Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Dupixent

   300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
   dupilumab

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Dupixent är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Dupixent
   3. Hur du använder Dupixent
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Dupixent ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Dupixent är och vad det används för

   Dupixent innehåller den aktiva substansen dupilumab.

   Dupilumab är en monoklonal antikropp (en typ av specialiserat protein) som hindrar verkan av proteinerna IL-4 och IL-13. Båda spelar en viktig roll för orsakandet av tecken på och symtom av atopisk dermatit och astma.

    

   Dupixent används för att behandla vuxna med måttlig till svår atopisk dermatit, som även kallas atopiskt eksem. Dupixent kan användas enskilt eller tillsammans med eksemläkemedel som du stryker på huden.

   Användning av Dupixent för atopisk dermatit (atopiskt eksem) kan förbättra hudens tillstånd och minska klåda. Dupixent har också visats lindra symptom på smärta, ångest och depression associerade med atopisk dermatit. Dessutom minskar Dupixent sömnstörningar och ger en förbättrad livskvalitet.

   Dupixent används också tillsammans med andra astmaläkemedel för underhållsbehandling av svår astma hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre) vars astma inte kontrolleras av deras nuvarande astmaläkemedel. Dupixent hjälper till att förhindra svåra astmaattacker (exacerbationer) och kan förbättra andningen. Dupixent kan också hjälpa till att minska mängden av en annan grupp läkemedel du behöver för att kontrollera din astma, så kallade orala kortikosteroider, samtidigt som svåra astmaattacker förhindras och andningen förbättras.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Dupixent

   Använd inte Dupixent

   • om du är allergisk mot dupilumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tror att du kan vara allergisk, eller om du är osäker, fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Dupixent.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Dupixent.

   Dupixent är inte ett akutläkemedel och ska inte användas för att behandla en plötslig astmaattack.

   Allergiska reaktioner

   I mycket sällsynta fall kan Dupixent orsaka allvarliga biverkningar, såsom allergiska (överkänslighets-) reaktioner och anafylaktisk reaktion. Du måste vara uppmärksam på tecken på dessa tillstånd (t.ex. andningssvårigheter, svullnad i ansikte, mun och tunga, svimning, yrsel, svimningskänsla (lågt blodtryck)), feber, allmän sjukdomskänsla, svullna lymfkörtlar, nässelutslag, klåda, ledvärk, hudrodnad) när du tar Dupixent.

   Sluta använda Dupixent och meddela din läkare eller sök medicinsk hjälp omedelbart om du upptäcker några tecken på allergisk reaktion. Sådana tecken finns listade under ”Allvarliga biverkningar” i avsnitt 4.

   Eosinofila tillstånd (sjukdomar där eosinofilnivåer är förhöjda)

   I sällsynta fall kan patienter som använder astmaläkemedel utveckla inflammation i blodkärl eller lungor på grund av en ökning av vissa vita blodkroppar (eosinofiler). Det är inte känt om detta orsakas av Dupixent. Detta sker vanligtvis men inte alltid hos personer som också tar kortikosteroider som avslutas eller för vilken dosen sänks. Tala omedelbart om för din läkare om du utvecklar en kombination av symtom som influensaliknande sjukdom, stickningar eller domningar i armar eller ben, försämring av lungsymtom och/eller hudutslag.

   Parasitinfektioner (i tarmkanalen)

   Dupixent kan försvaga din motståndskraft mot infektioner orsakade av parasiter. Om du redan har en parasitinfektion ska den behandlas innan du kan påbörja behandling med Dupixent. Tala med din läkare om du har diarré, gaser, upprörd mage, smetig avföring och uttorkning, som kan vara tecken på parasitinfektion. Om du bor i ett område där dessa infektioner är vanliga eller om du reser till ett sådant område bör du stämma av med din läkare.

   Astma

   Om du har astma och använder astmaläkemedel ska du inte ändra eller sluta med dem utan att diskutera med din läkare. Tala med din läkare innan du slutar med Dupixent eller om din astma förblir okontrollerad eller förvärras under behandlingen med detta läkemedel..

   Ögonproblem (om du har atopisk dermatit)

   Tala med din läkare om du får nya eller förvärrade ögonproblem, inklusive ögonsmärta eller synförändringar.

   Barn och ungdomar

   Dupixents säkerhet och fördelar är ännu inte kända hos barn och ungdomar med atopisk dermatit under 18 års ålder.

   Dupixents säkerhet och fördelar är ännu inte kända hos barn med astma under 12 år.

