• Extrakt av röd solhatt
 • Medel mot hosta och förkylning
 • Kan användas för kortvarig profylax och lindring av symtom vid förkylning
 • Indikationerna grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   ECHINAFORCE

   Echinaforce, Orala droppar, lösning.
   Extrakt av röd solhatt

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ECHINAFORCE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER ECHINAFORCE
   3. HUR DU ANVÄNDER ECHINAFORCE
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ECHINAFORCE SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ECHINAFORCE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Echinaforce orala droppar, lösning är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för kortvarig profylax och lindring av symtom vid förkylning.

   Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

   Endast för korttidsbehandling. Används högst 10 dagar per behandlingstillfälle

   2. INNAN DU ANVÄNDER ECHINAFORCE

   Använd inte ECHINAFORCE

   • om du är allergisk (överkänslig ) mot Echinacea purpurea (röd solhatt) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört, maskros).

   • om du har någon pågående systemisk sjukdom (t ex tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros (MS), AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar.

   • för behandling av barn under 1 år.

   Var särskilt försiktig med ECHINAFORCE

   Var särskilt försiktig med Echinaforce:

   • om symtomen blir värre eller om du får hög feber. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   • om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta ta Echinaforce och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag.

    Barn och ungdomar

    Echinaforce rekommenderas inte till barn under 12 år eftersom erfarenheten är begränsad.

   Användning av andra läkemedel

   Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Echinaforce droppar, lösning.

   Användning av ECHINAFORCE med mat och dryck

   Effekten av samtidigt intag av föda och dryck är inte studerad.

   Graviditet och amning

   Graviditet, amning och fertilitet

   I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas.

   Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats

   Körförmåga och användning av maskiner

   Echinaforce har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i ECHINAFORCE

   Detta läkemedel innehåller 65 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 0,5 g per dos, motsvarande

   13,2 ml öl, eller 5,5 ml vin per dos.

   Skadligt för personer som lider av alkoholism.

   Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi. 


   3. HUR DU ANVÄNDER ECHINAFORCE

   Använd alltid Echinaforce exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

   Doseringsanvisning

   Pågående förkylning

   Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 1 ml (ca 28 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.

   Profylax

   Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 1 ml (ca 28 droppar) i ½ glas vatten 3 gånger dagligen.

   Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snart som möjligt.

   Echinaforce skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle.

   Kontakta läkare eller sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar.

   Barn och ungdomar

   Rekommenderas inte till barn under 12 år och ska inte ges till barn under 1 år.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Echinaforce orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag med nässelfeber och klåda förekomma. I enstaka fall kan svåra överkänslighetsreaktioner med ansiktssvullnad, andnöd/ andningsbesvär och blodtrycksfall uppstå. Risken för allergiska reaktioner är högre hos atopiker. Det är oklart hur vanliga de ovan nämnda biverkningarna är.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR ECHINAFORCE SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 oC.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på etiketten efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) ört, och extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) rot. Extraktionsmedel: etanol 65% (v/v).

   1 ml innehåller:

   860 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) ört, motsvarande

   ca 240-440  mg färsk ört av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65% (v/v).

   45 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) rot, motsvarande

   ca 12-23 mg färsk rot av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65% (v/v).

   1 ml motsvaras av ca 28 droppar.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Grön-brun klar lösning.

   Brun glasflaska 50 ml och100 ml med barnskyddande skruvkork och droppanordning i polyeten.

   Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare

   Svenska Bioforce AB

   Box 147

   221 00 LUND

   Tel.: 046-23 47 00

   E-Mail: info@bioforce.se

   Denna bipacksedel godkändes senast 2017-04-03


  Echinaforce

  Orala droppar, lösning 50 milliliter Flaska

  • Varunummer: 097791
  • Tillverkare: Svenska Bioforce AB

  89 kr

  Jämförpris: 5,34 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/echinaforce-orala-droppar-losning-50-milliliter-flaska-215865/ 215865 Echinaforce https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/097791s.jpg 89.00 89.00 SEK Echinaforce InStock Extrakt av röd solhatt Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Övriga förkylningsprodukter Beredningsform Beredningsform/Flytande Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbunikt sortiment Meny/Erbjudanden/Webbunikt sortiment/Förkylning & feber Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Orala droppar, lösning 50 milliliter Flaska