Bild på Duroferon®
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Duroferon 100 mg Fe2+depottabletter

   järnsulfat

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Duroferon måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   I denna bipacksedel finner du information om:

   1. Vad Duroferon är och vad det används för

   2. Innan du använder Duroferon

   3. Hur du använder Duroferon

   4. Eventuella biverkningar

   5. Hur Duroferon ska förvaras

   6. Övriga upplysningar

   1. VAD DUROFERON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Duroferon innehåller järn som utlöses i jämn takt under lång tid vilket gör att kroppen lättare kan tillgodogöra sig det.


   Duroferon används vid blodbrist (järnbristanemi) och i förebyggande syfte till gravida kvinnor och blodgivare.

   2. INNAN DU ANVÄNDER DUROFERON

   Använd inte Duroferon

   • om du är överkänslig för järnsulfat eller något av övriga innehållsämnen i Duroferon.

   • om du har svårt att svälja eller har förträngningar av matstrupen, eftersom järntabletter kan fastna och ge skador.


   Var särskilt försiktig med Duroferon

   • när du sväljer tabletten. Det är viktigt att du sväljer tabletten så snart du stoppat den i munnen, eftersom du annars kan få sår i munnen. Har du svårigheter att svälja bör du inte använda Duroferon.

   • och förvara alltid järnmedicin oåtkomligt för barn eftersom järntabletter kan orsaka förgiftning hos små barn.


   Järnmedicin kan färga avföringen mörk.


   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Duroferon, t ex:

   • läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar som innehåller aluminiumhydroxid och magnesiumkarbonat (antacida). Effekten av Duroferon kan försämras om dessa tas samtidigt. Läkemedlen bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

   • läkemedel som innehåller sköldkörtelhormoner (tyreoideahormoner). Duroferon minskar effekten av dessa läkemedel om de tas samtidigt. Läkemedlen bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

   • vissa läkemedel mot infektioner (tetracykliner). Duroferon minskar effekten av dessa läkemedel om de tas samtidigt. Läkemedlen bör därför tas med minst 3 timmars mellanrum.

   • andra läkemedel mot infektioner (t ex ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin)

   • läkemedel mot bland annat högt blodtryck (kaptopril, metyldopa)

   • läkemedel mot Parkinsons sjukdom (levodopa)

   • läkemedel mot inflammationer och reumatism (penicillamin)

   • läkemedel mot skelettsjukdomar (alendronat, klodronat, risedronat)

   • läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterat organ (mykofenolatmofetil)


   Graviditet och amning

   Duroferon kan användas under graviditet och amning.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Duroferon påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Information lämnas av

   3. HUR DU ANVÄNDER DUROFERON

   Använd alltid Duroferon enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos vid blodbrist för vuxna: 1 tablett morgon och kväll.

   Förebyggande under graviditet: 1 tablett till kvällen.

   Annan dos enligt läkares föreskrift.

   Duroferon får inte delas eller tuggas utan ska sväljas hela med minst ½ glas vätska. Tabletten ska inte intas i liggande ställning.


   Om du använt för stor mängd av Duroferon

   Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Duroferon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 100): En del personer får en lösare eller trögare avföring än normalt av järnmedicin. Illamående och magsmärtor kan förekomma och beror på dosens storlek.

   Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Järntabletter kan ge skador på matstrupen om de fastnar i halsen. Hudutslag.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR DUROFERON SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25oC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är järnsulfat motsvarande 100 mg Fe2+ (=tvåvärt järn).

   • Övriga innehållsämnen är färgämnen (järnoxid E 172 och titandioxid E 171), askorbinsyra, povidon, polyeten, karbomer, hypromellos, makrogol, magnesiumstearat, syntetiskt paraffin.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är gula, runda märkta A/DD.


   Blister (tryckförpackning): 100 st och 200 st.


   Innehavare av godkännande för försäljning:

   ACO HUD NORDIC AB

   Box 622

   194 26 Upplands Väsby


   Tillverkare:

   Richard Bittner AG

   Ossiacherstrasse 7

   9560 Feldkirchen

   Österrike
   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   Senaste revision.

   2016-04-08

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Duroferon®

  Depottablett 100 mg Fe2+ 100 styck Blister

  • Varunummer: 144453
  • Tillverkare: Avia Pharma AB

  128 kr

  Jämförspris: 1,28 kr / styck

  Lägg i varukorg

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/duroferon-depottablett-100-mg-fe2-plus-100-styck-blister-235906/ 235906 Duroferon® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/144453s.jpg 128.00 128.00 SEK Duroferon InStock Utan kampanj Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Depottablett 100 mg Fe2+ 100 styck Blister