

   Använd inte Ecovag

   • om du är allergisk mot Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   • Innan behandlingen påbörjas bör du ha varit i kontakt med läkare för att utesluta förekomst av eventuella bakomliggande infektioner eller tumörer.

   • Vid svår klåda eller smärta eller om besvären ej upphört efter 6 dagars behandling med Ecovag vaginalkapslar bör läkare kontaktas eftersom det kan vara tecken på sjukdom som kräver annan behandling. Likaså bör läkare kontaktas vid blodblandade eller postmenopausala flytningar.

   • Misstänkt sexuellt överförd infektion skall undersökas av läkare.

   • Vid återkommande besvär rekommenderas kontakt med läkare.

   Barn och ungdomar

   • Rekommenderas ej till barn under 12 år.

   Andra läkemedel och Ecovag

   Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt detta receptfria läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

   Användning under graviditet kan inte rekommenderas. 

   Ecovag kan användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ecovag har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du använder Ecovag

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Endast för vaginalt bruk.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

   1 vaginalkapsel vid sänggåendet under 6-8 dagar. Vaginalkapseln appliceras djupt in i slidan. Tvätta händerna ordentligt innan vaginalkapseln införs i slidan.

   Kontakta läkare om besvären förvärras eller om besvären inte försvinner inom 6 dagar.

   Användning för barn och ungdomar

   Rekommenderas ej till barn under 12 år.

   Om du använt för stor mängd av Ecovag

   Om du fått i Dig för stor mängd av läkemedlet eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Ecovag

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har glömt ta en kapsel Ecovag, skall du ta en så snart du kommer på det. Om det då är dags för nästa dos, hoppa över den glömda dosen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Ecovag orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Det finns inga kända biverkningar vid användning av Ecovag.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ecovag ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Används före utgångsdatum som anges i botten på aluminiumröret efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Använd inte Ecovag om det är synliga tecken på förpackningen att den varit öppen innan du börjat använda den.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna i 1 vaginalkapsel är:

    Lactobacillus gasseri minimum 108 CFU frystorkade mjölksyrabakterier

    Lactobacillus rhamnosus minimum 108 CFU frystorkade mjölksyrabakterier


   • Övriga innehållsämnen är:

    Laktitolmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, xantangummi, glukos (vattenfri), magnesiumstearat och titandioxid (E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende:

   Vaginalkapslar, hårda. Vit gelatinkapsel.

   Förpackningsstorlekar:

   10 st vaginalkapslar i lackat aluminiumrör med lock av polyeten (torkkapsel i locket).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Axellus A/S

   Industrigrenen 10

   DK-2635 Ishøj

   Danmark

   Tel. 0045 43 56 56 56

   Tillverkare

   Orkla Care A/S

   Vassingerødvej 3-7

   DK-3540 Lynge

   Danmark

   Lokal företrädare

   Orkla Care AB

   Box 1336

   171 26 Solna

   Sverige

   Tel. 010-142 64 00

   Email: medinfo@orkla.com

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark

   Vivag plus

   Polen

   Ecovag


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-11-21


    

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se.

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ecovag

  Vaginalkapsel, hård 10 styck Burk

  • Varunummer: 095568
  • Tillverkare: Orkla Care AB

  129 kr

  Jämförpris: 12,90 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/ecovag-vaginalkapsel-hard-10-styck-burk-246719/ 246719 Ecovag https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/095568s.jpg 129.00 129.00 SEK EcoVag InStock Mjölksyrabakterier Meny Meny/Intim, underliv & sex Meny/Intim, underliv & sex/Underlivsbesvär Meny/Intim, underliv & sex/Underlivsbesvär/Irritation & klåda Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Vaginalkapsel, hård 10 styck Burk