   Andra läkemedel och Dupixent

   Tala om för läkare eller apotekspersonal

   • om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   • om du nyligen har fått eller snart ska få en vaccination.

   Sluta inte med eller minska dosen för dina astmaläkemedel, såvida inte din läkare har sagt åt dig att göra det. Dessa läkemedel (i synnerhet de som kallas kortikosteroider) måste avbrytas gradvis, under direkt överinseende av din läkare och beroende av ditt svar på Dupixent.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Effekten av detta läkemedel på gravida kvinnor är inte känd, därför bör Dupixent inte användas under graviditet om inte din läkare rekommenderar det.

   Om du ammar eller planerar att amma, tala med din läkare innan du använder detta läkemedel. Du och din läkare ska tillsammans bestämma om du ska amma eller använda Dupixent. Du ska inte göra både och.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att Dupixent påverkar din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

   Dupixent innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 300 mg dos, dvs. det är i princip ”natrium-fritt”.


   3. Hur du använder Dupixent

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur mycket Dupixent som ska ges och hur länge

   Din läkare bestämmer hur mycket Dupixent du behöver och hur länge. Dupixent ges genom injektion under huden (subkutan injektion).

   Vid atopisk dermatit är den rekommenderade första dosen 600 mg (två 300 mg injektioner), följt av 300 mg givet varannan vecka genom subkutan injektion.

   För astma är den rekommenderade dosen av Dupixent för vuxna och ungdomar (12 år och äldre):

   • För patienter med svår astma som får orala kortikosteroider eller för patienter med svår astma och samtidig måttlig till svår atopisk dermatit, en första dos på 600 mg (två 300 mg injektioner) följt av 300 mg varannan vecka administrerad som subkutan injektion.

   • För alla andra patienter, en första dos på 400 mg (två 200 mg injektioner) följt av 200 mg varannan vecka administrerad som subkutan injektion.

   Dupixent ges genom injektion under huden (subkutan injektion). Du och din läkare eller sjuksköterska avgör tillsammans om du själv ska injicera Dupixent.

   Injicera bara Dupixent själv efter att du blivit upplärd av din läkare eller sjuksköterska. En vårdgivare kan också ge dig Dupixent efter att ha blivit upplärd.

   Varje spruta innehåller en dos Dupixent (300 mg). Skaka inte sprutan.

   Läs ”Användaranvisning” för sprutan noggrant innan du använder Dupixent.

   Om du använt för stor mängd av Dupixent

   Om du använt för stor mängd Dupixent eller om dosen getts för tidigt, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Om du har glömt att använda Dupixent

   Om du har glömt att injicera en dos Dupixent, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Om du slutar att använda Dupixent

   Sluta inte att använda Dupixent utan att tala med din läkare först.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Dupixent kan orsaka allvarliga biverkningar, såsom mycket sällsynta allergiska (överkänslighets-) reaktioner inkluderat anafylaktisk reaktion. Tecken på allergisk reaktion eller anafylaktisk reaktion kan innefatta:

   • andningsproblem

   • svullnad i ansikte, mun och tunga

   • svimning, yrsel, svimningskänsla (lågt blodtryck)

   • feber

   • allmän sjukdomskänsla

   • svullna lymfkörtlar

   • nässelutslag

   • klåda

   • ledvärk

   • hudutslag

   Om du utvecklar en allergisk reaktion ska du sluta använda Dupixent och tala med din läkare direkt.

   Andra biverkningar

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) för atopisk dermatit och astma:

   • reaktioner vid injektionsstället (såsom rodnad, svullnad och klåda)

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) endast för atopisk dermatit:

   • huvudvärk

   • torrhet, rodnad och klåda i ögon

   • klåda, rodnad och svullnad av ögonlock

   • ögoninfektion

   • munsår (på läppar och hud)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Dupixent ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C). Vid behov kan förfyllda sprutor förvaras i rumstemperatur i upp till 25 °C i maximalt 14 dagar. Förvaras ej över 25 °C. Om du behöver ta ut kartongen ur kylskåpet permanent ska du skriva datum för uttag ur kylskåp på avsedd plats på kartongen, och använda Dupixent inom 14 dagar.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel om lösningen är grumlig, missfärgad eller innehåller partiklar. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är dupilumab.

   • Varje förfylld spruta innehåller 300 mg dupilumab i 2 ml lösning för injektionsvätska (injektion).

   • Övriga innehållsämnen är argininhydroklorid, histidin, polysorbat 80, natriumacetat, ättiksyra, sukros, vatten för injektionsvätska.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Dupixent är en klar till svagt opaliserande, färglös till svagt gul lösning i en förfylld spruta av glas med eller utan nålskydd.

