Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ebastin Orifarm

   20 mg filmdragerade tabletter
   ebastin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska . Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ebastin Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ebastin Orifarm
   3. Hur du använder Ebastin Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ebastin Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ebastin Orifarm är och vad det används för

   Antihistamin

   Ebastin Orifarm är ett läkemedel för behandling av allergiska reaktioner.


   Ebastin Orifarm 20 mg filmdragerade tabletter används för:

   • lindring av svåra symtom vid allergisk rinit (hösnuva), och allergisk konjunktivit (ögoninflammation).


   Ebastin som finns i Ebastin Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ebastin Orifarm

   Använd inte Ebastin Orifarm

   • om du är allergisk mot ebastin eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Ebastin Orifarm.


   Var särskilt försiktig med användning av Ebastin Orifarm:

   • om du har låga halter av kalium i blodet

   • om du har vissa EKG-förändringar (känd ökning av QTc-intervallet), vilket kan förekomma vid vissa hjärtsjukdomar

   • vid samtidig användning av vissa antibiotika (makrolidantibiotika såsom erytromycin) eller läkemedel som används för behandling av svampinfektioner (azoler såsom ketokonazol)

   • om du har måttligt nedsatt leverfunktion.

   Andra läkemedel och Ebastin Orifarm

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Samtidig användning av Ebastin Orifarm och erytromycin (antibiotikum) eller ketokonazol (aktiv substans för behandling av svampinfektioner) kan leda till högre nivåer av ebastin i blodet.

   Ebastin Orifarm med mat och dryck

   Ebastin Orifarm kan intas oberoende av måltider.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Det finns för närvarande ingen erfarenhet av säkerheten för det ofödda barnet. Av denna anledning bör du endast ta Ebastin Orifarm under graviditet om din läkare anser att den förväntade nyttan överväger de eventuella riskerna.


   Ta inte Ebastin Orifarm om du ammar ett spädbarn, eftersom det inte är känt om den aktiva substansen passerar över till modersmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   De flesta patienter som behandlas med Ebastin Orifarm kan köra bil och utföra andra aktiviteter som kräver en bra reaktionsförmåga. Som med alla läkemedel bör du emellertid vara uppmärksam på hur du reagerar efter att du tagit Ebastin Orifarm innan du kör bil eller utför komplicerade aktiviteter.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Ebastin Orifarm

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Rekommenderad dos är:

   Indikation

   Ålder

   Dos

   Svåra symptom av

   allergisk rinit eller perenn allergisk rinit

   barn 12 år och över, samt vuxna

   1 filmdragerad tablett en gång dagligen (20 mg ebastin)


   Patienter med nedsatt njurfunktion:

   Hos patienter med nedsatt njurfunktion behöver dosen inte ändras vid behandling i upp till 5 dagar.


   Patienter med nedsatt leverfunktion:

   Hos patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion behöver dosen inte ändras vid behandling i upp till 7 dagar.


   Tabletten kan delas i två lika stora doser. Ta Ebastin Orifarm med vätska utan att tugga dem. Ebastin Orifarm kan intas oberoende av måltider.

   Läkaren bestämmer hur länge de ska användas.

   Om du tycker att effekten av Ebastin Orifarm är för stark eller svag, tala om det för din läkare.


   För patienter med lindrigare symptom rekommenderas 1 filmdragerad tablett med 10 mg ebastin en gång dagligen. För denna dos finns Ebastin Orifarm 10 mg filmdragerade tabletter.

   Om du har tagit för stor mängd av Ebastin Orifarm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Det finns inget speciellt motgift mot den aktiva substansen ebastin.

   Beroende på hur allvarlig situationen är kommer läkaren att vidta lämpliga åtgärder (övervakning av vitala kroppsfunktioner, inklusive EKG-övervakning under minst 24 timmar, symtomatisk behandling och ventrikelsköljning).

   Om du har glömt att ta Ebastin Orifarm

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Ebastin Orifarm

   Om du avbryter eller avslutar behandlingen i förtid, måste du räkna med att symptomen snart kommer tillbaka.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har observerats under behandling med Ebastin Orifarm med följande frekvenser.


   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare:

   • Huvudvärk

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare 

   • Sömnighet

   • Muntorrhet

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:

   • Allergisk reaktion (såsom anafylaxi (allvarlig, livsfarlig allergisk reaktion som kräver omedelbar akut läkarvård) och svullnad t.ex. i halsen, läpparna eller händer (angioödem))

   • Allmän nervositet, sömnlöshet

   • Yrsel, minskad känsel, smakförändringar

   • Hjärtklappning, ökad puls

   • Buksmärtor, kräkning, illamående, matsmältningsproblem

   • Leverpåverkan, förhöjda levervärden i blodet (transaminaser, gamma-GT, alkaliska fosfataser och ökad bilirubin)

   • Nässelutslag, hudutslag, hudinflammation

   • Menstruationsrubbningar

   • Ödem (vätskeansamling i vävnaderna), svaghet


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ebastin Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva susbstansen är:

   En filmdragerad tablett innehåller 20 mg ebastin.


   Övriga innehållsämnen är:


   Tablettkärna:

   Mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat


   Filmdragering:

   Hypromellos, titandioxid, makrogol 400

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ebastin Orifarm 20 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita, runda filmdragerade tabletter med fasade kanter med en skåra på ena sidan och en diameter på 9,2 mm.


   Alu-PVC/PVDC blisterförpackning


   10, 15, 20, 30, 50 och 100 filmdragerade tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark


   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB,

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Tyskland

   Ebastin Lindopharm 20 mg Filmtabletten

   Belgien

   Ebastine Teva 20 10 mg comprimés pelliculés/filmomhulde tabletten/Filmtabletten

   Finland

   Kestox 20 mg kalvopäällysteinen tabletti

   Norge

   Ebastin Orifarm 20 mg drasjerte tabletter

   Sverige

   Ebastin Orifarm 20 mg filmdragerade tabletter


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01-18


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ebastin Orifarm

  Filmdragerad tablett 20 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 171662
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  499,41 kr

  Jämförpris: 4,99 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?