• Ferrosulfat
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Duroferon 100 mg Fe2+depottabletter

   järnsulfat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda dett läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finns information om följande:

   1. Vad Duroferon är och vad det används för

   2. Vad du behöver veta innan du använder Duroferon

   3. Hur du använder Duroferon

   4. Eventuella biverkningar

   5. Hur Duroferon ska förvaras

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD DUROFERON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Duroferon innehåller järn som utlöses i jämn takt under lång tid vilket gör att kroppen lättare kan tillgodogöra sig det.

   Duroferon används vid blodbrist (järnbristanemi) och i förebyggande syfte till gravida kvinnor och blodgivare.

   2. INNAN DU ANVÄNDER DUROFERON

   Använd inte Duroferon

   • om du är överkänslig för järnsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har svårt att svälja eller har förträngningar av matstrupen, eftersom järntabletter kan fastna och ge skador.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Duroferon om du:

   - har en inflammatorisk tarmsjukdom (såsom enterit, kolit, ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

   - har svårt att svälja

   Till följd av risken för sår i munnen och missfärgning av tänderna får tabletterna inte sugas, tuggas eller hållas kvar i munnen, utan ska sväljas hela med vatten. Tala med läkare om du inte kan följa denna anvisning.

   Om du råkar sätta en tablett i halsen, kontakta omedelbart läkare eftersom det finns risk för att sår och förträngningar i luftrören kan uppstå om tabletten kommer in i luftvägarna. Symtom på detta är ihållande hosta, upphostning av blod och/eller att det känns tungt att andas. Symtomen kan komma dagar eller månader efter att du satte tabletten i halsen. Därför är det viktigt att du undersöks snabbt för att för att kontrollera att tabletten inte har skadat dina luftvägar.

   Förvara alltid järnläkemedel oåtkomligt för barn eftersom järntabletter kan orsaka förgiftning hos små barn.

   Järnläkemedel kan färga avföringen mörk.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Duroferon, t ex:

   • läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar som innehåller aluminiumhydroxid och magnesiumkarbonat (antacida). Effekten av Duroferon kan försämras om dessa tas samtidigt. Läkemedlen bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

   • läkemedel som innehåller sköldkörtelhormoner (tyreoideahormoner). Duroferon minskar effekten av dessa läkemedel om de tas samtidigt. Läkemedlen bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

   • vissa läkemedel mot infektioner (tetracykliner). Duroferon minskar effekten av dessa läkemedel om de tas samtidigt. Läkemedlen bör därför tas med minst 3 timmars mellanrum.

   • andra läkemedel mot infektioner (t ex ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin)

   • läkemedel mot bland annat högt blodtryck (kaptopril, metyldopa)

   • läkemedel mot Parkinsons sjukdom (levodopa)

   • läkemedel mot inflammationer och reumatism (penicillamin)

   • läkemedel mot skelettsjukdomar (alendronat, klodronat, risedronat)

   • läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterat organ (mykofenolatmofetil)

   Graviditet och amning

   Duroferon kan användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Duroferon påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Information lämnas av

   3. HUR DU ANVÄNDER DUROFERON

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig dos vid blodbrist för vuxna: 1 tablett morgon och kväll.

   Förebyggande under graviditet: 1 tablett till kvällen.

   Annan dos enligt läkares föreskrift.

   Svälj tabletten hel med vatten. Tabletten får inte sugas, tuggas eller hållas kvar i munnen. Tabletten ska intas i upprätt ställning (sittande eller stående).

   Om du använt för stor mängd av Duroferon

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Duroferon

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 person av 100 användare): En del personer får en lösare eller trögare avföring än normalt av järnläkemedel. Illamående och magsmärtor kan förekomma och beror på dosens storlek.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 ): Hudutslag.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Sår i munnen (vid felaktig användning, när tabletterna tuggas, sugs eller hålls kvar i munnen). Alla patienter, men särskilt äldre och patienter med svårigheter att svälja riskerar också att få sår i halsen eller matstrupen. Om tabletten kommer in i luftvägarna finns risk för sår i luftrören som k an ge förträngingar i luftrören .

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. HUR DUROFERON SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25oC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är järnsulfat motsvarande 100 mg Fe2+ (=tvåvärt järn) per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är färgämnen (järnoxid E 172 och titandioxid E 171), askorbinsyra, povidon, polyeten, karbomer, hypromellos, makrogol, magnesiumstearat, syntetiskt paraffin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är gula, runda märkta A/DD.

   Blister (tryckförpackning): 60 st, 100 st och 200 st.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   ACO HUD NORDIC AB

   Box 622

   194 26 Upplands Väsby

   Ombud:

   Avia Pharma AB

   Svärdvägen 3B

   182 33 Danderyd

   Tillverkare:

   Richard Bittner AG

   Ossiacherstrasse 7

   9560 Feldkirchen

   Österrike

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   Senaste revision.

   2018-07-25

  Duroferon®

  Depottablett 100 mg Fe2+ 100 styck Blister

  • Varunummer: 144453
  • Tillverkare: Avia Pharma AB

  159 kr

  Jämförpris: 1,59 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/duroferon-depottablett-100-mg-fe2-plus-100-styck-blister-235906/ 235906 Duroferon® https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/144453s.jpg 159.00 159.00 SEK Duroferon InStock Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Depottablett 100 mg Fe2+ 100 styck Blister