   Dupixent förekommer som 300 mg förfyllda sprutor i förpackningar som innehåller 1 eller 2 förfyllda sprutor eller förpackningar som innehåller 3 (3 förpackningar om 1) eller 6 (3 förpackningar om 2) förfyllda sprutor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sanofi-aventis groupe

   54, rue La Boétie

   75008 Paris

   Frankrike

   Tillverkare

   SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
   1051 Boulevard Industriel,

   76580 LE TRAIT,

   FRANKRIKE

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Sanofi Belgium

   Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

   Lietuva

   UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"

   Tel: +370 5 2755224

   България

   SANOFI BULGARIA EOOD

   Тел.: +359 (0)2 970 53 00

   Luxembourg/Luxemburg

   Sanofi Belgium

   Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

   Česká republika

   sanofi-aventis, s.r.o.

   Tel: +420 233 086 111

   Magyarország

   SANOFI-AVENTIS Zrt.

   Tel.: +36 1 505 0050

   Danmark

   Sanofi A/S

   Tlf: +45 45 16 70 00

   Malta

   Sanofi Malta Ltd.

   Tel: +356 21493022

   Deutschland

   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

   Tel.: 0800 04 36 996

   Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

   Nederland

   sanofi-aventis Netherlands B.V.

   Tel: +31 20 245 4000

   Eesti

   sanofi-aventis Estonia OÜ

   Tel: +372 627 34 88

   Norge

   sanofi-aventis Norge AS

   Tlf: +47 67 10 71 00

   Ελλάδα

   sanofi-aventis AEBE

   Τηλ: +30 210 900 16 00

   Österreich

   sanofi-aventis GmbH

   Tel: +43 1 80 185 – 0

   España

   sanofi-aventis, S.A.

   Tel: +34 93 485 94 00

   Polska

   sanofi-aventis Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 280 00 00

   France

   sanofi-aventis france

   Tél: 0 800 222 555

   Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

   Portugal

   Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

   Tel: +351 21 35 89 400

   Hrvatska

   sanofi-aventis Croatia d.o.o.

   Tel: +385 1 600 34 00

   România

   Sanofi Romania SRL

   Tel: +40 (0) 21 317 31 36

   Ireland

   sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

   Tel: +353 (0) 1 403 56 00

   Slovenija

   sanofi-aventis d.o.o.

   Tel: +386 1 560 48 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 33 100 100

   Italia

   Sanofi S.p.A.

   Tel: 800 536389

   Suomi/Finland

   Sanofi Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

   Κύπρος

   sanofi-aventis Cyprus Ltd.

   Τηλ: +357 22 871600

   Sverige

   Sanofi AB

   Tel: +46 (0)8 634 50 00

   Latvija

   sanofi-aventis Latvia SIA

   Tel: +371 67 33 24 51

   United Kingdom

   Sanofi

   Tel: +44 (0) 845 372 7101


   Denna bipacksedel ändrades senast

   6 maj 2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Användaranvisning

   Dupixent 300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta med nålskydd

   dupilumab

   Delarna av den förfyllda Dupixent-sprutan med nålskydd visas i denna bild.

   Sprutans delar

   Viktig information

   Denna produkt är en förfylld spruta för engångsbruk. Den innehåller 300 mg Dupixent för injektion under huden (subkutan injektion).

   Du får inte försöka ge dig själv eller någon annan en injektion om du inte har blivit upplärd av vårdpersonal. För ungdomar 12 år och äldre rekommenderas det att Dupixent administreras av eller under överinseende av en vuxen.

   • Läs alla instruktioner noggrant innan sprutan används.

   • Stäm av med vårdpersonalen hur ofta du behöver ta läkemedlet.

   • Be vårdpersonalen visa dig hur sprutan används på rätt sätt innan du injicerar första gången.

   • Byt injektionsställe varje gång du injicerar.

   • Använd inte sprutan om den har tappats på en hård yta eller skadats.

   • Använd inte sprutan om nållocket saknas eller inte sitter på ordentligt.

   • Rör inte kolvstången förrän du är redo att injicera.

   • Injicera inte genom kläder.

   • Ta inte bort några luftbubblor från sprutan.

   • För att förhindra olyckor där någon skadas av nålen har varje förfylld spruta ett nålskydd som automatiskt aktiveras för att skydda nålen efter att du har gett injektionen.

   • Dra aldrig tillbaka kolvstången.

   • Återanvänd inte sprutan.

   Hur Dupixent ska förvaras

   • Förvara sprutan (sprutorna) utom räckhåll för barn.

   • Förvara oanvända sprutor i originalförpackningen och förvara dem i kylskåp mellan 2 °C och 8 °C.

   • Förvara inte Dupixent i rumstemperatur (<25 °C) i mer än 14 dagar. Om du behöver ta ut kartongen ur kylskåpet permanent ska du skriva ner datum för uttag ur kylskåpet på avsedd plats på kartongen, och använda Dupixent inom 14 dagar.

   • Skaka inte sprutan.

   • Värm inte sprutan.

   • Frys inte sprutan.

   • Placera inte sprutan i direkt solljus.

   Steg 1: Plocka ut

   Plocka ut sprutan ur kartongen genom att hålla på mitten av sprutan.

   varning

   Ta inte av nållocket förrän du är redo att injicera.

   varning

   Använd inte sprutan om den har tappats på en hård yta eller skadats.

   ta ur kartong

   Steg 2: Förbered

   Försäkra dig om att du har följande:

   • den förfyllda sprutan med Dupixent

   • 1 desinficerande servett*

   • 1 bomullstuss eller kompress*

   • en sticksäker behållare* (se steg 12)

   *Ingår inte i kartongen.

   Titta på etiketten:

   • Kontrollera utgångsdatumet.

   • Kontrollera att du har korrekt produkt och dos.

   varning

   Använd inte sprutan om utgångsdatumet är passerat.

   varning

   Förvara inte Dupixent i rumstemperatur i mer än 14 dagar.

   utgångsdatum

   Steg 3: Granska

   Titta på läkemedlet genom fönstret på sprutan:

   Kontrollera om vätskan är klar och färglös till svagt gul.

   Obs: Du kan se en luftbubbla, det är normalt.

   varning

   Använd inte sprutan om vätskan är missfärgad eller grumlig, eller om den innehåller flagor eller partiklar.

   fönster

   Steg 4: Vänta 45 minuter

   Lägg sprutan på ett plant underlag i minst 45 minuter och låt den uppnå rumstemperatur av sig själv.

   varning

   Värm inte sprutan.

   varning

   Placera inte sprutan i direkt solljus.

   varning

   Förvara inte Dupixent i rumstemperatur i mer än 14 dagar.

   vänta 45 min

   Steg 5: Välj

   Välj ett injektionsställe.

   • Du kan injicera i låret eller magen, förutom området 5 cm närmast naveln.

   • Om någon annan ger dig injektionen kan de även använda din överarm.

   • Byt injektionsställe för varje injektion.

   varning

   Injicera inte hud som är öm, skadad eller har blåmärken eller ärr.

   injektionsställe

   Steg 6: Rengör

   Tvätta händerna.

   Rengör injektionsstället med en desinficerande servett.

   Låt huden torka innan injektionen.

   varning

   Rör inte injektionsstället igen och blås inte på det innan injektionen.

   desinficera

   Steg 7: Dra

   Håll sprutan på mitten med nålen pekandes från dig själv och dra av nållocket.

   varning

   Sätt inte tillbaka nållocket.

   varning

   Rör inte nålen.

   Injicera läkemedlet omedelbart efter att nållocket tagits av.

   ta av nållocket

   Steg 8: Nyp

   Nyp ett hudveck vid injektionsstället, som bilden visar.

   nyp

   Steg 9: Stick in

   Stick in nålen fullständigt i hudvecket med en vinkel på ungefär 45 °.

   stick in nålen

   Steg 10: Tryck

   Nyp lösare. Tryck ner kolvstången långsamt och stadigt så långt som det går tills sprutan är tom.

   Obs: Du kommer känna ett visst motstånd. Det är normalt.

   tryck

   Steg 11: Släpp och dra ut

   Lyft tummen för att lossa kolven tills nålen är täckt av nålskyddet och ta bort sprutan från injektionsstället.

   Tryck försiktigt en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället om det syns något blod.

   varning

   Sätt inte tillbaka nållocket på nålen.

   varning

   Gnugga inte huden efter injektionen.

   Släpp och dra ut

   Steg 12: Släng

   Släng sprutan och nållocket i en sticksäker behållare.

   varning

   Sätt inte tillbaka nållocket på nålen.

   Förvara alltid behållaren utom räckhåll för barn.

   släng i sticksäker behållare

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Dupixent

  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 300 mg 2 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 132633
  • Tillverkare: Sanofi AB

  11.264,21 kr

  Jämförpris: 5.632,11 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?